гл.ас. д-р Миглена Петкова Славова


 Области на научно-изследователски интереси

1. аналитична химия, екология, електрохимия
2. Научната област, в която в момента работя е получаване и изследване на нови газ-дифузионни електроди за цинк-въздушни батерии. Проявявам интерес и към водородните технологии и разработването на горивни клетки.

 Лекции в чужбина или друго ВУ

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

 Цитирания

1. Труд: МНОГОВАРИАЦИОННА СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА DREEM – БЪЛГАРИЯ: ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА ОТ СТУДЕНТИТЕ В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, Радка Томова, Павлина Гатева, Радка Хаджиолова, Зафер Сабит, Миглена Славова, Гергана Чергарова, Васил Симеонов
Цитиран от: Context-based student research project work within the framework of the analytical chemistry course N. Stozhko · B. Bortnik · A. Tchernysheva · E. Podshivalova , Chemistry, 26(5), 2017, 527
2. Труд: Differential impedance analysis of BaCe0, 85Y0, 15O2, 925
Цитиран от: Electrical Properties Of Indium And Yttrium-Doped Barium Cerate-Based Compounds For Use As Ceramic Fuel Cell Electrolytes R Gawel, K Przybylski , Archives of Metallurgy and Materials
3. Труд: Multivariate statistical interpretation of clinical data of prolactinoma patients
Цитиран от: DEDICATED TO THE 70TH ANNIVERSARY OF PROF. VASIL DRAGOMIROV SIMEONOV Ф ФАРМАЦИЯ, СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ … - chem.uni-sofia.bg
4. Труд: Differential impedance analysis of BaCe0, 85Y0, 15O2, 925
Цитиран от: Electrochemical impedance spectroscopy and its applications A Lasia , Springer

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2018
Тема: Zinc Air Secondary innovative nanotech based batteries for efficient energy storage - ZAS
Тип: европейски проект
Поръчител: Н2020
Ръководител: проф. К. Петров - ИЕЕС-БАН
2. Година: 2017
Тема: ENhanced DURability materials for Advanced stacks of New solid oxide fuel CElls - ENDURANCE
Тип: европейски проект
Поръчител: EU
Ръководител: проф. Д. Владикова - ИЕЕС-БАН

 Учебници и помагала

 Доклади на научни форуми

1. Zeolite based gas-diffusion electrodes for secondary metal-air batteries , RSE-SEE 7,May 27-30, 2019, Split, Croatia, 2019г.
2. MACRO - AND MICROELEMENTS AND THEIR PHYSIOLOGICAL IMPORTANCE FOR THE BONE MINERAL DENSITY, XVIII International Scientific Conference "The Teacher of the Future", 2018г.
3. ЕКОЛОГИЧЕН ТРАНСПОРТ – ВОДОРОДНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, XXIII международна конференция "Транспорт" 2017, 2017г.
4. Представяне на проект ZAS /GA 646186, HORIZON 2020/ Цинк-въздушни акумулатори за съхранение на енергия, Нови тенденции в съхранението и конверсията на енергия, 2017г.
5. Screening Impedance Analysis of Zn-air Cells, Sofia Electrochemical Days 2017, 2017г.
6. Covalent immobilization of antibodies on the QCM-resonator, The XIV National Conferance "Natural Sciences 2016", 2016г.
7. ВОДОРОД - ГОРИВОТО НА БЪДЕЩЕТО, Ефективност на транспортните системи, 2016г.
8. Съвременни методи и подходи за справяне с полимерните отпадъци, XXII международна конференция "Транспорт" 2015, 2015г.

 Статии в научни списания

1. Stoynov, Z., Vladikova, D., Abrashev, B., Slavova, M., Burdin, B., Mihaylova-Dimitrova, E., Colmenares, L., Mainar, A., Blazquez, J.: Screening impedance analysis of Zn-air cells. , Bulgarian Chemical Communication, 50, Special Issue A, 2018, ISSN:0324-1130, 189-194. ISI IF:0.238, 2018г.
2. Z. Stoynov, D. Vladikova, B. Burdin, A. Thorel, A. Chesnaud, P. Piccardo, M. Slavova, R. Spotorno: Electrochemical Testing of an Innovative Dual Membrane Fuel Cell Design in Reversible Mode. , Bulgarian Chemical Communications, 50, Special Issue A, 2018, ISSN:ISSN: 0324-1130, 139-145. ISI IF:0.238, 2018г.
3. R. Tomova, S. Asenova, B. Atanasova, K. Tzoneva, M. Nikolova, M. Slavova, R. Hadjiolova: MACRO - AND MICROELEMENTS AND THEIR PHYSIOLOGICAL IMPORTANCE FOR THE BONE MINERAL DENSITY. , Knowledge international journal, 26, 4, Institute for knowledge management - Skopje, 2018, 1211-1216, 2018г.
4. Covalent immobilization of rabbit-antiaflatoxin-antibodies onto the poly-acrylamideacrylonitrile as well as hybrid material UREASIL and developing an optical immunosensor M Slavova, R Georgieva-Nikolova, H Hristov, M Nikolova, Acta Scientifica Naturalis 4 (1), 52-56, 2017г.
5. Slavova, M. ЕКОЛОГИЧЕН ТРАНСПОРТ – ВОДОРОДНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ”Механика, Транспорт, Комуникации”, 1 5, 3, фондация Отворено общество, 2017, 2017г.
6. Slavova, MP, Georgieva-Nikolova, RT, Nikolova, MM, Hadjiolova, RK: Quartz crystal microbalance-based unlabeled immunosensor for the determination of aflatoxin B1. , BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, 48, 4, BULGARIAN ACADEMY of SCIENCE, 2016, 689 – 693. ISI IF:0.349, 2016г.
7. Gateva, PA, Angelova, VT, Georgieva-Nikolova, RT, Veselinov, TR, Nankova, VH, Nikolova, MM, Hadjiolova, RK, Slavova, MP, Synthetic cannabimimetics detected in smoking blends on the Bulgarian territory–toxicological significance., BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, 48, 3, BULGARIAN ACADEMY of SCIENCE, 2016, 461-468. ISI IF:0.349, 2016г.
8. Slavova, MP. ВОДОРОД - ГОРИВОТО НА БЪДЕЩЕТО, Механика, Транспорт, Комуникации, 14, 3/1, Фондация Отворено общество, 2016, ISSN:2367-6620, 2016г.
9. R.T.Georgieva-Nikolova, E. Boiadjieva, M.P. Slavova, M.N. Nikolov, “The Topic Carbohydrates in the Educational Programs on Chemistry and Biology”, CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, Volume 24, Number 4, 2015, 2015г.
10. R.T.Georgieva-Nikolova, P.A. Gateva, R.K. Hadjiiolova, M.P. Slavova, M.M. Nikolova, V.D. Someonov, “Multivariate statistical assessment of obesity patients’ clinical parameters”, Bulgarian Chemical Communications, Volume 47, Number 3 (pp. 876–888) 2015, 2015г.
11. R.T.Gergova, M.P. Slavova, V.I. Boev, M.S. Mourdjeva, R.T.Georgieva-Nikolova, ” Comparative investigation the feasibility of bacterial biofilms formation on the surface of hybrid material UREASIL”, Bulgarian Chemical Communications, Volume 47, Number 2 (pp. 699–705) 2015, 2015г.
12. Славова М, Йотова Л, Гергова Р, “Създаване на оптичен имуносензор за определяне на афлатоксин Б1 с участие на UREASIL”, Здраве и наука, Том септември 2015, Брой 3 (019), 2015, 2015г.
13. G. Zamfirova, М. Славова, Полимерните материали и тяхното влияние върху човека. , Механика, Транспорт, Комуникации, 12 (3/1), стр. IX-8 - IX-13, (2015) , 2015г.
14. М. Славова, G. Zamfirova, Съвременни методи и подходи за решаване напроблема с полимерните отпадъци. , Механика, Транспорт, Комуникации, 12 (3/1), стр. IX-14 - IX-19, (2015) , 2015г.
15. МНОГОВАРИАЦИОННА СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА DREEM – БЪЛГАРИЯ: ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА ОТ СТУДЕНТИТЕ В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, Радка Томова, Павлина Гатева, Радка Хаджиолова, Зафер Сабит, Миглена Славова, Гергана Чергарова, Васил Симеонов, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 23, 5, 2014, 2014г.
16. Multivariate statistical interpretation of clinical data of prolactinoma patients. VDS RT Georgieva-Nikolova, Z Kamenov, MP Slavova, M.N Nikolov, Ecological Chemistry and Engineering A, 585-594, 2013г.
17. R. Georgieva-Nikolova, Z. Kamenov, M. Slavova, M. Nikolov, V. Simeonov, “Multivariate statistical interpretation of clinical data of prolactinoma patients”, Ecological Chemistry and Engineering A, 2013, No.4-5, 585-594. Цитатаи 1 Ecological Chemistry and Engineering A, 2013, No.4-5, 585-594. Цитатаи 1 Ecological Chemistry and Engineering A, 2013, No.4-5, 585-594, 2013г.
18. M. Krapchanska, D. Vladikova, G. Raikova, M. Slavova, Z. Stoinov, “Differential impedance analysis of BaCe0,85Y0,15O2,925’”, Bulg. Chem. Commun., 43 (1) (2011) 120; http://accessimpedance.iusi.bas.bg, Imp. Contribut. Online 8 (2010) p. P2-1, 2011г.
19. Differential impedance analysis of BaCe0, 85Y0, 15O2, 925 MZ Krapchanska, DE Vladikova, GS Raikova, MP Slavova, ZB Stoynov, Bulg. Chem. Commun 43, 120, 2011г.
20. D. Vladikova, Z. Stoynov, J. Abreu, A. Thorel, A. Chesnaud, G. Caboche, A. Perron, M. Slavova, G. Raikova, E. Mihaylova, M. Krapchanska, M. Ardigo, “Impedance Studies of the Oxygen Compartment for a Three-chambered SOFC Design - First Observations”, Proc. of International Workshop Advances and Innovations in SOFCs, Sept. 13-16, 2009, Katarino, Bulgaria, p. 113, 2009г.

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

1. Свободни от въглерод газ-дифузионни електроди за вторични метал-въздушни батерии - регистриран полезен модел 4011, null, 2018г.

 Монографии

 Специализации

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. Руски