доц. д-р инж.-мат. Нина Иванова Гергова


 Области на научно-изследователски интереси

1. Качество на обучение и образование
2. Маркетинг
3. Икономика на транспорта
4. Икономика на труда, управление и сигурност на персонала
5. Управление на проекти
6. Информационни технологии
7. Счетоводство и анализ (бюджетно)
8. Икономически анализ на транспортното предприятие
9. Делови игри в управлението и бизнес решения
10. Управление на качеството

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Slovakia, Bratislava, School of Economics and Management in Public Administration, 2019г.
2. Russia, Moscow, Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI), 2019г.
3. България, София, "Електронно архивиране и управление на документи", 2016г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. Зам. председател на организационния комитет на XXIV Международна научна конференция "Транспорт 2019" организирана от ВТУ "Тодор Каблешков"
2. Заместник ръководител на катедра „Икономика и счетоводство в транспорта““, 2020 г.
3. Секретар на XVI Международна научна конференция "Транспорт 2006" организирана от ВТУ "Тодор Каблешков"
4. Секретар на XVII Международна научна конференция "Транспорт 2007" организирана от ВТУ "Тодор Каблешков"
5. Член на EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, със седалище гр. Краков, www.eas.info.pl от 2010 г.
6. Член на Академичен съвет на ВТУ „Тодор Каблешков, 2021 г.
7. Член на организационния комитет на II–ра научна конференция с международно участие “Устойчиво развитие на транспортните системи ‘20”, 17-19 септември 2020 г., организирана от факултет "Транспортен мениджмънт", ВТУ "Тодор Каблешков"
8. Член на организационния комитет на XXI Международна научна конференция "Транспорт 2013" организирана от ВТУ "Тодор Каблешков"
9. Член на организационния комитет на XXII Международна научна конференция "Транспорт 2015" организирана от ВТУ "Тодор Каблешков"
10. Член на организационния комитет на XXIII Международна научна конференция "Транспорт 2017" организирана от ВТУ "Тодор Каблешков"
11. Член на организационния комитет на Младежки научен форум „Конкурентоспособност на българската икономика - възможности и перспективи” -2016 г. при ВТУ "Тодор Каблешков"
12. Член на организационния комитет на научна конференция с международно участие "Устойчиво развитие на транспортните системи", 18-20 юни, 2018 г., организирана от факултет "Транспортен мениджмънт", ВТУ "Тодор Каблешков"
13. Член на програмния комитет на International Scientific Conference “Management 2018“ in Belgrade, 4-5.05.2018, организирана от Faculty of Business and Law “Union - Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia and Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia
14. Член на програмния комитет на International Scientific Conference “Management 2020“ in Belgrade, 8-9.10.2020, организирана от Faculty of Business and Law “Union - Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia and Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia
15. Член на програмния комитет на XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государственных структур и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 2018 г., организирана от Российский государственный гуманитарный университет, филиал в Домодедово
16. Член на редакционната колегия на Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) и младежкото издание „Млад форум”, ISSN 2367-6558 (print), ISSN 2367-6612 (online), 2021 г.
17. Член на съюза на учените в България, 2016
18. Член на Факултетен съвет на Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“, 2021 г.
19. Член на Факултетен съвет на Факултет „Транспортен мениджмънт“, 2018 г.

 Цитирания

1. Труд: Gergova N., The Mechanisms of Higher Education Public Regulation in Bulgaria, International Scientific Conference “MANAGEMENT 2018“ in Belgrade, 2018г., MEST `(Management, Education, Science & Society, Technology) Journal, JEL Category: M11, O32, Serbia, ISSN 2334-7058 (Online), 2018
Цитиран от: Варадинова, Ю., Ангелова, С., Управление на качеството на образователния процес в професионално направление 5.13 „Общо инженерство” във ВТУ „Тодор Каблешков”, Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“, – Боровец 18-20 юни 2018 г., Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, ISSN 1312-3823, бр. 3, 2018
2. Труд: Гергова Н., Ролята на производителността на труда за развитие на транспортния сектор, Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“ – Боровец 18-20 юни 2018 г., Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, ISSN 1312-3823, бр. 3, 2018
Цитиран от: Славова–Ночева, М., Петков, И., Конкурентоспособност, производителност на труда, иновации, на съвременния етап в Р. България, XXIV Международна научна конференция "Транспорт 2019”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, София, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
3. Труд: Gergova N., The Mechanisms of Higher Education Public Regulation in Bulgaria, MEST, (Management, Education, Science&Society Technology) Journal ,JEL Category: 123, 125, Serbia, 2018, ISSN 2334-7058
Цитиран от: Вълков Р., Тодоров Юри, Строителното образование в Република България в етапа на преход – анализи и перспективи, XXIV Международна научна конференция "Транспорт 2019”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, София, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
4. Труд: Gergova N., The Mechanisms of Higher Education Public Regulation in Bulgaria, MEST, (Management, Education, Science&Society Technology) Journal ,JEL Category: 123, 125, Serbia, 2018, ISSN 2334-7058
Цитиран от: Варадинова, Ю., Ангелова, С., Управление на качеството на образователния процес в професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация” във ВТУ „Тодор Каблешков”, XXIV Международна научна конференция "Транспорт 2019”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, София, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
5. Труд: Тодорова, Д., Колев, П., Гергова, Н., Интернационализация на висшето образование – развитие чрез университетско сътрудничество на обучението на бъдещи кадри за транспортната система, сп. Механика Транспорт Комуникации, уводна статия, бр. 3/1, 2018, стр. 01-07, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online].
Цитиран от: Медникаров, Б. Военноморското образование в Република България – състояние и перспективи. , Офс. изд. Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2019. Книга, ISBN - 978-619-7428-33-9
6. Труд: Гергова Н., Анализ на състоянието на пазара за висше образование и мерки за повишаване качеството на образователната услуга, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, том 16, бр. 3/1, 2018г., ISSN 2367-6620 (Online), 2018г.
Цитиран от: Варадинова, Ю., Ангелова, С., Управление на качеството на образователния процес в професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация” във ВТУ „Тодор Каблешков”, XXIV Международна научна конференция "Транспорт 2019”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, София, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
7. Труд: Todorova D., Gergova N., Perspectives For The Development of Higher Education Market In Bulgaria, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 1, 2016, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171.
Цитиран от: Медникаров, Б. Военноморското образование в Република България – състояние и перспективи. , Офс. изд. Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2019. Книга, ISBN - 978-619-7428-33-9
8. Труд: Гергова Н., Комплексная модель оценки конкурентоспособности высших учебных заведений, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государственных структур и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 4-5 апрель 2018г., Домодедово, 2018г.
Цитиран от: Варадинова, Ю., Ангелова, С., Управление на качеството на образователния процес в професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация” във ВТУ „Тодор Каблешков”, XXIV Международна научна конференция "Транспорт 2019”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, София, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
9. Труд: Гергова Н., Бенчмаркинг - инструмент за оценка и анализ на качеството на висшето образование в България, книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", ВТУ „Тодор Каблешков“, София, ISBN 978–954–12–0258-6, 2019г.
Цитиран от: Димитрова, Н. К., Терминологическая номинация в области транспортного экспедирования, Монография, София, Печатница на ВТУ „Т. Каблешков”, 2019. – 200 стр., ISBN 978-954-12-0264-7.
10. Труд: Гергова Н., Бенчмаркинг - инструмент за оценка и анализ на качеството на висшето образование в България, книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", ВТУ „Тодор Каблешков“, София, ISBN 978–954–12–0258-6, 2019г.
Цитиран от: Тодорова, Д., Устойчивата връзка ”образование – наука – бизнес” – ключ за стратегическо развитие на Висше транспортно училище ”Тодор Каблешков”, XXIV Международна научна конференция "Транспорт 2019”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, София, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
11. Труд: Гергова Н., Бенчмаркинг - инструмент за оценка и анализ на качеството на висшето образование в България, книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", ВТУ „Тодор Каблешков“, София, ISBN 978–954–12–0258-6, 2019г.
Цитиран от: Димитрова, Н. К., Системность и вариантность терминологии транспортно-экспедиционной деятельности, Монография, София, Печатница на ВТУ „Т. Каблешков”, 2019 – 168 стр., ISBN 978-954-12-0265-4
12. Труд: Гергова Н., Анализ на състоянието на пазара за висше образование и мерки за повишаване качеството на образователната услуга, Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“, – Боровец 18-20 юни 2018 г., Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, ISSN 1312-3823, бр. 3, 2018
Цитиран от: Вълков Р., Тодоров Юри, Строителното образование в Република България в етапа на преход – анализи и перспективи, XXIV Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ 2019”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, София, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
13. Труд: Kolev, P., Todorova, D. & Gergova, N. (2012), “Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov University of Transport”, in: Proceedings of ISC “Management 2012”, Belgrade, 2012, University of Belgrade, pp. 343-369.
Цитиран от: Ламбовска, М. Контрол на преподавателски екипи във висше училище. , сп. Стратегии на образователната и научната политика”, том 26, бр. 1, “Аз Буки” - МОН, С., 2018, с. 54-74, https://azbuki.bg/editions/azbuki/archive/archive2011/doc_download/4369-strategies-1-18-mayalambovska ; https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4eF4Xa8n2B9v42d6Ta&page=1&doc=1 - СТУДИЯ В СПИСАНИЕ, ИНДЕКСИРАНО В WEB OF SCIENCE
14. Труд: Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура” , Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, 2014
Цитиран от: Дияна Маринова, АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И КРАЙНИЯ ЕФЕКТ ОТ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЯТА В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ, , Международна научна конференция, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3.1/2016, ISSN 1312-3823,
15. Труд: Гергова Н., Комплексная модель оценки конкурентоспособности высших учебных заведений, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государственных структур и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 4-5 апрель 2018г., Домодедово, 2018г.
Цитиран от: Варадинова, Ю., Ангелова, С., Управление на качеството на образователния процес в професионално направление 5.13 „Общо инженерство” във ВТУ „Тодор Каблешков”, Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“, – Боровец 18-20 юни 2018 г., Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, ISSN 1312-3823, бр. 3, 2018
16. Труд: Gergova N., The Mechanisms of Higher Education Public Regulation in Bulgaria, International Scientific Conference “MANAGEMENT 2018“ in Belgrade, 2018г., MEST `(Management, Education, Science & Society, Technology) Journal, Serbia, ISSN 2334-7058 (Online), 2018
Цитиран от: Варадинова, Ю., Методика за провеждане на анкети във връзка с атестиране на преподавателите във ВТУ „Тодор Каблешков“, Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“, – Боровец 18-20 юни 2018 г., Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, ISSN 1312-3823, бр. 3, 2018
17. Труд: Гергова Н., Комплексная модель оценки конкурентоспособности высших учебных заведений, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государственных структур и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 4-5 апрель 2018г., Домодедово, 2018г.
Цитиран от: Варадинова, Ю., Методика за провеждане на анкети във връзка с атестиране на преподавателите във ВТУ „Тодор Каблешков“, Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“, – Боровец 18-20 юни 2018 г., Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, ISSN 1312-3823, бр. 3, 2018
18. Труд: Кирсанов С., Сафонов Е., Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Ванг Бо, Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере городского пассажирского транспорта в России и Болгарии, Москва, Россия, 2018г., стр. 185, ISBN 978-5-6040214-1-5
Цитиран от: Снежана Карипова, СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online
19. Труд: Кирсанов С., Сафонов Е., Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Ванг Бо, Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере городского пассажирского транспорта в России и Болгарии, Москва, Россия, 2018г., стр. 185, ISBN 978-5-6040214-1-5
Цитиран от: Иван Иванов, АСПЕКТИ В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online]
20. Труд: Kolev P., Todorova D., Gergova N., E-Learning and the Liaison with the Business –Todor Kableshkov University of Transport Goals, (Електронното образование и връзката с бизнеса – важни цели за обучението в Транспортния университет «Тодор Каблешков» ), MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 2, 2014, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171, стр. 95-101
Цитиран от: Дияна Маринова, АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И КРАЙНИЯ ЕФЕКТ ОТ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЯТА В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ, , Международна научна конференция, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3.1/2016, ISSN 1312-3823,
21. Труд: Kolev P., Todorova D., Gergova N., Electronic Forms Of Training – Opportunities And Prospects For Todor Kableshkov University Of Transport, (Електронни форми на обучение – възможности и перспективи пред университета по транспорт „Тодор Каблешков”), Международна научна конференция "Мениджмънт 2012”, Белград, стр. 343-369, 2012, ISBN 978-86-84909-73-4
Цитиран от: Дияна Маринова, АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И КРАЙНИЯ ЕФЕКТ ОТ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЯТА В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ, , Международна научна конференция, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3.1/2016, ISSN 1312-3823,
22. Труд: 1. Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг (Качество на обучението и конкурентоспособност на Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” на образователния пазар), X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015
Цитиран от: Дияна Маринова, АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И КРАЙНИЯ ЕФЕКТ ОТ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЯТА В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ, , Международна научна конференция, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3.1/2016, ISSN 1312-3823,
23. Труд: Кирсанов С., Сафонов Е., Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Ванг Бо, Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере городского пассажирского транспорта в России и Болгарии, Москва, Россия, 2018г., стр. 185, ISBN 978-5-6040214-1-5
Цитиран от: Иван Иванов, МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
24. Труд: Todorova D., Gergova N., Christova M., Kolev P., Theoretical Analysis And Positioning Benchmarking As A Product Quality Measuring Instrument, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 1, 2018, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171
Цитиран от: Антоанета Кирова, Боян Медникаров, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА „СИНЬО“ РАЗВИТИЕ, МОРСКИЯТ ТРАНСПОРТ И ФОРМИРАНЕТО НА МОРСКАТА ПОЛИТИКА НА Р БЪЛГАРИЯ, Международна научна конференция, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, стр. III 1-12, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
25. Труд: Колев П., Тодорова Д., Гергова Н. “Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. Доклад на Международна конференция “Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, 2014, с. 305-308.,
Цитиран от: Ламбовска, М., Показатели за представянето на преподавателските екипи на ВТУ “Тодор Каблешков”,, том 15, бр. 3, 2017, с. IV-17 – IV-22, DOI 10.2139/ssrn.3123300, https://mtc-aj.com/library/1472.pdf
26. Труд: Колев, П., Тодорова, Д., & Гергова, Н. (2014). Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом, Москва, с. 305-308.
Цитиран от: Ламбовска, Мая, “Модел за резултатите на преподавателските екипи на ВТУ “Тодор Каблешков””, сп. "Икономика и управление", брой 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2017, с. 146-160, https://ideas.repec.org/a/neo/journl/v13y2017i1p146-160.html, сп. "Икономика и управление", брой 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2017, с. 146-160, https://ideas.repec.org/a/neo/journl/v13y2017i1p146-160.html
27. Труд: Колев, П., Тодорова, Д., & Гергова, Н. (2014). Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. Доклад на Международна конференция “Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом” (сс. 305-308). Москва.
Цитиран от: Ламбовска, М. Модел за представянето на преподавателските екипи на ВТУ “Тодор Каблешков”., сп. “Икономика 21”, бр. 2, С. А. “Д. А. Ценов”, Свищов, 2017, с. 33-54 /бълг./, с. 32-52 /англ./, https://ideas.repec.org/a/dat/econ21/y2017i2p32-52.html .
28. Труд: Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура” (Възможности за развитие на транспорта и транспортното образование в България в рамките на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“), Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, стр. 6, 2014
Цитиран от: Ламбовска, М., Контрол на екипи, 2016, ISBN 978-954-12-0238-8,
29. Труд: Todorova D., Kolev P., Gergova N. Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища имени Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг. // X Международная научная конференция „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” - - Москва, 2015
Цитиран от: Ламбовска, М., “Контрол на екипи”, Монография, Издателство на ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2016.
30. Труд: Колев П., Тодорова Д., Гергова Н. Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. //Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом” - Москва, 2014.
Цитиран от: Ламбовска, М., “Контрол на екипи”, Монография, Издателство на ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2016.
31. Труд: Kolev P., Todorova D., Gergova N., “Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport”, ISC “Management 2012”, Belgrade, p. 343-369
Цитиран от: Ламбовска, М., Приложение на модел за контрол на екипи във ВТУ “Тодор Каблешков”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 2, ISSN 1312-3823, http://www.mtc-aj.comсп,
32. Труд: Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг (Качество на обучението и конкурентоспособност на Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” на образователния пазар), X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, под печат в Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015
Цитиран от: Ламбовска, М., Контрол на екипи, 2016, ISBN 978-954-12-0238-8,
33. Труд: Kolev, P., Todorova, D., Gergova, N. Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport. // International scientific conference “Management 2012”, Belgrade, Serbia, p. 343-369.
Цитиран от: Ламбовска М., Механизъм за контрол върху представянето на екипи. , Научни трудове на УНСС, том 2, УИ “Стопанство”, С., 2014, с. 7-62, https://ideas.repec.org/a/nwe/natrud/y2014i2p7-62.html .
34. Труд: Kolev, P., Todorova, D., Gergova, N. Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport. // International scientific conference “Management 2012”, Belgrade, Serbia, p. 343-369.
Цитиран от: Ламбовска, М., Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор на науките” “Контрол на екипи (измерване и оценяване представянето на екипите)”, стр. 206, 2014г.,
35. Труд: Kolev, P., Todorova, D., Gergova, N. Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport. // International scientific conference “Management 2012”, Belgrade, Serbia, p. 343-369
Цитиран от: Ламбовска, М. Концепция за контрол на екипи в организацията. сп. “Икономика 21”, бр. 1, С. А. “Д. А. Ценов”, Свищов, 2014, с. 3-32 /бълг./, с. 3-31 /англ./. на стр. 23 бълг. и на стр. 21 англ. Списанието е индексирано в EBSCO и CEEOL,
36. Труд: Kolev, P., Todorova, D., Gergova, N. Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport. // International scientific conference “Management 2012”, Belgrade, Serbia, p. 343-369.,
Цитиран от: Ламбовска, М. Концепция за контрол на екипи в организацията. , сп. “Икономика 21”, бр. 1, С. А. “Д. А. Ценов”, Свищов, 2014, с. 3-32 /бълг./, с. 3-31 /англ./, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=305642
37. Труд: Kolev P., Todorova D., Gergova N., “Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport”, ISC “Management 2012”, Belgrade, p. 343-369,
Цитиран от: Ламбовска, М., Приложение на модел за контрол на екипи във ВТУ “Тодор Каблешков”. , сп. “Механика, транспорт, комуникации”, бр. 2, ВТУ “Тодор Каблешков”, С., 2013, с. 1-11, https://mtc-aj.com/library/922.pdf .

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2020
Тема: Научноизследователски и развоен проект: „Създаване на оптимална производствена инсталация и технология за производство на органичен хуминов препарат на основата на торф за употреба в биологичното земеделие“
Тип: Договор: № 11ИФ-02-19/03.12.2020 г. за финансиране по Националния иновационен фонд – 11сесия
Поръчител: Финансираща институция: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
Ръководител: Координатор: „АгроПром“ ЕООД, Партньор: ВТУ „Т. Каблешков“
2. Година: 2020
Тема: Усъвършенстване на научната инфраструктура, чрез използване на web базирани мобилни платформи за развитие на научноизследователската дейност на катедра "ИСТ"
Тип: Наредба №3, 2020 г.
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р Валентина Станева
3. Година: 2018
Тема: "Danube SKILLS - Increased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development services"
Тип: International
Поръчител: Danube Transnational Programme 2014-2020
Ръководител: CERONAV Romania, доц. д-р Симеон Ананиев
4. Година: 2018
Тема: „BEMCHMARKING - INTELLIGENT PORTFOLIO FER QUALITY MEASUREMENT AND MANAGEMENT OF EDUCATION AT BULGARIAN AND SLOVAKIA HIGHER SCHOOLS"
Тип: International
Поръчител: Slovakia, School of Economics and management in public administration in Bratislava, Department of Management SEMPA
Ръководител: prof. Daniela Todorova, PhD, doc. Zoltan Rozsa, PhD
5. Година: 2017
Тема: BG05М2OР001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“
Тип: Европейски социален фонд, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Поръчител: Бенефициент: МОН; Партньор: ВТУ „Т.Каблешков“
Ръководител: Пламен Савов
6. Година: 2017
Тема: „Бенчмаркинг модел - интелигентно портфолио за измерване и управление качеството на образование във висшите училища в Р.България“
Тип: Наредба №3, 2017 г.; Договор №126/24.04.2017 г.
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова
7. Година: 2016
Тема: Изграждане на модел за използване на съвременния информационен инструментариум на Microsoft по програма Dreamspark за провеждане на научно приложни изследвания и обучение в сферата на транспорта"; икон. мат. Нина Гергова – член на колектива по изпълнение на проекта; Статус на проекта: приключил
Тип: Наредба №3, 2016 г.; Договор № 1237/11.05.2016 г.
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: доц. д-р Димитър Димитров
8. Година: 2013
Тема: BG051PO001-3.1.08-0007; 2013-2014 г.; „Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"; икон. мат. Нина Гергова - експерт по управление в 3 дейности по проекта; Статус на проекта: приключил
Тип: Европейски социален фонд, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Поръчител: МОН, Договор ДО1-2211/28.01.2013 г.,
Ръководител: доц. д-р Детелин Василев
9. Година: 2012
Тема: BG051PO001-4.3.04-0024; 2012-2014 г.; „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Т. Каблешков" гр. София"; икон. мат. Нина Гергова - "Експерт, IT координатор", експерт по управление в 2 дейности по проекта; Статус на проекта: приключил
Тип: Европейски социален фонд, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Поръчител: МОН, Договор № ДО1-444/05.11.2012 г.
Ръководител: проф. дтн инж.-мат. Петър Колев
10. Година: 2006
Тема: Разработване, адаптиране и внедряване на информационна система “АКРЕДИТАЦИЯ” 2006 във ВТУ “Т. Каблешков”
Тип: Наредба №3, 2006 г.; Договор от 27.06.2006 г.
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р Детелин Василев
11. Година: 2005
Тема: Стратегия за електронно обучение и проектиране и изработване на WEB-платформа за електронно обучение във ВТУ “Т.Каблешков” І етап
Тип: Наредба №3, 2005 г.; Договор от 17.05.2005 г.
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: доц. д-р Петър Колев
12. Година: 2002
Тема: Автоматизирана система за подобряване на качеството на учебния процес във ВТУ "Т.Каблешков"- II етап
Тип: Наредба №3, 2002 г.; Договор от 06.08.2002 г.
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: гл. ас. д-р Иван Киров
13. Година: 2001
Тема: Автоматизирана система за подобряване на качеството на учебния процес във ВТУ "Т.Каблешков"- I етап
Тип: Наредба №3, 2001 г.; Договор от 16.11.2001 г.
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: гл. ас. д-р Иван Киров

 Учебници и помагала

1. Електронен практически курс по учебна дисциплина „Икономически анализ на транспортното предприятие“ , Moodle, ВТУ "Тодор Каблешков", 2018г.

 Доклади на научни форуми

1. Dvořák Z., Durech P., Cekerevac Z., Gergova N., Safety culture and quality culture as a tool for transport infrastructure protection, Proceedings of 24th International Scientific Conference. Transport Means 2020, 30 September to 2 October, Lithuania, Kaunas University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Design &Department of Transport Engineering, 2020, s. 507-511, ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (on-line), 2020г.
2. Гергова Н., Предизвикателства пред трудовия пазар в условията на криза, II Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“, Боровец 2020 г., Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, бр. 3, 2020, стр. III-11 - III-17, ISSN 1312-3823, 2020г.
3. Варадинова Ю., Гергова Н., Модел за ефективно управление на човешките ресурси в транспортно предприятие, II Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“, Боровец 2020 г., Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, бр. 3, 2020, стр. IV-8 - IV-15, ISSN 1312-3823, 2020г.
4. Варадинова Ю., Гергова Н., Приложение на компетентностния подход в транспортна фирма, II Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“, Боровец 2020 г., Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, бр. 3, 2020, стр. IV-34 - IV-38, ISSN 1312-3823, 2020г.
5. Тодорова Д., Георгиев Я., Кръстанов К., Гергова Н., Анализ на таксите за ползване на пътната инфраструктура в Република България, XXIV Международна научна конференция “Транспорт 2019“, Боровец 2019, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, бр. 3, 2019, стр. III-73 - III-81, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2019г.
6. Гергова Н., Ролята на производителността на труда за развитие на транспортния сектор, Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“, Боровец 2018 г., Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, бр. 3, 2018, стр. IV-58 - IV-66, ISSN 2367-6620, 2018г.
7. Гергова Н., Анализ на състоянието на пазара за висше образование и мерки за повишаване качеството на образователната услуга, Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“, Боровец 2018 г., Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, бр. 3, 2018, стр. IV-50 - IV-57, ISSN 2367-6620, 2018г.
8. Гергова Н., Комплексная модель оценки конкурентоспособности высших учебных заведений, XII Международная научная конференция „Правовые и управленческие проблемы деятельности государственных структур и хозяйствующих субъектов: российский и международный опыт” 4-5 апрель 2018г., Домодедово, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы, решения”, Москва, ООО "Издательский дом "Научная библиотека", том 3, номер 4, 2018, стр. 97-100, ISSN 2308-927X, 2018г.
9. Тодорова Д., Колев П., Гергова Н., Интернационализация на висшето образование – развитие чрез университетско сътрудничество на обучението на бъдещи кадри за транспортната система , Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“, Боровец 2018 г., Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ "Т.Каблешков", бр. 3, 2018, стр. 0-1 - 0-7, ISSN 2367-6620, 2018г.
10. Todorova D., Gergova N., Education Market Challenges In Bulgaria , 22. Medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí”, Zilina, 2017, s. 383-390, ISBN 978-80-554-1332-7, 2017г.
11. Todorova D., Hristova M., Gergova N., Benchmarking in Higher Education – an Effective Approach for Quality Improvement of Universities’activity, IX međunarodni naučno-stručni skup “Informacione Tehnologije za e-Obrazovanje”, Banja Luka, 2017, Zbornik radova, Information technologies, Knjiga br. 21, s. 255-260, ISBN 978-99976-34-13-9, 2017г.
12. Todorova D., Gergova N., Possibilities To Apply Benchmarking As An Instrument For Product Quality Measurment, 21. Medzinárodná vedecká konferencia „Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2016, s. 650-656, ISBN 978-80-554-1213-9, 2016г.
13. Гергова Н., Предизвикателства на образователната услуга пред висшите училища в Р България, Мобилност за един свързан свят : научно-практическа конференция, 28 окт. 2016 г., София, Изд. комплекс - УНСС, 2017, с. 104-114. ISBN - 978-954-644-941-2, 2016г.
14. Тодорова Д., Гергова Н., Вызовы пред развитием высшего транспортного училище им. Тодора Каблешкова, София, Болгария, XI Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2016г., Домодедово, под печат в Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2016 УДК 338.24 (082), стр. 17, 2016г.
15. Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг , X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015, 2015г.
16. Гергова Н., Тодорова Д., Образовательный рынок в Болгарии - влияние на экономическое развитие страны, Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska", Bratislava, 5. novembra 2015, p. 120-128, ISBN 978-80-89654-23-9, 2015г.
17. Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”, Сборник трудов Международной научно-практической конференции, МГУПС (МИИТ), Россия, "Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процессом”, Москва, 16-17 октября 2014, стр.101-104, ISBN 978-5-902928-59-1, 2014г.
18. Kolev P., Todorova D., Gergova N.,“Development of electronic forms for distance learning and virtual library at Todor Kableshkov University of Transport”,, UNION University, Belgrade, ISBN 978-86-84909-73-4, 2012г.
19. Kolev P., Todorova D., Gergova N., Electronic Forms Of Training – Opportunities And Prospects For Todor Kableshkov University Of Transport, International Scientific Conference “MANAGEMENT 2012“, Mladenovac, Belgrade: Faculty of industrial management, ICIM plus, 2012, p. 363-369. ISBN 978-86-84909-74-1, 2012г.
20. Todorova D., Ivanova N., Дунай-мост 2 – фактор развития европейского транспортного коридора № 4, 12. International Conference "Crises situations solution in specific environment”, Zilina, ISBN 987-80-8070-702-6, s.709-713, 2007г.
21. Василев Д., Иванова Н., Вызовы перед высшим образованием при введении электронного обучения, 11. International Conference „Crises situations solution in the specific environment“, 29 - 30 June 2006 г., Zilina, Slovakia, ISBN 80-8070-566-6, s. 685-690, 2006г.

 Статии в научни списания

1. Cohesion policy as a factor the development of the economy of Bulgaria, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 1, 2020, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171 , 2020г.
2. Гергова Н., Управление на качеството и механизми за устойчиво развитие, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, том. 18, бр. 2, 2020 г., стр. IV-1 - IV-6, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2020г.
3. Todorova D., Gergova N., Kolev P., Krastanov K., The Development Of The Economy Of Bulgaria, MEST Journal (Management, Education, Science & Society, Technology), DOI 10.12709/issn.2334 7058, s. 176-183, ISSN 2334-7058 (Online), ISSN 2334-7171 (Print), Vol.8, No.2, Jul 2020, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbiа, 2020г.
4. Гергова Н., Качество на образованието – фактор за конкурентоспособност на образователната институция, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, том. 18, бр. 2, 2020 г., стр. IV-7 - IV-12, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2020г.
5. Todorova D., Gergova N., Christova M., Kolev P., Theoretical Analysis And Positioning Benchmarking As A Product Quality Measuring Instrument, International Scientific Conference “MANAGEMENT 2018“ in Belgrade, 2018, MEST Journal (Management, Education, Science & Society, Technology), DOI 10.12709/issn.2334 7058, ISSN 2334-7058 (Online), ISSN 2334-7171 (Print), Vol.7, No.1, January 2019, s. 111-117, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia, 2019г.
6. Gergova N., The Mechanisms of Higher Education Public Regulation in Bulgaria, International Scientific Conference “MANAGEMENT 2018“ in Belgrade, 2018г., MEST Journal (Management, Education, Science & Society, Technology), DOI 10.12709/issn.2334 7058, ISSN 2334-7058 (Online), ISSN 2334-7171 (Print), Vol.7, No.1, January 2019, s. 1-6, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia, 2019г.
7. Todorova D., Gergova N., The Effects Of Franchising For Incresing Competitiveness And Development Of The Economy, Nauka I praktika bezpieczenstwa, Krakow, s. 86-102, 2019, ISBN 978-83-61645-34-4, 2019г.
8. Theoretical Analysis And Positioning Benchmarking As A Product Quality Measuring Instrument, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 1, 2018, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171 , 2018г.
9. Dimitrov D., Gergova N., Summary Functional Analysis and Evaluation of University Information Systems at "Todor Kableshkov" University of Transport,, Scientific Conference “MANAGEMENT 2018“ in Belgrade, 2018г., MEST Journal (Management, Education, Science & Society, Technology), DOI 10.12709/issn.2334 7058, s. 48-54, ISSN 2334-7058 (Online), ISSN 2334-7171 (Print), Vol.6, No.2, July 2018, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia, 2018г.
10. Гергова Н., Христова М., Модели за измерване на качеството на университетската дейност на преподавателите и за оценяване на постигнатите резултати, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ "Т.Каблешков", бр. 1, 2017, стр. IV-1 - IV-8, ISSN 1312-3823, 2017г.
11. Христов Х., Гергова Н., Христова М., Тодорова Д., Модел за мотивация на академичния състав чрез еквивалентно стимулиране за постигнато високо качество , Научно методическо списание "Стратегии на образователната и научната политика", изд. "Аз Буки", МОН, София, кн. 1, 2017, стр.43-50, ISSN 1314 – 8575 (Online), ISSN 1310 – 0270 (Print), 2017г.
12. Todorova D., Gergova N., Perspectives For The Development of Higher Education Market In Bulgaria, MEST Journal (Management, Education, Science & Society, Technology), DOI 10.12709/issn.2334 7058, ISSN 2334-7058 (Online), ISSN 2334-7171 (Print), VOL 2, № 1, 2017, s. 113-118, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia, 2017г.
13. Todorova D., Gergova N., The Quality Of Education In Higher Education - A Significant Factor For National And Country Competitiveness, Scientific Journal Public Administration and Regional Development, Bratislava, No.2, December 2017, Vol. XIII., s. 85-90, ISSN 1337-2955, 2017г.
14. Тодорова Д., Гергова Н., Проблемы развития высшего транспортного училища имени Тодора Каблешкова, София, Болгария, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы, решения”, 10-8', Октябрь 2017, стр. 101-108, ISSN 2308-927X, индексиран EBSCO, Elibraly.ru, ULRICHSWEB, JurnalIndex, 2017г.
15. Христова М., Христов Х., Гергова Н., Възможности за стимулиране на студентите за пълноценна професионална реализация в контекста на националния интерес, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ "Т.Каблешков", бр. 1, 2017, стр. IV-9 - IV-14, ISSN 1312-3823, 2017г.
16. Todorova D., Gergova N., Влияние экономического кризиса на рынке образовательных услуг в Болгарии, Списание Секюритология 2/2016, Krakov, Полша, ISSN 1898-4509, 2016г.
17. Гергова Н., Особености на пазара за висше образование в Р България, сп. "Млад форум", София, ВТУ "Тодор Каблешков", бр.1, 2016, стр.IV-6 - IV-19, ISSN 2367-6558 [print], ISSN 2367-6612 [online], 2016г.
18. Kolev P., Todorova D., Gergova N., E-Learning and the Liaison with the Business –Todor Kableshkov University of Transport Goals,, MEST Journal (Management, Education, Science & Society, Technology), DOI 10.12709/issn.2334-7058, VOL 2, № 2, 2014, s. 95-101, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171, 2014г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. Награда на Ректора "Служител на ВТУ "Тодор Каблешков" за високи постижения в основната дейността, 2015 г. 2. Плакет и грамота за цялостен принос – от Студентски съвет към ВТУ „Тодор Каблешков”, 2015 г.

 Студии

 Монографии

1. Умные города: перспективы развития в Болгарии, Индии, России, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, ISBN – 978-86-904190-0-5, BEOGRAD, 2022г.
2. Иновации и иновационна политика - възможност за развитие на българската икономика и за повишаване на качеството на висшето образование, Монографичен труд, ВТУ „Тодор Каблешков“, София, стр. 118, ISBN 978–954–12–0277-7, 2020г.
3. Гергова Н., Бенчмаркинг - инструмент за оценка и анализ на качеството на висшето образование в България, Книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", ВТУ „Тодор Каблешков“, София, ISBN 978–954–12–0258-6, 2019г.
4. Daniela Todorova, Nina Gergova, Marya Hristova, Vojtech Kollar, Stanislav Filip, Lubica , MODEL – INTELLIGENT PORTFOLIO FOR QUALITY MEASUREMENT AND MANAGEMENT OF EDUCATION AT BULGARIAN AND SLOVAKIA HIGHER SCHOOLS, ISBN 978-954-12-0260-9, Sofia, Bulgaria, Bratislava, Slovakia, 2019г.
5. Кирсанов С., Сафонов Е., Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Ванг Бо, Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере городского пассажирского транспорта в России и Болгарии, Москва, Россия, 2018, ISBN 978-5-6040214-1-5, 2018г.

 Специализации

1. Sеrbia, "UNION - Nikola Tesla", University in Belgrade, Faculty of business and industrial management, 2016г.
2. България, Фирма ACS Global Services , Проведено обучение на Семинар с практическа насоченост: „ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГЛОБАЛНАТА ЛОГИСТИКА” - Сертификат, 2015г.

 Владеене на чужди езици

1. Английски език
2. Руски език