доц. д-р инж. Иванка Савова Пенчева


 Области на научно-изследователски интереси

1. Рязане на материалите и режещи инструменти. Термообработване във вакуум. Инстументални стомани. Трибологични изследвания. Съвременни методи за обработване на металите.

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Р. БЪЛГАРИЯ, В. ТЪРНОВО, НВУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", "ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО", 0г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. Съюз на учениту, НТС

 Цитирания

1. Труд: Савова И.
Цитиран от: . Металловедение и термичекая обработка металлов. № 15, 1998, стр.37, ISSN026-08-19., Москва 1998, Металловедение и термичекая обработка металлов. № 15,
2. Труд: Савова И.Достижения вакуумной термообработки в инструментальном производстве.
Цитиран от: Ляпунов, А.И. Оборудование термических цехов. Москва, 2002, стр.297, ISBN5-89527-067-0., SBN5-89527-067-0.Москва, 2002,
3. Труд: Савова и. Савова И.
Цитиран от: Ляпунов А.Металловедение и термичекая обработка металлов. № 2, 2001, стр.39, ISSN0026-08-19, .Металловедение и термичекая обработка металлов. № 2, 2001, стр.39, ISSN0026-08-19
4. Труд: Савова И.Вакуумная термическая обработка в инструментальных сталей.
Цитиран от: . Ляпунов, А.И. Термическая обработка инструмента в вакууме. Москва, 2001, стр. 79, 91, ISBN5-89527-046-8., Москва, 2001,Москва, 2001,
5. Труд: Савова И.Савова И.
Цитиран от: Ляпунов А., Сталь. № 10, 1998, стр. 54, ISSN0038-920Х.

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2015
Тема: .”Усъвършенстване наметодите и софтуера за металургичен дизайн”. 2015г. Ръководите на проекта.
Тип: проект
Поръчител: ВТУ"Тодор Каблешков"
Ръководител: И. Савова, М. Христова
2. Година: 2014
Тема: BG051P0001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,специализанти имлади учени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС
Тип: проект
Поръчител: Европейски социален фонд на ЕС
Ръководител: Н. Ненов
3. Година: 2014
Тема: Разработване на мобилна платформа за радио мониторинг и дистанционен контрол на технически съоръжения в областта на транспорта и съобщенията.”
Тип: проект
Поръчител: ВТУ"Тодор Каблешков"
Ръководител: И. Савова
4. Година: 2012
Тема: .”Проектиране, изработване и внедряване на методика и устройство за изпитване на заварени заварени стоманени конструкции от транспортната техника” ,
Тип: проект
Поръчител: ВТУ"Тодор Каблешков"
Ръководител: И. Савова
5. Година: 2012
Тема: 2.”Проектиране, изработване и внедряване на методика и устройство за изпитване на заварени заварени стоманени конструкции от транспортната техника” , 2012г. Ръководител на проекта
Тип: проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: И.Савова
6. Година: 2011
Тема: "Субмикронна обработка и анализ на материали и структури чрез сканираща електронна микроскопия, конбинирана с фокусиращ йонен лъч"
Тип: проект
Поръчител: "Фонд научни изследвания към МОН консорциум"
Ръководител: Русев
7. Година: 2011
Тема: Създаване на стенд за ударно-абразивноизносване и осъществяване на изследвания за оценка на кнкуренти материали за наваряване
Тип: проект
Поръчител: ВТУ"Тодор Каблешков"
Ръководител: Н. Тончев
8. Година: 2011
Тема: Mechanical and structural investigation of polymer nanocomposites for industrial applications
Тип: проект
Поръчител: "Фонд научни изследвания към МОН "
Ръководител: замфирова Г.
9. Година: 2010
Тема: "Модернизация наизпитателна машина за статични натоварвания"
Тип: проект
Поръчител: ВТУ "Т. Каблешков"
Ръководител: Савова И.
10. Година: 2009
Тема: "Трибологично изследване на наварени биметални слоеве и възстановяване на стенд за износване на ротационни детайли"
Тип: проект
Поръчител: ВТУ "Т. Каблешков"
Ръководител: Тончев Н.
11. Година: 2008
Тема: "Подобряване на качеството на обучение за нуждите на регионалното развитие",проект по програмата "Леонардо да Винчи"
Тип: проект
Поръчител: проект по програмата "Леонардо да Винчи"
Ръководител: Коларов И.
12. Година: 2006
Тема: Международен пилотен проект ТR/06/B/F/PP/178011 "Виртуален център за обучение по CNC машини по програмата "Леонардо да Винчи"
Тип: проект
Поръчител: програмата "Леонардо да Винчи"
Ръководител: Коларов И.
13. Година: 2006
Тема: "Изследване на хоризонталните връзки в ходовата част на железопътен транспорт" - 2006г
Тип: проект
Поръчител: ВтуТ.Каблешков"
Ръководител: Пенчев Ц.
14. Година: 2005
Тема: "Мобилна система за измерване натоварването от железопътни возила в движение"
Тип: проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: Пенчев Ц.
15. Година: 1991
Тема: Стенд за студено разработване на двигатели на ЗИЛ130 и ЗИЛ131.
Тип: проект
Поръчител: Инструментален завод "Динамика", гр.Дряново
Ръководител: Драголов Д.
16. Година: 1991
Тема: Механизирано работно място за почистване на детайли в стопилка от соли.
Тип: проект
Поръчител: Инструментален завод "Динамика", гр.Дряново
Ръководител: Каменов Л.
17. Година: 1987
Тема: Преса двупозиционна за измерване на фрези циркулярни за дървесина след термообработване, 1987г.
Тип: проект
Поръчител: Инструментален завод "Динамика", гр.Дряново
Ръководител: Савова и.
18. Година: 1986
Тема: Комбинирана щанца за едновременно изработване на три типоразмера метални вложки за семеринги, 1986г.
Тип: проект
Поръчител: Инструментален завод "Динамика", гр.Дряново
Ръководител: Дончев П.
19. Година: 1986
Тема: Промяна на размерите на фрези тристранни със запоени твърдосплавни пластини с цел реализиране на икономия на твърди сплави, 1982г.
Тип: проект
Поръчител: Инструментален завод "Динамика", гр.Дряново
Ръководител: Дончев П.
20. Година: 1985
Тема: Разработка на конструктивна и технологична документация на детска игра "топ-топ" - ново изделие и технологичната му екипировка, 1985г
Тип: проект
Поръчител: Разработка на конструктивна и технологична документация на детска игра "топ-топ" - ново изделие и технологичната му екипировка, 1985г
Ръководител: Савова И.
21. Година: 1982
Тема: Промяна на размерите на фрези дорникови челни и челноцилиндрични със запоени твърдосплавни пластини с цел реализиране на икономия на твърди сплави, 1982г.
Тип: проект
Поръчител: Инструментален завод "Динамика", гр.Дряново
Ръководител: Савова И.
22. Година: 1980
Тема: Олекотяване конструкцията на фрези със запоени твърдопластови пластини.
Тип: проект
Поръчител: Инструментален завод "Динамика", гр.Дряново
Ръководител: Савова И.
23. Година: 1980
Тема: Преработване на подкласове 39.1 и 39.2 "Инструменти режещи" на Единния класификатор на продукцията на Република България.
Тип: проект
Поръчител: Инструментален завод "Динамика", гр.Дряново
Ръководител: Савова и.
24. Година: 1980
Тема: Приспособление за мачкане федера след сечене на ножовки - ръчни и механични
Тип: проект
Поръчител: Инструментален завод "Динамика", гр.Дряново
Ръководител: Савова И.
25. Година: 1979
Тема: Приспособление за чистово райбероване на фрези със запоени твърдосплавни пластини.
Тип: проект
Поръчител: Инструментален завод "Динамика", гр.Дряново
Ръководител: Савова и.

 Учебници и помагала

1. Материалознание, "Авангард прима", 2016г.
2. Савова И. Отчетен дневник за лабораторни упражнения по металорежещи машини., Справочно помагало на ВВОВУ"В.Левски" гр. В. Търново, 1998г.
3. Савова И. Отчетен дневник за лабораторни упражнения по технология на машиностроенето., Справочно помагапо на ВВОВУ"В.Левски" гр. В. Търново, 1998г.
4. Савова И. , Л. Каменов, Л. Бузов.Рязане, инструменти и металорежещи машини., Държавно военно издателство, гр. Троян, 1991г.
5. Каменов Л., И. Савова. Заваряване на металите., Държавно военно издателство, гр. Троян, 1991г.

 Доклади на научни форуми

1. . Tontchev N., D. Alipiev, I.Savova. Implementation of some methodological matters from E-larning into "Materials science and technology" field ., Механика транспорт комуникации бр.3., XI 17-XI 19., 2008г.
2. Савова И. Приложение на вакуумното термообработване за уякчаване на инструментални стомани. , Сборник доклади от научна конференция смеждународно участие "Транспорт 2004" , София., 11-12 ноември, 2004г.
3. Пенчев Ц., И. Савова. Устройство за измерване на хоризонталната напречна сила на колооста на електрическите локомотиви. , Сборник доклади от научна конференция смеждународно участие "Транспорт 2004" ,София, 11-12 ноември , 2004г.
4. Бузов Л. , И. Савова. Аналитичен модел на силите на рязане при струговане., ЮНС-НВУ,грВ.Търново 2003г.СНТ , 2003г.
5. Савова И., Л. Каменов. Съвременни методи за термично обемно уякчаване на инструментални стомани, ЮНС - ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Метрополия, 2002г.
6. Савова И., Д. Радов. Съвременни методи за повърхностно уякчаване на инструментални стомани, ЮНС - ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Метрополия , 2002г.
7. Бузов Л., И. Савова. Избор на рационален инструментален материал за изработване на протяжни инструменти., СУБ.клон гр. В.Търново 2001г. СНТ , 2001г.
8. Бузов Л., И. Савова. Резултати от комплексното изследване влиянието на термоелектрическият ток на физичните процеси при механична обработка. , НС-ВВОВУ,Търново 2001г. СНТ , 2001г.
9. Ляпунов А., И. Савова. Режещи свойства на фрези дискови отрезни след термообработването им във вакуум., Сборник от ЮНС "Материалознание и технология на металите", Габрово, 2001г.
10. Бузов Л. И Савова. Избор на рационален инструментален материал за изработване на протяжни инструменти., Сборник от доклади "Дни на науката 2001", СУБ, В.Търново, 2001г.
11. Савова И., Л .Каменов. Съвременни методи за обемно термично уякчаване на инструментални стомани., НС"Перспективи в развитието на авиационната техника и въоръжението", София, ВА"Г. Раковски", 2001г.
12. Савова И., Л Каменов. Съвременни методи за повърхностно термично уякчаване на инструментални стомани., НС"Перспективи в развитието на авиационната техника и въоръжението", София, ВА"Г. Раковски" 2001 г., 2001г.
13. Савова И., Д. Радов. Съвременни методи за термично обемно уякчаване на инструментални стомани, ВА "Г. С. Раковски", 2000г.
14. Л.Т.Бузов,И.Савова. Инструменти от поликристални свръхтвърди материали,ефектина област на приложение и условия на експлоатация , СУБ.клон гр. В.Търново, СНТ, 2000г.
15. Петров Н., И. Савова. Изследване на възможностите за увеличаване на междупроверочния интервал на средствата за измерване., Сборник доклади Х-ти Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване"2000", Созопол, 14-17.09.2000г , 2000г.
16. Савова И., Д. Радов. Съвременни методи за термично повърхностно уякчаване на инструментални стомани, ВА "Г. С. Раковски", 2000г.
17. Савова И. Л. Каменов.Вакуумното термообработване - перспектива за производство на инструменти в България., Сборник на СУБ, "Дни на науката", гр. В.Търново, 1999г.
18. Савова И. Вакуумно термообработване - перспективи за обработване на инструменти в България, СУБ.клон гр. В.Търново 1999г.СНТ , 1999г.
19. Петров Н., И. Савова. Управление на технически системи чрез обработка на информацията за състоянието им., Сборник доклади Х-ти Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване"1998", Созопол, 1998г , 1998г.
20. Савова И. Някои аспекти при формиране кристализационния процес на композиционни електролитни покрития., Научни трудове кн.66, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1998 г. , 1998г.
21. Петров Н., И Савова. Приложение на автоматизирана система за обработка на информация за контрол на техническото състояние на лагери., Научни трудове кн.66, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1998 г. , 1998г.
22. Каменов Л., И. Савова. Изследване на амониево-силитриеви смеси., Научни трудове, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1998 г. , 1998г.
23. Савова И. Достижения вакуумной термообработки в инструментальном производстве., Симпозиум по вакуумни техники и технологии в гр. Свиебодзин, Полша, юни, 1998г.
24. Савова И.Трайност на фрезни отрезни след термична обработка във вакуум, Сборник на ЮНС с международно участие на ВВОВУ"В.Левски", гр. В.Търново, 1998г.
25. Савова И. Влияние на вакуумното термообработване върху експлоатационните качества на стомана 3Х2В8., Сборник научни трудове от НС с международно участие ВВУАПБО"П.Волов", гр.Шумен, 1996г.
26. Савова И. Изследване поведението на инструментални стомани с топлоустойчивост и полутоплоустойчиви с повишена якост при нагряването им във вакуум., Сборник научни трудове от НС с международно участие ВВУАПБО"П.Волов", гр.Шумен, 1996г.
27. Савова И. Отражение на вакуумното термообработване върху експлоатационните свойства на бързорежещата инструментална стомана Р6М5., Научни известия на НТС по машиностроене, НТК с международно участие, сборник доклади том I, гр.Казанлък, 1996г.
28. Савова И. Влияние на вакуумното термообработване върху експлоатационните качества на стомана 3Х3М3Ф., Сборник научни трудове от НС с международно участие ВВУАПБО"П.Волов", гр.Шумен, 1996г.
29. Велков В., И. Савова. Химикотермична обработка на стоманата и чугуна в среда на калиев цианид., Научни трудове, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1996 г. , 1996г.
30. Драголов Д., И. Савова. Изследване на структурните характеристики на работните повърхности на детайли от инженерната техника, възстановявани чрез желязо-манган-никелови електролитни покрития., Научни трудове кн.49, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1996 г. , 1996г.
31. Драголов Д., И. Савова. Износоустойчивост на железните електролитни покрития, получени с променлив ток., Научни трудове кн.49, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1996 г. , 1996г.
32. Савова И.Изследване възможностите за плазмено повърхностно закаляване на стомана У8А., Научни трудове кн.49, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1996 г. , 1996г.
33. Савова и. Алгоритъм и програма за определяне на рационален режим на рязане при струговане с помощта на микропроцесорна техника., Научни трудове кн.49, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1996 г. , 1996г.
34. Савова И. Плазмено повърхностно уякчаване на заготовки от стомана 40Х., Научни трудове кн.49, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1996 г. , 1996г.
35. Савова и.Изследване на микропрофила на повърхнини, обработени със стругарски ножове, термообработени във вакуум., Научни трудове, "Морски научен форум"ВВМУ "Н.Вапцаров",Варна , 1996г.
36. Бузов Л. И Савова.Тензометричен динамометър за измерване на осовата сила и момента при свердловане, при обикновено рязане и рязане с термоелектронна изолация., Научни трудове кн.39, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, , 1995г.
37. Савова И. Д. Радов. Изследване точността на обработване на заготовки от стомана 45 със стругарски ножове от стомана Р18, термобработени във вакуум., Научни трудове кн.39, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, , 1995г.
38. Савова И.Режими на рязане на стругарски ножове от стомана Р18, термобработени във вакуум., Научни трудове кн.39, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1995 г. , 1995г.
39. Савова И. Автоматично контролиране на състоянието на режещите свойства на стругарски ножове, термообработени във вакуум., Научни трудове кн.39, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1995 г. , 1995г.
40. Савова И. Режими на рязане на фрезови инструменти след вакуумно термообработване., Научна конференция с международно участие, ТУ Габрово,1995 г.,том I, 1995г.
41. Савова И., Д. радов.Трайност на отрезни инструменти след след вакуумно термообработване., Научна конференция с международно участие, ТУ Габрово,1995 г.,том I, 1995г.
42. Каменов Л., И. Савова. Относно влиянието на предаващата среда върху степента на раздуване на стомана 15Х при възстановяване на детайли от АТТ., Научни трудове кн.39, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1995 г. , 1995г.
43. Драголов. Д., И. Савова. Относно влиянието на предаващата среда върху степента на раздуване на стомана 15Х при възстановяване на детайли от АТТ., Научни трудове кн.39, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1995 г. , 1995г.
44. Савова И..Статистическо изследване трайността на инструментите за студено деформиране, термообработени във вакуум., Научна сесия Сливен 91 том II, ТУ- София, филиал Сливен1994г. , 1994г.
45. Савова И. Трайност и надеждност на фрезови инструменти от специалното производство., Научна сесия Сливен 91 том II, ТУ- София, филиал Сливен1994г. , 1994г.
46. Савова И. Изследване на експлоатационните характеристики на инструментални стомани, използвани в специалното производство, термообработени във вакуум., Приложение към дисертация В.Търново 1994 г. , 1994г.
47. Савова И. Изследване на експлоатационните характеристики на инструментални стомани, използвани в специалното производство, термообработени във вакуум., Автореферат към Дисертация В.Търново 1994 г. , 1994г.
48. Савова И. Изследване на експлоатационните характеристики на инструментални стомани, използвани в специалното производство, термообработени във вакуум., Дисертация В.Търново 1994 г. , 1994г.
49. Савова И., И Михайлов. Експлоатационни изпитвания на фрези опашкови и двустранни дорникови, термообработени във вакуум., Научни трудове кн.31, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1993 г. , 1993г.
50. Савова И. , Л. Каменов. Изследване трайността на стругарски ножове, термообработени във вакуум, Научни трудове кн.31, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1993 г. , 1993г.
51. Савова И., И Михайлов. Експлоатационни изпитвания на фрези опашкови и двустранни дорникови, термообработени във вакуум., Научни трудове кн.31, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1993 г. , 1993г.
52. Савова И., И Михайлов. Експлоатационни изпитвания на фрези опашкови и двустранни дорникови, термообработени във вакуум., Научни трудове кн.31, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1993 г. , 1993г.
53. Савова И., И. Минайлов. Относно термичното обработване на инструментални стомони във вакуум., Научни трудове кн.38, Съюз на учените в България, В. Търново 1993 г. , 1993г.
54. Савова И., И. Михайлов. Изследване изменението на повърхностния слой на инструментални стомани в условията на високи температури и вакуум., Научни трудове кн. 23 ВВОВУ "В. Левски" 1993 г. , 1993г.
55. Савова И. Влияние на термичното обработване във вакуум върху трайността на инструменти за горещо щамповане, Научни трудове кн.31 ВВОВУ "В. Левски" 1993 г. , 1993г.
56. Савова И., И Михайлов. Експлоатационни изпитвания на фрези опашкови и двустранни дорникови, термообработени във вакуум., Научни трудове кн.31, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1993 г. , 1993г.
57. Драголов Д. И . Савова. Изследване условията за отлагане на никелови покрития с асиметричен ток., Научни трудове кн.31, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1993 г. , 1993г.
58. Савова И. , Ц. донев. Изследване възможностите на полиуретана за изработване на матрица за щамповане на листов материал., Научни трудове кн.17, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1988 г. , 1992г.
59. Бузов Л., И савова.Изследване възможността за повишаване производителността при струговане на стомана 40X и 20X2H4A, чрез термоелектронна изолация на ножа., Научни трудове кн.23, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1992 г. , 1992г.
60. Бузов Л., И савова.Изследване влиянието на технологичните параметри на режима на рязане върху силата и характера на термотока при струговане., Научни трудове кн.23, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1992 г. , 1992г.
61. Каменов Л., И . Савова. Изследване закона на разсейване размера на буталните болтове на ЗИЛ130 след взривно раздуване., Научни трудове кн.23, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1992 г. , 1992г.
62. Каменов Л. И. Савова. Влияние на предаващата среда при взривна обработка на детайлите, Научни трудове кн.23, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1992 г. , 1992г.
63. Драголов д., И. Савова. Някои аспекти, свързани с износоустойчивостта на композиционните покрития и тяхната структура., Научни трудове кн.23, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1992 г. , 1992г.
64. Савова И., И.Михайлов И. Трайност на фрезови инструменти, термообработени във вакуум. , Научна сесия Сливен 91 том 1, ТУ София,филиал Сливен 1991 г. , 1991г.
65. Бузов Л., И. Савова.Относно влиянието на термоелектричните явления върху динамиката на процеса рязане при струговане, Научни трудове кн.17, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1989 г. , 1989г.
66. Савова И. Изследване възможностите на полиуретана за изработване на матрица за щамповане на листов материал., Научни трудове кн.17, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1988 г. , 1988г.
67. Бузов Л. , И. савова. Влияние на електрическите явления в зоната на рязане на точността и качеството на обработените повърхнини, Научни трудове кн.1, ВВОВУ "В. Левски" В. Търново, 1988 г. , 1988г.

 Статии в научни списания

1. MODELING PROPERTIES BASED ON THE CHEMICAL COMPOSITION IN MAGNESIUM ALLOYS, Int. Jour. for Sci. Techn. and Innovation for Industry1 Year XI, Issue 9/2017 pp.460-464, 2017г.
2. MODELING EFFECTS OF IMPACT (SHOCK) -ABRASION WEAR OF IRON BASED HARDFACING, Int. Jour. for Sci. Techn. and Innovation for Industry1 Year X, Issue 10/2016 pp.34-36, 2016г.
3. , Моделиране на свойствата и многокритериална оптимизация на химическия състав на магнезиеви сплави , факултетна конференция Банско, отпечатана ID1327. , 2016г.
4. Modeling effects of impact (shock) -abrasion wear of iron based hardfacing, , „Машини и технологии“, Варна-2016. , 2016г.
5. , Подход за многокритериална оптимизация при определянето на състава и обработката на сплави,. , ISSN 1310 – 3946, XXII International Scientific Technical Conference Foundry`15, 2015г.
6. Изследване на коефициента на обработваемост на качествени и конструкционни легирани стомани, обработвани чрез стружкоотделяне, , Сборник доклади на 10-ти Международен конкрес „Мащини, Технологии, Материали“, том. 1, с. 142 – 148., 2006г.
7. Изследване на коефициента на обработваемост на качествени и конструкционни легирани стомани, обработвани чрез стружкоотделяне, , Сборник доклади на 10-ти Международен конкрес „Мащини, Технологии, Материали“, том. 1, с. 142 – 148., 2006г.
8. Савова И., Н. Петров. Vacuum head treatment of tool steels and its impact on the operational qualifies of the tools., Academic open internet journal ISS1311-4360 www.acadioumal.com, 2003, 2003г.
9. Савова И. О практических достижениях вакуумной термической обработки в инструментального производства., ISS NOO26-08 Списание "Металловедение и термическая обработка.бр-2, 2001г., 2001г.
10. Савова И.Вакуумная термическая обработка в инструментальных сталей., Ежемесячный производственный и научнотехнический журнал, Москва, кн. 4, 1999 г., 1999г.
11. Савова И. Изследване поведението на термообработени във вакуум стомани за работа при повишени температури., Списание "Техническа мисъл", издание на БАН, кн.1-2, 1998, 1998г.

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

 Монографии

 Специализации

 Владеене на чужди езици

1. АНГЛИЙСКИ
2. НЕМСКИ
3. РУСКИ