доц. д-р инж. Елисавета Тодорова Ташева


 Области на научно-изследователски интереси

1. Образование -Техническия Университет - София - специалност „Технология на металите и металообработващите машини“, профил - Заваряване на метали и сплави. Дисертация за придобиване на научната степен „доктор“ на тема „Изследване склонността на високояки стомани към образуване на студени заваръчни пукнатини”. Заваряемостта на материалите; Моделиране на топлинните процеси при заваряване; Моделиране на възникващи напреженията при изпитване якостта на опън; Разработване на нови методи и устройства за изпитване склонността на стоманите към образуване на студени заваръчни пукнатини; Разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи заваръчни технологии; Разработване на технология за производство на наномодифицирани електроди предназначени за наваряване на износоустойчиви повърхностни слоеве; Разработване на тръбни телове за ВИГ (волфрам инертен газ) наваряване съдържащи наномодификатори. Получаване, на базата на експерименти на ценни за практиката данни; Получаване на база данни (металография, микроидентационно измерване на твърдостта, изследване на износоустойчивостта) за структурата и свойствата на различни материали; Механизация, автоматизация и роботизация на заваръчните процеси, изграждане на заваръчни машини на модулен принцип; Развитие на процедури и системи за обучение включително интернет базирани; Разработване на лабораторни упражнения по дисциплините „Производствени технологии“, „Материалознание и технология на материалите“; Изучаване и анализиране на методите и използваните платформи за дистанционното, уеб базирано, онлайн обучение в един от водещите в тази област университети в Европа.; Разработване на методики за уеб базирано и он-лайн обучение във ВТУ „Тодор Каблешков“.

 Лекции в чужбина или друго ВУ

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия

 Цитирания

1. Труд: P. Tashev, H. Kondov, E. Tasheva, M. Kandeva, „Study on hardness and wear resistance of layers overlayed using electrodes with nano-modified coating“, International Journal of Engineering and Applied Sciences (EAAS); Islamabad, Pakistan, Vol 06. No. 04, 2015; pp 01 – 06, ISSN 2305-8269.
Цитиран от: Bozkurta Y, Boumerzoug Z, ArticleTool material effect on the friction stir butt welding of AA2124-T4 Alloy Matrix MMC, www.jmrt.com.br, Journal of Materials Research and Technology (JMRT), JMRTEC-246, Vol. 7. Num. 1.January - March 2018, pages 1-102, ISSN print 2238-7854, ISSN online 2214-0697 CiteScore: 3.62 ℹ •Impact Factor: 3.398 ℹ •Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 2.199 ℹ •SCImago Journal Rank (SJR): 0.957 , www.jmrt.com.br, Journal of Materials Research and Technology (JMRT), JMRTEC-246, Vol. 7. Num. 1.January - March 2018, pages 1-102, ISSN print 2238-7854, ISSN online 2214-0697 CiteScore: 3.62 ℹ •Impact Factor: 3.398 ℹ •Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 2.199 ℹ •SCImago Journal Rank (SJR): 0.957
2. Труд: Ташев П., Кондов Х., Лукарски Я., Ташева Е., Разработване на наномодифицирани електроди за ръчно електродъгово наваряване, твърдост на наварения слой, Инженерни науки, год. LII, 2015, № 3, научно списание „Инженерни науки” към Българска Академия на Науките, стр. 71, ISSN 1312-5702
Цитиран от: Алексиев Н., Наномодифициране на метала на шева при заваряване и наваряванена алуминиеви сплави,, Academic journal “Mechanics Transport Communications”, volume 15, issue 3/1, 2016, article No 1325, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
3. Труд: P. Tashev, H. Kondov, E. Tasheva, M. Kandeva, „Study on hardness and wear resistance of layers overlayed using electrodes with nano-modified coating“, International Journal of Engineering and Applied Sciences (EAAS); Islamabad, Pakistan, Vol 06. No. 04, 2015; pp 01 – 06, ISSN 2305-8269.
Цитиран от: 4Bozkurta Y, Boumerzoug Z, ArticleTool material effect on the friction stir butt weldingof AA2124-T4 Alloy Matrix MMC, www.jmrt.com.br, Journal of Materials Research and Technology (JMRT), JMRTEC-246, ISSN print 2238-7854, ISSN online 2214-0697,
4. Труд: П. Ташев, Х. Кондов, Я. Лукарски, Е. Ташева, „Разработване на наномодифицирани електроди за ръчно електродъгово наваряване, твърдост на наварения слой“, Четвърта национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2014“, 23 – 24 октомври 2014 г., София, ISSN 1313-8308 сборник доклади стр.65
Цитиран от: Аргиров, Хр. А., Лукарски, Я. Б. „Проучвания по определяне на оптимална марка стомана, предназначена за работа в каменовъглената промишленост“, , ISSN 1310-3946, Научни Известия на НТСМ, Международна конференция, „Безразрушителен контрол в съвременната индустрия”, 3-5 февруари 2015, София, сборник доклади стр. 160-163
5. Труд: Tasheva E, R. Merdzhanov, P. Tashev, “Application of electronic measurement equipment SPIDER 8 (HBM) when testing the susceptibility of steels to cold weld cracking”, ISBN 978-606-613-064-6, 36th International Spring Seminar on Electronics Technology “Autimotive Electronics”, may 8-12 2013, Alba Iulia, Romania, pp 180-181,
Цитиран от: P. Tashev, Y. Lukarski, R. Merdjanov, A. Tasev “Measurement of the clamping effort in resistance welding of crossed wires” (Mjerenje sile pritiska kod elektrootpornog zavarivanja križnih spojeva žica), , 40 Medunarodna Konferencija Hdtz “Zavarivanje – Welding 2014”, Šibenik, SOLARIS, 28. - 31. 05. 2014., ISBN 978¬-953-7518-03-5, pp. 69-76
6. Труд: Tasheva E, R. Merdzhanov, P. Tashev, “Application of electronic measurement equipment SPIDER 8 (HBM) when testing the susceptibility of steels to cold weld cracking”, ISBN 978-606-613-064-6, 36th International Spring Seminar on Electronics Technology “Autimotive Electronics”, may 8-12 2013, Alba Iulia, Romania, pp 180-181,
Цитиран от: 2. П. Ташев, „Автоматизиране на измерванията на основните параметри на процеса на електродъгово наваряване“, , ISSN 1310-3946, Научни Известия на НТСМ, “Дни на безразрушителния контрол 2014“, бр.1 (150) и ХХVІII Национална конференция с международно участие “Дефектоскопия`14”, България, Созопол, 9-17 юни 2014, стр. 196-199
7. Труд: Ташева Е., Атмаджова Д., Метод и устройство за оценяване склонността към образуване на студени пукнатини при заваряване на ъглови съединения от листов материал ХХ НК с международно участие на ВТУ “Т. Каблешков”, 2011; Electronic journal "Mechanics Transportation Communications" issue 3, 2011Р VІ-82-87
Цитиран от: Ташева Е., Пенков П., Ташев П., ТЕМПЕРАТУРЕН МОДЕЛ НА ПРОБА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО СРЕЩУ ОБРАЗУВАНЕ НА СТУДЕНИ ЗАВАРЪЧНИ ПУКНАТИНИ ПРИ ЪГЛОВИ ЗАВАРЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ, , Научни известия на НТСМ/ „Дни на безразрушителен контрол 2012” Година ХХ, Бр.1 (133) юни 2012, стр.168-171

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2013
Тема: Изследване и определяне на оптималните технологични параметри на процеса на електросъпротивително заваряване на стоманени телове и арматурна стомана с цел повишаване на качеството на заварените съединения и намаляване на енергийните разходи" финансиран от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007- 2013, Ид. №: BG161PO003-1.1.06-0005-C0001
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
2. Година: 2012
Тема: "Разработване на технология за електродъгово наваряване на износоустойчиви слоеве с използване на наноматериали"- финансиран от Националния иновационен фонд - Шеста сесия – 2012 г. Ид. № ИФ-00-06-12
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
3. Година: 2012
Тема: „Проектиране, изработване и внедряване на методика и устройство за изпитване на заварени стоманени конструкции от транспортната техника“, договор № 1335/25.04.2012 г.
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
4. Година: 2009
Тема: „Модернизация на изпитателна машина за статични натоварвания на опън и натиск до 500 kN“, договор № 1368/10.04.2009 г
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
5. Година: 2003
Тема: „Изследване на характеристиките на нов вид плъзгаш лагер, оптимизиране на конструкцията му и разработване на технология за производството му“ – III етап, договор № 2129/06.08.2003 г.
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
6. Година: 2002
Тема: „Изследване на характеристиките на нов вид плъзгаш лагер, оптимизиране на конструкцията му и разработване на технология за производството му“ – II етап, договор № 2304/22.08.2002 г.
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
7. Година: 2001
Тема: „Изследване на характеристиките на нов вид плъзгаш лагер, оптимизиране на конструкцията му и разработване на технология за производството му“ – I етап, договор № 3547/16.11.2001 г.
Тип:
Поръчител:
Ръководител:

 Учебници и помагала

1. Ташева Е., М.Господинов, Н.Тончев, Р.Русев. "Ръководство за лабораторни упражнения по технология на машиностроителните материали", ВВТУ "Т.Каблешков" - София, 1994г.

 Доклади на научни форуми

1. Kondov H., Tashev P., Tasheva E., „Improvement of the properties of layers obtained by surfacing using tin and sic nanoparticles“, The 4th IIW South-East European Welding Congress, Topic: Safe Welded Construc, October 10 – 13, 2018, Belgrade, Serbia, , 2018г.
2. Ташев П., Начев Х., Ташева Е, Математически анализ, обработване и визуализиране на експериментално получени резултати от изпитване на електросъпротивително заварени кръстови съединения от арматурна стомана, , Научни Известия на НТСМ, “Дни на безразрушителния контрол 2016“, бр.1 (187), ХХIV Международна конференция “Дефектоскопия`16”, България, Созопол, 06-10 юни 2016, стр. 110-113, ISSN 1310-3946. , 2017г.
3. Tashev P., H. Kondov, S. Valkanov, E. Tasheva, Scanning electron microscope examination of layers weld overlaid with nano modified electrodes, Academic journal “Mechanics Transport Communications”, volume 15, issue 3/1, 2016, article No 1331, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2016г.
4. P. Tashev, H. Kondov, E. Tasheva, A. Tasev, “Durability of nano-modified layers produced by manual arc overlay welding”, The 3rd Organizers South-East European Welding Congress, “Welding and Joining Technologies for a Sustainable Development and Environment”, June 3-5, 2015, Timişoara, Romania, 2015г.
5. Tachev P., H. Kondov, М. Kandeva, E. Tasheva, “Wear-resistance study of nano-modified coatings by tig surfacing process”, SERBIATRIB ’15, 14th International Conference on Tribology, Belgrade, Serbia, 13 – 15 May 2015, 2015г.
6. Г.Петкова, Пл.Ташев, Ел.Ташева "Определяне на основните параметри при проектиране на модул за автоматизирано заваряване на ротационни детайли", Пета национална конференция с международно участие "Металознание, хидро и аеродинамика, национална сигурност 2015" София Сборник доклади, 2015г.
7. Е. Ташева, „Формиране на компетентности на студентите в областта на безразрушителните средства за контрол чрез възможностите на уеб базираното онлайн обучение“, ISSN 1310-3946, Научни Известия на НТСМ, Международна конференция, „Безразрушителен контрол в съвременната индустрия”, 3-5 февруари 2015, София, сборник доклади стр. 56 - 59 , 2015г.
8. Г.Петкова, Пл.Ташев, Ел.Ташева "Анализ на възможностите за механизация и автоматизация на заваръчните технологии при използване на разкични методи на заваряване", Научна конференция "Дни на безразрушителен контрол 2015" - Научни известия том XXIII, брой2, Юни 2015, 2015г.
9. Е. Ташева, „Модел на уеб базирано онлайн обучение в Luleå University Of Technology – Швеция“, ISSN 1310-3946, Научни Известия на НТСМ, “Дни на безразрушителния контрол 2014“, бр.1 (150) и ХХVІII Международна конференция “Дефектоскопия`14”, България, Созопол, 9-17 юни 2014, стр. 204-206, 2014г.
10. Е. Ташева, „Моделиране на напреженията при изпитване на кръстово електросъпротивително заварено съединение“, Четвърта национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2014“, 23 – 24 октомври 2014 г., София, ISSN 1313-8308 сборник доклади стр.95, 2014г.
11. . Ташев, Х. Кондов, Я. Лукарски, Е. Ташева, „Разработване на наномодифицирани електроди за ръчно електродъгово наваряване, твърдост на наварения слой“, Четвърта национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2014“, 23 – 24 октомври 2014 г., София, ISSN 1313-8308 сборник доклади стр.65, 2014г.
12. Е. Ташева, Възможностите за създаване и развитие на уеб базирано и онлайн обучение в лабораторните упражнения по “Материалознание”, ISSN 1310-3946, Научни Известия на НТСМ, “Дни на безразрушителния контрол 2014“, бр.1 (150) и ХХVІII Международна конференция “Дефектоскопия`14”, България, Созопол, 9-17 юни 2014, стр.207-209, 2014г.
13. Tasheva E, R. Merdzhanov , P. Tashev, “Application of electronic measurement equipment SPIDER 8 (HBM) when testing the susceptibility of steels to cold weld cracking”, ISBN 978-606-613-064-6, 36th International Spring Seminar on Electronics Technology “Autimotive Electronics”, may 8-12 2013, Alba Iulia, Romania, pp 180-181,, 2013г.
14. Ташева Е., В. Гайдаров, П. Ташев, Г. Замфирова, С. Вълканов, „Изследване на структурата и микротвърдостта на заварени образци от стомана Weldox 700”, Х Международна конференция „БУЛТРИБ`13”, ISSN 1313-9878 списание „Трибологочин журнал “БУЛТРИБ`13” бр.4, стр. 218-226, 2013г.
15. 7. Ташева Е., „Анализ на възможностите за оценяване съпротивлението на високояки стомани към образуването на студени пукнатини”, ISSN 1310-3946, Научни Известия на НТСМ, “Дни на безразрушителния контрол 2012“, бр.1 (130) стр.164-167 и ХХVІI Национална конференция с международно участие “Дефектоскопия`12”, България, Созопол, 11-15 юни 2012,, 2012г.
16. Ташева Е., Пенков П., Ташев П., „Температурен модел на проба за изпитване на съпротивлението срещу образуване на студени заваръчни пукнатини при ъглови заварени съединения”, ISSN 1310-3946, Научни Известия на НТСМ, “Дни на безразрушителния контрол 2012“, бр.1 (130) стр.168-171 и ХХVІI Национална конференция с международно участие “Дефектоскопия`12”, България, Созопол, 11-15 юни 2012,, 2012г.
17. Ташев П., Манилова М., Ташева Е., Хубенов С., Осман Дж., „Функционално изпитване на KEMPACT PULSE 3000 и определяне на режими за заваряване на ъглови съединения”, ISSN 1310-3946, Научни Известия на НТСМ, “Дни на безразрушителния контрол 2012“, бр.1 (130) стр.160-163 , ISSN 1310-3946, Научни Известия на НТСМ, “Дни на безразрушителния контрол 2012“, бр.1 (130) стр.160-163 и ХХVІI Международна конференция “Дефектоскопия`12”, България, Созопол, 11-15 юни 2012,, 2012г.
18. Ташева Е., Гайдаров В., Замфирова Г., “Микроидентационно изследване на образци от изпитване на склонността на високояка стомана към образуване на студени заваръчни пукнатини , ISBN 978-954-438-994-9, XXVII Международна Научна Конференция МТФ`2012, 11-та Международна Научна Конференция на Асоциацията на машинно-технологичните факултети в България АМТЕХ`2012, сборник доклади, стр.-149-155, България, ТУ-София, 19-20 октомври, 2012, 2012г.
19. Ташева Е., Вълканов С.., Ташев П, “Изследване на образци от стомана WELDOX700 при изпитване на склонността на стоманата към образуване на студени заваръчни пукнатини”, ISBN 978-954-438-994-9, XXVII Международна Научна Конференция МТФ`2012, 11-та Международна Научна Конференция на Асоциацията на машинно-технологичните факултети в България АМТЕХ`2012, сборник доклади, стр.-143-148, България, ТУ-София, 19-20 октомври, 2012, 2012г.
20. Тонгов М.,Ташева Е., “Моделиране на напреженията в пробния образец при работа с машинна проба за оценяване склонността към студени заваръчни пукнатини на ъглови заварени съединения от листов материал”, ISBN 978-954-438-994-9, XXVII Международна Научна Конференция МТФ`2012, 11-та Международна Научна Конференция на Асоциацията на машинно-технологичните факултети в България АМТЕХ`2012, сборник доклади, стр.-172-178, България, ТУ-София, 19-20. 10. 2012 г., 2012г.
21. Ташева Е., Атмаджова Д., Метод и устройство за оценяване склонността към образуване на студени пукнатини при заваряване на ъглови съединения от листов материал , ХХ НК с международно участие на ВТУ “Т. Каблешков”, 2011, No 585, pp.VІ 76-81, 2011г.
22. Ташева Е., Ташев П., Атмаджова Д., Оценяване на съпротивлението на високояка, нисколегирана стомана S 960 QL към образуването на студени заваръчни пукнатини, ХХ НК с международно участие на ВТУ “Т. Каблешков”, 2011, No 586, pp.VІ 82-86, 2011г.
23. Ташевa E, „Оценяване на съпротивлението на високо яка стомана към образуването на студени пукнатини с помощта на специализирана за ъглови съединения от листов материал проба”, БулТранс-2011 - Третата конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, България, Созопол, 27-30 септември 2011, стр. 279-283, 2011г.
24. Ташев П., Ташева Е., Петкова Г., "Анализ на възможностите за създаване и развитие на уеб базирано и онлайн обучение в лабораторните упражнения по "Материалознание" и "Приложна геометрия и инженерна графика"", ХХV Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия10", България, Созопол, стр. 209-214, 13-17 юни , 2010г.
25. Ташев П., Христов С., Манилова М., Ташева Е., "Метод за фото документиране и архивиране на резултати от визуален контрол на заварени съединения", ХІХ Международна научна конференция "Транспорт 2009", 2009г.
26. Ташев П., Христов С., Манилова М., Ташева Е., "Модулна система за механизация на заваръчни процеси", ХХІV Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия - 2009", България, Созопол,стр. 300-305, 10-13 юни , 2009г.
27. Ташев П., Ташева Е., Христов С., Манилова М., Алексиев Н., "Макрозаснемане на заварени съединения", ХХІІI Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие "Дефектоскопия - 2008", България, Созопол, стр. 281-286, 10-14 юни, 2008г.
28. Ст. Христов, П. Ташев, М. Манилова, Е. Ташева "Процедура при обучение на заварчици", ХХІІ Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие "Дефектоскопия - 2007", България, Созопол, стр. 103-106, 11-15 юни, 2007г.
29. Ташев П., Ст. Христов, М. Манилова, Е. Ташева "Компютърна система за генериране на изпитни тестове", ХХІ Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия - 2006", България, Созопол, 12-15 юни, 2006г.
30. Ташев П., С. Христов, Е. Ташева, М. Манилова, М. Христова, “Технологично обезпечаване на заваръчен позиционер”, , XІХ Национална конференция с международно участие “Дефектоскопия 2004”, 8-10 Юни 2004г., гр.Созопол, Сборник доклади, стр.181-185, 2004г.
31. Ташев П., Ст. Христов, Е. Ташева, М. Манилова, М. Христова “Анализ на методите подходящи за изследване на заварени съединения метал - алуминоокисна керамика”, ХVІІІ Национална конференция с международно участие “Дефектоскопия 2003”, Созопол 10 – 13 юни 2003г., сборник доклади стр. 218, 2003г.
32. Ташев П., Ел. Ташева, Ст. Христов, М. Манилова, “Интернет базирана система от данни за дейността на организации и фирми в сферата на заваряването“, XIII Научна конференция с международно участие “ Транспорт 2003 “-Сборник доклади, 13-14 ноември 2003 г., гр.София, стр. 295-296, 2003г.
33. Бахаров Г., Е.Ташева, М. Господинов, Р. Русев, „Металографско изследване на наварени реси тип S 36”, Втора Научно-Техническа Сесия с международно участие, ВВТУ „Т. Каблешков”, 28-29 ноември 1991 г., София, УДК 621.792 Сборник доклади, стр. 466-471, 1991г.

 Статии в научни списания

1. Tashev P., H. Kondov, S. Valkanov, E. Tasheva, Scanning electron microscope examination of layers weld overlaid with nano modified electrodes, Academic journal “Mechanics Transport Communications”, volume 15, issue 3/1, 2016, article No 1331, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2017г.
2. Tashev P., H. Kondov, E. Tasheva, M. Kandeva, “Study on hardness and wear resistance of layersoverlayed using electrodes with nano-modified coating”, International Journal of Engineering and Applied Sciences (EAAS) with ISSN 2305-8269 in Volume 6: Issue 3 March, 2015., 2015г.
3. Е. Ташева, “Възможностите за получаване на основни знания в областта на заваряването чрез електронно уеб базирано обучение”, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12 бр. 3/1 2014 г., статия № 0988, 2014 г.стр. от ХIII-1 до XIII-5 в раздел „Материалознание и Технологии на материалите”., 2014г.
4. Е. Ташева, В. Гайдаров, Г. Замфирова, Микроидентационно изследване на образци от изпитване на склонността на високояка стомана към образуване на студени заваръчни пукнатини, Сб. докл. на 27-ма межд. научна конф. МТФ 2012, ТУ-София, (ISBN 978-954-438-994-9) стр. 149-155, 2012г.
5. Tasheva E., S. Valkanov, P. Tashev, “Results Obtained by Testing Fractured Specimens of S960QL Steel for Cold Cracking Susceptibility”, ISSN 0861-9786 Journal of Materials Science and Technology, Volume 19, Number 3, 2011, pp 213-222, 2011г.
6. Ташев П., Христов С., Манилова М., Ташева Е., "Метод за фото документиране и архивиране на резултати от визуален контрол на заварени съединения", Научно списание "Механика, Транспорт, Комуникации", бр. 3, статия № 0420, 2009г.стр. от VІ 38 до VІ 42 в раздел "Транспортна техника"., 2009г.
7. Христов Ст., Ташев П., Ташева Е., Манилова М., "Процедура при обучение на заварчици", "Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования", выпуск 31, Санкт Петербург, 2008 стр. 321-325., 2008г.
8. 2. Т. Авджиева, П. Ташев, Е. Ташева “Интернет базирана система от данни за лабораторни упражнения по учебната част Материалознание и технология на машиностроителните материали”, Научно списание “Механика, транспорт, комуникации” ISSN 1312-3823, бр. 1, 2006г., статия №0065, 2006г.
9. Ташев П., Е. Ташева, М. Манилова, С. Христов, "Получаване на заварени съединения метал- алуминоокисна керамика по метода дифузионно заваряване във вакуум", Научно списание “Механика, Транспорт, Комуникации“, ”, art ID: 26, Bulgarian ISSN 1312-3827, бройl 2, 2003 г., статия.№0026 , 2003г.

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

1. Ташева Е., Атмаджова Д., Заявка за патент с публикация № 111054/13.10.2011, „Метод и устройство за изпитване склонността на металите към образуване на пукнатини при заваряване”, , 2011г.

 Монографии

 Специализации

 Владеене на чужди езици