проф. д-р инж. Мирена Миронова Тодорова


 Области на научно-изследователски интереси

1. Управление и организация на транспортните потоци и процеси. Проектиране на железопътни линии, гари и възли. Оптимизиране на технологичните процеси. Прогнозиране на трафика. Географски информационни системи. Управление на трафика в градовете

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Литва, Вилнюс, Vilnius College of technologies and design, FEELD RESEARCH ON TRAINING ROAD TRANSPORT MANAGERS CHOICE OF PASSENGER TRANSPORT MODE USING LOGIT MODEL, 2018г.
2. Полша, Варшава, Natioinal Defence University, MONITORING ON RAIL TRANSPORT CONDITION IN EASTERN EUROPEAN COUNTRIES ; KNOW-IN PROJECT OUTCOMES IN SUPPORT OF TRAINING ROAD TRANSPORT MANAGERS , 2016г.
3. Италия, Рим, Университет "La Sapienza" , • TRAFFIC FORECASTING: INTRODUCTION, GENERAL CONCEPTS, TYPES OFPROJECTION • QUANTITATIVE METHODS. APPLICATION OFCORRELATION-REGRESSION ANALYSIS, 2013г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. European Association for Security, Краков, Полша от 2010 г
2. Federation of scientific and technical unions in Bulgaria,scientific and technical unions of transport in Bulgaria, Member of union of European realway engeneer associations. Member 072/2016
3. Председател и модератор на ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ на НАУЧЕН СТУДЕНТСКИ СЕМИНАР „ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ЛОГИСТИКАТА”’ 2018
4. Председател на ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ на НАУЧЕН СТУДЕНТСКИ СЕМИНАР „ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ЛОГИСТИКАТА”’ 2014
5. Председател на ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ на НАУЧЕН СТУДЕНТСКИ СЕМИНАР „ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ЛОГИСТИКАТА”’ 2015
6. Председател на ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ на НАУЧЕН СТУДЕНТСКИ СЕМИНАР „ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ЛОГИСТИКАТА”’ 2016
7. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА НАУЧЕН ФОРУМ “ ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ”, 22 - 24 юни 2016 г. на гр.Банско
8. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА НАУЧЕН ФОРУМ “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ В ТРАНСПОРТА”,юни 2014, БОРОВЕЦ
9. Член на факултетния съвет на факултет „Транспортен мениджмънт”, ВТУ "Тодор Каблешков", от 2015 г.

 Цитирания

1. Труд: Todorova M., Survey and Forecasting the Attendance of Rila Monastery for the Purpose of "Project on Construction of Innovative Transport Infrastructure", XVII International Scientific-expert Conference on Railways, Serbia, Niš, 13-14.10.2016
Цитиран от: Dimitar Dimitrov and Irena Petrova,Strategic planning and development of transport infrastructures based on agile methodology, , IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 664, Number 1, October 2019IOP Conference Series Materials Science and Engineering 664:012033 DOI: 10.1088/1757-899X/664/1/012033, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/664/1/012033/meta
2. Труд: L. Dimitrov, S. Purgic, P. Tomov, M.Todorova,Approach for Development of Real-Time Marshalling Yard Management System, 2018 International Conference on High, Technology for Sustainable Development (HiTech), DOI: 10.1109/HiTech.2018.8566369 https://ieeexplore.ieee.org/document/8566369
Цитиран от: M. Gordon An. Movshin Al. Kovkin Ol. AbramovDmitry V. Sedykh, Application of Modern Microelectronic Technology in Marshalling Process of Railway Stations, Conference: 2019 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), September 2019, DOI: 10.1109/EWDTS.2019.8884384, Conference: 2019 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), September 2019, DOI: 10.1109/EWDTS.2019.8884384
3. Труд: Todorova M 2015 Monitoring on rail transport condition in eastern european countries Mechanics Transport Communications - Academic J., Мониторинг на железопътния транспорт в източноевропейските страни, Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2015,статия ID 1154, София XXII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2015“, 8-10.10 2015 г. , Боровец,
Цитиран от: Dimitar Dimitrov and Irena Petrova,Strategic planning and development of transport infrastructures based on agile methodology, , IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 664, Number 1, October 2019IOP Conference Series Materials Science and Engineering 664:012033 DOI: 10.1088/1757-899X/664/1/012033, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/664/1/012033/meta
4. Труд: Todorova M., A. Dzhaleva-Chonkova, Concept of urban rail in Sofia, „RailNewcastle Conference 2015”, 15th-17th July 2015, Newcastle, UK
Цитиран от: Dimitar Dimitrov and Irena Petrova,Strategic planning and development of transport infrastructures based on agile methodology,, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 664, Number 1, October 2019IOP Conference Series Materials Science and Engineering 664:012033 DOI: 10.1088/1757-899X/664/1/012033, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/664/1/012033/meta
5. Труд: Todorova M, Choice of passenger transport mode using LOGIT model, 23ND International Symposium EURO - ZEL 2015 ”Recent Challenges For European Railways”, 2RD – 3H june 2015, Žilina (Slovak Republic), INBS 978-80-263-0936-9, P.216-223
Цитиран от: SD Stoilova, A multi-criteria approach for evaluating the urban transport technologies by using SIMUS method, , IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 618, conference 1, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/618/1/012059
6. Труд: Todorova M., A. Dzhaleva-Chonkova, Karagyozov K., KNOW-IN Project Outcomes in Support of Training Road Transport Managers, ELSEVIER, Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, Pages 1492–1499, ISSN: 2352-1465 (16)30114-4 DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.113 изнесен като доклад на Transport Research Arena TRA2016, Варшава, 21-24.04.2016 г.https://core.ac.uk/download/pdf/82617994.pdf
Цитиран от: Н Георгиев, В Вельова, ОТНОСНО ПОДХОДИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, , Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2019", Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN 2367-6620, ID 1793 : 2019/3
7. Труд: Todorova M., A. Dzhaleva-Chonkova, Karagyozov K., KNOW-IN Project Outcomes in Support of Training Road Transport Managers, ELSEVIER, Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, Pages 1492–1499, ISSN: 2352-1465 (16)30114-4 DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.113 изнесен като доклад на Transport Research Arena TRA2016, Варшава, 21-24.04.2016 г.https://core.ac.uk/download/pdf/82617994.pdf
Цитиран от: J Liu, An Analysis of Financial Business Integration and Financial Management Function Transition of Enterprises Based on Value Creation, , 2019 5th International Conference on Economics, Business, Finance, and Management (ICEBFM 2019), https://webofproceedings.org/proceedings_series/ECOM/ICEBFM%202019/ICEBFM19003.pdf
8. Труд: Todorova M 2015 Monitoring on rail transport condition in eastern european countries Mechanics Transport Communications - Academic J., Мониторинг на железопътния транспорт в източноевропейските страни, Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2015,статия ID 1154, София XXII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2015“, 8-10.10 2015 г. , Боровец,
Цитиран от: Димитър Димитров, Ирена Петрова, АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТРАНСПОРТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ, , Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2019", Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN 2367-6620, ID 1784 : 2019/3
9. Труд: Тодорова М., Вельова В., Усъвършенстване на организацията на превозите на автобусна линия използвайки АСУ, София, ISSN 1312 – 3823, том 12, брой 3/1,2014
Цитиран от: Силвия Асенова, АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПРИ МАСОВИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ, , XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2019“, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2019,статия ID 1788
10. Труд: Тодорова М., Вельова В. и колектив, “Методи за оптимизиране на крайградското железопътно движениe”, ВТУ“Тодор Каблешков”, 2017
Цитиран от: Костадин Трифонов,ИЗСЛЕДВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МАСОВИЯ КРАЙГРАДСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ,, XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2019“, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2019,статия ID 1787
11. Труд: Todorova M, Choice of passenger transport mode using LOGIT model, 23ND International Symposium EURO - ZEL 2015 ”Recent Challenges For European Railways”, 2RD – 3H june 2015, Žilina (Slovak Republic), INBS 978-80-263-0936-9, P.216-223
Цитиран от: Костадин Трифонов,ИЗСЛЕДВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МАСОВИЯ КРАЙГРАДСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ,, XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2019“, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2019,статия ID 1787
12. Труд: L. Dimitrov, S. Purgic, P. Tomov, M.Todorova,Approach for Development of Real-Time Marshalling Yard Management System, 2018 International Conference on High, Technology for Sustainable Development (HiTech),https://ieeexplore.ieee.org/document/8566369
Цитиран от: Entchev E., Modern information systems for automated management of auxiliary processes, , INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "INNOVATIONS", WEB ISSN 2534-8469; PRINT ISSN 1314-8907, Vol. 7 (2019), Issue 1, pg(s) 25-27
13. Труд: Тодорова М., Мониторинг на железопътния транспорт в източноевропейските страни. София XXII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2015“, 8-10.10 2015 г. , Боровец, Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2015,статия ID 1154,, https://mtc-aj.com/library/1154.pdf
Цитиран от: Костадин Трифонов, ЕВРОПЕЙСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ И НИВО НА ТЯХНАТА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, , Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.2/2019,статия ID 1759
14. Труд: Тодорова М., Трендафилов З., Вельова В. и колектив. Методи за оптимизиране на крайградско железопътно движение, ВТУ „Тодор Каблешков“, София, 2017 г
Цитиран от: Костадин Трифонов, ЕВРОПЕЙСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ И НИВО НА ТЯХНАТА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, , Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.2/2019,статия ID 1759
15. Труд: Todorova M., Infrastructure charges in new EU member states, 23nd International Symposium EURO - Zel 2015 ”Recent Challenges for European Railways”, 2rd – 3h June 2015, Žilina (Slovak Republic), ISBN 978-80-263-0936-9
Цитиран от: Костадин Трифонов, ЕВРОПЕЙСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ И НИВО НА ТЯХНАТА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, , Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.2/2019,статия ID 1759
16. Труд: L. Dimitrov, S. Purgic, P. Tomov, M.Todorova,Approach for Development of Real-Time Marshalling Yard Management System, 2018 International Conference on High, Technology for Sustainable Development (HiTech), DOI: 10.1109/HiTech.2018.8566369 https://ieeexplore.ieee.org/document/8566369
Цитиран от: Sasho Guergov, Comparative Analysis for the Economic Efficiency of the Reconfigurable Multifunctional Technological Machines in Small and Medium-sized Enterprises Environment, , Conference: 2019 International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CREBUS), March 2019, DOI: 10.1109/CREBUS.2019.8840054
17. Труд: L. Dimitrov, S. Purgic, P. Tomov, M.Todorova,Approach for Development of Real-Time Marshalling Yard Management System, 2018 International Conference on High, Technology for Sustainable Development (HiTech), DOI: 10.1109/HiTech.2018.8566369 https://ieeexplore.ieee.org/document/8566369
Цитиран от: Siyka Demirova,Turning Knowledge into Innovation and Innovation into an Effective Product Concept, , Conference: 2019 International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CREBUS), March 2019, DOI: 10.1109/CREBUS.2019.8840054
18. Труд: L. Dimitrov, S. Purgic, P. Tomov, M.Todorova,Approach for Development of Real-Time Marshalling Yard Management System, 2018 International Conference on High, Technology for Sustainable Development (HiTech), DOI: 10.1109/HiTech.2018.8566369 https://ieeexplore.ieee.org/document/8566369
Цитиран от: Dimitar Damianov,Lifecycle of Innovation and Life Cycle of an Innovative Product,, Conference: 2019 International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CREBUS), March 2019, DOI: 10.1109/CREBUS.2019.8840055
19. Труд: Mirena TODOROVA, GERT model of a technical station for determine the passenger trainset delay, «Transport Problems», 06.2018 , Katowice, Faculty of Transport, , 2018г., vol.14, Issue 1, 2019, pp. 81-94, [online] [01.03.2019]. Available at: http://transportproblems.polsl.pl/en/default.aspx
Цитиран от: Stoilova Sv., Methodology for classification sections of railway network using cluster analysis , May 2019 DOI: 10.22616/ERDev2019.18.N283 Conference: 18th International Scientific conference Engineering for Rural DevelopmentAt: Jelgava, LATVIA
20. Труд: Karagyozov K., Razmov T., Varadinova J., Todorova M., Dzhaleva-Chonkova A., Impact of Natural Disasters on Transport Systems, Годишник на ВТУ”Т.Каблешков” ISSN 1314-362X, 3/2012, С.- студия
Цитиран от: D Dimitrov, P Zlateva, INFORMATION MODEL FOR THE REGISTRATION OF DISASTERS AFFECTING THE ROAD INFRASTRUCTURE, Scientific and Practical Conference World science,ISSN: 2413-1032eISSN: 2414-6404, т.1 2018
21. Труд: Marinov M, Fraszczyk A, Zunder T, Rizzetto L, Ricci S, Todorova M, Karagyozov K, Trendafilov Z, Schlingensiepen J (2013) A supply-demand study of practice in rail logistics higher education. J Trans Lit 7(2):338–351
Цитиран от: Anna Fraszczyk, W. Weerawat, M. Marinov, Ph. Kirawanich, "Exchange of Higher Education Teaching and Learning Practices Between UK and Thailand: A Case Study of Rail Exchange Courses", Part of book Sustainable Rail Transport, Mahidol University, Salaya, Thailand, NewRail, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK, DOI 10.1007/978-3-319-78544-8_13
22. Труд: Тодорова М. Усъвършенстване нормативната база с цел подобряване движението в градовете, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, том 14, бр.3, 2016 г
Цитиран от: Трендафилов Зл., СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ НА АДАПТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ, Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN 2367-6620, том 16, брой 3/1, 2018 г., http://www.mtc-aj.com, статия № 1601, ВТУ”Тодор Каблешков”, 2018,Сф
23. Труд: Todorova M, GPSS Simulation of Coach Yard Operation and Application of the Model to Optimize Performance, 22nd International Symposium EURO - Zel 2014 "Recent Challenges for European Railways", 03 - 04 June 2014, Žilina (Slovak Republic).
Цитиран от: Карагьозов К., П. Стоянова, ПОДХОД ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ И ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ С GPSS МОДЕЛ НА МРЕЖА ОТ СМО С ОГРАНИЧЕНИЯ НА БРОЙ ЗАЯВКИТЕ В ПОДСИСТЕМИТЕ И СИСТЕМАТА, Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN 2367-6620, том 16, брой 3/1, 2018 г., http://www.mtc-aj.com, статия № 1602, ВТУ”Тодор Каблешков”, 2018,Сф
24. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle–track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost, SUSTRAIL, Project, Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.]
Цитиран от: K Odolinski, P Wheat, Dynamics in rail infrastructure provision: Maintenance and renewal costs in Sweden, , Economics of transportation,Volume 14, June 2018, Pages 21-30, Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.ecotra.2018.01.001
25. Труд: Тодорова М., Проблеми при обслужване на пътниците от железопътните превози, научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” , ISSN:1312-3823, бр.3/2012,статия ID 0675, София , Научен форум „Предизвикателства пред развитието на транспортния сектор на Р България”, Равда, юни 2012
Цитиран от: Стоилова Светла, дисертация за научна степен „Доктор на науките”, „Разработване на многокритериална система за оценка и избор на технологии за превоз в транспортната мрежа”, ТУ-София, 2018
26. Труд: Тодорова М., Дисератационен труд “ Оптимизация на използването на подвижния състав в пътническия железопътен транспорт”, 2013 г
Цитиран от: Стоилова Светла, дисертация за научна степен „Доктор на науките”, „Разработване на многокритериална система за оценка и избор на технологии за превоз в транспортната мрежа”, ТУ-София, 2018
27. Труд: Karagyozov K., Razmov T., Todorova M., Varadinova J., Dzhaleva-Chonkova A., Impact of Natural Disasters on Transport Systems, Годишник на ВТУ”Т.Каблешков” ISSN 1314-362X, 3/2012, С.- студия
Цитиран от: D Dimitrov, P Zlateva, D Velev, A Methodology for Designing an Information System for Road Infrastructure Monitoring and Traffic Management in Disasters, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
28. Труд: Todorova M., A. Dzhaleva-Chonkova, Karagyozov K., KNOW-IN Project Outcomes in Support of Training Road Transport Managers, ELSEVIER, Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, Pages 1492–1499, ISSN: ‎2352-1465 ‎(16)30114-4 DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.113 изнесен като доклад на Transport Research Arena TRA2016, Варшава, 21-24.04.2016 г
Цитиран от: M Klumpp, Economic and Social Advances for Geospatial Data Use in Vehicle Routing, International Conference on Dynamics in Logistics, 2018 - Springer, Web of Science
29. Труд: Todorova M., A. Dzhaleva-Chonkova, Karagyozov K., KNOW-IN Project Outcomes in Support of Training Road Transport Managers, ELSEVIER, Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, Pages 1492–1499, ISSN: 2352-1465 (16)30114-4 DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.113 изнесен като доклад на Transport Research Arena TRA2016, Варшава, 21-24.04.2016 г.https://core.ac.uk/download/pdf/82617994.pdf
Цитиран от: Matthias Klumpp, Economic and Social Advances for Geospatial Data Use in Vehicle Routing, 2018, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74225-0_50,
30. Труд: Todorova M., A. Dzhaleva-Chonkova, Karagyozov K., KNOW-IN Project Outcomes in Support of Training Road Transport Managers, ELSEVIER, Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, Pages 1492–1499, ISSN: 2352-1465 (16)30114-4 DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.113 изнесен като доклад на Transport Research Arena TRA2016, Варшава, 21-24.04.2016 г.https://core.ac.uk/download/pdf/82617994.pdf
Цитиран от: Marchenko Y., V. Velyova. EXAMINATION AND COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ORGANIZATION AND SAFETY IN POLAND, , UKRAINE AND BULGARIA YOUNG FORUM Academic journal Mechanics Transport Communications ISSN 2367-6558 (print) ISSN 2367-6612 (online) volume 7, issue 1, 2018 http://www.mtc-aj.com article № 1565 https://mtc-aj.com/library/1565_EN.pdf
31. Труд: Тодорова М., Използване на метода на фиктивните променливи за прогнозиране на обемите на доставките, научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.2/2012,статия ID 0753, София, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=753
Цитиран от: Любомир Георгиев Клямбарски, “Прогнозиране и моделиране на транспортния трафик”, дисертация, ВТУ”Тодор Каблешков”, 2017,Сф.
32. Труд: Todorova M., A. Dzhaleva-Chonkova, Karagyozov K., KNOW-IN Project Outcomes in Support of Training Road Transport Managers, ELSEVIER, Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, Pages 1492–1499, ISSN: ‎2352-1465 ‎(16)30114-4 DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.113 изнесен като доклад на Transport Research Arena TRA2016, Варшава, 21-24.04.2016 г.
Цитиран от: Виолина Вельова„Изследване влиянието на параметрите на трафика и инфраструктурата върху транспортната безопасност”, дисертация, ВТУ”Тодор Каблешков”, 2017,Сф
33. Труд: Karagyozov K., Razmov T., Varadinova J., Todorova M., Dzhaleva-Chonkova A., Impact of Natural Disasters on Transport Systems, Годишник на ВТУ”Т.Каблешков” ISSN 1314-362X, 3/2012, С.- студия
Цитиран от: A Thompson, RM Floroiu, P Ambrosi, EP Milova… ,Sector Assessment for Transport, moew.government.bg
34. Труд: Marinov M, Fraszczyk A, Zunder T, Rizzetto L, Ricci S, Todorova M et al. (2013, Apr) A supply-demand study of practice in rail logistics higher education. J Transp Lit Sociedade Brasileira de Planejamento dos Transportes 7(2):338–351
Цитиран от: Jörn Schlingensiepen, Florin Nemtanu, Marin Marinov, Systematic and Customer Driven Approach to Cost-Efficiently Improving Interlocking and Signaling in Train Transport, Rail Transport—Systems Approach pp 239-271, Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 87), 2017, Rail Transport—Systems Approach
35. Труд: Dzhaleva-Chonkova A, Todorova M, Marinov M, Razmov T (2014) Internationalisation of MSC programmes in rail transport and logistics. In: EURO-ZEL 2nd international symposium, Żilina
Цитиран от: Jörn Schlingensiepen, Florin Nemtanu, Marin Marinov, Systematic and Customer Driven Approach to Cost-Efficiently Improving Interlocking and Signaling in Train Transport, Rail Transport—Systems Approach pp 239-271, Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 87), 2017, Rail Transport—Systems Approach
36. Труд: Тодорова М., Използване на метода на фиктивните променливи за прогнозиране на обемите на доставките, научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:‎1312-3823, бр.2/2012,статия ID 0753, София
Цитиран от: Виолина Вельова„Изследване влиянието на параметрите на трафика и инфраструктурата върху транспортната безопасност”, дисертация, ВТУ”Тодор Каблешков”, 2017,Сф
37. Труд: Тodorova M, Choice of passenger transport mode using Logit model, 23nd International Symposium EURO - Zel 2015 "Recent Challenges for European Railways", 2rd – 3h June 2015, Žilina (Slovak Republic)
Цитиран от: Любомир Георгиев Клямбарски, “Прогнозиране и моделиране на транспортния трафик”, дисертация, ВТУ”Тодор Каблешков”, 2017,Сф
38. Труд: Todorova M., Dzhaleva A., K.Karagyozov, KNOW-IN Project Outcomes in Support of Training Road Transport Managers, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516301144
Цитиран от: Kuhlmann Adina Silvia, Klumpp Matthias, Digitalization of logistics processes and the human perspective, Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Oct-2017, ISBN: 978-3-7450-4332-7, ISSN: 2365-5070, Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Oct-2017, ISBN: 978-3-7450-4332-7, ISSN: 2365-5070
39. Труд: Karagyozov K., Razmov T., Varadinova J., Todorova M., Dzhaleva-Chonkova A., Impact of Natural Disasters on Transport Systems, Годишник на ВТУ”Т.Каблешков” ISSN 1314-362X, 3/2012, С.- студия
Цитиран от: Виолина Вельова„Изследване влиянието на параметрите на трафика и инфраструктурата върху транспортната безопасност”, дисертация, ВТУ”Тодор Каблешков”, 2017,Сф
40. Труд: Тодорова М, Усъвършенстване на нормативна база с цел подобряване на управление на движението в градовете, Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:‎1312-3823, бр.3/2016, статия ID 1308, София.
Цитиран от: Виолина Вельова„Изследване влиянието на параметрите на трафика и инфраструктурата върху транспортната безопасност”, дисертация, ВТУ”Тодор Каблешков”, 2017,Сф.
41. Труд: Karagyozov K., M. Todorova, Analysis of delays of freight and passenger trains on the railway network of Вulgaria, Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:‎1312-3823, бр.3/2014,статия ID 0962, София, Научен форум “Иновации и конкурентоспособност в транспорта”, 18 - 19 юни 2014 г., Боровец, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=962_EN
Цитиран от: Виолина Вельова„Изследване влиянието на параметрите на трафика и инфраструктурата върху транспортната безопасност”, дисертация, ВТУ”Тодор Каблешков”, 2017,Сф
42. Труд: Marin Marinov*, Anna Fraszczyk, Tom Zunder, Luca Rizzetto, Stefano Ricci, Mirena Todorova, Anna Dzhaleva, Kiril Karagyozov, Zlatin Trendafilov, Jörn Schlingensiepen, A supply-demand study of practice in rail logistics higher education, JTL-RELIT- Journal of Transport Literature Website http://issuu.com/journal-of-transport-literature/docs/jtl-v07n02p17, Vol. 7, No 2 (April 2013), ISSN 2238-1031, 2013
Цитиран от: Erturgut, R., LOGISTICS EDUCATION IN HIGHER EDUCATION IN 21ST CENTURY: NEW TRENDS AND OPPORTUNITIES, ICERI2016: 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION, , Book Series: ICERI Proceedings, Pages: 3144-3149,Published: 2016 ; http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=16&SID=F5Qd78Vi5Hb3Yn5NQEJ&page=1&doc=3; http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F5Qd78Vi5Hb3Yn5NQEJ&search_mode=CitedReferenceSearch&prID=d53bdcd9-30b4-49a1-a864-a56381302039http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=F5Qd78Vi5Hb3Yn5NQEJ&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=8&REFID=475385093
43. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: David Shirres, Freight train of the future, , RAIL FREIGHTRAIL NEWS TECHNOLOGY , September 1, 2015
44. Труд: Kachaunov, T, Stoyanov, I, Todorova, ‘Analysis of the points with a concentration of accidents on the railway network’
Цитиран от: Georgiev N., Iv. Stoyanov, V. Velyova , S. Krasteva, Сontemporary state of level-crossing safety in bulgaria and ways to improve it, RailNewcastle conference 2015
45. Труд: Тодорова М., Вели М., Оптимизиране на технологията на работа в граничните гари при обработката на транзитни влакове, Научна конференция с международно участие „Пpuopumemume в mpaнcnopma –npeз моя поглед" "МЛАДЕЖКИ ФОРУМ ПО ТРАНСПОРТА - 2014" , 10-11.04.2014 Пловдив
Цитиран от: Nikolay Nikolov, Anna Dzhaleva-Chonkova,TRANSPORT POLICY OF REPUBLICOF BULGARIA, EURO – ZEL 2015, 23rd International Symposium, 2 – 3, June 2015, Žilina, SK
46. Труд: Тодорова М., Инфраструктурните такси и влиянието им върху железопътните превози, Столичен дом на науката и техниката, София, 31.03.2014г. [ Todorova M., Infrastructure charges and their impact on rail, Scientific and Technical Union of Transport, Sofia, 31.03.2014]
Цитиран от: Размов Т., Потенциал за развитие на контейнерните превози с железопътен транспорт в Република България,монография, Годишник ВТУ,2015, Сф.
47. Труд: Аnalysis of delays of freight and passenger trains on the railway network of Bulgaria, Научен форум “Иновации и конкурентоспособност в транспорта”, 18 - 19 юни 2014 г., Боровец, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=962_EN
Цитиран от: Теодор Кирилов Кирчев, Изледване и анализ на аварийните прекъсвания на движението на влаковете по диспечерски кръгове, Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2015", Боровец,18-19.10.2015
48. Труд: За мениджърите в товарния автомобилен транспорт”, С., 2014 (Information Toolkit for Road Transport Managers developed under KNOW-IN 517589-LLP-2011-ES-LEONARDO-LMP project, http://www.know-in.eu/e-how.html)
Цитиран от: Nikolay Nikolov, Anna Dzhaleva-Chonkova,TRANSPORT POLICY OF REPUBLICOF BULGARIA, EURO – ZEL 2015, 23rd International Symposium, 2 – 3, June 2015, Žilina, SK
49. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: Размов Т., Потенциал за развитие на контейнерните превози с железопътен транспорт в Република България,монография, Годишник ВТУ”Тодор Каблешков”, 2015,Сф.
50. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: Md Zahurul Islama Dewan, Ross Jacksonb, , Mark Robinsonc, European freight rolling stock fleet size in 2050 in light of the Transport White Paper 2011, Elsevier, Journal of Rail Transport Planning & Management Volume 5, Issue 4, December 2015, Pages 195–210 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210970615300056
51. Труд: За мениджърите в товарния автомобилен транспорт”, С., 2014 (Information Toolkit for Road Transport Managers developed under KNOW-IN 517589-LLP-2011-ES-LEONARDO-LMP project, http://www.know-in.eu/e-how.html)
Цитиран от: Камелия Бойкова Цветкова, ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДОСТАВКИ , ВЪВЕЖДАНЕ НА МАРШРУТИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ ЧРЕЗ ПРОСЛЕДЯВАЩА СИСТЕМА, МЛАД ФОРУМ Научно списание Механика Транспорт Комуникации ISSN 2367-6558 (print), ISSN 2367-6612 (online), том 4, брой 1, 2015 г. статия № 1115
52. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.Bulgarien teem: Kiril Karagyozov, Mirena Todorova, Todor Razmov, Anna Dzhaleva
Цитиран от: Iwnickia Simon, John Nellthorpb , Clemente Fugginic , Donato Zanganic, The ‘SUSTRAIL’ high speed freight vehicle: innovations and the assessment of the benefits and costs , Transport Research Arena 2014, Paris, http://tra2014.traconference.eu/papers/pdfs/TRA2014_Fpaper_18400.pdf
53. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: N. Jiménez-Redondoa, Escribaa S., Benítezb F.G., Coresb F., Cáceresb N., Towards automated and cost-efficient track maintenance. Final developments of the ACEM-Rail project, Transport Research Arena 2014, Paris, http://tra2014.traconference.eu/papers/pdfs/TRA2014_Fpaper_19929.pdf
54. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015. Bulgarien teem: Kiril Karagyozov, Mirena Todorova, Todor Razmov, Anna Dzhaleva
Цитиран от: Vaghi, Carlo, Wheat, Phillip, Österle, Ines, Milotti, Alberto, Nellthorp, John, The role of human factors in rail freight innovation, Transport Research Arena (TRA) 2014 Proceedings , Paris, http://tra2014.traconference.eu/papers/pdfs/TRA2014_Fpaper_20139.pdf
55. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.Bulgarien teem: Kiril Karagyozov, Mirena Todorova, Todor Razmov, Anna Dzhaleva
Цитиран от: Sładkowski Aleksander; Dantas Rui; MicuCristian, Sekar Giritharan; Arena Alfredo; Singhania Vatsal Urban freight distribution: council warehouses & freight by rail, Transport Problems: an International Scientific Journal . 2014 Special Edition, Vol. 9, p29-43. 15p. http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18960596&AN=111831413&h=Ay063i6fGqj3UcIT7AIwGu%2b9fmCCy8sH1N8nULDmpjlMj1Ya8Rh1PyDRE%2buP4SahJHQDtlgIxwKOWtxPqAKEtg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d18960596%26AN%3d111831413
56. Труд: Разработване на целесъобразна етапност за реконструкция и на нова единна технология на железопътен възел – Димитровград. Разработка на катедра ТОЖТ ВТУ „Т. Каблешков” 8.24/90
Цитиран от: Борисов А., дисертационен труд „Усъвършенстване взаимодействието на магистралния с промишления железопътен транспорт”, ВТУ „Т. Каблешков”
57. Труд: Качаунов Т., Карагьозов К., Тодорова М и др. , Усъвършенствувaне на системата от технико-икономически показатели и технологични нормативи на експлоатационната работа в железопътния транспорт, Тема 3.4/1991, НИС при ВВТУ,1991 София.
Цитиран от: Шпилек Н., дисертационен труд „Технологично проектиране и развитие на ефективни интермодални транспортни вериги”, ВТУ“Тодор Каблешков” , София
58. Труд: Качаунов Т., Карагьозов К., Размов Т., Купенов Д.,Тодорова М и Колев М. Приложни алгоритми и програми за обучение и приложение в лабораторни, курсово и дипломно проектиране за комплект дисциплини в областта на теория на транспортните потоци, моделиране и надеждност на превозния процес, НИС при ВВТУ "Тодор Каблешков", С., 1993
Цитиран от: Борисов А., дисертационен труд „Усъвършенстване взаимодействието на магистралния с промишления железопътен транспорт”, ВТУ"Т.Каблешков"
59. Труд: Оптимизиране на маневрената дейност в разпределителна гара ПДТ, XXI Научна конференция с международно участие- “ТРАНСПОРТ 2003”, ВТУ“Тодор Каблешков” 13-14 ноември, София
Цитиран от: Kiril Karagyozov, Simple approach on determination of track number of receiving and departure areas in railway yards, 22nd International Symposium EURO - Zel 2014 "Recent Challenges for European Railways", 03 - 04 June 2014, Žilina (Slovak Republic)
60. Труд: Използване на метода на фиктивните променливи за прогнозиране на обемите на доставките, научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.2 2012,статия No 0753, София,
Цитиран от: Шпилек Н., дисертационен труд „Технологично проектиране и развитие на ефективни интермодални транспортни вериги”, ВТУ "Т.Каблешков", 2014
61. Труд: Аnalysis of delays of freight and passenger trains on the railway network of Bulgaria, Научен форум “Иновации и конкурентоспособност в транспорта”, 18 - 19 юни 2014 г., Боровец, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=962_EN
Цитиран от: Трендафилов Зл., "Избиране на целесъобразна структура и основни експлоатационни параметри на локомотивния парк"- дисертационния труд, ВТУ "Т.Каблешков"
62. Труд: 517589-LLP-1-2011-1-ES-LEONARDO-LMP, European Business and Innovation Centre of Albacete Knowledge-Intensive Freight TransportSMEs. For a new generation of smart,sustainable and inclusive oriented Road-Managers. 2012-2013, http://www.know-in.eu/e-how.html)
Цитиран от: : European inventory on validation of non-formal and informal learning 2014 Country report: Norway by Jo Hawley, with support from Odd Bjørn Ure Cite this report as: European Commission; Cedefop; ICF International (2014). , European inventory on validation of non-formal and informal learning 2014: country report Norway. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2014/87071_NO.pdf
63. Труд: Karagyozov, K.; Razmov, T.; Mirena, Todorova; Julia, Varadinova; Anna, Dzhaleva-Chonkova, Report from the International Panel of the WEATHER project funded by the European Commission's 7th framework programme, Impact of Natural Disasters on Transport Systems - Case Studies from Bulgaria, 2012, http://www.weather-project.eu/weather/downloads/Deliverables/WEATHER-IP_BG-Karagyozov_pub.pdf ; http://www.weather-project.eu/weather/inhalte/deliverables.php
Цитиран от: DINH TUNG Vuong, HUNG Pham, DINH TUAN Vuong, ANH DUNG Pham, Effect of flooding on mountainous transportation system: Case study: North central region of Viet Nam, “Transportation for A Better Life: Towards Better ASEAN Connectivity and Safety”, , Bangkok, Thailand, 2014., http://www.atransociety.com/resources/pdf/pdfYRF2014/OnProgram/AYRF14Proceeding(finished).pdf
64. Труд: Оптимизиране на маневрената дейност в разпределителна гара ПДТ, XXI Научна конференция с международно участие- “ТРАНСПОРТ 2003”, ВТУ“Тодор Каблешков” 13-14 ноември, София
Цитиран от: Приложение на теория на масовото обслужване за моделиране на работата на комплексни технологични системи, Монография, доц. д-р инж. Кирил Станев Карагьозов / Assoc. Prof. Kiril Karagyozov, Ph.D., Годишник на ВТУ"Т.Каблешков"
65. Труд: Karagyozov K., Todorova M., A. Dzhaleva-Chonkova, Ananiev S., 517589-LLP-1-2011-1-ES-LEONARDO-LMP, European Business and Innovation Centre of Albacete Knowledge-Intensive Freight TransportSMEs. For a new generation of smart,sustainable and inclusive oriented Road-Managers. 2012-2013, http://www.know-in.eu/e-how.html)
Цитиран от: European inventory on validation of non-formal and informal learning 2014 Country report: Norway by Jo Hawley, with support from Odd Bjørn Ure Cite this report as: European Commission; Cedefop; ICF International (2014). European inventory on validation of non-formal and informal learning 2014:, country report Norway. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2014/87071_NO.pdf
66. Труд: Kарагьозов К., Размов Т., Варадинова Ю, Тодорова М., Чонкова А., „Impact of Natural Disasters on Transport Systems”- Студия, ВТУ ”Тодор Каблешков”, 03.2012
Цитиран от: Кътев Ст., Карагьозов К.”Подходи при избор местоположението на логистичните обекти при проектиране на верига на доставките”, Механика Транспорт Комуникации, Научно списание ISSN 1312 3823- том 11, брой 3, 2013 г статия № 0872http://www.mtc-aj.com Механика Транспорт Комуникации, Научно списание ISSN 1312 3823- том 11, брой 3, 2013 г статия № 0872http://www.mtc-aj.com Механика Транспорт Комуникации, Научно списание ISSN 1312 3823- том 11, брой 3, 2013 г статия № 0872http://www.mtc-aj.com
67. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015
Цитиран от: AE Beagles, DI Fletcher, The aerodynamics of freight: approaches to save fuel by optimising the utilisation of container trains, Impact Factor:0.857 | Ranking:Transportation Science & Technology 20 out of 33 | Engineering, Civil 67 out of 125 | Engineering, Mechanical 74 out of 130, April 8, 2013.
68. Труд: A Supply-Demand Study of Practice in Rail Logistics Higher Education. In: Reviews & Essays of JTL-RELIT 2012 (Journal of Transport Literature - Revista de Literatura dos Transportes); In: Journal of Transport Literature 2013, 7(2), 338-351.
Цитиран от: Schlingensiepen Jörn, Competence Driven Methodology for Curriculum Development based on Requirement Engineering, Procedia - Social and Behavioral Sciences , Volume 141, 25 August 2014, Pages 1203–1207, 4th World Conference on Learning Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2013)
69. Труд: Karagyozov, K.; Razmov, T.; Mirena, Todorova; Julia, Varadinova; Anna, Dzhaleva-Chonkova, Report from the International Panel of the WEATHER project funded by the European Commission's 7th framework programme, Impact of Natural Disasters on Transport Systems - Case Studies from Bulgaria, 2012, http://www.weather-project.eu/weather/downloads/Deliverables/WEATHER-IP_BG-Karagyozov_pub.pdf ; http://www.weather-project.eu/weather/inhalte/deliverables.php
Цитиран от: Grigorescu, I., Dragota C., Kucsicsa G., Nikolova M., Joint assessment of climate hazards in the danube floodplain: the Calafat-Vidin - Turnu Magurele-Nikopole sector. A preliminary approach., 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2013, Albena, Bulgaria, Jun 16-22, 2013,GEOCONFERENCE ON ENERGY AND CLEAN TECHNOLOGIES , Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM Pages: 689-695 Published: 2013 ; DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2013/bd4/s19.024 ; https://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article3135; http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=C4umh5SNXj5LyFqycFN&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=89&parentDoc=4&REFID=501811763
70. Труд: Impact of Natural Disasters on Transport Systems – Case Studies from Bulgaria. Report from the International Panel of the WEATHER project funded by the European Commission’s 7th framework programme., http://www.weather-project.eu/weather/downloads/Deliverables/WEATHER-IP_BG-Karagyozov_pub.pdf?WSESSIONID=b5f600b222266cb1f37de607ec480a8a
Цитиран от: Uncertainty in Long-Range Forecasting: Annotated Literature Review, http://www.pdx.edu/nerc/sites/www.pdx.edu.nerc/files/Forecasting.Annotated.FinalReport.pdf, Northwest Economic Research Center College of Urban & Public Affairs, PSU
71. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: ZANGANI D., Cl. Fuggini, The Sustrail Project: An Integrated Approach For An Increased Performance Of The Freight Rail System, EACS 2012 – 5th European Conference on Structural Control, Genoa, Italy – 18-20 June 2012
72. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: ZANGANI D., Cl. Fuggini, Towards a new perspective in railway vehicles and Infrastructure, ТРА 2012, ELSEVIER, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 48, 2012, Pages 2351-2360;
73. Труд: Тодорова М. "Има ли бъдеше в реализацията на градска железница в столицата", Научно - практическа конференция на тема : “За нова култура на градската мобилност и европейските предизвикателства и възможности” София 18.03.10 г.
Цитиран от: СТАНЕВ Ж., “Ще оправдае ли ефектът високата цена на проекта?”, сп."Железопътен транспорт", С., бр.6, 2010
74. Труд: Райков Р, Карагьозов К, Качаунов Т, Иванчев И, Размов Т, Купенов Д., Данчев А, Панов К, Тодорова М, Русев И,Кирчев Т,Лoзанов Д. Разработване на плана за композиране на влаковете в железопътна мрежа на ЕИМ. Пета Научно - Приложна конференция на тема "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", Пловдив ,12-13 октомври 1989.
Цитиран от: Размов Т., дисертационен труд ”Прогнозиране и управление на преработката на вагонопотоците в железопътната мрежа „,2004 г., ВТУ
75. Труд: Райков Р., Карагьзов К, Качаунов Т, Иванчев Г, Размов Т, Купенов Д, Данчев А, Панов К, Тодорова М, Беров Т, Русев И, Кирчев Т, Лозанов Д.. Разработване на плана за композиране на влаковете на ЕИМ., сп."Железопътен транспорт", бр.2, 1990.
Цитиран от: Размов Т., дисертационен труд ”Прогнозиране и управление на преработката на вагонопотоците в железопътната мрежа „,2004 г., ВТУ
76. Труд: Райков Р., Карагьoзов К, Качаунов Т, Иванчев Г, Размов Т, Купенов Д, Георгиев Н, Данчев А, Панов К, Тодорова М, Беров Т, Кирчев Т, Ненов Н. Система на ЕИМ за оперативно управление на плана за композиране на влаковете, масата и скоростта на товарните влакове в железопътната мрежa. Научно - техническа конференция с международно участие на тема "Съвременни технологии в организацията на превозния процес и ефективното използввне на подвижния железопътен състав", Горна Оряховица,25-26 октомври 1990.
Цитиран от: Размов Т., дисертационен труд”Прогнозиране и управление на преработката на вагонопотоците в железопътната мрежа „,2004 г.,
77. Труд: К.Карагьозов, Тодорова М и др. Технология и организация на движението в условията на електрифицирана, удвоена и автоматизирана железопътна линия. Тема 8.6/1986, НИС при ВВТУ,1988
Цитиран от: Георгиев Н., дисертация „Изследване и подобряване на надежността и безопастността на железопътното движение”, ВТУ
78. Труд: Качаунов Т., Карагьозов К., Тодорова М и др. Оптимизиране на развитието на железопътната мрежа до 2000 год. и в перспектива. Тема 3.2/1986 . НИС при ВВТУ,1988
Цитиран от: Карагьозов K., Маринов M., Изследване и анализ на състоянието на железопътната мрежа на НК "БДЖ", ТЕМПТ-2001 г, сборник ВТУ “Т.Каблешков” , ВВТУ
79. Труд: 1. Райков Р., Карагьзов К, Качаунов Т, Иванчев Г, Размов Т, Купенов Д, Данчев А, Панов К, Тодорова М, Беров Т, Русев И, Кирчев Т, Лозанов Д.. Разработване на плана за композиране на влаковете на ЕИМ.
Цитиран от: Трудът е рефериран в „Реферативный журнал” –Железнодорожный транспорт, сводный том 11,1990-руски език, п."Железопътен транспорт", С., бр.2, 1990

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2020
Тема: “ Усъвършенстване организацията на градските и крайградски пътническите превози”
Тип: Вътрешен - докторантски
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: доц.Мирена Тодорова
2. Година: 2019
Тема: 730836 SMART - Smart Automation of Rail Transporт, 10.2016- 03.2019, H2020-EU.3.4.8.5. - Innovation Programme 5: Technologies for sustainable and attractive European rail
Тип: международен
Поръчител: ЕС
Ръководител: проф.Л.Димитров - ТУ София
3. Година: 2019
Тема: Симулационен модел на диспечерско управление на метро и железопътен участък - Т Р Е Н А Ж О Р
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: доц.Мирена Тодорова
4. Година: 2018
Тема: Симулиране на иновативни схеми за организиране на движението в метрополитена, чрез използване на интелигентни системи за управление
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: доц.д-р Димитър Димитров
5. Година: 2018
Тема: Динамично адаптивно управление и регулиране на трафика в града и проектиране на логистични мрежи устойчиви на стохастични въздействи
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: доц.Мирена Тодорова
6. Година: 2017
Тема: “Методи за оптимизиране на крайградското железопътно движениe”
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: доц.Мирена Тодорова
7. Година: 2016
Тема: Изграждане на модел за използване на съвременния информационен инструментариум на Microsoft по програма Imagine (DreamSpark) за провеждане на научноприложни изследвания и обучение в сферата на транспорта
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: доц.д-р Димитър Димитров
8. Година: 2016
Тема: “ Проект за изграждане на иновативна транспортна инфраструктура”
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: доц.Мирена Тодорова
9. Година: 2016
Тема: Динамично адаптивно управление и регулиране на трафика в града и проектиране на логистични мрежи устойчиви на стохастични въздействия,2016-2017
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: проф.Кирил Карагъозов
10. Година: 2015
Тема: Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София
Тип: външен
Поръчител: НКЖИ, Главболгарстрой
Ръководител: доц.Мирена Тодорова
11. Година: 2013
Тема: BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, 2013-2014
Тип: външен
Поръчител: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд
Ръководител: Министерство на образованието и науката
12. Година: 2013
Тема: 517589-LLP-1-2011-1-ES-LEONARDO-LMP, European Business and Innovation Centre of Albacete Knowledge-Intensive Freight TransportSMEs. For a new generation of smart,sustainable and inclusive oriented Road-Managers. 2012-2013
Тип: международен
Поръчител: ЕС-LEONARDO
Ръководител: доц.Кирил Карагъозов
13. Година: 2012
Тема: Имитационно моделиране и изследване на устойчивостта на веригата за управление на доставките.Създаване на лаборатория по проектиране и управление на логистичните вериги и мрежи, 2012-2014
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: Карагъозов К.
14. Година: 2012
Тема: WEATHER / Weather Extremes: Impacts on Transport Systems and Hazards for European Regions
Тип: международен
Поръчител: ЕС-FP 7/ подизпълнител
Ръководител: Карагъозов К.
15. Година: 2011
Тема: EC FP7-SST-2010-RTD-1 Grant agreement no: 265740 SUSTRAIL " The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle - track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost " 2011-2015
Тип: международен
Поръчител: ЕС-FP 7
Ръководител: Карагъозов К.
16. Година: 2010
Тема: 2010-2013 510743-LLP-1-2010-UK-ERAZMUS-ECDCE, RIFLE (Rail Freight and Logistics Curriculum Development)
Тип: международен
Поръчител: Еrazmus
Ръководител: Карагъозов К.
17. Година: 2007
Тема: 2007/2008 Изграждане на "Лаборатория по индустриален мениджмънт"
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: Карагъозов К.
18. Година: 2007
Тема: 2007-2010 038558,ENACT - Design Appropriate Contractual Relationships",с координатор TIS - Consultores em Transportes, Inovacao e Sistemas, S.A., гр. Лисабон
Тип: международен - 6 рамкова
Поръчител: с координатор TIS - Consultores em Transportes, Inovacao e Sistemas,
Ръководител: Карагъозов К. /от бълг.страна/
19. Година: 2005
Тема: Методи и модели за обвръзка на композициите, локомотивите и превозните бригади за реални действащи ГДВ
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: Карагъозов К.
20. Година: 2004
Тема: Модулна дидактична система
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: Железов Ем.
21. Година: 2003
Тема: Договор № 3538/16.11.2001 г./ 2003 г Методи и модели за прогнозиране на трафика.
Тип: вътрешен
Поръчител: Министерство на образованието
Ръководител: Карагьозов К.
22. Година: 2003
Тема: Договор №65/03.04.2001 г./2003, Регионално сътрудничество в областта на преквалификацията на транспортни специалисти, проект финансиран на база на договор между фондация "Отворено общество" и ВТУ "Т.Каблешков"
Тип: международна
Поръчител:
Ръководител:
23. Година: 1995
Тема: Тема 1-34-92, Комплекс за обучение на дежурни ръководители и диспечери - тренажор на компютърна основа
Тип: вътрешна
Поръчител: ВВТУ
Ръководител: Райков Р.
24. Година: 1991
Тема: Тема ПК02/1991 год., Нова система за оценка на ефективността на инвестиционните и технологическите решения за реализация на железопътните превози при пазарна икономика
Тип: вътрешна
Поръчител: БДЖ
Ръководител: Райков Р.
25. Година: 1991
Тема: Тема 3.4/1991, Усъвършенствувне на системата от технико-икономически показатели и технологични нормативи на експлоатационната работа в железопътния транспорт.
Тип: НИС при ВВТУ
Поръчител: БДЖ
Ръководител: Качаунов Т.
26. Година: 1991
Тема: Тема 8.29/1991, Технико-икономическо проучване за целесьобразността от сьоръжаване на подгърбичния район на гара Варна с вагонозадържатели
Тип: НИС при ВВТУ
Поръчител: БДЖ
Ръководител: Карагьозов К.
27. Година: 1990
Тема: тема 43/1989, Комплексна технология за работа на промишлен ж.п. район -Бургас
Тип: НИС при ВВТУ
Поръчител: БДЖ и индустриални клонове
Ръководител: Райков Р.
28. Година: 1990
Тема: Тема 8.24/1989, Разработване на целесъобразна етапност за реконструкция и на нова единна технология на железопътен възел -Димитровград
Тип: НИС при ВВТУ
Поръчител: БДЖ
Ръководител: Карагьозов К.
29. Година: 1988
Тема: Тема 8.6/1986,НИС при ВВТУ, Технология и организация на движението в условията на електрифицирана, удвоена и автоматизирана железопътна линия.
Тип: НИС при ВВТУ
Поръчител: БДЖ
Ръководител: К.Карагьозов
30. Година: 1988
Тема: Тема 3.2/1986 . НИС при ВВТУ, Оптимизиране на развитието на железопътната мрежа до 2000 год. и в перспектива.
Тип: НИС при ВВТУ
Поръчител: БДЖ
Ръководител: Качаунов Т.
31. Година: 1988
Тема: Тема 3.88./1988 год., Усъвършенстване структурата на единната транспортна система - част железопътен транспорт. Оптимизиране и развитие на железопътния транспорт в т.ч. и железопътната мрежа до 2000 г. и в перспектива.
Тип: НИС при ВВТУ
Поръчител: БДЖ
Ръководител: Качаунов Т.
32. Година: 1987
Тема: Тема 8.5/1986.НИС при ВВТУ, Нова методика за определяне на пропускателната, преработвателната и превозната способност на железопътния транспорт
Тип: НИС при ВВТУ
Поръчител: БДЖ
Ръководител: Райков Р.
33. Година: 1986
Тема: тема 1.1/1986 НИС при ВВТУ, Алгоритмизация, оптимизация и управление на технологическите процеси в основните железопътни гари и възли с използуване на ЕИТ
Тип: внедряване на програмна система -НИС при ВВТУ
Поръчител: БДЖ
Ръководител: Райков Р
34. Година: 1986
Тема: тема 785-6/1986, Оптимизация на техническото развитие на влакообразуващите и възлови гари при въвеждане на автоматизация и АСУ на експлоатационната работа.
Тип: внедряване НИС при ВМЕИ София
Поръчител: НИС при ВМЕИ София
Ръководител: Тасев Й.

 Учебници и помагала

1. Тодорова М., Кирчев Т., Организация и управление на влаковото движение и работата в станциите, ISBN 978-954-12-0275-3, София, ВТУ „Т. Каблешков“, 2020, 2020г.
2. „За мениджърите в товарния автомобилен транспорт”, Международен авторски колектив по проект KNOW-IN 517589-LLP-2011-ES-LEONARDO-LMP, 2014г.
3. „Rail Freight and Logistics Curriculum Development”, Handbook, 2013 http://www.rifle-project.eu/tl_files/fM_k0002/documents/D9.3%20RiFLE%20handbook.pdf , online Международен авторски колектив по проект RIFLE, 2013г.
4. Лабораторни упражнeния и протоколи по дисциплината "Планиране, прогнозиране и контролинг" - http://tout.vtu.bg, ВТУ"Т.Каблешков", 2008г.
5. Модул лекции по дисциплината "Планиране, прогнозиране и контролинг" - http://tout.vtu.bg, ВТУ"Т.Каблешков" - http://vtu.bg, 2007г.
6. Транспортни информационни географски системи [ GIS ], Лекции за работа с Arc View - GIS -- http://tout.vtu.bg, ВТУ"Т.Каблешков", 2003г.

 Доклади на научни форуми

1. "MANAGEMENT IN SCHEDULING PLANNING MATERIALS ON INDUSTRY PRODUCTION", 1st International Logistics Symposium, 20-21 March 2023, Trakya University & Todor Kableshkov University of transport, Republic of Türkiye, Edirne, 2023г.
2. Mirena Todorova, Teodor Kirchev, Kostadin Trifonov, A survey on needs and possibilities of training in acquiring “Train dispatcher” qualification, , Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии BulTrans '19, Созопол, 2019г.
3. Тодорова М., С. Асенова, „Application of "Growth Factor"model for projecting passengers in a city route line”,, 57 конференцияна РУ и СУ " New industries, Digital Economy, Society - projecting of the future", ISSN 1311-3321 (print),FRI-2.203-1-TMS–11(online) , Русе, 25-26 октомври 2018, http://conf.uni-ruse.bg, 2018г.
4. L. Dimitrov, S. Purgic, P. Tomov, M.Todorova,Approach for Development of Real-Time Marshalling Yard Management System, , 2018 International Conference on High, Technology for Sustainable Development (HiTech),https://ieeexplore.ieee.org/document/8566369, 2018г.
5. Тодорова М., Ив.Петрова, Възможности за регулиране на трафика в градовете, „Младежки форум 2017”, НТС, 4-5.05.17, София, 2017г.
6. SURVEY AND FORECASTING THE ATTENDANCE OF RILA MONASTERY FOR THE PURPOSE OF "Project onconstruction of innovative transport infrastructure", RAILCON 2016, 13-14.10.2016,Nis, SERBIA, ISBN 978-86-6055-086-8, 2016г.
7. Infrastructure charges in new EU member states, 23nd International Symposium EURO - Zel 2015 "Recent Challenges for European Railways", 2rd – 3h June 2015, Žilina (Slovak Republic), 2015г.
8. Concept of urban rail in Sofia, „RailNewcastle Conference 2015”, 15th-17th July 2015, Newcastle, UK, 2015г.
9. Choice of passenger transport mode using Logit model, 23nd International Symposium EURO - Zel 2015 "Recent Challenges for European Railways", 2rd – 3h June 2015, Žilina (Slovak Republic), 2015г.
10. Оптимизиране на технологията на работа в граничните гари при обработката на транзитни влакове, Научна конференция с международно участие „Пpuopumemume в mpaнcnopma –npeз моя поглед" "МЛАДЕЖКИ ФОРУМ ПО ТРАНСПОРТА - 2014" , 10-11.04.2014 Пловдив , 2014г.
11. Усъвършенстване на организацията на превозите на автобусна линия използвайки АСУ, Научен форум “Иновации и конкурентоспособност в транспорта”, 18 - 19 юни 2014 г., Боровец,, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=965, 2014г.
12. Internationalisation of MSC programmes in rail transport and logistics, 22nd International Symposium EURO - Zel 2014 "Recent Challenges for European Railways", 03 - 04 June 2014, Žilina (Slovak Republic)., 2014г.
13. GPSS Simulation of Coach Yard Operation and Application of the Model to Optimize Performance, 22nd International Symposium EURO - Zel 2014 "Recent Challenges for European Railways", 03 - 04 June 2014, Žilina (Slovak Republic). , 2014г.
14. Усъвършенстване на дистрибуцията чрез използване на метода на тегловите коефициенти, ХІІ Международна научна конференция „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ`14”, 22-25 юни 2014, гр. Созопол, 2014г.
15. Инфраструктурните такси и влиянието им върху железопътните превози, Столичен дом на науката и техниката, София, 31.03.2014г., 2014г.
16. MSC Curriculum development in rail freight and logistics: A Lever to establish joint degrees, 21st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE -“TRANSPORT 2013″, Varna, Bulgaria., 2013г.
17. A supply-demand study of practice in rail logistics higher education, J. Transp. Lit. vol.7 no.2 Manaus Apr. 2013, 2013г.
18. Business demands for an MSC Programme in Rail Freight and Logistics, In: Scientific-expert Conference on Railway RAILCON '12, 2012, Nis, Serbia, 2012г.
19. Проблеми при обслужване на пътниците от железопътните превози, Научен форум „Предизвикателства пред развитието на транспортния сектор на Р България”, Равда, юни 2012, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=675, 2012г.
20. Тодорова М.Т., Oптимизиране на обвръзката на влаковете в централна гара София и обслужващата я техническа гара Надеждa, XX Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ 2011", ВТУ Т. Каблешков", 11.2011, София, 2011г.
21. Тодорова М.Т., "Анализ состояния парка пассажирских вагонов Республики Болгария", IV Международна Научно-практическа конференция "Безопасност на човешкия живот като предпоставка/условие за устойчивото развитие на съвременното общество", Киев, Украйна 06.2011, 2011г.
22. Todorova M. Optimization the determination of the rolling stocks stay at the technical stations, Zilina, Slovak Republic, 2-3.06, 2010г.
23. Тодорова М., Петкова Т. "Подобряване на качеството на обслужването на пътниците", МЛАДЕЖКИ ФОРУМ - 2010 на тема:"Младите хора в транспорта - възможности за реализация", Национален дом на науката и техниката, София, 9 ноември, 2010г.
24. Тодорова М. "Има ли бъдеше в реализацията на градска железница в столицата", Научно - практическа конференция на тема : "За нова култура на градската мобилност и европейските предизвикателства и възможности" София 18.03, 2010г.
25. Димитров С. , Карагьозов К., Тодорова М. "Изследване и анализ на дейностите в летища Бургас и Варна в условията на концесия", Научно-технически съюз по транспорта, гр. София, 11.06, 2009г.
26. Тодорова М., Изследване на пътническия вагонен парк и разпределението му по поделения, XXV Научна конференция с международно участие- "ТРАНСПОРТ 2005", ВТУ"Тодор Каблешков" 10-11 ноември , 2005г.
27. Тодорова М., Оптимизиране на маневрената дейност в разпределителна гара ПДТ, XXI Научна конференция с международно участие-"ТРАНСПОРТ 2003", ВТУ"Тодор Каблешков" 13-14 ноември София, 2003г.
28. Тодорова М., Беров Т, Инвестиционни оценки на предложения за повишаване на качеството за обслужване на пътническото движение в БДЖ, ТЕМПТ-2001 г, сборник ВТУ "Т.Каблешков", 2001г.
29. Тодорова М., Маринов М. Изследване и анализ на основните показатели на някои железопътни администрации членуващи в "ОСЖД", Годишна научна сесия с международно участие, Технически Университет Варна, 11-13 октомври , 2001г.
30. Тодорова М., Проучване състоянието на трафика в полигона Плевен-Черквица и усъвършенстване организацията на железопътните превози, Научна конференция с международно участие "Регионално развитието на общините" - Велико Търново , 2000г.

 Статии в научни списания

1. Todorova M., Trifonov K. „Determining The Parameters For Performing Public Passenger Rail Transport By The Carriers“, ISBN-978-86-82434-01-6, Proceedings, XI INTERNATIONAL TRIENNIAL CONFERENCE HEAVY MACHINERY - HM 2023, 21 – 24 June 2023, Vrnjačka Banja, Serbia, P.209-214, http://www.hm.kg.ac.rs/documents/HM2023-Proceedings.pdf, 2023г.
2. Mirena Todorova, Zlatin TRENDAFILOV, Violina VELYOVA, Synchronization of the Timetable on Partially Overlapping Urban Transport Routes, August 2023The Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics 22:182-190Follow journal DOI: 10.55549/epstem.1343290, 2023г.
3. Силвия Асенова, Мирена Тодорова, МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАРШРУТНА ЛИНИЯ В ГРАДСКИЯ ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.2/2022,статия ID 2191, 2022г.
4. Мирена Тодорова, ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД РАБОТНАТА СИЛА В СЕКТОРА, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2022,статия ID 2301, 2022г.
5. Мирена Тодорова, Сергей Филипов, ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2022,статия ID 2318, 2022г.
6. Мирена Тодорова, ОЦЕНКА НА СХЕМИТЕ НА ГЪРЛОВИНИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ГАРИ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧНО ИМ ПРОЕКТИРАНЕ, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2021,статия ID 2085, 2021г.
7. Атанасов Кр., М. Тодорова, Имитационен модел на железопътен участък, "МЛАД ФОРУМ - 2020" младежко издание на Научното списание 'Механика Транспорт Комуникации',ISSN 2367-6558 (print), ISSN 2367-6612 (online),т.9, бр.1, ID 1931, 2020, https://mtc-aj.com/article.1931.htm , 2020г.
8. Асенова С., М.Тодорова, Модел за определяне на броя на превозните средства при движение по линии от градския пътнически транспорт, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2020,статия ID 1996 , 2020г.
9. Mirena TODOROVA, GERT model of a technical station for determine the passenger trainset delay, «Transport Problems», 06.2018 , Katowice, Faculty of Transport, DOI: 10.21307/tp.2019.14.1.8, , List of reviewers 2018, http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2018/zeszyt4/2018t13z4_15.pdf , INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «Transport Problems», Print edition: ISSN 1896-0596, Online edition: ISSN 2300-861X, 2019г.
10. Mirena TODOROVA, Network model of passenger railway rolling stock scheduling, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 664 (1), 012036,DOI: 10.1088/1757-899X/664/1/012036, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/664/1/012036/meta, 2019г.
11. Мирена Тодорова, Изследване на функцията на съпротивление на пътникопотоците при градски транспорт, , XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2019“, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2019,статия ID , 2019г.
12. ТодороваМ., Б.Гюров, МОДЕЛИРАНЕ НА СИГНАЛИЗИРАНЕTO НА ЧЕТИРИКЛОННО КРЪСТОВИЩЕ ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА EXCEL ADD-INS, , Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2018,статия ID 1600, https://mtc-aj.com/library/1600.pdf , Факултетна научна конференция , 2018 г. Боровец, ВТУ "Тодор Каблешков", София, 2018г.
13. М.Тодорова, Д.Динчев, Зл.Трендафилов, "Възможности за намаляване на времето за придвижване на пътниците, използващи градски транспорт", Електронно-научно приложно списание "Железопътен и интермодален транспорт", ISSN 1314-5878, изнесен като доклад на Научно-техническа конференция "Интегриран обществен транспорт", НТС София, 26.04.2018, 2018г.
14. ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА БРОЯ И ВИДА НА ФАЗИТЕ ПО „МЕТОД НА СУМАТА НА ФАЗОВИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ”, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2017,статия ID 1444, София XXIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2015“, 12-14.10 2017 г. , 2017г.
15. „Усъвършенстване на нормативна база с цел подобряване на управление на движението в градовете“, Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2016, статия ID:1308, Научен форум “ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ”, Ф„ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ”при ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”, 22 - 23 юни 2016 г. , Банско, 2016г.
16. Todorova M., Dzhaleva A., K.Karagyozov, KNOW-IN Project Outcomes in Support of Training Road Transport Managers, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516301144, ELSEVIER, Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, Pages 1492–1499, ISSN: 2352-1465 (16)30114-4 DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.113 изнесен като доклад на Transport Research Arena TRA2016, Варшава, 21-24.04.2016 г., 2016г.
17. Мониторинг на железопътния транспорт в източноевропейските страни http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=1154, Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2015,статия ID 1154, София XXII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2015“, 8-10.10 2015 г. , Боровец, 2015г.
18. Разработване на учебни материали на два езика - предпоставка за реализиране на обучение за двойни степени http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=1192, Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2015,статия ID 1192, София , XXII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2015“, 8-10 .10. 2015 г. Боровец, 2015г.
19. Karagyozov K.,M.Todorova, Analysis of delays of freight and passenger trains on the railway network of Вulgaria, Научно списание "Механика Транспорт Комуникации", ISSN 1312-3823 том 12, брой 3/1, 2014 г. , Научен форум “Иновации и конкурентоспособност в транспорта”, 18 - 19 юни 2014 г., Боровец,, 2014г.
20. Тодорова М., В. Вельова, Усъвършенстване на организацията на превозите на автобусна линия използвайки АСУ, , Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823,бр.3/2014,статия ID 0965, София, Научен форум “Иновации и конкурентоспособност в транспорта”, 18 - 19 юни 2014 г., Боровец,, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=965, 2014г.
21. A supply-demand study of practice in rail logistics higher education, JTL-RELIT- Journal of Transport Literature Website http://issuu.com/journal-of-transport-literature/docs/jtl-v07n02p17, Vol. 7, No 2 (April 2013), ISSN 2238-1031, 2013г.
22. Staff training demands for knowledge-intensive road transport managers, International Scientific Conference TRANSPORT 2013, Varna, Bulgaria , 2013г.
23. MSC CURRICULUM DEVELOPMENT IN RAIL FREIGHT AND LOGISTICS: A LEVER TO ESTABLISH JOINT DEGREES, научно списание 'Механика Транспорт Комуникации', , ISSN 1312-3823, том 11,брой 3 / 2013, Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2013", 2013г.
24. Използване на метода на фиктивните променливи за прогнозиране на обемите на доставките, научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.2/2012,статия ID 0753, София, 2012г.
25. Тодорова М.Т., Има ли бъдеще за разпределителните гари, сп. Железопътен транспорт, бр. 10, 2011, София, 2011г.
26. Кантарно стопанство на Република България. Стратегия и перспективи за развитие. , сп. Железопътен транспорт, бр. 12/ 2011, София, 2011г.
27. Тодорова М., Кирчев Т. "Изследване на пътникопотоците и оптимизиране на качеството им на обслужване в гара Бургас, Научна конференция "ТРАНСПОРТ 2002", 14-15 ноември София, 2002г.
28. Райков Р., Карагьзов К, Качаунов Т, Иванчев Г, Размов Т, Купенов Д, Данчев А, Панов К, Тодорова М, Беров Т, Русев И, Кирчев Т, Лозанов Д.. Разработване на плана за композиране на влаковете на ЕИМ, сп."Железопътен транспорт", бр.2, 1990г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. 2012 г. печели награда и грамота на Ректора на ВТУ „Т.Каблешков” за докторант на годината2. 2016 г., Грамота и награда на Управителния съвет на "Научно-техническия съюз по транспорт" за активно участие в Научно-техническата конференция "Младежки форум - 2016"3. 2017 г., Грамота и награда на Управителния съвет на "Научно-техническия съюз по транспорт" за активно участие в Научно-техническата конференция "Младежки форум - 2017"4. Подготовка на документи за акредитеция на професионални направления: 5.13 „Общо инженерство” и 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация" –награда и грамота. 2013 г5. Подготовка на документи за програмна акредитация на професионални направления: 5.13 „Общо инженерство” –награда и грамота. 2018 г

 Студии

 Монографии

1. Мирена Тодорова, Технологично проектиране на пътнически железопътен комплекс, ISBN 978-619-91163-2-6, 2020г.
2. Мирена Тодорова, „Симулационен модел – Тренажор на диспечерско управление на метро участък – възможности и изисквания” – Студия, ISSN 1314-362X, 10/2019, С., ВТУ"Тодор Каблешков" - Годишник, 2019г.
3. Todorova M., Dzhaleva An.,"KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES NEEDED FOR EUROPEAN ROAD TRANSPORT MANAGERS" - Студия, Годишник на ВТУ"Тодор Каблешков" 2017, ISSN 1314-362X, 2017г.
4. “ Оптимизация на използването на подвижния състав в пътническия железопътен транспорт” - дисертационен труд, ВТУ"Тодор Каблешков", 2013г.
5. Karagyozov K., Razmov T., Varadinova J., Todorova M., Dzhaleva-Chonkova A., Impact of Natural Disasters on Transport Systems, студия, Годишник на ВТУ”Т.Каблешков” ISSN 1314-362X, 3/2012, С., 2012г.
6. Тодорова, "Има ли бъдеше в реализацията на градска железница в столицата" - Студия, “За нова култура на градската мобилност и европейските предизвикателства и възможности”, София, 18.03.2010 г., 2010г.

 Специализации

1. България, Frotcom България, Флийт мениджмънт - обучение за работа със софтуер "Frotcom" за управление на автомобилната дейност във фирма, 2019г.
2. Русия, Москва, Московский институт инженеров транспорта /МИИТ/, Технология и организация на железопътния транспорт - стаж по международен обмен, 2017 г., 2017г.
3. България, ESRI, България , Географски информационни системи. Работа с GIS Software ARC View 8, 2003г.
4. Румъния, Под патронажа на PHARE , Анализиране и прогнозиране на бази данни и компютърна графика. Моделиране и изследване на операциите., 1997г.
5. Чехия, Под патронажа на PHARE , Логистични системи. Управление на логистични системи, 1993г.

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. РУСКИ