Катедра ''Транспортна техника''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА доц. д-р инж. Васко Райчов Николов3211, 3203495, 282va_r_nikolov@abv.bg, varnikolov@vtu.bg
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ас. д-р инж. Филип Валентинов Кирилов3206029709420f.kirilov@vtu.bg
проф. д-р инж. Славчо Тодоров Божковstbozhkov@vtu.bg
доц. д-р инж. Миряна Мирославова Евтимова3306029709366mevtimova@vtu.bg
ас. инж. Валентина Бориславова Зочинова
ас. д-р инж. Венелин Рафаилов Павлов
ас. инж. Веселин Александров Найденов3206v_naidenov@vtu.bg


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
проф. дтн инж.-мат. Ненчо Георгиев Ненов
ас. д-р инж. Людмил Константинов Паскалев


Докторанти