Катедра ''Механика''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА доц. д-р инж. Илия Спасенов Андонов1218029709-463andonov_is@abv.bg
проф. д.н. инж. Светослав Ганчев Николов121902 9709 499SNikolov@vtu.bg
доц. д-р инж. Благойка Илиева Пълева-Кадийска121802 9709 463bip-kadiyska@vtu.bg
доц. д-р инж. Владимир Илиев Бояджиев122202/9709 489vboyadjiev@vtu.bg
ас. инж. Даниела Тодорова Захариева
ас. д-р инж. Петя Милкова Стефанова
ас. инж. Симона Николаева Донева


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
проф. д-р инж.-мат. Валентин Стоянов Недев
проф. д-р инж.-мат. Детелин Любомиров Василев
проф. дтн инж.-мат. Петър Колев Колев
проф. дтн инж. Станимир Михайлов Карапетков
преп. Явор Божилов Нотев
доц. д.н. инж. Анастас Иванов Иванов
доц. д-р инж. Гочо Дяков Славов
доц. д-р инж. Стоян Георгиев Георгиев
гл.ас. д-р Елица Николаева Николова
ас. д-р инж. Петя Милкова Стефанова
ас. инж. Симона Николаева Донева
д-р Емил Димитров Райнов


Докторанти