доц. д-р инж. Златин Здравков Трендафилов


 Области на научно-изследователски интереси

 Лекции в чужбина или друго ВУ

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

 Цитирания

1. Труд: Marinov M, Fraszczyk A, Zunder T, Rizzetto L, Ricci S, Todorova M, Karagyozov K, Trendafilov Z, Schlingensiepen J (2013) A supply-demand study of practice in rail logistics higher education. J Trans Lit 7(2):338–351
Цитиран от: Anna Fraszczyk, W. Weerawat, M. Marinov, Ph. Kirawanich, "Exchange of Higher Education Teaching and Learning Practices Between UK and Thailand: A Case Study of Rail Exchange Courses", Part of book Sustainable Rail Transport, Mahidol University, Salaya, Thailand, NewRail, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK, DOI 10.1007/978-3-319-78544-8_13
2. Труд: Анализ на методи за определяне на фазите на светофарни уредби.// сп. Механика транспорт комуникации, 2017, София, ISSN 1312-3823.
Цитиран от: Бонева Й. Оптимизация на автомобилен трафик на светлинно регулирани кръстовища посредством стимулационна среда Aimsun., сп. Механика транспорт комуникации, бр.2, 2018, София, ISSN 1312-3823.
3. Труд: Димитров Д., Пискулев П., Трендафилов З., Мрежов информационен модел и система за подпомагане на учебно-научната и управленска дейност на ВТУ “Тодор Каблешков”, Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 113-116
Цитиран от: Варадинова Ю., Ангелова С., Управление на качеството на образователния процес в професионално направление 5.13 „Общо инженерство” във ВТУ „Тодор Каблешков”, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 16, брой 3/1, 2018 г., https://mtc-aj.com/library/1595.pdf
4. Труд: Marinov M, Fraszczyk A, Zunder T, Rizzetto L, Ricci S, Todorova M et al. (2013, Apr) A supply-demand study of practice in rail logistics higher education. J Transp Lit Sociedade Brasileira de Planejamento dos Transportes 7(2):338–351
Цитиран от: Jörn Schlingensiepen, Florin Nemtanu, Marin Marinov, Systematic and Customer Driven Approach to Cost-Efficiently Improving Interlocking and Signaling in Train Transport, Rail Transport—Systems Approach pp 239-271, Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 87), 2017, Rail Transport—Systems Approach
5. Труд: Dimitrov D., Trendafilov Z., Application of Windows-based Internet Technology in Transport, Conference Proceeding of the 11th International Conference - ТЕМРТ-2001, Todor Kableshkov University of Transport, Sofia, p. 127-130.
Цитиран от: Tzvetkova S., Zlateva P., Analysis of the Synergetic and Quantum Effects of the Integrated System for Transporting Energy Resources, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
6. Труд: A Supply-Demand Study of Practice in Rail Logistics Higher Education. In: Reviews & Essays of JTL-RELIT 2012 (Journal of Transport Literature - Revista de Literatura dos Transportes); In: Journal of Transport Literature 2013, 7(2), 338-351.
Цитиран от: Schlingensiepen Jörn, Competence Driven Methodology for Curriculum Development based on Requirement Engineering, Procedia - Social and Behavioral Sciences , Volume 141, 25 August 2014, Pages 1203–1207, 4th World Conference on Learning Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2013)
7. Труд: Димитров Д., Пискулев П., Трендафилов З., Мрежов информационен модел и система за подпомагане на учебно-научната и управленска дейност на ВТУ “Тодор Каблешков”,
Цитиран от: Димитров А., Недев В., Интернет технологиите – инструмент в организацията на учебния процес на катедрено ниво, Сборник доклади на тринадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2003, с. 633-638, Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 113-116

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2010
Тема: ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ, СТРАТЕГИИ
Тип:
Поръчител: Lifelong Leraning Programme 2001-2013, EACEA 07/09,
Ръководител: ФОНДАЦИЯ ЕВРОПАРТНЬОРИ 2007

 Учебници и помагала

 Доклади на научни форуми

1. Перспективи пред професионалното обучение на ръководителите движение и влакови диспечери в железопътния транспорт., сп. Механика транспорт комуникации, София том.16. бр.3/1, 2018, ISSN 1312-3823, 2018г.
2. Симулационен модел за анализ на адаптивното управление на светофарни уредби., сп. Механика транспорт комуникации, София том.16, бр.3/1,2018, ISSN 1312-3823 , 2018г.
3. Тодорова, М., Динчев. Д., Трендафилов, З. Възможности за намаляване на времето за придвижване на пътниците използващи градски транспорт, Електронно научно-приложно списание: Железопътен и интермодален транспорт, бр.12, 2017, ISSN 1314-5878, 2018г.
4. Dimitrov D., Trendafilov Z., About the Need for Performing Training and Increasing the Qualification of Dispatchers and Movement Managers in Railway Transport, , World Science, RS Global, ISSN 2412-8368, International Journal of Innovative Technologies in Economy 5(17), Vol.2, June 2018, https://ws-conference.com/ijite, ISSN 2412-8368, DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/01062018/5677, 2018г.
5. Анализ на методи за определяне на фазите на светофарни уредби , Научно списание Механика, Транспорт, Комуникации ВТУ "Тодор Каблешков, 2017г.
6. РОЛЯТА НА ЛОГИСТИКАТА В КЪСИТЕ ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИ, ВТУ "Тодор Каблешков, 2017г.
7. Относно оценката на риска в техническите задания на проекти., ВТУ "Тодор Каблешков", 2015г.
8. APPLICATION OF SIMULATION-AND-ANALYTICAL MODELS OF RESOURCE PLANNING AND LOCOMOTIVE SCHEDULING, 22nd International Symposium, June 2014, Žilina, SK, 2014г.
9. A supply-demand study of practice in rail logistics higher education, J. Transp. Lit. vol.7 no.2 Manaus Apr. 2013, 2013г.
10. Kachaunov T., Z. Trendafilov. Simulation modeling of train service with locomotivesq , HEAVY MACHINERY – HM 2011 , 2010г.
11. З.Трендафилов, Образователни интернет портали. Разработка, управление и ползваемост., ФОНДАЦИЯ ЕВРОПАРТНЬОРИ 2007, 2010г.
12. гл. ас. Златин ТРЕНДАФИЛОВ - ВТУ "Т. Каблешков", Радослав СТАНЧЕВ - СДП "Балкани" ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНОТО МЛАДЕЖКО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО , 2009г.
13. Димитров Д., Пискулев П., Трендафилов З., Мрежов информационен модел и система за подпомагане на учебно-научната и управленска дейност на ВТУ “Тодор Каблешков”, , Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 113-116, 2001г.
14. Димитров Д., Трендафилов З. Приложение на Windows базирани Internet технологии в транспорта, , Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 127-130, 2001г.

 Статии в научни списания

1. М.Тодорова, Д.Динчев, Зл.Трендафилов, "Възможности за намаляване на времето за придвижване на пътниците, използващи градски транспорт", Електронно-научно приложно списание "Железопътен и интермодален транспорт", ISSN 1314-5878, изнесен като доклад на Научно-техническа конференция "Интегриран обществен транспорт", НТС София, 26.04.2018, 2018г.
2. A supply-demand study of practice in rail logistics higher education, JTL-RELIT- Journal of Transport Literature Website http://issuu.com/journal-of-transport-literature/docs/jtl-v07n02p17, Vol. 7, No 2 (April 2013), ISSN 2238-1031, 2013г.
3. Качаунов Т., Трендафилов З. Анализ на поведението на клиентите към ненавременното подаване на товарни вагони., ВТУ "Т.Каблешков", 2006г.

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

 Монографии

 Специализации

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. руски