Наименование: ''ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И УЧАСТИЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 29.01.2020
Наименование: ''ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И УЧАСТИЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 16.10.2018
Наименование: ''ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И УЧАСТИЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ'' Дата на публикуване: 08.09.2017
Наименование: ''ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И УЧАСТИЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 18.05.2017
Наименование: ''СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.191, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ "АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА УЧЕБЕН КОРПУС 5-СЕВЕР ПРИ ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"-ГР. СОФИЯ"'' Дата на публикуване: 10.10.2016
Наименование: ''ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА'' Дата на публикуване: 14.04.2016
Наименование: ''ДОГОВОРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ "УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА КОРПУС "ОБЩЕЖИТИЕ 2" НА ВТУ "Т. КАБЛЕШКОВ", СОФИЯ"'' Дата на публикуване: 12.04.2016
Наименование: ''ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА КОРПУС "ОБЩЕЖИТИЕ 2", ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ", СОФИЯ'' Дата на публикуване: 25.02.2016
Наименование: ''ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 17.02.2016
Наименование: ''Периодична доставка на хранителни продукти за учебната 2014/2015 година за нуждите на ВТУ "Тодор Каблешков"'' Дата на публикуване: 29.07.2014