проф. д-р инж. Руско Христов Вълков


 Области на научно-изследователски интереси

1. Научно-изследователски интереси в областта на железопътния транспорт, високоскоростните железници, метрополитена, транспортното строителство, управление на проекти.

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. България, София, Железопътна мрежа на Р България, 2012г.
2. Словакия, Жилина, The Railway Construction Development in the Republic of Bulgaria, 2012г.
3. Словакия, Жилина, Infrastructure Projects Implementation in Bulgaria With an Increased Level of Safety , 2012г.
4. Латвия, Рига, Infrastructure Projects and Building Systems in the Republic of Bulgaria, 2011г.
5. Латвия, Рига, Railway System in the Republic of Bulgaria and Problems with its Development to 2013, 2011г.
6. България, София, Железопътни стрелки, 2010г.
7. България, София, Елементи на горното строене на железния път, 2009г.
8. България, София, Изпълнение на инфраструктурни проекти, 2003г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. XII, XIII и XIV Научни конференции "Транспорт 2002" - председател на организационния комитет "Транспорт 2003" - председател на организационния комитет "Транспорт 2004" - председател на организационния комитет
2. XVI Международна научна конференция "TRANSPORT 2006" - член на организационния комитет
3. XVII Международна научна конференция "TRANSPORT 2007" - член на организационния комитет
4. XVIII Международна научна конференция "TRANSPORT 2008" - член на организационния комитет
5. Научна конференция с международно участие "Транспорт 2005" - член на организационния комитет
6. Научна конференция "ТЕМПТ 2001" - заместник-председател на организационния комитет
7. Научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта" 2012 - член на организационния комитет
8. Научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта" 2014 - член на организационния комитет
9. Научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта" 2016 - член на организационния комитет
10. Научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта" 2018 - член на организационния комитет
11. Член на Асоциацията за международно сътрудничество на техническите висши училища от Централна и Източна Европа (AMO)
12. Член на Европейската асоциация за сигурност в транспорта EUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITI
13. Член на Национално сдружение - общество на инженерите по железен път
14. Член на ОСЖД (Организация содействие железньiх дорог) със седалище гр. Варшава, Полша, работна група Инфраструктура и подвижен състав
15. Член на фондация "Тодор Каблешков"

 Цитирания

1. Труд: Вълков Р., "Железопътно строителство и създаване на железопътна мрежа в Република България", Дванадесета международна научна конференция ВСУ "Л. Каравелов"2012г.
Цитиран от: Иванова М. Леката градска железница - перспективи за развитие , сп. „Механика транспорт комуникации бр. 3/3, 2012г., ISSN 1312-3823
2. Труд: Вълков Р., Изпълнение на инфраструктурни проекти за интегриране на българската железопътна инфраструктура в Транс-европейската транспортна мрежа, сборник доклади XII Международна научна конференция ВСУ - София 2012г. ISSN: 1314-071X
Цитиран от: Русенов Т., Дефекти в релсите, класификация и мерки за тяхното отстраняване , сп. „Механика транспорт комуникации бр. 3/2, 2012г., ISSN 1312-3823
3. Труд: Valkov, R. Transport Staff Trainning for Activities under Crisis Conditions. In: Zbornik 7. vedeckej konferencie Riesenie krizovych situacii v specifikom prostredi. FSI ZU, Zilina 2002. ISBN 80-88829-71-2
Цитиран от: Колектив авторiв Друкуеться за ухвалою Вченоi ради Буковинскького унiверситету, Матерiали мiжнародноi науково-практичноi конференцii молодих вчених та студентiв Iнформацiйнi технологii, економика та право: стан та перспективи розвитку (IТЕП-2012), частина 2
4. Труд: Вълков Р., "Изпълнение на инфраструктурни проекти за интегриране на българската железопътна инфраструктура в Транс-европейската транспортна мрежа", сборник доклади XII Международна научна конференция ВСУ - София 2012г. ISSN: 1314-071X
Цитиран от: Миликина А., Финансово-икономически анализ на инвестициите в транспортната инфраструктура - важен компонент в мениджмънта на транспортния отрасъл, сп. „Механика транспорт комуникации бр. 3/2, 2012г., ISSN 1312-3823
5. Труд: Valkov, R., Grozdanov, T., Status amd problems in the structural elements of the railway, XIX SCIENTIFIC CONFERENCE "TRANSPORT 2009" Todor Kableshkov University of Transport, Sofiq, 2009
Цитиран от: Atmadzhova D., Study on fatigue of rubber metal springs of primary spring suspension of electric locomotives, XV scientific - expert confernce on railways, Railcon'12, 2012, Nis, Serbia
6. Труд: Valkov, R., Krumov, Z.: Infrastructure Project Implementation Witbin Crisis Conditions. In: Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie "Resenie krizovych situacii v specifikom prostredi". FSI ZU; Zilina 2010. ISBN 978-80-554-0204-8
Цитиран от: Ladislav N., Curity environment and protection of critical infrastructure in the Slovak Republic , Zbornik sazetaka V. medunarodna konferencija "DANI KRIZNOG UPRAVLJANJA", 2012, Velika Gorica, Hrvatska
7. Труд: Valkov, R. Transport Education in the Republic of Bulgaria in the Period of Transition, International Confrence of the Facuulty of Special Engineering, University of Zilina, 2006
Цитиран от: Kolev P., Uluchev R., Valkov R., Dzhaleva-Chonkova A., Traditions and european aspects of transport staff training in Bulgaria, International scientific symposium Professional training of transport personnel in accordance with the european standarts, Dnipropetrovsk, 2009

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2018
Тема: Създаване на учебен кабинет по Тунели и Метрополитени за студентите от специалност "Транспортно строителство"
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
2. Година: 2008
Тема: Създаване на компютърна лаборатория за студенти от специалност "Транспортно строителство" - Автоматизация на проектирането - II етап
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
3. Година: 2007
Тема: Създаване на компютърна лаборатория за студенти от специалност "Транспортно строителство" - Автоматизация на проектирането - I етап
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
4. Година: 2006
Тема: Технология за възстановяване на експлоатационния ресурс на индустриално оборудване"
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
5. Година: 2006
Тема: Интегриране и мотивиране на академичните общности за развитието на ВТУ "Тодор Каблешков"
Тип:
Поръчител:
Ръководител: Руско Вълков
6. Година: 2005
Тема: Създаване на компютърна лаборатория за студенти от специалност "Транспортно строителство"
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
7. Година: 2004
Тема: Разработване на компютърна база данни за работата на науноизследователската и развойна дейност на "ИКАР"
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
8. Година: 2004
Тема: Оптимално проектиране на линейни обекти върху електронната карта
Тип:
Поръчител:
Ръководител: Руско Вълков
9. Година: 2003
Тема: Създаване на опорен полигон на железния път чрез комбиниране на измервания от GPS и тотална станция
Тип:
Поръчител:
Ръководител: Руско Вълков

 Учебници и помагала

1. Вълков Р. Безопасност на труда в строителството, 194 стр., С., 2011, ISBN 987-954-12-0208-1 , ВТУ "Тодор Каблешков", 2011г.
2. Вълков Р.Х. , Пешлеевски Р.П. Военно-инженерна подготовка - учебник С, ВВТУ "Т. Каблешков" 1993., 1993г.
3. Вълков Р.Х. - Методическо ръководство по инженерна подготовка - учебно пособие, С, ВВТУ "Т. Каблешков", 1993., 1993г.

 Доклади на научни форуми

1. Вълков Р. Тодоров Ю Икономов М. SECURITY AND SAFETY OF RAILWAY TRANSPORT / БЕЗОПАСНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА , Доклад на международна научна конференция гр. Горна Дамбровица, Полша 2016г. , 2016г.
2. Вълков Р., Изпълнение на инфраструктурни проекти за интегриране на българската железопътна инфраструктура в Транс-европейската транспортна мрежа, Сборник доклади 12-та международна научна конференция ВСУ 2012, с. VІ-65-70, ISSN 1314-071Х, 2012г.
3. Вълков Р., А.Джалева Деветдесет години ВТУ „Т. Каблешков”, ВТУ „Т. Каблешков”, С., 2012, 2012г.
4. Вълков, Р. Х. Железопътно строителство и създаване на железопътна мрежа в Република България, Сборник доклади 12-та международна научна конференция ВСУ 2012, с. VІ-60-64, ISSN 1314-071Х, 2012г.
5. Valkov. R., Metropolitan in the Public Transport System of Sofia, XV Scientific - Expert Conference on Railways Railcon 12, Nis, Serbia, ISBN 978-86-6055-028-8, 2012г.
6. Valkov R., Krumov Z. Infrastrukture Project Implementation Witin Crisis Conditions, Zbornik 15 medzinarodna vedecka konferencia. Zilina, Slovakia,, 2010г.
7. Вълков Р., Р. Русинов, Терминал за комбинирани превози при гара Драгоман, Научно-техническа конференция „Състояние и развитие на комбинираните превози в България и взаимодействие между видовете транспорт, НТСТ, С.,2010, 2010г.
8. Kolev P.,Uluchev R., Valkov R., Dzaleva - Chonkova A. Profesional Traioing of the Transport Personel in Accordance With the European Standards. , International Scientific Symposium. Dnipropetrovsk, Ukraine., 2009г.
9. Вълков Р., А. Джалева, Сигурността в железопътния транспорт – традиции и предизвикателства. , Научно-практическа конференция „Транспортна полиция – история и съвременност”, С.,2008, с. 17, 2008г.
10. Valkov R. Transport Educacion in the Republic of Bulgaria in the Period of Transicion. " , Zbornik 8 medzinarodnет vedeckej konferencie "Riesenie krizovych situacii v specifickom prostredi 2.cast 2, Жилина Словакия, 2007г.
11. Вълков Р. Строителното образование в Република България в етапа на преход. , Сборник доклади "Проблеми на строителното образование" НДНТ-НТСС, С., 2007г.
12. Вълков Р., Крумов З. Усъвършенствани конструкции железен път. " , Сборник доклади на научна конференция с международно участие "International Conference 2006" ВСУ "Л. Каравелов" ISBN 10-954-331-010-6, 2006г.
13. Иванов, Р., Р. Вълков, “Комбиниране на измервания от GPS и тотална станция за целите на геодезическото осигуряване на железния път”, XIV Научна конференция с международно участие “Транспорт 2004”, ВТУ ”Т. Каблешков”, 11-12 ноември 2004, София, 2004г.
14. Вълков Р. Университет по транспорт "Тодор Каблешков"-десетилетия традиции и професионализъм. , Сборник доклади "Образоване за потребе транспорта" том1, Висша железничка школа, Белград, Сърбия, 2004г.
15. Ivanova М., R. Valkov, The Metro of Sofia-Present and Future. , XI Scientific-Ekcpert Conference on Railway, Ниш Сърбия, 2004, с. 135-138, ISBN 86-80587-41-9, 2004г.
16. Иванов Р., Вълков Р. Комбиниране на измервания от GPS и тотална станция за целите на геодезическото осигуряване на железния път, Сборник доклади ХІV научна конференция с международно участие "Транспорт 2004", ВТУ "Т. Каблешков", С, ISBN 954-12-0104-0, 2004г.
17. Вълков Р. "Изследование инфракрасный лучей и источники инфракрасного излучения транспортной техникил" , Zbornik 8 medzinarodnет vedeckej konferencie "Riesenie krizovych situacii v specifickom prostredi 2.cast, Жилина Словакия ISBN 80-8070-090-7, 2003г.
18. Вълков Р. "Условия за повишаване на маскировъчния ефект на техническите средства за маскировка". , Научна конференция "Технологии, сигурност и екология" с международно участие, ВВОУ "В. Левски" - В. Търново ISSN 0861-0312, 2002г.
19. Valkov R. "Тransport Staff Training for Aktivities under Crisis Conditions", Zbornik 7. Vedeckej konferencie s medzinarodnou ucastou 3.cast, Жилина, Словакия ISBN 80-88829-71-2, 2002г.
20. Тодоров С., Вълков Р. "Стратегически изисквания при проектиране на реконструкцията и електрификацията на участници от Първа жп линия, Научни трудове кн. 72, ВВОУ "В. Левски" - В. Търново ISSN 0861-0312, 2001г.
21. Вълков Р. "Зксплуатация железной дороги и находящихся сооружении в особеннмх условиях, International Scientific Conference "The Transport ot the 21 Century", Варшава, Полша, 2001г.
22. Вълков Р.Х. "Обучение в вьюших военннх училищах в условиях острой кризисной ситуации, произходящей из перехода к рьшочной зкономике, Сборник Втора международна научна конференция, Жилина, Словакия,, 1997г.
23. Вълков Р.Х. "Проблеми на обучението в условията на прехода към пазарна икономика",, Сборник доклади Научна конференция ВА "Г.С.Раковски", С., 1997г.
24. Вълков Р.Х. "Научният потенциал и издателската дейност"". , Сборник доклади Юбилейна научна сесия, ВВУ Г. Бенковски", Д. Митрополия, 1996г.
25. Вълков Р.Х. "Технически средства за осигуряване на подразделенията при особени условия". , Сборник доклади Научно-техническа конференция ЦСДК при ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" , Созопол, България, 1996г.
26. Вълков Р.Х. "Технически решения за маскировка на железен път и съоръжения по него, Сборник доклади Юбилейна научна сесия, ВВУ Г. Бенковски", Д. Митрополия, 1996г.
27. Акиванов Д. И., Вълков Р.Х. "Маскировъчни мероприятия за осигуряване на действията на подразделенията". , Сборник доклади Научно-техническа конференция ЦСДК при ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", Созопол, България, 1996г.
28. Вълков Р.Х. "Използване на нови средства за маскировка при транспортното осигуряване, Сборник доклади Девета научна конференция с международно участие ТЕМРТ 96 част I, ВВТУ "Т. Каблешков", С., 1996г.
29. Вълков Р.Х. "Изследване на влиянието на естествените скриващи свойства на местността върху начина на реализация на маскировката на железопътните обекти". , Сборник Девета научна конференция с международно участие, ВВТУ "Т. Каблешков", С. , 1996г.
30. Вълков Р.Х. "Намаляване на ефективната отразяваща площ на обектите чрез използване на радиопоглъщащи покрития". , Доклади кн. 1, Военни науки, математика и информатика, социални и хуманитарни науки, ВВТУ "Т. Каблешков",С. , 1996г.
31. Вълков Р. X. Разпространение на инфрачервеното излъчване в атмосферата в зависимост от климатичните фактори" , Сборник "Научни трудове" № Л-5034, ВВОУ "В.Левски", В.Търново, 1996г.
32. Вълков Р.Х. "Особености и изисквания към техническите средства за маскировка в оптическия диапазон". , Сборник доклади Юбилейна научна сесия, ВВВУ Г.Бенковски", Д. Митрополия, 1996г.
33. Вълков Р.Х. "Специфични особености и изисквания към техническите средства за маскировка в радиолокационния диапазон" , Научни трудове кн. 48, ВВОУ "В. Левски", В. Търново, 1996г.
34. Вълков Р.Х. "Работа железопътнмх дорог и железодорожного оборудования в особшх условиях". , Тезись! докладов том. 1,II международниая научно-техническия конференция "Актуальнью проблема развития железнодорожного транспорта", Москва, Русия, 1996г.
35. Вълков Р.Х. "Особености при разрушаването на железопътни съоръжения и обекти". , Морски научен форум, Науки за морето и кораба. Морски технологии, том 3, Варна ,с. 53., 1996г.
36. Вълков Р. X. , Джалева А.П. "БДЖ и експлоатацията на железниците във Вардарска Македония и Беломорска Тракия", Морски научен форум, Хуманитарно обучение и възпитание, том. 4, Варна , с. 440, 1996г.
37. Вълков Р. X. "Обучение във висшите военни училища при новите условия". , Морски научен форум, Хуманитарно обучение и възпитание, том. 4, Варна, , с. 42., 1996г.
38. Вълков Р.Х. "Защита подвижного состава, зксплуатируемого в особмх условиях", Тезись! докладов том. 1 II международниая научно-техническия конференция "Актуальнью проблеми развития железнодорожного транспорта", Москва, Русия, 1996г.
39. Вълков Р. X. "Радиолокационни маскировъчни свойства на обектите". , Сборник доклади Осма научна конференция, ВВТУ "Т. Каблешков" С, част II, 1995г.
40. Вълков Р. X. "Научният потенциал на ВУЗ - решаващ фактор за изграждане на съвременна учебно-материална база". , Сборник доклади Осма научна конференция, ВВТУ "Т. Каблешков" С., 1995г.
41. Вълков Р.Х. "Методика за провеждане на изпитвания на маскировъчни бои за оптическа маскировка" , Сборник трудове част II, ВВАУ "П. Волов",Шумен, 1995г.
42. Вълков Р. X. "Намаляване на ефективната отразяваща площ на обектите чрез използване на слабоотразяващи форми". , Сборник доклади от Осма научна конференция, ВВТУ "Т. Кабжлешков", С., част II, 1995г.
43. Вълков Р.Х. "Критерии за определяне на маскировъчния ефект на маскировъчните средства в оптическия диапазон". , Сборник доклади седма научно-техническа сесия С., 1995, г. II, с. 592., 1995г.
44. Вълков Р.Х. "Критерии за определяне на маскировъчния ефект на маскировъчните средства в радиолокационния диапазон". , Доклади юбилейна научна сесия, книжка 1; Военни науки, математика и информатика, обществени и хуманитарни науки, С., 1995, с. 49-53., 1995г.
45. Вълков Р. X. "Влияние на топлинното излъчване на жп техника за определяне на маскировъчните средства". , Научно-тематичен сборник ЮНС, 1995, т. 1, Авиация и космонавтика, ВВВУ "Г. Бенковски", Д. Митрополия, с. 153., 1995г.
46. Вълков Р.Х. "Критерии за определяне на маскировъчния ефект на маскировъчните средства в радиолокационния диапазон". , Доклади юбилейна научна сесия, книжка 1; Военни науки, математика и информатика, обществени и хуманитарни науки, ВВТУ "Т. Каблешков", С., 1995г.
47. Пешлеевски Р.П., Вълков Р. X. "Изследване на топлинните полета на подвижния железопътен състав". , Научни трудове книжка 41, Военни науки, ВВОУ "В. Левски", В. Търново, с. 200., 1995г.
48. Вълков Р. X. "Метод за осъществяване на оптическа маскировка , Научно-тематичен сборник Юбилейна научна сесия т. 1,Авиация и космонавтика, ВВВУ "Г. Бенковски", Д. Митрополия, 1995, с. 148., 1995г.
49. Вълков Р. X. "Изисквания към средствата за топлинна маскировка". , Научни трудове книжка 41, Военни науки,ВВОУ "В Левски", В. Търново, с. 19., 1995г.
50. Вълков Р.Х. "Използване на противотоплинни маскировъчни средства за изменение на топлинните полета на БТТ". , Сборник трудове част II. Военни науки; ВВАУ "П. Волов", Шумен, с. 46., 1995г.
51. Вълков Р. X., Джалева А.П. "Железопътен сборник" за международноправните норми при експлоатацията на железниците във военно време , Научни трудове книжка 35, Обществени науки, част 2, Икономика, политика, право и история, ВВОУ "В. Левски", В. Търново, с. 311., 1995г.
52. Вълков Р.Х. "Теоретико-експериментални изследвания и конструиране на средства за техническа маскировка на железопътни обекти, Дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на техническите науки" /доктор/ С., секретно., 1992г.
53. Вълков Р.Х. "Ефективност на противорадиолокационните маскировъчни покрития". , Сборник доклади част II Втора научно-техническа сесия с международно участие" ВВТУ "Т. Каблешков", С., 1991г.
54. Вълков Р. X., "Маскировка на железопътни линии и обекти". , Сборник доклади част I от Юбилейна научна сесия "100 години железопътно образование в България", ВВТУ "Т. Каблешков", С., 1989г.
55. Вълков Р. X., Пешлеевски Р.П. "Теоретико-експериментално изследване на топлинните полета и индикатрисите на излъчване на подвижния железопътен състав". , Сборник доклади част I от Юбилейна научна сесия "100 години железопътно образование в България", ВВТУ "Т. Каблешков", С. 1989, 1989г.

 Статии в научни списания

1. Вълков Р., Тодоров Ю., Икономов М. Зависимост между техническото състояние на железния път и експлоатационната скорост на подвижния състав. , сп. „Механика транспорт комуникации 2018г., ISSN 1312-3823, 2018г.
2. Вълков Р., Тодоров Ю., Метрополитен София – анализи и перспективи , сп. „Механика транспорт комуникации 2018г., ISSN 1312-3823, 2018г.
3. Тодоров Ю., Вълков Р. Модерни методи и средства за извършване на комплексни измервания на железния път и съоръженията , сп. „Механика транспорт комуникации”, бр. 3/3, 2016г., ISSN 1312-3823, 2016г.
4. Тодоров Ю.Вълков Р. Съвременни методи за увеличаване на експлоатационния срок на работа на релсите в ЖП на Метрополитена , сп. „Механика транспорт комуникации”, бр. 3/3, 2015, ISSN 1312-3823. , 2015г.
5. Тодоров Ю. Вълков Р. Специфични особености на релсовия път в Метрополитена. , сп. „Механика транспорт комуникации”, том 12, брой 3/3, 2014, ISSN 1312-3823. , 2014г.
6. Вълков Р., Перспективи за развитие на терминалите за комбинирани превози , сп. „Механика транспорт комуникации”, 2012, ISSN 1312-3823, 2012г.
7. Вълков, Р., Създаване на железопътна мрежа в България, в. Строител, бр. 37/2012, ISSN 1313-8723, 2012г.
8. Вълков Р., Фактори и предпоставки за развитие на комбинирания транспорт , сп. „Механика транспорт комуникации”, 2012, ISSN 1312-3823, 2012г.
9. Вълков Р., Грозданов Т. Състояние и проблеми в конструктивните елементи на железния път. , Сп. "Механика, транспорт, комуникации", бр.3, 2009, ISSN1312-3823, 2009г.
10. Вълков Р. Крумов З. Инфраструктурни проекти в зората на ХХІ век. , Списание "Железопътен транспорт" бр.4 С. ISSN 1310-683X, 2008г.
11. Вълков Р., Зл. Крумов., Инфраструктурни проекти в зората на ХХІ век, сп. Железопътен транспорт, бр. 4, 2008, с.10-13, ISNN 1310-683Х., списание "Железопътен транспорт", С. , 2008г.
12. Вълков Р.Х. "Хармонизация и еквивалентност на транспортното образование",, списание "Железопътен транспорт", С. , 1997г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. Грамота за принос за развитието и просперитета на ВТУ "Тодор Каблешков" и достижения в областта на транспортното образование2. Преподавател на ВТУ "Т. Каблешков" 2016г.

 Студии

1. Вълков, Р. Х. "Реконструиране на учебен блок 1", Договор между ВВТУ "Т. Каблешков" и НИС на ВВТУ "Т. Каблешков" 2105/1989 г., 1989г.
2. Вълков, Р. Х. Система за комплексна защита на бронетанковата техника срещу разузнавателно-ударни комплекси за пролетно-лятно-есенен сезон , Удостоверение №141/17.07.1987г., 1987г.
3. Вълков, Р. Х. Система за комплексна защита на бронетанковата техника срещу разузнавателно-ударни комплекси за зимен сезон , Удостоверение №143/17.07.1987г. , 1987г.

 Монографии

1. Вълков Р., Железопътна инфраструктура на Република България – начало, развитие, състояние и перспективи, 140 стр., С., 2012, ISBN 978-954-12-0213-5, ВТУ "Тодор Каблешков", София, 2012г.

 Специализации

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. Немски
3. Руски