проф. д-р инж. Иван Атанасов Коларов


 Области на научно-изследователски интереси

1. Ултразвукова и вибро-акустическа диагностика на машинни елементи Компютърно моделиране на машинни елементи и механизми, на механични процеси.

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Румъния, Букурещ, 1. AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES. Solutions for Greater Safety, Improved Environmental Performance and Increased User Convenience (according to Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.) 2. Hybrid electric vehicle drive systems 3. Automotive technologies to save energy. Regeneration of mechanical energy., 2015г.
2. Румъния, Яш, 1. Ултразвуков безразрушителен контрол на пресови съединения 2. Съвременни проблеми при избор на търкалящи лагери, 2013г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. Национално техническо дружество по безразрушителен контрол (дефектоскопия) Национално техническо дружество на акустиците в България

 Цитирания

1. Труд: Коларов И. Д. Добрев. Виброакустично изследване на алуминиеви детайли. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации" том 15, брой 3, 2017 г, ISSN 1312-3823
Цитиран от: Колев П, Д. Тодорова. 15 ГОДИНИ СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ "ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ, ПУБЛИКУВАНИ В СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ" - ОБЗОР. Част II, ВТУ "Тодор Каблешков"
2. Труд: Коларов И. Вибро-акустична оценка на геометрични отклонения на отливки. Национална научно-техническа конференция „АКУСТИКА 2018", година XX , Брой 20, декември 2018 г. ISSN 1312-4897
Цитиран от: Ралев В., Петровия Д., Бижич М., ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОЛЕЛА В ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛООС, Механика Транспорт Комуникации Том 8, Млад форум, брой 1, 2019г, ISSN 2367-6558р VI 1-VI 11,2019, Механика Транспорт Комуникации
3. Труд: Коларов И. Вибро-акустическо изследване на цилиндрични образци с конструктивни особености. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации" том 14, брой 3/1, 2016 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
Цитиран от: Ралев В., Петровия Д., Бижич М., ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОЛЕЛА В ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛООС, Механика Транспорт Комуникации Том 8, Млад форум, брой 1, 2019г, ISSN 2367-6558р VI 1-VI 11,2019, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации"
4. Труд: Коларов И. Вибро-акустично оценяване на нецялостности в машинни елементи с цилиндрична форма. Национална научно-техническа конференция „Дни на безразрушителния контрол 2017", Брой 1 (216), Созопол, 2017, ISSN 1310-3946.
Цитиран от: Ралев В., Петровия Д., Бижич М., ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОЛЕЛА В ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛООС, Механика Транспорт Комуникации Том 8, Млад форум, брой 1, 2019г, ISSN 2367-6558р VI 1-VI 11,2019, ВТУ "Тодор Каблешков", Механика Транспорт Комуникации
5. Труд: Коларов И. Модел за вибро-акустическо оценяване на технически отклонения в машинни елементи с ротационна форма и относително голяма дължина. Национална научно-техническа конференция „Дни на безразрушителния контрол 2016", Брой 1 (187), Созопол, 2016, ISSN 1310-3946.
Цитиран от: Ралев В., Петровия Д., Бижич М., ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОЛЕЛА В ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛООС, Механика Транспорт Комуникации Том 8, Млад форум, брой 1, 2019г, ISSN 2367-6558р VI 1-VI 11,2019, Механика Транспорт Комуникации
6. Труд: Kolarov I, G. Dimchev, „Machine components“, Textbook. VTU, "T. Kableshkov", 2018.
Цитиран от: Atmadzhova Dobrinka, Ralev Vanio, Strength Analysis of Passenger Bogie Elements Operated in Bulgarian State Railways, I International Symposium RAIL TRANSPORT IN THE MODERN WORLD, High Railway School of Vocational Studies, Belgrade, Serbia, Belgrade, 12th – 13th December 2019, ISBN 978-86-81101-32-2 PROCEEDINGS, pp. 1-6, I International Symposium RAIL TRANSPORT IN THE MODERN WORLD, High Railway School of Vocational Studies, Belgrade, Serbia,
7. Труд: Коларов И. Безразрушителни параметри за оценка на обемни повърхностни нецялостности чрез вълна на Релей. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации" том 12, брой 3/1, 2014 г.
Цитиран от: Колев П, Д. Тодорова. 15 ГОДИНИ СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ "ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ, ПУБЛИКУВАНИ В СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ" - ОБЗОР. Част II, ВТУ "Тодор Каблешков"
8. Труд: Коларов И. Вибро-акустическо изследване на цилиндрични образци с конструктивни особености. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации" том 14, брой 3/1, 2016 г
Цитиран от: Колев П, Д. Тодорова. 15 ГОДИНИ СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ "ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ, ПУБЛИКУВАНИ В СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ" - ОБЗОР. Част II, ВТУ "Тодор Каблешков"
9. Труд: Коларов И. Вибро-акустическо изследване на машинни елементи с ротационна форма и относително голяма дължина при изменение на твърдостта на материала. Национална научно-техническа конференция „Дни на безразрушителния контрол 2016", Брой 1 (187), Созопол, 2016, ISSN 1310-3946.
Цитиран от: Ралев В., Петровия Д., Бижич М., ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОЛЕЛА В ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛООС, Механика Транспорт Комуникации Том 8, Млад форум, брой 1, 2019г, ISSN 2367-6558р VI 1-VI 11,2019, Механика Транспорт Комуникации Т
10. Труд: Коларов И. и Щъркалев И., Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи, ВТУ "Тодор Каблешков", 2014 г.
Цитиран от: Атмаджова Д. В. Николов. МОДЕЛИРАНЕ И СРАВНИТЕЛЕН ЯКОСТЕН АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВИ РЕСОРИ ЗА ДВУОСНИ ТОВАРНИ ВАГОНИ. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации" том 16, брой 3/3, 2018 г, ISSN 1312-3823, ВТУ "Тодор Каблешков"
11. Труд: Коларов И. Основи на конструирането. Учебник в електронен формат.., ВТУ "Т. Каоблешков", 2016г.
Цитиран от: Атмаджова Д. В. Николов. МОДЕЛИРАНЕ И СРАВНИТЕЛЕН ЯКОСТЕН АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВИ РЕСОРИ ЗА ДВУОСНИ ТОВАРНИ ВАГОНИ. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации" том 16, брой 3/3, 2018 г, ISSN 1312-3823, ВТУ "Т. Каоблешков"
12. Труд: Kolarov, I. (2014). Възможности за бърза оценка на параметри на качеството на машинни елементи чрез акустико-резонансния метод за безразрушителна оценка на физико-механични величини. Списание “Акустика” година XVI, бр.16, 2014 г., стр.3-14 (ISSN1312-4897) (in Bulgarian)
Цитиран от: Diyan M. Dimitrov, Janka P. Krasteva and Georgi Georgiev. POSSIBILITIES TO USE THE EIGENFREQUENCIES TO IDENTIFY COINS, Eastern Academic Journal ISSN: 2367-7384 Issue 2, pp. 69-75, June, 2016
13. Труд: Kolarov, I., Tashev, P, Manilova,М. (2012), Виброакустично изследване на еквивалентно петно на точкова заварка между прътови конструкции, Списание “Акустика” IX, бр.14, , стр.54-59 (ISSN1312-4897) (in Bulgarian)
Цитиран от: Diyan M. Dimitrov, Janka P. Krasteva and Georgi Georgiev. POSSIBILITIES TO USE THE EIGENFREQUENCIES TO IDENTIFY COINS , Eastern Academic Journal ISSN: 2367-7384 Issue 2, pp. 69-75, June, 2016
14. Труд: Kolarov. I. Non-destructive testing of surface defects by Rayleigh wave. International virtual journal for science, technics and innovations for the industry YEAR VIII Issue 3 / 2014 ISSN 1313-0226;
Цитиран от: Assoc. Prof. Ph.D Kozhushko V. V., Ph.D Mirchev Y. N., Prof. D.Sc. Mihovski M. M., eng. Chukachev P. H. PHASED ARRAY ULTRASONIC BEAM REFLECTION FROM UNEVEN SURFACES IN IMMERSION MODE, Национална конференция "Акустика" 2015 г. ISSN 1312-4897
15. Труд: Kolarov. I. Non-destructive testing of surface defects by Rayleigh wave. International virtual journal for science, technics and innovations for the industry YEAR VIII Issue 3 / 2014 ISSN 1313-0226
Цитиран от: Kozhushko V., Mirchev Y., Mihovski M., Chukachev P. H. Phased Array Ultrasonic Beam Reflection From Uneven Surfaces in Immersion Mode. Национална научно-техническа конференция „Акустика 2015” стр. 125-130. ISSN 1312-4897, Национална секция по акустика, София
16. Труд: Kolarov I. Non-Destructive Testing of Surface Defects by Raylegh Wave. International virtual journal for science, technics and innovations for the industry YEAR VIII Issue 3 / 2014. ISSN 1313-0226 Kolarov I. NON-DESTRUCTIVE TESTING OF SURFACE DEFECTS BY RAYLEIGH WAVE. International virtual journal for science, technics and innovations for the industry. YEAR VIII ISSUE 3 / 2014. SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING. www.mech-ing.com/journal. (ISSN 1313-0226)
Цитиран от: PLAMEN TASHEV, HRISTO KONDOV, ELISAVETA TASHEVA, MARA KANDEVA STUDY ON HARDNESS AND WEAR RESISTANCE OF LAYERS OVERLAYED USING ELECTRODES WITH NANO-MODIFIED COATING, ISSN2305-8269 International Journal of Engineering and Applied Sciences
17. Труд: Коларов И. Акустичен контрол на контактен слой в биметални машинни елементи с използване на нискочестотни методи. Списание “Акустика” IX, бр.14, 2012 г., 14-19 стр. Съюз по електроника, електротехника и съобщения, Национална секция по акустика, София, 2012 г. (ISSN 1312-4897).
Цитиран от: Пламен Ташев. МОДЕЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА ОБЕЛВАНЕ НА КРЪСТОВО ЕЛЕКТРОСЪПРОТИВИТЕЛНО ЗАВАРЕНО СЪЕДИНЕНИЕ, ННТС, ISSN 1310-3946
18. Труд: Коларов И., П. Ташев. Ултразвукова сравнителна оценка на вътрешни нецялости в наварени наномодифицирани слоеве. Научно списание “Акустика” бр.16. Съюз по електроника, електротехника и съобщения, Национална секция по акустика, София, 2014 г. (ISSN 1312-4897),
Цитиран от: Ташева Е. Формиране на компетентности за студентите в областта на безразрушителните средства за контрол чрез възможностите на уеб базираното онлайн обучение. ННТС, Международна конференция Безразрушителен контрол в съвременната индустрия, София, 2015. ISSN 1310-3946 , ННТС, Международна конференция Безразрушителен контрол в съвременната индустрия
19. Труд: Коларов И. Определяне на размери на дефекти в цилиндрични машинни елементи чрез вибро-акустически метод. Международна конференция по безразрушителен контрол 2015 г. ISSN 13103946
Цитиран от: Ташев П. Модел на топлинните процеси при автоматизирано ви наваряване на образи с равнинна повърхност. Конференция на ИМ-БАН, София, 2015. ISSN 1310-3946 , БАН
20. Труд: Коларов И., П. Ташев, М. Манилова. Виброакустическо изследване на електросъпротивително заварени кръстови съединения от армирани арматурни мрежи за железобетон. Научно списание “Акустика” бр.16. Съюз по електроника, електротехника и съобщения, Национална секция по акустика, София, 2014 г. (ISSN 1312-4897)
Цитиран от: Ташева Е. ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ В ОБЛАСТТА НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ ЧРЕЗ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЕБ БАЗИРАНОТО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, ННТС, Международна конференция Безразрушителен контрол в съвременната индустрия
21. Труд: Kolarov I. Using the ultrasonic Stonley`s waves for determination of the contact pressure, Bulg.Union of Mech.Eng. Sofia, 1995, pp.42-46.
Цитиран от: Mihoski, Ivanova. STRESS MEASUREMENTS IN MATERIALS AND CONSTRUCTION, 7 NDT International Conference, Zagreb 2013

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2016
Тема: Вибро-акустическо охарактеризиране на технически отклонения в машинни елементи от транспортното машиностроене
Тип: Научно-изследователски
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Иван Коларов
2. Година: 2013
Тема: Иновационен резонансен метод за безрарушителен контрол на машинни елементи в транспортното машиностроене
Тип: Научно-изследователски
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков
Ръководител: доц. д-р инж. Иван Коларов
3. Година: 2012
Тема: Дог. № 6ИФ 02-35/15.12.2012
Тип: научно-изследователски
Поръчител: Националния иновационен фонд
Ръководител: доц. д-р инж. Пламен Ташев, ИМ - БАН
4. Година: 2010
Тема: Spa-Road - Дейности за превенция на стреса на професионалните шофьори и служители в малките и средни предприятия 2010-1-ES1-LEO05-21000 , 2010 - 2012
Тип: трансвер на иновации
Поръчител: Европейския съюз
Ръководител: Federation of Transport, Communications and Sea workers´ General Union of Castile -Leon (TCM UGT CyL
5. Година: 2008
Тема: Подобряване на безопасността и на условията на труд на шофьорите, превозващи стоки и товари SAFE TRUCK , октомври 2008 – септември 2011
Тип: Професионално обучение, трансфер на иновации
Поръчител: Европейския съюз
Ръководител: Federation of Transport, Communications and Sea workers´ General Union of Castile -Leon (TCM UGT CyL
6. Година: 2008
Тема: ИНОВАЦИОННИ МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ТРАНСПОРТА- (INMETT) октомври 2008 – септември 2011
Тип: Професионално обучение, трансфер на иновации
Поръчител: Европейския съюз
Ръководител: Federation of Transport, Communications and Sea workers´ General Union of Castile -Leon (TCM UGT CyL
7. Година: 2005
Тема: SK/02/B/F/PP - 142272, Instructors for Driving (Инструктори за за обучение на шофьори)
Тип: Международен проект 2002 - 2005 г., награда за "Най-добър европейски проект" от 2000 кандидатури, Хелзинки, 2006 г.
Поръчител: Европейски съюз, програма "Леонардо да Винчи".
Ръководител: Сдружение на автомобилните инструктори - Словакия
8. Година: 2000
Тема: Пилотен проект SI 143008 "Компютърна лаборатория за обучение по естествени и технически науки" (Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching - ComLab-SciTech) 2000 - 2004
Тип: Международен
Поръчител: Европейската програма за развитие на професионалното обучение "Леонардо да Винчи
Ръководител: University of Ljubljana, Faculty of Education
9. Година: 0
Тема: Пилотен проект SI - 05-B-F-PP-176008 "Компютърна лаборатория в науката и професионалното обучение - 2" (Computerised laboratory for science and technology teaching - part 2)
Тип: Международен проект
Поръчител: Европейската програма за развитие на професионалното обучение "Леонардо да Винчи"
Ръководител: University of Ljubljana, Faculty of Education

 Учебници и помагала

1. Коларов И. Г. Димчев. Машинни елементи. Учебник.ВТУ , "Т. Каоблешков", 2018г.
2. Иван Коларов. Основи на конструирането. Учебник в електронен формат.., ВТУ "Т. Каоблешков", 2016г.
3. Иван Коларов и Илия Щъркалев Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи, ВТУ "Тодор Каблешков", 2014г.
4. Иван Коларов и Илия Щъркалев. Ръководство за курсово проектиране по „Основи на конструирането”, ВТУ "Тодор Каблешков", 2013г.
5. Георги Димчев, Иван Коларов. Машинни елементи, Софттрейд, 2012г.
6. Иван Коларов, Петьо Пискулев. СИСТЕМА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ВОДАЧИТЕ И АВТОМОБИЛИТЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Проект CERTRANS, 2010г.
7. Kolarov I. Workshops on Basic of constructing. , Sofia, 2007. ISBN 978-954-8041-32-4, 2007г.
8. Коларов И. РЪКОВОДСТВО за лабораторни упражнения по МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ , ВТУ "Тодор Каблешков", 2004г.
9. Коларов И. Компютърно изчертаване и оптимизиране на машиностроителни конструкции в графичната система Solid Edge. ЗАПИСКИ, ВТУ "Тодор Каблешков", София., 2003г.
10. Коларов И. Изработване на чертежи в графичната система AUTOCAD 2000. Записки. , ВТУ "Тодор Каблешков", София, 2001г.
11. Миховски М. И. Коларов. Методика за комплексен безразрушителен контрол на лагерни корпуси, използвани в ж.п. вагони. , Институт по Механика - БАН, София, 2000г.
12. Христов Х., Г. Динев, И. Коларов, И. Щъркалев. Машинни елементи. Зъбни предавки и редуктори (ръководство за курсово проектиране)., ВВТУ "Тодор Каблешков", София, 1993г.
13. Христов Х., Г. Динев, И. Щъркалев, И. Коларов. Машинни елементи. Ръководство за курсово проектиране, ВВТУ София, 1992г.
14. Душков С., Х. Христов И. Коларов, Г. Пушев, В. Манолова, К. Луканова. "Безразрушителен контрол на пресово съединение". , Ръководство за провеждане на лабораторно упражнение, ВНВТУ "Т. Каблешков", 1990г.
15. Коларов И. Съединители - методично пособие за провеждане на курсовите проекти по "Машинни елементи", , ВВТУ "Тодор Каблешков", София, 1989г.

 Доклади на научни форуми

1. Kolarov I. Vibro-acoustic Approach for Registration and Evaluation of Technical Deviations in Aluminum Castings., ." Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations” (Print ISSN 2367-749X, Web ISSN 2534-8477) - брой 21 2019, 2019г.
2. КОЛАРОВ И. Вибро-акустична оценка на геометрични отклонения на отливки. , НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ АКУСТИКА 2018 г. Съюз по електроника, електротехника и съобщения, Национална секция по Акустика, година XX ,Брой 20, декември 2018 г. София, ISSN 1312-4897 , 2018г.
3. Коларов И, Д. Добрев,ВИБРОАКУСТИЧНО РЕГИСТРИРАНЕ НА ТИПИЧНИ ДЕФЕКТИ В АЛУМИНИЕВ КОРПУСЕН ДЕТАЙЛ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ПОМПИ, „NDT days 2017”/ „Дни на безразрушителния контрол 2017”(ISSN 1310-3946), 2017г.
4. Иван Коларов. ВИБРО-АКУСТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕЦЯЛОСТНОСТИ В МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ С ЦИЛИНДРИЧНА ФОРМА, „NDT days 2017”/ „Дни на безразрушителния контрол 2017”(ISSN 1310-3946), 2017г.
5. Иван Коларов. ИЗБРАНИ КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИ ПЛЪЗГАЩИ ЛАГЕРИ, Дни на безразрушителния контрол’ Дефектоскопия 2016, Созопол, 2016.стр. 272 – 275. ISSN: 1310-3946., 2016г.
6. Иван Коларов. ВИБРО-АКУСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТОВИЛКА ОТ ДВГ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ, НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ Акустика 2016 г. (ISSN 1312-4897), 2016г.
7. Иван Коларов. ИЗМЕНЕНИЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ЧЕСТОТИ НА ЦИЛИНДРИЧНИ ОБРАЗЦИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ДОПУСТИМИ ГЕОМЕТРИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ, Дни на безразрушителния контрол’ Дефектоскопия 2016, Созопол, 2016.стр. 342 – 344. ISSN: 1310-3946 , 2016г.
8. Иван Коларов. МОДЕЛ ЗА ВИБРО-АКУСТИЧЕСКО ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА НЕЦЯЛОСТНОСТИ В МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ С ЦИЛИНДРИЧНА ФОРМА, Дни на безразрушителния контрол’ Дефектоскопия 2016, Созопол, 2016.стр. 276 – 279. ISSN: 1310-3946., 2016г.
9. Иван Коларов. ВИБРО-АКУСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ЦИЛИНДРИЧНИ ОБРАЗЦИ С РАЗЛИЧНА СТРУКТУРА, Дни на безразрушителния контрол’ Дефектоскопия 2016, Созопол, 2016.стр. 345 – 347 ISSN: 1310-3946., 2016г.
10. ВИБРО-АКУСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТОВИЛКА ОТ ДВГ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ, НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ АКУСТИКА 2016, стр. 119-124 , 2016г.
11. И. Коларов, Ташев П. ИЗСЛЕДВАНЕ ЧРЕЗ УЛТРАЗВУК НА ОБРАЗЦИ ОТ НАНОМОДИФИЦИРАНИ НАВАРЕНИ СЛОЕВЕ. , Конференция на БАН 2015 г., 2015г.
12. Коларов И. П. Ташев. Вибро-акустическо изследване на качеството на биметален цилиндричен детайл за нанасяне на маркировка заварен чрез триене – Част I. Предварителен анализ и постановка на изследването. , Международна конференция по Безразрушителен контрол, София, 3 - 5 февруари 2015 г., стр. 35 – 38. ISSN: 1310-3946., 2015г.
13. Коларов И. П. Ташев. Вибро-акустическо изследване на биметален цилиндричен детайл заварен чрез триене – Част II. Теоретично и експериментално изследване на нецялостности. , Международна конференция по Безразрушителен контрол, София, 3 - 5 февруари 2015 г., стр. 39 – 43. ISSN: 1310-3946., 2015г.
14. Коларов И. Определяне на размери на дефекти в цилиндрични машинни елементи чрез вибро-акустически метод. , Международна конференция по Безразрушителен контрол, София, 3 - 5 февруари 2015 г., стр. 39 – 43. ISSN: 1310-3946., 2015г.
15. Петков В., Н. Гидикова, Р. Вълов, И. Коларов. БЕЗРАЗРУШИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОХИМИЧНО НАНЕСЕН ХРОМОВ СЛОЙ С НАНОДИАМАНТЕН МОДИФИКАТОР. , Дни на безразрушителния контрол’ Дефектоскопия 2015, Созопол, 2015.стр. 299 – 302. ISSN: 1310-3946., 2015г.
16. ВИБРО-АКУСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦИЛИНДРИЧНИ ОБРАЗЦИ С ТИПИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ НА ПРОФИЛА, Акустика 2015 г. (ISSN 1312-4897), 2015г.
17. Иван Коларов, Пламен Ташев. УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАНО-МОДИФИЦИРАНИ С TIN СЛОЕВЕ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ НАВАРЯВАНЕ С ТРЪБЕН САМОЗАЩИТЕН ТЕЛ , Акустика 2015 г. (ISSN 1312-4897), 2015г.
18. И. Коларов, Ташев П. УЛТРАЗВУКОВА ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНИ НЕЦЯЛОСТНОСТИ В НАВАРЕНИ НАНОМОДИФИЦИРАНИ СЛОЕВЕ. , Акустика 2014 г. (ISSN 1312-4897), 2015г.
19. ВИБРО-АКУСТИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА НА КЛАПАНИ ОТ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА ПРИ ДИАГНОСТИКА, Акустика 2015 г. (ISSN 1312-4897), 2015г.
20. РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНА ВЪЛНА НА РЕЛЕЙ ПРЕЗ ЛИНЕЙНА НЕЦЯЛОСТНОСТ, “Дни на безразрушителния контрол 2014” ISSN 1310-3946, 2014г.
21. ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВЪЛНАТА НА СТОУНЛИ МЕЖДУ СТОМАНА И КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЛИ., “Дни на безразрушителния контрол 2014” ISSN 1310-3946, 2014г.
22. И. Коларов, Ташев П., М. Манилова. Виброакустическо изследване на точкова заварка от армирани арматурни мрежи за железобетон, Акустика 2014 г. (ISSN 1312-4897), 2014г.
23. И. Коларов, Ташев П. УЛТРАЗВУКОВА ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНИ НЕЦЯЛОСТНОСТИ В НАВАРЕНИ НАНОМОДИФИЦИРАНИ СЛОЕВЕ, Акустика 2014 г. (ISSN 1312-4897), 2014г.
24. ПРЕВЕНЦИЯ НА СТРЕСА. СОЦИАЛНО-КОМУНИКАТИВНИ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРНИ ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ШОФЬОРИ, “Дни на безразрушителния контрол 2013” ISSN 1310-3946, 2013г.
25. Vibro-Acoustic simulation study of railway wheel as a result of contact interaction with rail , Международна конференция по стандартизация, Созопол 2013 г., 2013г.
26. ВЛИЯНИЕ НА АНИЗОТРОПИЯТА НА МАТЕРИАЛА ВЪРХУ СОБСТВЕНИТЕ МОДИ НА МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ОЦЕНКА НА ТЯХНОТО КАЧЕСТВО, “Дни на безразрушителния контрол 2013” ISSN 1310-3946, 2013г.
27. Коларов И.. Кирчев Т. Дейности за превенция на стреса в сектора на сухопътния транспорт, XXI международна научна конференция "ТРАНСПОРТ 2013", Варна, 2013г.
28. ВИБРО-АКУСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕВЕНТИЛИРАНИ АВТОМОБИЛНИ СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ С ПОВЪРХНОСТНИ РАЗСЛОЕНИЯ, Национална конференция “Акустика 2013” .София, 2013 г. (ISSN 1312-4897), 2013г.
29. ОПТИМИЗИРАНЕ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ВИБРО-АКУСТИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ДЕФЕКТИ В СИСТЕМИ, Национална конференция “Акустика 2013” .София, 2013 г. (ISSN 1312-4897), 2013г.
30. ВИБРО-АКУСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БУТАЛО ОТ ДВГ, Национална конференция “Акустика 2013” .София, 2013 г. (ISSN 1312-4897) , 2013г.
31. АКУСТИКО-РЕЗОНАНСО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХОДОВО КОЛЕЛО МОНОБЛОК ОТ П.Ж.П.С. , “Дни на безразрушителния контрол 2013” ISSN 1310-3946, 2013г.
32. И. Коларов, Г.Петкова"Съвременна организация на електронно обучение на специалисти от областта на транспорта", Научен форум “Предизвикателства пред развитието на транспортния сектор на Р. България”, Равда, 2012 г - ВТУ “Тодор Каблешков”,Факултет “Транспортен мениджмънт” , 2012г.
33. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА СТРЕСА НА РАБОТНОТО МЯСТО , “Дни на безразрушителния контрол 2012” ISSN 1310-3946, 2012г.
34. АДХЕЗИОННОТО ИЗНОСВАНЕ НА РЕЛСИТЕ В МЕТРОПОЛИТЕНА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕГОВОТО ДИАГНОСТИРАНЕ, “Дни на безразрушителния контрол 2012” ISSN 1310-3946, 2012г.
35. НИСКОЧЕСТОТЕН АКУСТИЧЕН КОНТРОЛ НА БИМЕТАЛНИ МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ С ОТНОСИТЕЛНО ГОЛЯМА ДЪЛЖИНА , Национална конференция “Акустика 2012” .София, 2012 г. (ISSN 1312-4897), 2012г.
36. КОНТРОЛ НА КОНТАКТЕН СЛОЙ В БИМЕТАЛНИ МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НИСКОЧЕСТОТНИ АКУСТИЧНИ МЕТОДИ , Национална конференция “Акустика 2012” .София, 2012 г. (ISSN 1312-4897), 2012г.
37. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪРЗА ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИ НА КАЧЕСТВОТО НА МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ ЧРЕЗ АКУСТИКО-РЕЗОНАНСНИЯ МЕТОД ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ВЕЛИЧИНИ, Акустика 2012 г. (ISSN 1312-4897), 2012г.
38. ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ШОФЬОРИ И СЛУЖИТЕЛИ В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР, “Дни на безразрушителния контрол 2011” ISSN 1310-3946, 2011г.
39. A RESEARCH ON HEALTH AND SAFETY OF DRIVERS AT WORK IN ROAD FREIGHT TRANSPORT SECTOR, IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE, AVILA 2011, 2011г.
40. VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTAL FOR TRANSPORT TRAINERS AND METHODOLOGY FOR ITS EFFECTIVE VALIDATION, International Conf. IADIS 2011, ROMA, 2011г.
41. Иван Коларов, Петьо Пискулев. СИСТЕМА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ВОДАЧИТЕ И АВТОМОБИЛИТЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, уводна статия, Механика Транспорт Комуникации 2, 2010г. ISSN 1312-3823, 2010г.
42. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГУМЕН ТАМПОН ЗА ПЪТНИЧЕСКА ТАЛИГА GP200, Механика Транспорт Комуникации 2, 2010г. ISSN 1312-3823, 2010г.
43. TRAINING NEEDS ON HEALTH AND SAFETY OF DRIVERS AT WORK IN ROAD FREIGHT TRANSPORT SECTOR, Conference “Efficiency and Responsibility in Education – 2010”, 10th – 11th June 2010, Praha, Czech Republic , 2010г.
44. Коларов И. Относно възможността за ултразвукова безразрушителна оценка на техническото състояние на релси. , "Дни на машиностроителната наука и практика"96", НТС, 2010г.
45. Kolarov I. MULTIMEDIA ON PHYSICS FOR TRAFFIC SAFETY EDUCATION., Multimedia in Physics Teaching and Learning 14th edition 23-25 September 2009, Rizzi Scientific Campus University of Udine, Italy, 2009г.
46. Коларов И. ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ШОФЬОРИ НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ. , XIIX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТРАНСПОРТ 2009", ВТУ "Т. Каблешков", 2009г.
47. Kolarov I. TRAINING TOOL: WORKSHOPS ON BASIC OF CONSTRUCTING. , TR/05/B/F/PP 178 009 MODULARTE Valorisation Conference, Ankara, Turkey, 2007г.
48. Kolarov I. T. Kirchev. MODULARTE - NATIONAL PROJECT ACTIVITIES AND EVALUATION OF THE FEEDBACKS. , TR/05/B/F/PP 178 009 MODULARTE Valorisation Conference, Ankara, Turkey., 2007г.
49. Kolarov I. Computerized experiments on Surface"s quality determination. , ComLab Conference 2007, November 30 - December 1, 2007 Radovljica, SLOVENIA, 2007г.
50. Kolarov I. COMPUTERIZED REGISTERING OF MECHANICAL PARAMETERS IN BELT DRIVES., Rozvoj schopnost? ?iakov v pr?rodovednom vzdel?van? 13 - 15 October 2006, Slovakia, 2006г.
51. Коларов И. КОМПЮТЪРИЗИРАНО РЕГИСТРИРАНЕ НА КОНТАКТНО НАЛЯГАНЕ В ПРЕСОВО СЪЕДИНЕНИЕ., NDT, Созопол, 2006г.
52. Kolarov I, T. KirchevCOMPUTERIZED REGISTERING OF THE CONTACT PRESSURE IN PRESS-JOINT, GIREP 2006, August 20 - 25, Amsterdam, Netherlands, 2006г.
53. Коларов И. НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В ИЗМЕНЕНИЕТО НА ТЕОРЕТИЧНИЯ КОЕФИЦИЕНТ НА КОНЦЕНТРАЦИЯ В ПРЕСОВИ СЪЕДИНЕНИЯ. , "ТЕМРТ 2006", ВТУ "Т. Каблешков", София, 2006г.
54. Коларов И., Т. Кирчев. ИНСТРУКТОРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ШОФЬОРИ - ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ МАЩАБ. , "ТЕМРТ 2005", ВТУ "Т. Каблешков", София, 2005г.
55. Коларов И. БЕЗРАЗРУШИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАБОТАТА НА ПЛЪЗГАЩ ЛАГЕР, NDT Созопол, 2004. , 2004г.
56. Kolarov I. Computerized Laboratory in Science and Technology Teaching: Course in Machine Elements., International Conference on Multimedia and ICTs in Education. Badajoz, 2002г.
57. Коларов И., П. Иванов. Приложение на електросъпротивителния метод при оценка на контактна площ между машинни елементи. , Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие "Дефектоскопия"2001", 2001г.
58. Коларов И. Оценкана акустическата емисия в търкалящ лагер при наличие на плъзгане. , Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие "Дефектоскопия"2001", 2001г.
59. Коларов И. Приложение на акустическия метод за диагностика на търкалящи лагери. , XI научна конференция с международно участие "ТЕМРТ 2001 - ТРАНСПОРТЪТ НА XXI ВЕК", ВТУ "Т. Каблешков", 2001г.
60. Коларов И. Курсовото проектиране от машиностроителните дисциплини - тенденции и развитие. , XI научна конференция с международно участие "ТЕМРТ 2001 - ТРАНСПОРТЪТ НА XXI ВЕК", ВТУ "Т. Каблешков", 2001г.
61. Коларов И. Акустичен модел на разпространение на вълни на Стоунли между среди с наличие на нееднородност. , ХV Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие "Дефектоскопия"2000", 2000г.
62. Коларов И. Една възможност за подобряване на междупредметните връзки чрез съвременни компютърни технологии. , ХV Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие "Дефектоскопия"2000", 2000г.
63. Коларов И. Моделиране на акустическата емисия в търкалящ дробинков лагер. , ХV Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие "Дефектоскопия"2000", 2000г.
64. Zamfirova G., A. Dimitrova, I. Kolarov, M. Misheva. Non - destructive investigation of ultra high molecular weight polyetylene. , 50th Аnniversary NATO, ASI, Caminha., 1999г.
65. Коларов И. Проблеми и перспективи за развитие на обучението на инженерните кадри в областта на безразрушителния контрол за оценка на качеството на машиностроителни изделия., ХIV Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие "Дефектоскопия"99", 1999г.
66. Коларов И. Безразрушителен ултразвуков контрол на повърхностно пластично деформиран слой. , ХIV Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие "Дефектоскопия"99", 1999г.
67. Коларов И., Г. Динев. Приложение на някои безразрушителни методи за контрол при оценка на напрегнатото състояние в пресови съединения от тяговите редуктори, Научни трудове, том 37, серия 5, Русенски Университет "Ангел Кънчев", 1999г.
68. Коларов И., Н. Тончев, Д. Димитров. Приложение на многокритериалната оптимизация за прогнозиране на качеството на безразрушителния контрол. , ХІV Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие "Дефектоскопия"99", 1999г.
69. Коларов И., Г. Динев. Прогнозиране износването на профила на зъбите в тягови редуктори от локомотиви., Юбилейна научно-технологична сесия "Контакт"99", 1999г.
70. Коларов И. Развитие на методите за обучение по техническите дисциплини., Юбилейна научно-технологична сесия "Контакт"99" , 1999г.
71. Коларов И., Тончев Н., Димитров Д., Приложение на многокритериалната оптимизация за прогнозиране на качеството на безразрушителния контрол, ХІV Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие “Дефектоскопия’99”, Созопол, 1999, 387 - 392, 1999г.
72. Коларов И. Акустикоемисионно изследване на машинни елементи и механизми. , Трудове на ВВТУ., 1998г.
73. Коларов И. Натоварване на повърхностния слой в пресови съединения при циклично огъване., Научно - техническа сесия "Контакт"98", София, 1998г.
74. Коларов И. Зависимост на акустическата емисия в търкалящи лагери от режима на работа., ХIII Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие "Дефектоскопия"98", 1998г.
75. Kolarov I. About possibility of evaluation of working capacity of press-fit joints. , Internacoinalni VIII naucno - strucni simpozium "Tehnika zeleznickih vozila"., Universitet u Nisu, 1998г.
76. Коларов И. Някои особености в контактните взаимодействия на границата ос - втулка при работа на пресовите съединения. , Трудове на ВВТУ, 1998г.
77. Димитрова А., И. Коларов, Г. Замфирова. Ултразвуково и микротвърдостно безразрушително изследване на гама - облъчен свръхвисокомолекулен полиетилен. , Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ "В. Левски", 1998г.
78. Kolarov I., M. Mihovski. Application of Stonley"s surface waves for determination of contact pressure in mechanical constructions. , 7th EUROPEAN CONFERENCE ON NON -DESTRUCTIVE TESTING. Copenhagen, 1998г.
79. Коларов И. Разпространение на ултразвукови вълни в повърхностно деформиран слой. , Национална научно - техническа конференция "Акустика"98", 1998г.
80. Kolarov I. Acoustic emission study of the quality ofpress - fit joints. , Naucno - strcni skup IRMES"98, Masinski fakultet u Beogradu, 1998г.
81. Коларов И. Изследване на разпространението на повърхностна вълна между среди с различни акустически характеристики. , Дни на машиностроителната наука и практика"97, 1997г.
82. Коларов И. Ултразвуково безразрушително изследване на напрегнатото състояние в пресови съединения. , Национална научно-техническа конференция "Акустика"97", 1997г.
83. Безразрушително изследване на пресови съединения в транспортното машиностроене. Автореферат на дисертация за получаване на научната степен "доктор"., ВТУ "Тодор Каблешков", 1997г.
84. Коларов И. Изследване на акустическите характеристики на контактен слой в трибоструктури., Научна конференция с международно участие "ТЕМРТ" 97", 1997г.
85. Вълева В., И. Коларов. Изследване на изменението на напрегнатото състояние в пресови съединения, натоварени на огъване чрез метода на граничните елементи. , Х Научна конференция с международно участие "ТЕМРТ" 97", 1997г.
86. Миховски М., И. Коларов. Развитие на ултразвуковите безразрушителни изследвания на контактното взаимодействие между две тела. , ХI Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия"96", 1996г.
87. Вълева В., И. Коларов, М. Миховски, Й. Иванова. Относно промените на скоростите на разпространение на повърхностни и подповърхностни вълни в условията на действие на механични напрежения. , ХI Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия"96", 1996г.
88. Миховски М., А. Александров, И. Коларов, Х. Чукачев. Приложение на безразрушителните методи за определяне на механични напрежения във феромагнитни материали., ХI Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия"96", 1996г.
89. Коларов И., В. Вълева. Изследване на напрегнатото състояние в пресови съединения при геометрични отклонения на присъединителните повърхнини. , Балканска научно - техническа сесия "КОНТАКТ"96", 1996г.
90. Вълева В., И. Коларов. Изследване на напрегнатото състояние в пресови съединения чрез метода на граничните елементи. , IХ Научна конференция с международно участие "ТЕМРТ"96", ВВТУ, 1996г.
91. Вълева В., Й. Иванова, И. Коларов, М. Миховски. Изследване на вълни на Стоунли през повърхнинни нееднородности., Х Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия"95", 1995г.
92. Коларов И. Влияние на моментната скорост на запресоване върху акустическата емисия от триене при надлъжно формиране на пресови съединения. , VIII Научна конференция на ВВТУ, 1995г.
93. Коларов И. А. Използване на ултразвукови вълни на Стоунли за определяне на контактно налягане. , Младежка сесия "Дни на машиностроителната наука и практика"95", НТС по Машиностроене, 1995г.
94. Коларов И. А. Миховски М. М. , Димчев Г., Динев Г. Безразрушителен контрол на контактното налягане в пресови съединения от тяговия подвижен железопътен състав. , Юбилейна сесия 50 години ТУ, 1995г.
95. Коларов И. А. Миховски М. М., Димчев Г. Ультразвуковые неразрушающие исследования контактного давления в прессовых соединениях, нагруженных поперечными сдвиговыеми силами. , Международен конгрес "Зъбни предавки" 95.", 1995г.
96. Миховски М. М., Коларов И. А. Изследване на особеностите на разпространение на повърхностни вълни в среди с изкуствени нецялостности. , Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 50 годишнината на ВВВУ "Георги Бенковски", 1995г.
97. Миховски М. М., Коларов И. А., Попов А., Митов М. Акустикоэмиссионный контроль качества изготовления продольных прессовых соединений. , ИРМЕС"95, 1995г.
98. Коларов И. А., Миховски М. М., Гаврилова Е., Дачева М., Митов М. Изследване на разпространението на вълни на Стоунли в среди с отчтане на затихването. , Х Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия"95", 1995г.
99. Динев Г., И. Коларов. Относно осигуряването на качеството на колоосите в подвижния железопътен състав. , III Национална научно - техническа конференция с международно участие на тема "Стандартизация - търговия - потребители"95", 1995г.
100. Коларов И. А., Миховски М. М. Разпространението на повърхностни вълни на Релей при промяна на геометрията на изделието. , VII Научно - техническа сесия на ВВТУ "Т. Каблешков", 1994г.
101. Коларов И. А. Контрол на пресови съединения с използване на повърхностни ултразвукови вълни., IX Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия"94", 1994г.
102. Коларов И. А., Миховски М. М. Разпространение на ултразвукови вълни на Релей в условията на действуващи механични напрежения в повърхностния слой на материала. , IX Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия"94", 1994г.
103. Коларов И. А., Миховски М. М. Един нов метод за определяне на действащите контактни напрежения в пресови съединения. , VII Научно - техническа сесия на ВВТУ "Т. Каблешков", 1994г.
104. Тончев Н., И. Коларов. Определяне на граничното редуциране на стената на ососиметрично изделие при комбинирано дълбоко изтегляне. , Научни трудове на ВВТУ, 1994г.
105. Коларов И. А., Миховски М. М. Изследване влиянията на контактни повърхностни напрежения върху някои параметри на разпространение на ултразвукови вълни. , VIII Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия"93",, 1993г.
106. Душков С., И. Коларов. Изследване на измененията на контактните напрежения в статични пресови съединения, натоварени на огъване., VI Научнотехническа сесия - ВВТУ, 1993г.
107. Христов Х. Г. Динев, И. Коларов. За качествен и ефективен учебен процес по машинни елементи. , Трудове на ВВТУ, 1992г.
108. Коларов И., Х. Христов. Ултразвуковият безразрушителен контрол на пресови съединения в учебния процес. , III Научно - техническа сесия с международно участие на ВВТУ, 1992г.
109. Коларов И. Относно влиянието на контактните напрежения в пресова сглобка между вал и зъбно колело върху работните напрежения на зъбите. , I младежка научна сесия на ВНВТУ, 1988г.

 Статии в научни списания

1. Kolarov I. Vibro-acoustic Approach for Registration and Evaluation of Technical Deviations in Aluminum Castings." , XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE. FOUNDRY „INNOVATIONS FOR THE FOUNDRY ENGINEERING” 10-12. APRIL 2019, PLEVEN, BULGARIA ISSN 2535-017X (PRINT), ISSN 2535-0188 (ONLINE),, 2019г.
2. Коларов И. Виброакустично изледване на локална порестост в отливки. , Сборник доклади Механика. Транспорт. Комуникации. ID 1896 : 2019/3. ISSN 2367 – 6620. , 2019г.
3. Иван Коларов, Добрин Добрев. ВИБРОАКУСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ ДЕТАЙЛИ, сп. "Механика, транспорт, комуникации", том 15, брой 3, 2017 г. статия № 1525 ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), 2017г.
4. Коларов И. ВИБРО-АКУСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦИЛИНДРИЧНИ ОБРАЗЦИ С КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕНОСТИ, Списание Механика Транспорт Комуникации ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), 2016г.
5. IVAN KOLAROV, PLAMEN TASHEV. Ultrasonic Study of Overlaid Nanomodified Layers., International Journal of Engineering and Applied Sciences. Jan. 2015. Vol. 6. No. 01. ISSN2305-8269, 2015г.
6. Kolarov I., P. Tashev. Modal frequency analysis and diagnostic of friction-welded bimetallic element with cylindrical rod design. , International Journal of Advanced Technology in Engineering and Science. Volume No.03, Issue No. 05, May 2015, p, 166 – 176. ISSN (online www.ijates.com): 2348 – 7550, 2015г.
7. БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ОЦЕНКА НА ОБЕМНИ ПОВЪРХНОСТНИ НЕЦЯЛОСТНОСТИ ЧРЕЗ ВЪЛНА НА РЕЛЕЙ, Научно списание "Механика Транспорт Комуникации" том 12, брой 3/1, 2014 г. статия № 0989 ISSN 1312-3823, 2014г.
8. Kolarov I. NON-DESTRUCTIVE TESTING OF SURFACE DEFECTS BY RAYLEIGH WAVE, International virtual journal for science, technics and innovations for the industry YEAR VIII Issue 3 / 2014 ISSN 1313-0226, 2014г.
9. Kolarov I. MODERNIZING THE PROFESSIONAL CAPABILITIES OF DRIVING INSTRUCTORS AND TRAFFIC SAFETY TEACHERS , ERIES Journal, ISSN: 1803-1617, Volume 2, Issue 1., 2009г.
10. Коларов И. Участието на Висшето транспортно училище в международните програми за професионално образование, сп. "Механика, транспорт, комуникации", бр.1 2005 г., 2005г.
11. Kolarov I. Computerized Laboratory in Science and Technology Teaching: Course in Machine Elements. , Informatics in Education. 2005. Vol. 4. No. 1. 43-48 Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, 2005г.
12. Коларов И., А. Иванов. Моделиране акустическата емисия в търкалящ лагер при наличие на замърсители. , Национален семинар по "Синтез и анализ на механизми 2001", сп. Механика на Машините., 2001г.
13. Коларов И., Н. Тончев. Подход и система за автоматизиране проектиането на елементи от леярската технология. , Национален семинар по "Синтез и анализ на механизми 2001", сп. Механика на Машините, 2001г.
14. Kolarov I, V. Valeva. On The possibility for determination of the stress state in real construction of press - fit joints. , Theoretical and Applied Mechanics N 3, Sofia., 1997г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. Почетен член на дружеството по "Акустика"

 Студии

 Монографии

1. ДИАГНОСТИКА НА ПОВРЕДИ В МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ ЧРЕЗ МОДАЛЕН АНАЛИЗ , Авторът, 2015г.

 Специализации

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. Руски