гл.ас. д-р инж. Виолина Бойкова Вельова


 Области на научно-изследователски интереси

1. Техническа експлоатация, логистика, надеждност и безопасност в транспорта, транспорт и транспортни технологии.

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Slovakia, Opatovska Nova Ves, 1. Slovakia, Opatovská Nová Ves, Transport and Rural Tourism. Intensive Programme Rural Tourism Development. School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava. 2014. 2. Slovakia, Opatovská Nová Ves, Public Administration in Bulgaria. Intensive Programme Rural Tourism Development. School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava. 2014. , 2014г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

 Цитирания

1. Труд: Тодорова М., Вельова В. и колектив, “Методи за оптимизиране на крайградското железопътно движениe”, ВТУ“Тодор Каблешков”, 2017
Цитиран от: Костадин Трифонов,ИЗСЛЕДВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МАСОВИЯ КРАЙГРАДСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ,, XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2019“, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2019,статия ID 1787
2. Труд: Тодорова М., Вельова В., Усъвършенстване на организацията на превозите на автобусна линия използвайки АСУ, София, ISSN 1312 – 3823, том 12, брой 3/1,2014
Цитиран от: Силвия Асенова, АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПРИ МАСОВИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ, , XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2019“, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2019,статия ID 1788

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2022
Тема: Участие в колектива на Проект на тема: "Изследване влиянието на факторите на градската мобилност върху пътната безопасност и екологията“. Ръководител: проф. д-р инж. Николай Георгиев
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Николай Георгиев
2. Година: 2021
Тема: Участие в колектива на проект на тема „Подход за многокритериална оценка и подбор на железопътни инфраструктурни проекти”. Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Димитров
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Димитров
3. Година: 2018
Тема: „Повишаване ефективността на транспортния процес чрез усъвършенстване на анализа, моделирането и управлението на надеждността и безопасността на техническите и технологични транспортни системи”
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: проф. д-р инж. Н. Георгиев
4. Година: 2017
Тема: „Методи за оптимизиране на крайградско железопътно движение“
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: доц. д-р инж. М. Тодорова
5. Година: 2017
Тема: “Динамично адаптивно управление и регулиране на трафика в града и проектиране на логистични мрежи устойчиви на стохастични въздействия”, (втори етап)
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: проф. д-р инж. К. Карагьозов
6. Година: 2016
Тема: “Динамично адаптивно управление и регулиране на трафика в града и проектиране на логистични мрежи устойчиви на стохастични въздействия”, (първи етап)
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: проф. д-р инж. К. Карагьозов
7. Година: 2015
Тема: "Подходи, методи и модели за анализ и оценка функционалността на системите за управление на безопасността (СУБ) в транспорта"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: проф. д-р инж. Н. Георгиев
8. Година: 2014
Тема: "Разработване на модели и анализ нa влиянието на пътните условия върху безопасността на движението"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: проф. д-р инж. Н. Георгиев

 Учебници и помагала

 Доклади на научни форуми

1. Георгиев, Н., В. Вельова. Относно подходите и методите за управление безопасността на пътната инфраструктура. , XXIV Международна научна конференция “Транспорт 2019“. Научно списание Механика Транспорт Комуникации http://www.mtc-aj.com. Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” София. 2019., 2019г.
2. Marchenko, Y., V. Velyova. Examination and Comparison of Road Transport Organization and Safety in Poland, Ukraine and Bulgaria. , YOUNG FORUM Academic journal Mechanics Transport Communications ISSN 2367-6558 (print) ISSN 2367-6612 (online) volume 7, issue 1, 2018 http://www.mtc-aj.com article № 1565, 2018г.
3. Георгиев, Н., В. Вельова. Възможности за подобряване на безопасността в железопътните предприятия. , Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“. Факултет „ТМ”. ВТУ „Тодор Каблешков”, София. 2018 . Научно списание Механика Транспорт Комуникации http://www.mtc-aj.com Научен доклад ID 1611 : 2018/3, ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) том 16, брой 3/1, 2018 г. № 1611., 2018г.
4. Георгиев, Н., В. Вельова. Oтносно безопасността на движението и влиянието на трафика и инфраструктурата върху нея. , Mеждународна научна конференция „Tехника и строителни технологии в транспорта – 2018”. 13-15 септември 2018 г. Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”. Научно списание Механика Транспорт Комуникации http://www.mtc-aj.com. Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” София. 2018., 2018г.
5. Nikolay Georgiev, Violina Velyova. Detection and Assessment of Safety Problems within Road Transport Decision-making. , MEST Journal DOI 10.12709/mest.05.05.01.05. 2017. , 2017г.
6. Borisov, A. & Velyova, V., 2016. Logistics management of processes ensuring the operations of oil derivatives chain. , MEST Journal, 15 January, 4(1), pp. 11-18, DOI10.12709/mest.04.04.01.02,ISSN 2334-7058 (Online) & ISSN 2334-7171. 2016., 2016г.
7. Виолина Вельова. Влияние на параметрите на трафика и инфраструктурата върху пътната безопасност- презентация, Научно-техническа конференция „Младежки форум – 2016”. Научно-технически съюз по транспорта. 2016 г., 2016г.
8. Georgiev N., I. Stoyanov, V. Velyova, S. Krasteva. Contemporary State of Level-Crossing Safety in Bulgaria and Ways to Improve It. , RailNewcastle Conference 2015. 15-17 July 2015. Newcastle University, UK. 2015. , 2015г.
9. Адаптиране и приложение на статистически методи за анализ и прогнозиране на пътната безопасност. , XXII Mеждународна научна конференция “Tранспорт 2015“. ISSN 1312-3823. ISSN 2367-6620. том 13, брой 3/1, 2015 г. България. 2015., 2015г.
10. Violina Velyova. Study аnd Comparative Analysis оf The Models for Traffic Safety Prediction. , 22th International Scientific And Technical Conference On Transport, Road-Building, Agricultural, Hoisting & Hauling And Military Technics And Technologies- Trans&MotAuto’14. 23.-24.06.2014–Varna-Bulgaria. ISSN: 1310 – 3946. ISSUE 9 (158)/ 2014., 2014г.
11. Georgiev.N., V.Velyova, M.Dimitrova. Road Infrastructure аnd Traffic Parameters- Main Factors Affecting Traffic Safety., 22th International Scientific аnd Technical Conference On Transport, Road-Building, Agricultural, Hoisting & Hauling And Military Technics And Technologies - Trans&MotAuto’14. 23.-24.06.2014–Varna-Bulgaria. ISSN: 1310 – 3946. ISSUE 9 (158)/ 2014. , 2014г.
12. Violina Velyova. Contemporary State аnd Transport Safety Problems In Republic Of Bulgaria., X Jubilee International Scientific and Practical Conference for Students and Young Scientists "Trans-Mech-Art-Chem". Moscow State University of Railway Engineering (mgups (miit)). Moscow, Russia. May 27-28, 2014., 2014г.
13. Усъвършенстване на организацията на превозите на автобусна линия използвайки АСУ, Научен форум “Иновации и конкурентоспособност в транспорта”, 18 - 19 юни 2014 г., Боровец,, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=965, 2014г.
14. Stoyanov. I, V.Velyova. Profound Analysis Of Railway Accident Characteristics As A Basis For Avoidance Of Crisis States Of Technical Exploitation. , 19. Medzinárodná Vedecká Konferencia Riešenie Krízových Situácií V Špecifickom Prostredí, Fakulta Špeciálneho Inžinierstva ŽU, Žilina, 21. - 22. máj 2014. Žilina, Slovakia., 2014г.
15. Georgiev.N., V.Velyova, Main Issues, Trends And Research Guidelines Towards Traffic Safety. , 21st International Scientific and Technical Conference on Transport, Road-building, Agricultural, Hoisting & Hauling and Military Technics and Technologies – Trans&MotAuto’13. 01.07 -02.07. 2013 – Varna, Bulgaria. ISSN 1313-0226. ISSUE 5/2013, 2013г.
16. Николай Георгиев, Виолина Вельова. Анализ на състоянието и възможностите за прогнозиране на безопасността на пешеходците и велосипедистите в България., XX Mеждународна научна конференция “Tранспорт 2011". ISSN 1312-3823. issue 3, 2011. България. 2011., 2011г.

 Статии в научни списания

1. Николай Георгиев, Виолина Вельова. СЪЩНОСТ, АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИГУРНОСТТА В ТРАНСПОРТА (Nikolay Georgiev, Violina Velyova. ESSENCE, ACTUAL PROBLEMS AND GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT SECURITY)., Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ 2021”, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online). Научно списание http://www.mtc-aj.com, том 19, брой 3, 2021 г. статия № 2088 https://mtc-aj.com/library/2088.pdf. , 2021г.
2. ANALYSIS OF LOGISTICS CHAINS, SERVICED BY RAILWAY TRANSPORT AND APPROACHES FOR TECHNOLOGICAL DESIGN OF PROCESSES Andrey BORISOV, Violina VELYOVA, Scientific-expert conference on railways RAILCON '20, 2020, Nis, Serbia. ISBN 978-86-6055-134-6, 2020г.
3. Вельова В., „Анализ на влиянието на пътните условия върху безопасността на движението по метод на експертната оценка” , Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2016, статия ID:1310, Научен форум “Eфективност на транспортните системи”, Факултет „Транспортен мениджмънт” при ВТУ „Т. Каблешков”, 22 - 23 юни 2016 г., Банско. 2016. , 2016г.
4. Тодорова М., В. Вельова, Усъвършенстване на организацията на превозите на автобусна линия използвайки АСУ, , Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823,бр.3/2014,статия ID 0965, София, Научен форум “Иновации и конкурентоспособност в транспорта”, 18 - 19 юни 2014 г., Боровец,, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=965, 2014г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. Член на екип, получил награда на Ректора за успешно приключена процедура за програмна акредитация на професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”, 2014 г.

 Студии

 Монографии

 Специализации

 Владеене на чужди езици

1. английски език
2. испански език