доц. д-р инж. Миряна Мирославова Евтимова


 Области на научно-изследователски интереси

1. Интердисциплинарни и трансдисциплинарни изследвания
2. Нисковъглеродна и въглеродно неутрална икономика
3. Устойчиво развитие
4. Транспортна техника
5. Алтернативни горива и задвижвания

 Лекции в чужбина или друго ВУ

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

 Цитирания

1. Труд: Hofmann, U., Reinhardt, P. and Evtimova, M. (2006), Untersuchungen zum Einsatz eines Partikelfiltersystems beim Betrieb eines Dieselmotors mit Rapsmethylester und Rapsöl. Chemie Ingenieur Technik, Volume 78, issue 6 (June, 2006), p. 709 - 714. ISSN: 0009-286X DOI: 10.1002/cite.200500188.
Цитиран от: Ettl, J. und andere. Begleitforschung zum Einsatz pflanzenoeltaugliche Tractoren auf bayerischen Versuchsguetern. Technologie- und Foerderzentrum im Kompetenzzentrum fuer Nachwaschende Rohstoffe. ISSN: 1614-1008. Straubing, Maerz 2016. , Pflanzenoeltaugliche Tractoren der Abgasstufen I bis IIIB. ISSN: 1614-1008. Straubing, Maerz 2016.
2. Труд: Hofmann, U., Reinhardt, P. and Evtimova, M. (2006), Untersuchungen zum Einsatz eines Partikelfiltersystems beim Betrieb eines Dieselmotors mit Rapsmethylester und Rapsöl. Chemie Ingenieur Technik, Volume 78, issue 6 (June, 2006), p. 709 - 714. ISSN: 0009-286X DOI: 10.1002/cite.200500188.
Цитиран от: Huber, G. und andere. Herstellung und Demonstration der Praxistauglichkeit von Tractoren mit Motoren der Abgasstufe IV im Betrieb mit Pflanzenoel. Technologie- und Foerderzentrum im Kompetenzzentrum fuer Nachwaschende Rohstoffe (TFZ). Straubing, December 2015. ISSN: 1614-1008. , Technologie- und Foerderzentrum im Kompetenzzentrum fuer Nachwaschende Rohstoffe (TFZ). Straubing, December 2015. ISSN: 1614-1008.
3. Труд: Hofmann, U., Reinhardt, P. and Evtimova, M. (2006), Untersuchungen zum Einsatz eines Partikelfiltersystems beim Betrieb eines Dieselmotors mit Rapsmethylester und Rapsöl. Chemie Ingenieur Technik, Volume 78, issue 6 (June, 2006), p. 709 - 714. ISSN: 0009-286X DOI: 10.1002/cite.200500188.
Цитиран от: Schlussbericht zum Verbundvorhaben: Herstellung und Demonstration der Praxistauglichkeit von Traktoren mit Motoren der Emissionsstufe Tier 4/ EU Stufe 4 im Betrieb mit Pflanzenöl. Zuwendungsempfänger: John Deere GmbH & Co. KG - European Technology Innovation Center (JD ETIC), Technologie- und Förderzentrum (TFZ) Straubing, Technische Universität Kaiserslautern. Förderkennzeichen: 22024611. Berichterstellung: B.A.U.M. Consult GmbH München/ Berlin. Datum der Veröffentlichung: 15. April 2015. , Berichterstellung: B.A.U.M. Consult GmbH München/ Berlin. Datum der Veröffentlichung: 15. April 2015.
4. Труд: Евтимова-Мишева, М. и Д. Замфиров. Анализ на основните фактори, определящи националните индикативни цели за насърчаване потреблението на биогорива в България. Първи международен биоенергиен форум. София, април 2007.
Цитиран от: Замфиров, Д. Проучване на възможностите и перспективите за производство и потребление на биогорива от първо, второ и трето поколение за нуждите на транспорта. Разработка при изпълнение на Граждански договор № 05/03.06.2013г. Възложител: Предприятие за управление на дейностите по опазване на колната среда при МОСВ. София, 2013. , Първи международен биоенергиен форум. София, април 2007.
5. Труд: Стоянов, Д. и М. Евтимова-Мишева. Обосновка на индикативните цели на България за биогоривата. Научно-техническа конференция с международно участие Еко Варна. Варна, май 2007.
Цитиран от: Замфиров, Д. Проучване на възможностите и перспективите за производство и потребление на биогорива от първо, второ и трето поколение за нуждите на транспорта. Разработка при изпълнение на Граждански договор № 05/03.06.2013г. , Предприятие за управление на дейностите по опазване на колната среда при МОСВ. София, 2013.
6. Труд: Евтимова-Мишева, М. и Д. Замфиров. Нормативна база за производство на биогорива от отпадъци и биомаса. Работна среща Институтът по енергия – JRC към Европейската Комисия, съвместно с Института по електрохимия и енергийни системи – БАН, Методи за алтернативно производство на биогорива от отпадъци. София, октомври 2007.
Цитиран от: Замфиров, Д. Проучване на възможностите и перспективите за производство и потребление на биогорива от първо, второ и трето поколение за нуждите на транспорта. Разработка при изпълнение на Граждански договор № 05/03.06.2013г. Възложител: Предприятие за управление на дейностите по опазване на колната среда при МОСВ. София, 2013., Институтът по енергия – JRC към Европейската Комисия, съвместно с Института по електрохимия и енергийни системи – БАН, Методи за алтернативно производство на биогорива от отпадъци. София, октомври 2007.
7. Труд: Евтимова-Мишева, М. и Д. Замфиров. Биогоривата в България – новите приоритети. Международна конференция „Енергетика и климат. Новите приоритети”, к. к. „Св. св. Константин и Елена”, април 2008.
Цитиран от: Замфиров, Д. Проучване на възможностите и перспективите за производство и потребление на биогорива от първо, второ и трето поколение за нуждите на транспорта. Разработка при изпълнение на Граждански договор № 05/03.06.2013г. Възложител: Предприятие за управление на дейностите по опазване на колната среда при МОСВ. София, 2013. , Международна конференция „Енергетика и климат. Новите приоритети”, к. к. „Св. св. Константин и Елена”, април 2008.
8. Труд: Д. Замфиров, М. Евтимова-Мишева. Българската политика и развитието на пазара на биогорива в България. Трета конференция „Развитие на пазара на биогоривата в България”, София, октомври 2008.
Цитиран от: Замфиров, Димитър. Проучване на възможностите и перспективите за производство и потребление на биогорива от първо, второ и трето поколение за нуждите на транспорта. Разработка при изпълнение на Граждански договор № 05/03.06.2013г. Възложител: Предприятие за управление на дейностите по опазване на колната среда при МОСВ. София, 2013. , Трета конференция „Развитие на пазара на биогоривата в България”, София,
9. Труд: Stoyanov, Dimitar, Miryana Evtimova at al. Techno-economic feasibility of large-scale production ofbio-fuels in EU-candidate countries. Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Joint research centre of European commission. Sevilla, 2002.
Цитиран от: Д. Стоянов, Б. Дамянов, О. Кръстев, Г. Гетов. Производство на биоетанол в Европейския съюз – възможности и перспективи. Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс – 2010: Сборник доклади. София: Технически университет. Транспортен факултет, 2010, с. 15-18, ISSN 1313-955X. , Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Joint research centre of European commission (JRC). Sevilla, 2002.
10. Труд: Евтимова-Мишева, Миряна, Димитър Замфиров. Биогоривата в България – новите приоритети. Международна конференция „Енергетика и климат. Новите приоритети”, к. к. „Св. св. Константин и Елена”, април 2008.
Цитиран от: Стоянов, Васил и Даниел Павлов. Бизнесплан за създаване на фирма „БиоД – Васил Стоянов”. Сборник доклади на Студентска научна сесия - СНС'2010. Факултет "Бизнес и мениджмънт". Русе: Русенски университет, 2010, с. 75 – 85. ISSN 1311-3321. , Международна конференция „Енергетика и климат. Новите приоритети”, к. к. „Св. св. Константин и Елена”, април 2008.
11. Труд: Stoyanov, D. and M. Evtimova. Prospects for implementation of biofuels in Bulgarian transport. World congress of transport. Istanbul, 2004.
Цитиран от: Д. Стоянов, Б. Дамянов, О. Кръстев, Г. Гетов. Производство на биоетанол в Европейския съюз – възможности и перспективи. Международна конференция BulTrans – 2010. , World congress of transport. Istanbul, 2004.
12. Труд: Hofmann, U., Reinhardt, P. and Evtimova, M. (2006), Untersuchungen zum Einsatz eines Partikelfiltersystems beim Betrieb eines Dieselmotors mit Rapsmethylester und Rapsöl. Chemie Ingenieur Technik, Volume 78, issue 6 (June, 2006), p. 709 - 714. ISSN: 0009-286X DOI: 10.1002/cite.200500188.
Цитиран от: Klaus Thuneke. Untersuchungen zu Abgasemissionen und zum Einsatz von Partikelfiltersystemen bei rapsölbetriebenen Blockheizkraftwerken. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Agrarwissenschaften. Technische universitaet Muenchen, Lehrstuhl für Agrarsystemtechnik. 2009. , Technische universitaet Muenchen, Lehrstuhl für Agrarsystemtechnik. 2009.
13. Труд: Hofmann, U., Reinhardt, P. and Evtimova, M. (2006), Untersuchungen zum Einsatz eines Partikelfiltersystems beim Betrieb eines Dieselmotors mit Rapsmethylester und Rapsöl. Chemie Ingenieur Technik, Volume 78, issue 6 , (June, 2006), p. 709 - 714. ISSN: 0009-286X DOI: 10.1002/cite.200500188.
Цитиран от: A. Munack Messung ultrafeiner Partikel im Abgas von Dieselmotoren beim Betrieb mit Biodiesel Juli 2007 Förderkennzeichen: 22007404 (04NR074) (FNR) , TA-VDB (VDB) Institut für Technologie und Biosystemtechnik
14. Труд: Hofmann, U., Reinhardt, P. and Evtimova, M. (2006), Untersuchungen zum Einsatz eines Partikelfiltersystems beim Betrieb eines Dieselmotors mit Rapsmethylester und Rapsöl. Chemie Ingenieur Technik, Volume 78, issue 6 (June, 2006), p. 709 - 714. ISSN: 0009-286X DOI: 10.1002/cite.200500188.
Цитиран от: Zikoridse, Gennadi und Uwe Hofmann. Fachtagung Baumaschinentechnik 2006: Ideen, Konzepte, Lösungen. Veranstalter: Technische Universität Dresden, Institut für Fördertechnik, Baumaschinen und Logistik, Lehrstuhl für Baumaschinen- und Fördertechnik. FVB. 05.-06. Oktober 2006, HTW Dresden. , Technische Universität Dresden, Institut für Fördertechnik, Baumaschinen und Logistik, Lehrstuhl für Baumaschinen- und Fördertechnik. FVB. 05.-06. Oktober 2006, HTW Dresden.
15. Труд: Hofmann, U., Reinhardt, P. and Evtimova, M. (2006), Untersuchungen zum Einsatz eines Partikelfiltersystems beim Betrieb eines Dieselmotors mit Rapsmethylester und Rapsöl. Chemie Ingenieur Technik, Volume 78, issue 6 (June, 2006), p. 709 - 714. ISSN: 0009-286X DOI: 10.1002/cite.200500188.
Цитиран от: Gennadi Zikoridse, Uwe Hofmann. Konzepte und Strategien zur Lösung der Schadstoffproblematik sowie Hinweise zur Verwendung von Biodiesel. TIEFBAU, Fachzeitschrift der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft Prävention. Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. München. Heft 12, 118. Jahrgang, Dezember 2006. ISSN 0944-8780. , TIEFBAU, Fachzeitschrift der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft Prävention. Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. München. Heft 12, 118. Jahrgang, Dezember 2006. ISSN 0944-8780.

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2018
Тема: Създаване на „Учебно-изследователска лаборатория по „Изпитване и диагностика на автомобила””
Тип: Научноизследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: Миряна Евтимова
2. Година: 2017
Тема: Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (уч. 2016/2017 г.).
Тип: Европейски проект/ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител: МОН
Ръководител: Миряна Евтимова, академичен наставник.
3. Година: 2016
Тема: Създаване на „Интердисциплинарна учебно-изследователска лаборатория по „Автомобилна техника” и „Техническа безопасност и екология ””
Тип: Научноизследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: Миряна Евтимова
4. Година: 2011
Тема: Разработване на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата за транспорта
Тип: Проект
Поръчител: Министерство на околната среда и водите
Ръководител: Евтимова, М.
5. Година: 2006
Тема: Възможности за използване на растителните масла като алтернативни горива в дизеловите двигатели в България
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: НСНИ към МОН
Ръководител: Стоянов, Д.
6. Година: 2005
Тема: Разработване на методика и провеждане на стендови изпитвания на дизелов двигател, работещ с конвенционално дизелово гориво и с биодизел, съгласно нормативите на ЕС
Тип: Научно-изследователски
Поръчител: НИС при ТУ-София
Ръководител: Д. Стоянов
7. Година: 2004
Тема: Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване трета степен на професионална квалификация по специалност железопътна техника
Тип: Проект
Поръчител: МОН
Ръководител: Найденова, Н.
8. Година: 2002
Тема: Techno-economic feasibility of large-scale production of bio-fuels in EU-candidate countries
Тип: Проект
Поръчител: Institute for Prospective Technological Studies, Joint research centre of European commission.
Ръководител: Stoyanov, D.

 Учебници и помагала

1. Електронен университетски курс за обучение по учебната дисциплина „Техническа безопасност и екология” (лекции) за специалности „Автомобилна техника” и „Железопътна техника” в платформата за електронно обучение „Moodle” на ВТУ „Тодор Каблешков” , ВТУ „Тодор Каблешков” , 2017г.

 Доклади на научни форуми

1. Тодорова, Даниела, Миряна Евтимова. Кръгова икономика и екологична сигурност., XXIII Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2017". ВТУ Тодор Каблешков. октомври, 2017., 2017г.
2. Евтимова, М. Влиянието на периода на задържане на самовъзпламеняване върху нивото на шум от работния процес на дизелов двигател при работа с различни горива. , XXIII Научно-техническа конференция с международно участие Еко-Варна. Технически университет - Варна, Катедра „Транспортна техника и технологии”, 2017. , 2017г.
3. Евтимова, М. Изменение на нивото на шум, генериран от работния процес на дизелов двигател при работа с различни смеси от биогорива с конвенционално дизелово гориво. , XXIII Научно-техническа конференция с международно участие Еко-Варна. Технически университет - Варна, Катедра „Транспортна техника и технологии”, 2017. , 2017г.
4. Евтимова, М. Ниво на шум от работния процес при работа на дизелов двигател с различни горива. , XXIII Научно-техническа конференция с международно участие Еко-Варна. Технически университет - Варна, Катедра „Транспортна техника и технологии”, 2017. , 2017г.
5. Евтимова, М. Зависимост на нивото на шум от параметрите на работния процес на дизелов двигател при работа с различни горива. , XXIII Научно-техническа конференция с международно участие Еко-Варна. Технически университет - Варна, Катедра „Транспортна техника и технологии”, 2017. , 2017г.
6. Евтимова, М. Предизвикателства пред университетското образование по безопасност и здраве при работа при зелени работни места в транспорта., Факултетна научна конференция. Факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”. 2016. , 2016г.
7. Евтимова, М. и П. Петков. Анализ на екологичните, икономически и социални аспекти на шумовото замърсяване. , XXII Научно-техническа конференция с международно участие Еко-Варна. Технически университет - Варна, Катедра „Транспортна техника и технологии”, 2016. , 2016г.
8. Евтимова, М. Използване на симулационно моделиране за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на екологичното въздействие на транспортните средства. , Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2015. ВТУ "Тодор Каблешков". 2015., 2015г.
9. Евтимова, М. М. Анализ на схемите за сертифициране на биогоривата за съответствие с критериите за устойчивост. , XX Научно-техническа конференция с международно участие Еко-Варна. Технически университет - Варна, Катедра „Транспортна техника и технологии”, 2014. , 2014г.
10. Евтимова-Мишева, М. и Д. Замфиров. Биогоривата в България – новите приоритети. , Международна конференция „Енергетика и климат. Новите приоритети”, к. к. „Св. св. Константин и Елена”, , 2008г.
11. Д. Замфиров, М. Евтимова-Мишева. Българската политика и развитието на пазара на биогорива в България. , Трета конференция „Развитие на пазара на биогоривата в България”, София, , 2008г.
12. Велков, Кирил, Олег Кръстев, Миряна Евтимова - Мишева. Анализ на емисиите в отработилите газове при работа на дизелов двигател с конвенционално дизелово гориво и биогорива от растителен произход. , Trans & Motauto'2008: XV Международна научно-техническа конференция по транспортна, строително-пътна и подемно-транспортна техника и технологии. Постерна сесия, PS-I:20. Септември 2008., 2008г.
13. Д. Замфиров, М. Евтимова-Мишева. Роля на биогоривата в климатичните промени, енергийната политика и икономическото развитие. , Дискусия: Климатични промени, енергия и икономическо развитие. Трети период от Европейската Система за Търговия с Емисии (2013–2020г.): Предизвикателства пред европейската индустрия. София, , 2008г.
14. Д. Замфиров, М. Евтимова-Мишева. Инвестиции в производство на биогорива за опазване на колоната среда. , Пети международен бизнес форум: инвестиции в околната среда за по-добро качество на живот. София, , 2008г.
15. Велков, Кирил, Олег Кръстев, Миряна Евтимова - Мишева. Анализ на технико-икономическите показатели и параметрите на работния процес при работа на дизелов двигател с конвенционално дизелово гориво и биогорива от растителен произход. , Trans & Motauto'2008: XV Международна научно-техническа конференция по транспортна, строително-пътна и подемно-транспортна техника и технологии. Постерна сесия, PS-I:19. Септември 2008., 2008г.
16. Стоянов, Димитър, Кирил Велков, Олег Кръстев, Миряна Евтимова - Мишева. Методика за изпитания на дизелов двигател при работата му с конвенционално дизелово гориво и биогорива от растителен произход. , Trans & Motauto'2008: XV Международна научно-техническа конференция по транспортна, строително-пътна и подемно-транспортна техника и технологии. Постерна сесия, PS-I:18. Септември 2008., 2008г.
17. Евтимова-Мишева, М. и Д. Замфиров. Анализ на основните фактори, определящи националните индикативни цели за насърчаване потреблението на биогорива в България. , Първи международен биоенергиен форум. София, , 2007г.
18. Евтимова-Мишева, М. Нормативна база за производство на алтернативни горива от отпадъци и биомаса. , Работна среща на тема: Методи за алтернативно производство на горива от биомаса и отпадъци. Институтът по енергия – JRC към Европейската Комисия, съвместно с Института по електрохимия и енергийни системи – БАН. БАН. София, , 2007г.
19. Стоянов, Д. и М. Евтимова-Мишева. Обосновка на индикативните цели на България за биогоривата. , Международна конференция Еко Варна. ТУ-Варна, 2007. , 2007г.
20. Евтимова-Мишева, М. Перспективи за използване на биодизеловото гориво в България. , Национален семинар „Биодизелови взаимовръзки” по програма на ЕС Интелигентна енергия, София, , 2006г.
21. Стоянов, Д. И М. Евтимова-Мишева. Възможности за производство на биодизелово гориво в България. , Работна среща на тема: Методи за алтернативно производство на горива от биомаса и отпадъци. Институтът по енергия – JRC към Европейската Комисия, съвместно с Института по електрохимия и енергийни системи – БАН. БАН. София, , 2006г.
22. Евтимова-Мишева, М. Националната асоциация за биогорива – партньор в развитието на законодателната рамка за насърчаване производството и използването на възобновяеми горива в България, Биоенергиен форум. Златни пясъци, , 2006г.
23. Евтимова, М. Жизнен цикъл на гориво от слънчогледово масло за дизелови двигатели в България. , XI Научно-техническа конференция с международно участие Еко-Варна. Технически университет - Варна, Катедра „Транспортна техника и технологии”, 2005. , 2005г.
24. Стоянов, Д. и М. Евтимова. Перспективи за използване на биогорива в българския транспортен отрасъл. , XI Научно-техническа конференция с международно участие Еко-Варна. Технически университет - Варна, Катедра „Транспортна техника и технологии”, 2005. , 2005г.
25. Stoyanov, D. and M. Evtimova. Prospects for implementation of biofuels in Bulgarian transport. , WCTR. Istanbul, , 2004г.
26. Евтимова, М., Е. Бах и Д. Стоянов. Изисквания към слънчогледовото масло като алтернативно гориво в дизеловите двигатели. , MOTAUTO03. София, , 2003г.
27. Евтимова, М. М. , E. Бах и Х. –Х. Краузе, Д. С. Стоянов, Б. А. Дамянов. Сравнителен анализ на характеристиките на дизелов двигател с непосредствено впръскване при работа с конвенционално гориво и със слънчогледово масло. , VIII Научно-техническа конференция с международно участие Еко-Варна. Технически университет - Варна, Катедра „Транспортна техника и технологии”, 2002., 2002г.
28. Стоянов, Д. С., Б. А. Дамянов и М. М. Евтимова. Биогорива за двигатели с вътрешно горене – предимства и недостатъци. , VI Научно-техническа конференция с международно участие Еко-Варна. Технически университет - Варна, Катедра „Транспортна техника и технологии”, 2000. , 2000г.
29. Стоянов, Д. С., Б. А. Дамянов и М. М. Евтимова. Перспективи за използването на биодизеловите горива в транспортния отрасъл. , VI Научно-техническа конференция с международно участие Еко-Варна. Технически университет - Варна, Катедра „Транспортна техника и технологии”, 2000. , 2000г.

 Статии в научни списания

1. Евтимова, М.,Стоянов, В., Орманов, И. Съвременни решения за диагностика на моторните превозни средства., Научно списание Механика. Транспорт. Комуникации. ВТУ "Тодор Каблешков". 2/2018. ISSN 1312-3823. , 2018г.
2. Евтимова, М. Екологичен отпечатък при изграждане на единното европейско транспортно пространство. , Научно списание „Механика. Транспорт. Комуникации““, 2/2017. ВТУ Тодор Каблешков. , 2017г.
3. Evtimova, M. Decreasing train energy consumption through optimizing travel times. , Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), ISSN: 2458-9403, 2017, 2017г.
4. Evtimova, M. Implementation of the European Qualifications Framework in the education of specialists for railways. , Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), ISSN: 2458-9403, 2017. , 2017г.
5. Евтимова, М. Портфолиото на студента като инструмент за оценка на компетентностите. , Списание Известия на съюза на учените – Сливен. 2017. ISSN 1311-2864, 2017г.
6. Евтимова, М. и В. Стоянов. Анализ на оценка на риска за безопасност и здраве при работа на трансевропейската железопътна система. , Научно списание Механика. Транспорт. Комуникации, 1/2017. ВТУ Тодор Каблешков. , 2017г.
7. Тодорова, Даниела, Миряна Евтимова. Кръгова икономика и екологична сигурност., Механика. Транспорт. Комуникации: научно списание. София: ВТУ „Тодор Каблешков”, том 15, бр. 3, 2017, ISSN 1312-3823., 2017г.
8. Евтимова, М. Влиянието на периода на задържане на самовъзпламеняване върху нивото на шум от работния процес на дизелов двигател при работа с различни горива. , Списание “Транспорт, екология – устойчиво развитие”. ТУ Варна, 2017. ISSN 2367- 6965. , 2017г.
9. Евтимова, М. Изменение на нивото на шум, генериран от работния процес на дизелов двигател при работа с различни смеси от биогорива с конвенционално дизелово гориво. , Списание “Транспорт, екология – устойчиво развитие”. ТУ Варна, 2017. ISSN 2367- 6965. , 2017г.
10. Евтимова, М. Ниво на шум от работния процес при работа на дизелов двигател с различни горива. , Списание “Транспорт, екология – устойчиво развитие”. ТУ Варна, 2017. ISSN 2367- 6965. , 2017г.
11. Евтимова, М. Зависимост на нивото на шум от параметрите на работния процес на дизелов двигател при работа с различни горива. , Списание “Транспорт, екология – устойчиво развитие”. ТУ Варна, 2017. ISSN 2367- 6965. , 2017г.
12. Евтимова, Миряна. Индикатори за опазване на околната среда по отношение на транспорта. , Екологично инженерство и опазване на околната среда. 2/2017, ISSN 1311-8668 , 2017г.
13. Евтимова, М. и П. Петков. Анализ на екологичните, икономически и социални аспекти на шумовото замърсяване. , Списание “Транспорт, екология – устойчиво развитие”. ТУ Варна, 2016. статия № 12, с. 80 - 87. ISSN 2367- 6299., 2016г.
14. Евтимова, М. Предизвикателства пред университетското образование по безопасност и здраве при работа при зелени работни места в транспорта. , Научно списание „Механика. Транспорт. Комуникации“. ВТУ Тодор Каблешков, 3/2016. статия № 1334, с. IV-1 - IV-6. ISSN 1312-3823., 2016г.
15. Евтимова, М. Използване на симулационно моделиране за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на екологичното въздействие на транспортните средства. , Научно списание Механика. Транспорт. Комуникации, 3/2015. ВТУ Тодор Каблешков. статия № 1205, с. VI-44 - VI-49. ISSN 1312-3823., 2015г.
16. Евтимова, М. Анализ на схемите за сертифициране на биогоривата за съответствие с критериите за устойчивост. , Списание “Транспорт, екология – устойчиво развитие”. ТУ Варна. ISSN 2367- 6965. , 2014г.
17. Евтимова, М. Екологични иновации, одобрени от Европейската комисия, за намаляване на емисиите от СО2 от леки пътнически автомобили. , Списание АТТ : Автотранспортна техника. София: Автооказион ООД, юни 2014, с. 48 - 51. ISSN 1311-7211., 2014г.
18. Евтимова, М. Анализ на възможностите за използване на екологично чисти и енергийно ефективни превозни средства в транспорта. , Научно списание Механика. Транспорт. Комуникации, том 13, бр. 3/3. ВТУ Тодор Каблешков. статия № 1079, с. IX-1 - IX-8. ISSN 1312-3823., 2014г.
19. Евтимова, М. Политиката на ЕС за биогорива – предизвикателство пред енергийната и климатична дипломация за изграждане на висковъглеродна биоикономика. Паралелни текстове отпечатани от обратната страна на книгата със самостоятелна заглавна страница и съдържание). Evtimova, Miryana. The Biofuel Policy of the EU. A Challenge to the Energy and Climate Diplomacy to Establish a Low-Carbon Bioeconomy. Energy diplomacy, Външнополитически изследвания 5: ISSN C633-8550. София: Дипломатически институт, МвнР. Септември, 2013, с. 76 – 93. ISBN 798-954-92381-5-0. Foreign Affair Research Paper 5: ISSN C633-8550). Sofia: Diplomatic Institute, September, 2013, 66 – 82, 2013. ISBN 798-954-92381-5-0., 2013г.
20. Велков К., Кръстев О., Евтимова - Мишева М. Анализ на емисиите в отработилите газове при работа на дизелов двигател с конвенционално дизелово гориво и биогорива от растителен произход. , trans & MOTAUTO’08. Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене. 2008. с. 74 - 77, ISSN 1313-5031., 2008г.
21. Стоянов Д., Велков К., Кръстев О., Евтимова - Мишева М. Методика за изпитания на дизелов двигател при работата му с конвенционално дизелово гориво и биогорива от растителен произход. , trans & MOTAUTO’08. Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене. 2008, с. 66 - 69, ISSN 1313-5031., 2008г.
22. Велков К., Кръстев О., Евтимова - Мишева М. Анализ на технико-икономическите показатели и параметрите на работния процес при работа на дизелов двигател с конвенционално дизелово гориво и биогорива от растителен произход., trans & MOTAUTO’08. Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене. с. 70 - 73, ISSN 1313-5031. 2008. , 2008г.
23. Стоянов, Д. и М. Евтимова-Мишева. Обосновка на индикативните цели на България за биогоривата. , Списание “Транспорт, екология – устойчиво развитие”. ТУ Варна, 2017. ISSN 2367- 6965. , 2007г.
24. Hofmann, U., Reinhardt, P. and Evtimova, M. (2006), Untersuchungen zum Einsatz eines Partikelfiltersystems beim Betrieb eines Dieselmotors mit Rapsmethylester und Rapsöl, Chemie Ingenieur Technik, Volume 78, issue 6 (June, 2006), p. 709 - 714. ISSN: 0009-286X DOI: 10.1002/cite.200500188. , 2006г.
25. Стоянов, Д. и М. Евтимова. Перспективи за използване на биогорива в българския транспортен отрасъл. , Списание “Транспорт, екология – устойчиво развитие”. ТУ Варна, 2005. ISSN 2367- 6965. , 2005г.
26. Евтимова, М. Жизнен цикъл на гориво от слънчогледово масло за дизелови двигатели в България. , Списание “Транспорт, екология – устойчиво развитие”. ТУ Варна, 2005. ISSN 2367- 6965. , 2005г.
27. Stoyanov, D. and M. Evtimova. Prospects for implementation of biofuels in Bulgarian transport. , World Congress of Transport Research (WCTR). Istanbul, 2004. , 2004г.
28. Евтимова, М., Е. Бах и Д. Стоянов. Изисквания към слънчогледовото масло като алтернативно гориво в дизеловите двигатели. , trans & MOTAUTO’08. Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене. 2003. , 2003г.
29. Евтимова, М. М. , E. Бaх и Х. –Х. Краузе, Д. С. Стоянов, Б. А. Дамянов. Сравнителен анализ на характеристиките на дизелов двигател с непосредствено впръскване при работа с конвенционално гориво и със слънчогледово масло. , Списание “Транспорт, екология – устойчиво развитие”. ТУ Варна, 2002. ISSN 2367- 6965. , 2002г.
30. Стоянов, Димитър, Борислав Дамянов, Миряна Евтимова. Перспективи за използването на биодизеловите горива в транспортния отрасъл. , Транспорт, екология - устойчиво развитие: научно-техническа конференция с международно участие : сборник доклади, Варна: ТУ, том VII, 2000, ISSN 2367- 6965., 2000г.
31. Стоянов, Д. С., Б. А. Дамянов и М. М. Евтимова. Биогорива за двигатели с вътрешно горене – предимства и недостатъци. , Списание “Транспорт, екология – устойчиво развитие”. ТУ Варна, 2000. ISSN 2367- 6965, 2000г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. Грамота от Ректора на ВТУ "Тодор Каблешков" за активно участие в организацията и провеждането на изложение "Иновации, бизнес и образование в транспорта 2017" - ТРАНСТРЕНД 2017. 2. Награда на Ректора на ВТУ "Тодор Каблешков", Грамота за заслуги за повишаване на качеството на образователния процес във ВТУ "Тодор Каблешков", принос в материално-техническото усъвършенстване на учебните лаборатории в катедра "Транспортна техника" и активно участие в организацията и провеждането на изложение "ТРАНСТРЕНД - иновации, бизнес и образование в транспорта". 2018.

 Студии

 Монографии

1. Евтимова-Мишева, М. Възможности за използване на слънчогледовото масло като алтернативно гориво в дизелови двигатели в България. ТУ-София. , Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор”, София, Защитена при СНС по механични технологии и транспорт 17. 10. 2006, утвърдена от ВАК 21. 03. 2007. On-line база данни на Националната библиография на Република България, серия №1 (Български книгопис), УДК 621.436, COBISS.BG-ID 1230761444. , 2006г.

 Специализации

1. Германия, Висше училище по транспорт и икономика, Дрезден, Изпитване на ДВГ при работа с биогорива, 2006г.

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. Немски
3. Руски
4. Френски