проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров


 Области на научно-изследователски интереси

1. Управление на проекти
2. Интернет технологии
3. Оперативно управление на транспорта
4. Мрежова и информационна сигурност

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. България, София, Тенически университет, Факултет „Компютърни системи и управление”, Хоноруван преподавател и участник в създаването на учебните материали по дисциплината "Програмиране и използване на компютри II част (C++)" за учебните 1998/1999, 1999/2000 г., 1999г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. European Association for Security (Европейска Асоциация за Сигурност)

 Цитирания

1. Труд: Галев Б., Димитров Д., Хаджиев Е., Кирчев Т., „Интерактивен web-тренажор по техническа безопасност и охрана на труда в транспорта”, Сборник доклади на петнадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2005, с. IV-27-IV-30, ISBN 954-12-0115-6, 2005г.
Цитиран от: Петрова И., Ресурсна осигуреност на обучението по безопасност на движението по пътищата в училищното образование,, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том ??, брой ?, ст. № 2231, 2022 г., https://mtc-aj.com/library/2231.pdf
2. Труд: Димитров Д., Хаджиев Е, „Използване на Web-ориентиран инструментариум в обучението по техническа експлоатация и безопасност на железопътния транспорт”, Сборник доклади на дванадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2002, с. 458-462, 2002 г.
Цитиран от: Петрова И., Ресурсна осигуреност на обучението по безопасност на движението по пътищата в училищното образование,, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том ??, брой ?, ст. № 2231, 2022 г., https://mtc-aj.com/library/2231.pdf
3. Труд: Димитров Д., Петрова И.,Проучване и анализ на развитието на транспортната инфраструктура в България и региона, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620, том 16, брой 3/1, 2018 , ст. № 1603, https://mtc-aj.com/library/1603.pdf
Цитиран от: Вълков Р., Тодоров Ю., Строителното образование в Република България в етапа на преход - анализи и перспективи,, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 17, брой 3, ст. № 1822, 2019 г., https://mtc-aj.com/library/1822.pdf
4. Труд: Димитров Д., Златева П., Хаджиев Е.,Обща методология за оценка на рисковите дейности в транспорта пораждащи нежелани събития, Научно списание „ Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, 2009 , ст. № 0400, https://mtc-aj.com/library/0400.pdf
Цитиран от: Вълков Р., Тодоров Ю., Строителното образование в Република България в етапа на преход - анализи и перспективи,, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 17, брой 3, ст. № 1822, 2019 г., https://mtc-aj.com/library/1822.pdf
5. Труд: Димитров Д., Хаджиев Е., Цанков Г.,Безопастност и здраве при работа в транспорта, - тенденции и насоки за развитие на професионалното обучение, Научно списание „ Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, 2007 , ст. № 0139, https://mtc-aj.com/library/0139.pdf
Цитиран от: Вълков Р., Тодоров Ю., Строителното образование в Република България в етапа на преход - анализи и перспективи,, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 17, брой 3, ст. № 1822, 2019 г., https://mtc-aj.com/library/1822.pdf
6. Труд: Димитров Д., Хаджиев Е., Нормативни стратегии за работа в транспорта, осигуряващи развитие и мотивация за труд, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0270, 2008 г., https://mtc-aj.com/library/270.pdf
Цитиран от: Tzvetkova S., Guidelines for Improving the Quality of Urban Passenger Transport in the City of Sofia within the Context of Stable Urban Mobility, 9th International Conference on Environmental Science and Development-ICESD 2018, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 151 (2018) 012032, doi :10.1088/1755-1315/151/1/012032
7. Труд: Димитров Д., Пискулев П., Трендафилов З., Мрежов информационен модел и система за подпомагане на учебно-научната и управленска дейност на ВТУ “Тодор Каблешков”, Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 113-116
Цитиран от: Варадинова Ю., Ангелова С., Управление на качеството на образователния процес в професионално направление 5.13 „Общо инженерство” във ВТУ „Тодор Каблешков”, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 16, брой 3/1, 2018 г., https://mtc-aj.com/library/1595.pdf
8. Труд: Димитров Д., Кирчев Т., Приложение на съвременните информационни средства в системите за оперативно управление на транспорта, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 11, брой 3, ст. № 0783, 2013 г., https://mtc-aj.com/library/783.pdf
Цитиран от: Трендафилов З., Перспективи пред професионалното обучение на ръководителите движение и влакови диспечери в железопътния транспорт, сп. Механика транспорт комуникации, София том.16. бр.3/1, 2018, ISSN 1312-3823
9. Труд: Галев Б., Димитров Д., Хаджиев Е., Георгиев Н., Безопасност и здраве при работа в транспорта - учебник, ВТУ "Тодор Каблешков", 2008 г., ISBN – 978–954–12–0145–9
Цитиран от: Tzvetkova S., Guidelines for Improving the Quality of Urban Passenger Transport in the City of Sofia within the Context of Stable Urban Mobility, 9th International Conference on Environmental Science and Development-ICESD 2018, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 151 (2018) 012032, doi :10.1088/1755-1315/151/1/012032
10. Труд: Dimitrov D., Regarding some technical and financial parameters for the completion and development of the campus network, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/679.pdf, 2012
Цитиран от: Grancharov А., Application model for developing and applying of university information systems,, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2017, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643
11. Труд: Dimitrov D., Iliev H., Design and develop web system for organizing and conducting scientific forums, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/823.pdf, 2013
Цитиран от: Grancharov А., Application model for developing and applying of university information systems,, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2017, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643
12. Труд: Размов T., Димитров Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по "Управление на проекти" - трето издание, ВТУ "Тодор Каблешков", 2012 г., ISBN – 10: 954-12-0127-X; ISBN –13: 978-954-12-0127-5
Цитиран от: Tonchev N., Dimitrov D., Hai Hao, The Peculiarities of the Metallurgical Design Developed Through Project Management Principles, Proceedings of International Scientific Conference Mathematical Modeling Technological and Socio-Economic Processes, Borovets, 13-16 December 2017
13. Труд: Dimitrov D., Design and construction of autonomous system for integrated distribution of internet services in university campus, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/641.pdf, 2011
Цитиран от: Grancharov А., Application model for developing and applying of university information systems,, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2017, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643
14. Труд: Dimitrov D., Summaries analytical model of a newly integrated information system for process management in the Todor Kableshkov University of Transport, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/970.pdf, 2014
Цитиран от: Grancharov А., Application model for developing and applying of university information systems,, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2017, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643
15. Труд: Dimitrov D., Trendafilov Z., Application of Windows based Internet technologies in transport, Proceedings of the eleventh scientific conference with international participation TEMPT-2001, p. 127-130, 2001
Цитиран от: Grancharov А., Application model for developing and applying of university information systems,, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2017, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643
16. Труд: Димитров Д., Съставяне на оперативен план за управление на транспортните средства в мрежа с помощта на метода на линейното програмиране и Solver, Сборник доклади на шестнадесета международна научна конференция ТРАНСПОРТ-2006, с. I-72-I-77
Цитиран от: Кирчев Т., Моделиране и управление на движението в оперативни условия, Дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”, ВТУ „Тодор Каблешков”, С., 2017
17. Труд: Dimitrov D., Implementation of Contemporary Technologies in Virtualization and Construction of an Information Cloud of Systems for University Needs in the Field of Transport Education, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2014, UNWE, Sofia
Цитиран от: Grancharov А., Application model for developing and applying of university information systems,, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2017, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643
18. Труд: Dimitrov D., The New Development Project of Integrated Information System of Management in Todor Kableshkov University of Transport, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2013, UNWE, Sofia
Цитиран от: Grancharov А., Application model for developing and applying of university information systems,, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2017, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643
19. Труд: Dimitrov D., System for monitoring of the university computer network performance, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2012, UNWE, Sofia
Цитиран от: Grancharov А., Application model for developing and applying of university information systems,, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2017, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643
20. Труд: Dimitrov D., Network logical development in university campus, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology in Economy and Education – ICAICTEE-2011, UNWE, Sofia
Цитиран от: Grancharov А., Application model for developing and applying of university information systems,, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2017, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643
21. Труд: Dimitrov D., Optimizing management in information and Internet technologies, Proceedings of the eleventh scientific conference with international participation TEMPT-2001, p. 409-412, 2001
Цитиран от: Grancharov А., Application model for developing and applying of university information systems,, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2017, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643
22. Труд: Dimitrov D., Some aspects of organizing and using information and Internet systems, Proceedings of the fifteenth scientific conference with international participation TRANSPORT-2005, p. I-69-I-72, 2005
Цитиран от: Grancharov А., Application model for developing and applying of university information systems,, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2017, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643
23. Труд: Dimitrov D., The New Development Project of Integrated Information System of Management in Todor Kableshkov University of Transport, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2013, UNWE, Sofia, 2013
Цитиран от: Shvertner K., Mobile Digital Platform in Logistics and Warehousing Processes, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
24. Труд: Dimitrov D., Implementation of Contemporary Technologies in Virtualization and Construction of an Information Cloud of Systems for University Needs in the Field of Transport Education, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2014, UNWE, Sofia, 2014г.
Цитиран от: Shvertner K., Mobile Digital Platform in Logistics and Warehousing Processes, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
25. Труд: Dimitrov D., Trendafilov Z., Application of Windows-based Internet Technology in Transport, Conference Proceeding of the 11th International Conference - ТЕМРТ-2001, Todor Kableshkov University of Transport, Sofia, p. 127-130.
Цитиран от: Tzvetkova S., Zlateva P., Analysis of the Synergetic and Quantum Effects of the Integrated System for Transporting Energy Resources, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
26. Труд: Dimitrov D., Kirchev T., Application of Modern Information Tools in An Operational Transport Management, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/783.pdf
Цитиран от: Tzvetkova S., Zlateva P., Analysis of the Synergetic and Quantum Effects of the Integrated System for Transporting Energy Resources, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
27. Труд: Dimitrov D., Kirchev T., Application of Modern Information Tools in An Operational Transport Management, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/783.pdf
Цитиран от: Tzvetkova S., The Effective Functioning of Transport-Distribution Systems and the Implementation of Transport Services on the Market, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
28. Труд: Dimitrov D., Hadziev E., Analysis of Place of Work and Labour Process Risk in Transport, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/7.pdf
Цитиран от: Hristozov S., Total Hazard and Risk Assessment for RPAS Technology, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
29. Труд: Dimitrov D., Zlateva P., Hadziev E. General Methodology for Assessment of Risk Activities Causing Adverse Events in Transport, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtcaj.com/library/400.pdf
Цитиран от: Hristozov S., Total Hazard and Risk Assessment for RPAS Technology, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
30. Труд: Dimitrov D., Kirchev T., Application of Modern Information Tools in Anoperational Transport Management, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/783.pdf
Цитиран от: Zlateva P., Penev V., Rowlands G., Georgiev G., An Approach for Risk Analysis of Drones Attack to Critical Infrastructure Objects, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
31. Труд: Ivanov M., Dimitrov D., Multicriteria Approach for Solving Transportation Problems Based on Fuzzy Assessment, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/1155.pdf
Цитиран от: Zlateva P., Penev V., Rowlands G., Georgiev G., An Approach for Risk Analysis of Drones Attack to Critical Infrastructure Objects, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
32. Труд: Dimitrov D., The New Development Project of Integrated Information System of Management in Todor Kableshkov University of Transport, , Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2013, UNWE, Sofia.
Цитиран от: Denchev E., SWOT Analysis of Cloud Backup, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
33. Труд: Dimitrov D., Implementation of Contemporary Technologies in Virtualization and Construction of an Information Cloud of Systems for University Needs in the Field of Transport Education, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2014, UNWE, Sofia.
Цитиран от: Denchev E., SWOT Analysis of Cloud Backup, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
34. Труд: Димитров, Д., Организация на пътническите превози в метрополитена. Дисертация, ВТУ "Тодор Каблешков", София, 1995 г.
Цитиран от: Стоев, В. Моделиране и изследване на превозите в Софийския метрополитен., Дисертация. Технически университет - София, 2016 г.
35. Труд: Димитров, Д. Изисквания към експлоатация на метрополитена при отчитане на съвременните пазарни условия, Сборник доклади от десета научна конференция с международно участие „ТЕМРТ 97”, ВТУ "Тодор Каблешков", София, 1997 г.
Цитиран от: Стоев, В. Моделиране и изследване на превозите в Софийския метрополитен., Дисертация. Технически университет - София, 2016 г.
36. Труд: Dimitrov D., Hadziev E., Kirchev T. Communication as An Element of Successful Management of Transport, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/363.pdf
Цитиран от: Tzvetkova S., The Effective Functioning of Transport-Distribution Systems and the Implementation of Transport Services on the Market, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
37. Труд: Dimitrov D., System for monitoring of the university computer network performance, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2012, UNWE, Sofia, 2012г., http://icaictsee-2014.unwe.bg/history/ICAICTSEE-2012.pdf
Цитиран от: Lazarov B, Kirov G., Comparative Study of Network-Centric Approach for Management of Complex Systems, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2014, UNWE, Sofia, 2014г., http://icaictsee-2014.unwe.bg/history/ICAICTSEE-2014.pdf
38. Труд: Размов T., Димитров Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по "Управление на проекти" - второ доработено и допълнено издание, ВТУ "Тодор Каблешков", 2009 г., ISBN-10: 954-12-0127-X; ISBN-13: 978-954-12-0127-5
Цитиран от: Варадинова Ю., Модели за устойчиво развитие на железопътната инфраструктура, Дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”, ВТУ „Тодор Каблешков”, С., 2014
39. Труд: Димитров Д., Василев Д., ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА НОВОИЗГРАЖДАЩАТА СЕ ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВТУ…
Цитиран от: Димитър Димитров, ОБОБЩЕН АНАЛИТИЧЕН МОДЕЛ НА НОВОИЗГРАЖДАЩАТА СЕ ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, , сп. Механика Транспорт Комуникации, 2014 art. ID:970
40. Труд: Dimitrov D., System for monitoring of the university computer network performance, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2012, UNWE, Sofia, 2012г., http://icaictsee-2014.unwe.bg/history/ICAICTSEE-2012.pdf
Цитиран от: Kirov G., Simulation Approach to Analysing Critical Infrastructure Interdependencies, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2014, UNWE, Sofia, 2014г., http://icaictsee-2014.unwe.bg/history/ICAICTSEE-2014.pdf
41. Труд: Димитров, Д., Георгиев, Н., Хаджиев, Е., Галев, Б. Безопасност и здраве при работа в транспорта. ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2008 г.
Цитиран от: Хаджиев, Е. Основни проблеми на ергономичния аспект при експлоатацията на транспорта, XIX Международна научна конференция "Транспорт 2009", ВТУ, София 16 - 17 Ноември, 2009 г.
42. Труд: Димитров Д., Кирчев Т., Използване на Web-ориентиран инструментариум в обучението по диспечерско ръководство на експлоатационната работа в транспорта,
Цитиран от: Димитров А., Недев В., Интернет технологиите – инструмент в организацията на учебния процес на катедрено ниво, Сборник доклади на тринадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2003, с. 633-638, Сборник доклади на дванадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2002, с. 475-478
43. Труд: Димитров Д., Хаджиев Е., Използване на Web-ориентиран инструментариум в обучението по техническа експлоатация и безопасност на железопътния транспорт,
Цитиран от: Димитров А., Недев В., Интернет технологиите – инструмент в организацията на учебния процес на катедрено ниво, Сборник доклади на тринадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2003, с. 633-638, Сборник доклади на дванадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2002, с. 458-462
44. Труд: Димитров Д., Пискулев П., Трендафилов З., Мрежов информационен модел и система за подпомагане на учебно-научната и управленска дейност на ВТУ “Тодор Каблешков”,
Цитиран от: Димитров А., Недев В., Интернет технологиите – инструмент в организацията на учебния процес на катедрено ниво, Сборник доклади на тринадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2003, с. 633-638, Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 113-116

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2024
Тема: Интелигентни транспортни системи: проблемни области и съвременни решения
Тип: научноприложен
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров
2. Година: 2023
Тема: Проучване и анализ на добрите практики за дигитализация и интелигентно управление на транспорта
Тип: научноприложен
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров
3. Година: 2022
Тема: Изграждане на нов университетски уеб сайт на ВТУ “Тодор Каблешков” в среда на Worpress & Elementor
Тип: приложен
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров
4. Година: 2021
Тема: Подход за многокритериална оценка и подбор на железопътни инфраструктурни проекти
Тип: научноприложен
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров
5. Година: 2020
Тема: Миграция и интеграция на e-mail услугите на ВТУ „Т. Каблешков“ с Microsoft Office 365 (Outlook и Teams)
Тип: приложен
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров
6. Година: 2019
Тема: Проучване и анализ на моделите за стратегическо планиране и развитие на съвременните транспортни инфраструктури
Тип: научноприложен
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров
7. Година: 2018
Тема: Симулиране на иновативни схеми за организиране на движението в метрополитена, чрез използване на интелигентни системи за управление
Тип: научноприложен
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Димитров
8. Година: 2017
Тема: Осъвременяване и модернизация на университетския уеб сайт на ВТУ “Т. Каблешков” и обвръзката му с останалите информационни системи
Тип: приложнонаучен
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р инж. Димитър Димитров
9. Година: 2016
Тема: Проектиране и изграждане на стационарна система за гласуване с уеб модул за визуализация на резултатите във ВТУ “Т. Каблешков”
Тип: приложнонаучен
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р инж. Димитър Димитров
10. Година: 2016
Тема: Изграждане на модел за използване на съвременния информационен инструментариум на Microsoft по програма Imagine (DreamSpark) за провеждане на научноприложни изследвания и обучение в сферата на транспорта
Тип: научноприложен
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р инж. Димитър Димитров
11. Година: 2014
Тема: Проект BG051PO001-3.1.08-0007 „Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Тип: научноприложен
Поръчител: Оперативна програма BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”
Ръководител: доц.д-р инж. Детелин Василев
12. Година: 2014
Тема: Проект № BG051PO001-3.3.06-0043 „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Т. Каблешков” чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта”, схема BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
Тип: научноприложен
Поръчител: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Ръководител: проф. дтн инж. Ненчо Ненов
13. Година: 2014
Тема: Проект BG051PO001-4.3.04-0024 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Т. Каблешков", Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение
Тип: научноприложен
Поръчител: Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Ръководител: проф.дтн инж. Петър Колев Колев
14. Година: 2013
Тема: Доизграждане и реновиране на компютърната мрежа и активното оборудване в студентско общежитие № 2 за доставка на интернет по жичен и безжичен достъп
Тип: приложнонаучен
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков
Ръководител: доц.д-р инж. Димитър Живков Димитров
15. Година: 2012
Тема: Доизграждане и реновиране на компютърната мрежа и активното оборудване в студентско общежитие № 1 за доставка на интернет по жичен и безжичен достъп
Тип: приложнонаучен
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц.д-р инж. Димитър Живков Димитров
16. Година: 2006
Тема: Научноизследователски проект по договор № 1829 / 17.05.2005 г. и № 2006 / 27.06.2006 г. със срок за изпълнение 2005-2007 г. и тема „Стратегия за електронно обучение и проектиране и разработване на WEB-платформа за електронно обучение във ВТУ „Тодор Каблешков”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: Ръководители на проекта: 1. проф.дтн инж. Петър Колев Колев 2. доц.д-р инж. Нели Иванова Стойчева
17. Година: 2006
Тема: Научноизследователски проект по договор № 2899 / 08.09.2006 г. с тема „Мултикомпютърна система за извършване на стационарно и мобилно многопрофилно електронно обучение”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: гл.ас.д-р инж. Димитър Живков Димитров
18. Година: 2006
Тема: Научноизследователски проект по договор № 2003 / 27.06.2006 г. с тема „Информационна система „Акредитация 2006”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: доц.д-р инж. Детелин Любомиров Василев
19. Година: 2006
Тема: Научноизследователски проект по договор № 2192 / 10.07.2006 г. с тема „Интегриране и мотивиране на академичните общности за развитието на ВТУ „Тодор Каблешков”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: доц.д-р инж. Руско Христов Вълков
20. Година: 2005
Тема: Осъвременяване и доизграждане на компютърен и информационен комплекс за провеждане на научно-приложни изследвания в областта на транспорта
Тип: научноизследователски
Поръчител: МОН
Ръководител: проф. дтн инж.-мат. Петър Колев
21. Година: 2005
Тема: Научноизследователски проект по договор № 1839 / 17.05.2005 г. с тема „Създаване на университетски интердисциплинарен център”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: доц.д-р инж. Борислав Димитров Бенчев
22. Година: 2005
Тема: Научноизследователски проект по договор № 1844 / 17.05.2005 г. с тема „Интерактивен WEB-тренажор по техническа безопасност и охрана на труда в транспорта”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: Ръководител на проекта: доц.д-р инж. Борис Никифоров Галев Координатор на проекта: гл.ас.д-р инж. Димитър Живков Димитров
23. Година: 2005
Тема: Научноизследователски проект по договор № 1842 / 17.05.2005 г. с тема „Управление на проекти – аналитичен, методичен и приложен инструментариум”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: Ръководител на проекта: доц.д-р инж. Тошо Трифонов Качаунов Координатор на проекта: гл.ас.д-р инж. Димитър Живков Димитров
24. Година: 2005
Тема: Научноизследователски проект по договор № 1840 / 17.05.2005 г. с тема „Адаптиране на приложения на метода на преместващите се ограничения при наваряване на ротационни детайли”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: доц.д-р инж. Николай Тончев Тончев
25. Година: 2005
Тема: Научноизследователски пилотен проект с международно участие SK/02/B/F/PP – 142272 на тема „Инструктори за обучение на шофьори (Instructor for Drivers)”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: Програма “Leonardo Da Vinci” и ВТУ “Тодор Каблешков” и изпълнен за периода 2002-2005 г. и избран за най-добър между 2000 пилотни проекта, разработени в периода 2000-2006 г. (www.leonardodavinci.fi)
Ръководител: Национален координатор на проекта: доц.д-р инж. Иван Атанасов Коларов
26. Година: 2004
Тема: Научноизследователски пилотен проект с международно участие за периода 2002-2004 г. на тема „YARD”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: Програма „Socrates/Grundtvig II” и ИПЕАИ – София.
Ръководител: Национален координатор на проекта: доц.д-р инж. Иван Атанасов Коларов
27. Година: 2004
Тема: Научноизследователски проект по договор № 3649 / 4.10.2004 г. с тема „Интерактивен WEB-тренажор за симулиране на ситуационна обстановка и сигнализация при осигуряване на движението в транспорта”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: Ръководител на проекта: доц.д-р инж. Георги Василев Уждрин Координатор на проекта: гл.ас.д-р инж. Димитър Живков Димитров
28. Година: 2004
Тема: Научноизследователски пилотен проект с международно участие № SI143008 на тема „Компютъризирана лаборатория за преподаване на природни и технически науки (ComLab-SciTech)”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: финансиран от програмата “Leonardo Da Vinci” и ВТУ “Тодор Каблешков” и изпълнен за периода 2000-2004 г.
Ръководител: Национален координатор на проекта: доц.д-р инж. Иван Атанасов Коларов
29. Година: 2003
Тема: Научноизследователски пилотен проект с международно участие за периода 2001-2003 г. на тема „Светлина – възможности за познание”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: Програма „Socrates/Grundtvig II” и ИПЕАИ – София.
Ръководител: Национален координатор на проекта: доц.д-р инж. Иван Атанасов Коларов
30. Година: 2001
Тема: Научноизследователски проект с международно участие по договор № 65/03.04.2001 г. с тема „Регионално сътрудничество в областта на преквалификацията на транспортни специалисти”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: Фондация „Отворено общество” и ВТУ “Тодор Каблешков”
Ръководител: доц. д-р инж. Николай Тончев Тончев
31. Година: 2001
Тема: Научноизследователски проект по договор № 3539/16.11.2001 г. с тема „Усъвършенстване на комплекса на ВТУ „Тодор Каблешков” по влаково движение”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: ВТУ “Тодор Каблешков”
Ръководител: гл.ас.инж. Теодор Димитров Беров
32. Година: 2001
Тема: Научноизследователски проект по договор № 2131/13.06.2001 г. с тема „Мрежов информационен модел и система за подпомагане на учебно-научната и управленска дейност на ВТУ “Тодор Каблешков”,
Тип: научноизследователски
Поръчител: ВТУ “Тодор Каблешков”
Ръководител: гл.ас.д-р инж. Димитър Живков Димитров
33. Година: 1990
Тема: Проектиране и изграждане на информационна система по договор № 880/02.03.1990 г. между ЖПУ – Гора Оряховица и ВНВТУ „Тодор Каблешков”: „Автоматизиране на информационната технология за следене и контрол на товаро-разтоварна дейност с предприятията на ниво железопътен район”, гр. София.
Тип: приложнонаучен
Поръчител: ЖПУ – Гора Оряховица
Ръководител: проф. д-р инж. Райко Генчев Райков

 Учебници и помагала

1. Димитров Д., Ръководство за ползване на Linux (Ubuntu 64 bit) виртуален сървър - електронно издание, ВТУ "Тодор Каблешков", 2017г.
2. Димитров Д., Ръководство за изграждане на виртуална частна мрежа с Mikrotik – електронно издание, ВТУ "Тодор Каблешков", 2017г.
3. Димитров Д., Ръководство за ползване на програмния пакет Mcrosoft Office Project - електронно издание, ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN-10: 954-12-0127-X; ISBN-13:978-954-12-0127-5, 2013г.
4. Т.Размов, Димитров Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово роектиране по "Управление на проекти" - трето издание, ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN-10: 954-12-0127-X; ISBN-13:978-954-12-0127-5, 2012г.
5. Т.Размов, Димитров Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово роектиране по "Управление на проекти" - второ допълнено и преработено издание, ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN-10: 954-12-0127-X; ISBN-13:978-954-12-0127-5, 2009г.
6. Галев Б., Д.Димитров, Е.Хаджиев, Н.Георгиев Безопасност и здраве при работа в транспорта, , ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN – 978–954–12–0145–9, 2008г.
7. Т.Размов, Димитров Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово роектиране по "Управление на проекти", ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN-10: 954-12-0127-X; ISBN-13:978-954-12-0127-5, 2006г.

 Доклади на научни форуми

1. Petrova I., Dimitrov D., Current issues in using electric scooters in urban environment, , 1st International Logistics Symposium, Trakya University & Todor Kableshkov University of Transport, 20-21 March 2023, Edirne, 2023г.
2. Petrova I, Dimitrov D., Application of Agile Project management Methodology in Railway Transport, XI International Conference “Heavy Machinery-HM 2023”, Vrnjačka Banja, https://www.hm.kg.ac.rs/documents/HM2023-Proceedings.pdf, p. 233-238, 21– 24 June 2023, 2023г.
3. Dimitrov D., Petrova I., Strategic Planning and Development of Transport Infrastructures Based on Agile Methodology,, 11th International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies (BulTrans-2019), 2019, DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/664/1/012033, 2019г.
4. Dimitrov D., Yankov , Application of Modern Web Solutions in the Scientific Periodical Journals,, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2019, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643, 2019г.
5. Hristova M., Dimitrov D., Consultants Training in Network and Information Security in Transport,, Transport for Today’s Society, 2nd International Conference, University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Technical Sciences, Bitola, Republic of Macedonia, http://www.ttsconference.org/, 2018г., ISBN 978-9989-786-77-8, 2018г.
6. Dimitrov D., Zlateva P., Information Model for the Registration of Disasters Affecting the Road Infrastructure, , World Science, RS Global, ISSN 2413-1032, № 1(29), Vol.1, January 2018, http://ws-conference.com/, ISSN: 2413-1032, eISSN: 2414-6404, 2018г.
7. Добрев Д., Димитров Д., Повишаване ефективността на метрополитена, чрез разделяне на метровлаковете на отделни автономно движещи се вагони, Научна конференция „Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община“, УНСС–София на 30-ти ноември, 2018г.
8. Dobrev D., Dimitrov D., Metro Traffic Management Scheme Based on Wagons Travelling in Autonomous Mode, , Transport for Today’s Society, 2nd International Conference, University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Technical Sciences, Bitola, Republic of Macedonia, http://www.ttsconference.org/, ISBN 978-9989-786-77-8, 2018г.
9. Dimitrov D., Zlateva P., Velev D., A Methodology for Designing an Information System for Road Infrastructure Monitoring and Traffic Management in Disasters, , March 11-12, Barcelona, Spain, ICESE 2018, http://www.icese.org/, DOI: 10.1088/1755-1315/167/1/012044, 2018г.
10. Dimitrov D., Trendafilov Z., About the Need for Performing Training and Increasing the Qualification of Dispatchers and Movement Managers in Railway Transport, , World Science, RS Global, ISSN 2412-8368, International Journal of Innovative Technologies in Economy 5(17), Vol.2, June 2018, https://ws-conference.com/ijite, ISSN 2412-8368, DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/01062018/5677, 2018г.
11. Dimitrov D., Implementation of Contemporary Technologies in Virtualization and Construction of an Information Cloud of Systems for University Needs in the Field of Transport Education, , Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2014, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643, 2014г.
12. Dimitrov D., The New Development Project of Integrated Information System of Management in Todor Kableshkov University of Transport, , Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2013, UNWE, Sofia, ISBN 978-954-644-586-5, 2013г.
13. Dimitrov D., System for monitoring of the university computer network performance, , Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2012, UNWE, Sofia, ISBN 978-954-92247-4-0, 2012г.
14. Димитров Д., Логическо развитие на мрежата в университетски кампус, , Сборник доклади на международна научна конференция "Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието", ICAICTEE-2011, УНСС, София, ISBN: 978-954-92247-3-3, 2011г.
15. “Изследване на интензивността на движение на потокът от леки автомобили по участъци от главната пътна мрежа в град София , Сборник доклади Trans & МОТАUTO"07, РУ ”Ангел Кънчев”, гр. Русе, 08 - 10 Ноември 2007 г., 2007г.
16. Stoytcheva N., Kolev P., Dimitrov D., Christova M., Some results and trends in e-learning activities in transport education in Bulgaria, , 14th International Symposium EURNEX-Zel 2006, “Towards the competitive rail system in Europe”, 2006г.
17. Димитров Д., Намиране на критичния път в транспортна мрежа с помощта на метода на линейното програмиране, Excel и Solver, , Сборник доклади на шестнадесета международна научна конференция ТРАНСПОРТ-2006, с. I-78-I-81, ISBN-10: 954-12-0130-X, ISBN-13: 978-954-12-0130-5, 2006г.
18. Димитров Д., Съставяне на оперативен план за управление на транспортните средства в мрежа с помощта на метода на линейното програмиране и Solver, , Сборник доклади на шестнадесета международна научна конференция ТРАНСПОРТ-2006, с. I-72-I-77, ISBN-10: 954-12-0130-X, ISBN-13: 978-954-12-0130-5, 2006г.
19. Димитров Д., Мулти компютърна информационна система за извършване на стационарно и мобилно многопрофилно електронно обучение, , Сборник доклади на шестнадесета международна научна конференция ТРАНСПОРТ-2006, с. XI-30-XI-31, ISBN-10: 954-12-0130-X, ISBN-13: 978-954-12-0130-5, 2006г.
20. Димитров Д., Относно някой аспекти в областта на организиране и използване на информационните и интернет системи, , Сборник доклади на петнадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2005, с. I-69-I-72, ISBN 954-12-0115-6, 2005г.
21. Димитров Д., Кирчев Т., Задача за оперативно управление на транспортните пунктове, , Сборник доклади на петнадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2005, с. I-59-I-62, ISBN 954-12-0115-6, 2005г.
22. Димитров Д., Управление на проекти – аналитичен, методичен и приложен инструментариум, , Сборник доклади на петнадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2005, с. I-63-I-68, ISBN 954-12-0115-6, 2005г.
23. Галев Б., Димитров Д., Хаджиев Е., Кирчев Т., Интерактивен web-тренажор по техническа безопасност и охрана на труда в транспорта, , Сборник доклади на петнадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2005, с. IV-27-IV-30, ISBN 954-12-0115-6, 2005г.
24. Хаджиев Е., Димитров Д., Изследване и оптимизиране дейността по обслужването на пътниците в железопътна гара, , Сборник доклади на научна конференция “Смолян 2003”, с. 18-22, 2003г.
25. Димитров Д., Кирчев Т., Използване на Web-ориентиран инструментариум в обучението по диспечерско ръководство на експлоатационната работа в транспорта, , Сборник доклади на дванадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2002, с. 475-478, 2002г.
26. Хаджиев Е., Димитров Д., Анализ и оценка на работното място в транспорта, , Сборник доклади на дванадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2002, с. 463-466, 2002г.
27. Димитров Д., Хаджиев Е., Използване на Web-ориентиран инструментариум в обучението по техническа експлоатация и безопасност на железопътния транспорт, , Сборник доклади на дванадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2002, с. 458-462, 2002г.
28. Хаджиев Е., Димитров Д., Изследване, анализ и оценка на трудовите злополуки по видове транспорт, , Сборник доклади на научна конференция “Смолян 2002”, с. 216-222, 2002г.
29. Димитров Д., Кирчев Т., Моделиране работата на влаковия диспечер при управление на движението в железопътния транспорт, , Сборник доклади на дванадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2002, с. 73-76, 2002г.
30. Димитров Д., Хаджиев Е., Изследване и оценка на риска при трудовия процес в транспорта, , Сборник доклади на дванадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2002, с. 455-458, 2002г.
31. Карагьозов К., Димитров Д., Използване на Microsoft Office в офис дейностите на транспортните фирми, , Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 123-126, 2001г.
32. Dimitrov D., Tontchev N., Multi-objective approach to technological processes optimization, , Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 497-502, 2001г.
33. Димитров Д., Оптимизиране на управлението в областта на информационните и Интернет технологии, , Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 409-412, 2001г.
34. Димитров Д., Трендафилов З. Приложение на Windows базирани Internet технологии в транспорта, , Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 127-130, 2001г.
35. Димитров Д., Пискулев П., Трендафилов З., Мрежов информационен модел и система за подпомагане на учебно-научната и управленска дейност на ВТУ “Тодор Каблешков”, , Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 113-116, 2001г.
36. Иванов М., Димитров Д., Симулационно моделиране на транспортни технологични процеси с визуални средства, , Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 79-84, 2001г.
37. Tontchev N., Dimitrov D., Multicriteria aid for decision making by movable limits (MADMML), , 53 Meeting of European Working Group MULTICRITERIA AIDS FOR DECISIONS, Greece, Athens, 29-30 March 2001, pp 17-20, 2001г.
38. Tontchev N., Dimitrov D., Technology offer method and software for multi-criteria aid decision making, , 52 Meeting of European Working Group MULTICRITERIA AIDS FOR DECISIONS, Vilnius, Lithuania, 5-6 October 2000, 2000г.
39. Коларов И., Тончев Н., Димитров Д., Приложение на многокритериалната оптимизация за прогнозиране на качеството на безразрушителния контрол, ХІV Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие “Дефектоскопия’99”, Созопол, 1999, 387 - 392, 1999г.
40. Димитров, Д., Изисквания към експлоатацията на метрополитена при отчитане на съвременните пазарни условия, , Сборник доклади на десета научна конференция с международно участие ТЕМРТ 97, Част I, с. 75-80, ISBN 954-12-0049-4, 1997г.
41. Димитров Д., Хаджиев Е., Усъвършенствуване на методите за прогнозиране и анализ на градските пътнически превози при отчитане дейността на железопътния транспорт, , Сборник доклади на десета научна конференция с международно участие ТЕМРТ 97, Част I, с. 67-74, ISBN 954-12-0049-4, 1997г.
42. Качаунов Т., Димитров Д., Математически модел за съставяне на график за работа на съставите в метрополитена, , Сборник доклади на трета НТС с международно участие на ВВТУ "Тодор Каблешков", 19-20 ноември 1992 г., София, 1994 г. с.38-41, 1994г.
43. Димитров Д., Автоматизирано проектиране на график за движение на влаковете в метрополитена, , Сборник доклади на трета НТС с международно участие на ВВТУ "Тодор Каблешков", 19-20 ноември 1992 г., София, 1994 г. с.42-46, 1994г.
44. Качаунов Т., Димитров Д., Проблеми по организация на движението в метрополитена, , НТК с международно участие на тема "Съвременни технологии в организация на превозния процес и ефективното използуване на подвижния ж п състав", 25-26 октомври 1990 г., Горна Оряховица., 1990г.
45. Райков Р., Карагьозов К., Размов Т., Димитров Д., Николов Т., Автоматизирана система за обработка на информационните потоци по договорите за товарно-разтоварни и спедиторски услуги на ниво Железопътен район, Втора национална НТК на тема "Съвременни транспортно-манипулационни технологии и системи", 20-22 септември 1989 г., Варна, 1989г.

 Статии в научни списания

1. Димитров Д., Петрова И., Подход за многокритериална оценка и подбор на железопътни инфраструктурни проекти,, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 19, брой 3, ст. № 2086, 2021 г., https://mtc-aj.com/library/2086.pdf, 2021г.
2. Димитров Д., Петрова И., Грънчаров А., Приложение на съвременни информационни технологии за дистанционно обучение, комуникации и академично управление,, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 18, брой 3/1, ст. № 2005, 2020 г., https://mtc-aj.com/library/2005.pdf, 2020г.
3. Димитров Д., Петрова И., Aнализ на моделите за стратегическо планиране и развитие на съвременните транспортни инфраструктури,, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 17, брой 3, ст. № 1784, 2019 г., https://mtc-aj.com/library/1784.pdf, 2019г.
4. Димитров Д., Петрова И., Проучване и анализ на развитието на транспортната инфраструктура в България и региона, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 16, брой 3/1, ст. № 1603, https://mtc-aj.com/library/1603.pdf, 2018г.
5. Димитров Д., Христова М., Трифонов В., Актуални въпроси и иновации, свързани с обучението на студенти в сферата на мрежовата информационна сигурност,, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 15, брой 3, IV-7 IV-16, ст. № 1471, https://mtc-aj.com/library/1471.pdf, 2017г.
6. Димитров Д., Грънчаров А., Системи за детектиране на интрузия - използване на добрите практики при осигуряване на защитата в академични мрежи, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 15, брой 3, IV-1 IV-6, ст. № 1470, https://mtc-aj.com/library/1470.pdf, 2017г.
7. Димитров Д., Иванов М., Анализ и използване на програмата DreamSpark на Microsoft за научноприложни изследвания и обучение в областта на транспорта, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 14, брой 3/1, ст. № 1470, https://mtc-aj.com/library/1321.pdf, 2016г.
8. Иванов М., Димитров Д., Многокритериален подход за решаване на задачи от транспортен тип, основаващ се на размити оценки, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823, брой 3/1, I-76 I-81, ст. № 1155, https://mtc-aj.com/library/1155.pdf, 2015г.
9. Димитров Д., Лабораторна база за обучение и експериментални изследвания в областта на информационните и интернет технологиите във ВТУ „Т. Каблешков“, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823, брой 1, IV-1 IV-6, ст. № 1107, https://mtc-aj.com/library/1107.pdf, 2015г.
10. Димитров Д., Обобщен аналитичен модел на новоизграждащата се интегрирана информационна система за управление на ВТУ „Тодор Каблешков“, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 12, брой 3/1, ст. № 0970,https://mtc-aj.com/library/970.pdf, 2014г.
11. Димитров Д., Илиев Х., Проектиране и изграждане на уеб-ориентирана система за организиране и провеждане на научни форуми, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 11, брой 3, ст. № 0823, https://mtc-aj.com/library/823.pdf, 2013г.
12. Димитров Д., Кирчев Т., Приложение на съвременните информационни средства в системите за оперативно управление на транспорта, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 11, брой 3, ст. № 0783, https://mtc-aj.com/library/783.pdf, 2013г.
13. Димитров Д., Василев Д., Функционален анализ на новоизграждащата се интегрирана информационна система за управление на ВТУ "Тодор Каблешков", , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, т. 11, брой 3, част 2, ISSN 1312-3823, ст. № 0822, https://mtc-aj.com/library/822.pdf, 2013г.
14. Димитров Д., Христова И., Изследване на тенденциите и анализ на системата за отдаване под наем на инфраструктурни обекти в железопътните гари, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, т. 11, брой 3, част 2, ISSN 1312-3823, ст. № 0782, https://mtc-aj.com/library/782.pdf, 2013г.
15. Димитров Д., Относно някой технически и финансови параметри за доизграждане и развитие на мрежата в университетски кампус, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, т. 10, брой 3/1, ISSN 1312-3823, ст. № 0679, https://mtc-aj.com/library/679.pdf, 2012г.
16. Димитров Д., Младенова Р., Анализ на инфраструктурните проекти в железопътния транспорт, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, т. 10, брой 3/1, ISSN 1312-3823, ст. № 0694, https://mtc-aj.com/library/694.pdf, 2012г.
17. Димитров Д., Проектиране и изграждане на автономна система за комплексно разпространение на интернет услуги в университетски кампус, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0641, https://mtc-aj.com/library/641.pdf, 2011г.
18. Димитров Д., Хаджиев Е., Кирчев Т. Комуникацията - елемент на успешното управление на транспорта, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0363, https://mtc-aj.com/library/363.pdf, 2009г.
19. Димитров Д., Златева П., Хаджиев Е. Обща методология за оценка на рисковите дейности в транспорта пораждащи нежелани събития, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0400, https://mtc-aj.com/library/400.pdf, 2009г.
20. Димитров Д., Хаджиев Е., Кирчев Т. Транспортните работници в условията на съвременния мениджмънт - структура на работното време и неговото ефективно планиране, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0364, https://mtc-aj.com/library/364.pdf, 2009г.
21. Димитров Д., Хаджиев Е. Нормативни стратегии за работа в транспорта, осигуряващи развитие и мотивация за труд, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0270, https://mtc-aj.com/library/270.pdf, 2008г.
22. Димитров Д., Хаджиев Е., Цанков Г. Безопасност и здраве при работа в транспорта – тенденции и насоки за развитие на професионалното обучение, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0139, https://mtc-aj.com/library/139.pdf, 2007г.
23. Димитров Д., Размов Т. Прилагане на метода за вътрешна норма за възвращаемост на инвестициите при оценка на алтернативи в транспорта, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0105, https://mtc-aj.com/library/105.pdf, 2007г.
24. Димитров Д. Определяне на целесъобразността от вземане на решения и избор на алтернативи при реализацията на проекти в транспорта чрез метода NPV, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0104, https://mtc-aj.com/library/104.pdf, 2007г.
25. Димитров Д., Определяне на най-кратките пътища в транспортна мрежа чрез използване на метода на динамичното програмиране, , Електронно списание “Механика, транспорт, комуникации”, рег. № 57, http://www.mtc-aj.com/library/57.pdf, 2006г.
26. Димитров Д., Хаджиев Е., Анализ на риска на работното място и трудовия процес в транспорта, , Електронно списание “Механика, транспорт, комуникации”, 2003, рег. № 7, http://www.mtc-aj.com/library/7.pdf, 2003г.
27. Димитров Д., Моделиране и автоматизиране на операциите по изследване и прогнозиране на превозния процес в Софийския метрополитен, , Списание "Железопътен транспорт", бр. 3, 1995 г. с.41-45, ISSN 0204-7160, 1995г.

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

1. Протокол за внедряване No 26-209 / 07.05.1990 г. на Специализиран технически съвет на железопътно управление"- Горна Оряховица за приемане на система за "Автоматизиране на информационната технология за следене и контрол на договорите за товаро-разтоварна дейност с предприятията на ниво железопътен район", Железопътно управление - Горна Оряховица, 1990г.

 Монографии

1. Димитров Д., Модел за изграждане на интегрирани информационни системи за управление на университети, , Издателство на ВТУ „Тодор Каблешков“, ISBN 978-954-12-0248-7, https://ddimitrov.vtu.bg/miiisuu.pdf, София, 2018г.
2. Димитров, Д. Организация на пътническите превози в метрополитена, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научната специалност 02.14.05 "Управление и експлоатация на железопътния транспорт", ВТУ "Тодор Каблешков", София, 1995г.

 Специализации

1. Русия, Москва, Московский институт инженеров транспорта /МИИТ/, Технология и организация на железопътния транспорт - стаж по международен обмен, 2014г.

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. Руски