ас. инж. Петър Росенов Костадинов


 Области на научно-изследователски интереси

1. 1. Технология и организация на транспорта 2. Управление на проекти

 Лекции в чужбина или друго ВУ

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. 1. Член на факултетния съвет на факултет „Транспортен мениджмънт”, ВТУ "Тодор Каблешков", от 2022 г.

 Цитирания

 Научни изследвания и проекти

 Учебници и помагала

 Доклади на научни форуми

1. VARADINOVA J., KOSTADINOV P., ANALYSIS OF FREIGHT RAIL TRAFFIC THROUGH THE SVILENGRAD-KAPAKULE BORDER CROSSING, ISBN: 978-625-6957-91-6, Pages № 21-30, FIRST INTERNATIONAL LOGISTICS SYMPOSIUM - EDIRNE - 20-21 MARCH 2023, 2023г.

 Статии в научни списания

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

 Монографии

 Специализации

 Владеене на чужди езици