проф. д.н. Галина Иванова Замфирова


 Области на научно-изследователски интереси

1. Полимерни и композитни материали
2. Механични свойства на полимерите.
3. Микро- и Нанокомпозити
4. Микро- и наноиндентация, Микромеханика
5. Екологични проблеми

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Китай, Института по Химия към Китайската Академия на науките, Пекин, „Nanoindentation - a modern method for mechanical and structural materials research“( Наноиндентацията - модерен метод за механични и структурни изследвания на материали), 2018г.
2. Мексико , Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP (Факултета по Химически науки към Автономния Университет в Пуебла,), Курс пред студентите на тема: «Физика и механика на полимерните материали» теми: 1. Надмолекулна структура и морфология на полимерите; 2. Физични свойства на полимерите, температура на встъкляване Tg и температура на топене Tm; 3. Механични свойства на полимерни материали; 4. Микро- и наноидентация, микротвърдост; 5. Реология и реологични модели; 6. Методи за изследване на полимери; 7. Пластмаси и състав на пластмасите; 8. Методи за преработка на пластмасите; 9. Полимерите и екологични проблеми свързани с тях. , 2017г.
3. Чехия, Technical University of Ostrava , Microindentation as a method for investigation of polymer materials ( Микроиндентацията като метод за изследване на полимерни материали), 2016г.
4. Иапания, Universidad Politecnica de Madrid (Политехнически Университет -Мадрид) , Mechanical properties of polymer materials ( Механични свойства на полимерни материали) Micro- and nanoindentation of polymer based materials ( Микро- и наноиндернтация на полимерни материали) , 2011г.
5. Испания, Institute of Science and Technology of Polymers, C.S.I.C- Msdrid (Институт по наука и технология на полимерите-Мадрид;), Non-destructive Investigation (Безразрушителни изследвания), 2002г.
6. Испания, University of A Coruña,( Университета в Ла Коруня) , Tensile and Microhardness Measurements (Опънови и микротвърдостни измервания), 1996г.
7. България, Лесотехнически Университет - София, Материалознание -недървесни материали, 1996г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. Член на ICUC (Международен център на преподавателите по Химия във ВУЗ) и Член на Борда на ICUC от 2010
2. Член на Научния комитет на POLYCHAR (Международен форум по нови материали)
3. Член на Националния Координационен Съвет по Нанотехнологии
4. Член на Организационния комитет на конгреса по „ Машини, Технологии, Материали“
5. Член на редакционната колегия на сп.“Journal of Traffic and Transportation Engineering”

 Цитирания

1. Труд: Akuzov D., Vladkova T., Zamfirova G., Gaydarov V. et al., Polydimethyl siloxane coatings with superior antibiofouling efficiency in laboratory and marine conditions, Progress in Organic Coatings 103, pp. 126-134, 2017
Цитиран от: Barroso, G., Li, Q., Bordia, R.K., Motz, G., Polymeric and ceramic silicon-based coatings-a review, Journal of Materials Chemistry A 7(5), pp. 1936-1963, 2019
2. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, F. Faraguna, E. Vidović, A. Jukić, Influence of carbon nanotubes functionalization on the mechanical properties of polymethacrylate nanocomposites, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 510, pp. 169–175, 2016
Цитиран от: Li, L., Bao, R., Yi, J., Liu, L., Mao, S., Preparation of CNT/Cu nano composite powder with uniform dispersion and strong interface bonding by SP method, Powder Technology 325, pp. 107–112, 2018
3. Труд: Zamfirova G. Microindentation methods for studying of polymer based materials. Sci Proc of STU of ME 2015. ;2 (165) pp.494-501. 2015
Цитиран от: R.K. Krastev, Deformability of contact layers, Journal of Applied Physical Science International, 10 (4) pp.163-174, 2018.
4. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, F. Faraguna, E. Vidović, A. Jukić, Influence of carbon nanotubes functionalization on the mechanical properties of polymethacrylate nanocomposites, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 510, pp. 169–175, 2016
Цитиран от: Zhu, J., Zare, Y., Rhee, K.,Analysis of the roles of interphase, waviness and agglomeration of CNT in the electrical conductivity and tensile modulus of polymer/CNT nanocomposites by theoretical approaches, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 539, pp. 29-36, 2018
5. Труд: Akuzov, D., Vladkova, T., Zamfirova, G., Gaydarov V. et al., Polydimethyl siloxane coatings with superior antibiofouling efficiency in laboratory and marine conditions, Progress in Organic Coatings 103, pp. 126-134, 2017
Цитиран от: Balasubramanian, V., Rajaram, R., Palanichamy, S., (...), Mathivanan, K., Pugazhendhi, A., Lanosterol expressed bio-fouling inhibition on Gulf of Mannar coast, India, Progress in Organic Coatings 115, pp. 100-106, 2018
6. Труд: Misheva, M., Djourelov, N., Dimitrova, A., Zamfirova, G. Ultrahigh molecular weight polyethylene free volume hole structure studied by positron annihilation lifetime technique (2000) Macromolecular Chemistry and Physics, 201 (17), pp. 2348-2353.
Цитиран от: Ningaraju, S., Hegde, V.N., Prakash, A.P.G., Ravikumar, H.B., Free volume dependence on electrical properties of Poly (styrene co-acrylonitrile)/Nickel oxide polymer nanocomposites , Chemical Physics Letters 698, pp. 24-35, 2018
7. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, pp. 283-286, 2010
Цитиран от: Manas, D., Manas, M., Gajzlerova, L., Mizera, M., Effect of low beta irradiation dose on mechanical properties of surface layer of injection moulded polyamide 11 (Pa 11), MM Science Journal 2018(March), pp. 2144-2148, 2018
8. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, pp. 283-286, 2010
Цитиран от: Fiala, T., Manas, D., Manas, M., Gajzlerova, L., Mechanical properties of low density polyethylene (LDPE) irradiated by low doses beta irradiation measurement by ultra nanoindenation test, MM Science Journal 2018(March), pp. 2162-2166, 2018
9. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, pp. 283-286, 2010
Цитиран от: Ovsik, M., Stanek, M., Reznicek, M., Hylova, L., Study of nano-creep of unfilled and filled cross-linking polypropylene, Materials Science Forum 919, pp. 103-110, 2018
10. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, pp. 283-286, 2010
Цитиран от: Ovsik, M., Stanek, M., Senkerik, V., Surface properties of crosslinking polyamide measured by micro-indentation test, Materials Science Forum 919, pp. 111-119, 2018
11. Труд: Zamfirova, G., Jeliazkov, J., Nedkov, E. Mechanical and morphological investigations of UHMWPE/Fe composites (1991) Colloid & Polymer Science, 269 (2), pp. 105-111.
Цитиран от: Chen, S., Li, J., Jin, Y., (...), Jia, D., Duan, H. Fabrication of Polyimide-Modified UHMWPE Composites and Enhancement Effect on Tribological Properties , Polymer - Plastics Technology and Engineering 57(7), pp. 700-707, 2018
12. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J.M. On the relationship between modulus of elasticity and microhardness (2003) Journal of Applied Polymer Science, 88 (7), pp. 1794-1798.
Цитиран от: Shkir, M., Ganesh, V., Alfaify, S., (...), Dieguez, E., Maurya, K.K. Large Size Crystal Growth, Photoluminescence, Crystal Excellence, and Hardness Properties of In-Doped Cadmium Zinc Telluride , Crystal Growth and Design 18(4), pp. 2046-2054 2018
13. Труд: Misheva, M., Djourelov, N., Dimitrova, A., Zamfirova, G. Ultrahigh molecular weight polyethylene free volume hole structure studied by positron annihilation lifetime technique (2000) Macromolecular Chemistry and Physics, 201 (17), pp. 2348-2353
Цитиран от: Ningaraju, S., Gnana Prakash, A.P., Ravikumar, H.B. , Studies on free volume controlled electrical properties of PVA/NiO and PVA/TiO2polymer nanocomposites, Solid State Ionics 320, pp. 132-147 , 2018
14. Труд: Akuzov, D., Vladkova, T., Zamfirova, G., Gaydarov V. et al., Polydimethyl siloxane coatings with superior antibiofouling efficiency in laboratory and marine conditions, Progress in Organic Coatings 103, pp. 126-134, 2017
Цитиран от: Shang, D., Sun, X., Shen, X., (...), Jin, L., Shi, L., Effects of PEG-TMS on the stability and antifouling performances of hydrocarbon-modified amphiphilic xerogel coatings, Progress in Organic Coatings 121, pp. 142-150, 2018
15. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, F. Faraguna, E. Vidović, A. Jukić, Influence of carbon nanotubes functionalization on the mechanical properties of polymethacrylate nanocomposites, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 510, pp. 169–175, 2016
Цитиран от: S. Kim, N. Jamalzadeh, Y. Zare, D. Hui, K.Y. Rhee, Considering the filler network as a third phase in polymer/CNT nanocomposites to predict the tensile modulus using Hashin-Hansen model, Physica B: Condensed Matter Vol. 541, ,pp. 69-74, 2018
16. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, F. Faraguna, E. Vidović, A. Jukić, Influence of carbon nanotubes functionalization on the mechanical properties of polymethacrylate nanocomposites, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 510, pp. 169–175, 2016
Цитиран от: N. Jamalzadeh, S. Heidary, Y. Zare, K. Y. Rhee, A multistep methodology based on developed Takayanagi, Paul and Ouali models for tensile modulus of polymer/carbon nanotubes nanocomposites above percolation threshold assuming the contribution of interphase regions. , Polymer Testing Polymer Testing, Available online 5 May 2018
17. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J.M.,On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88(7), pp. 1794-1798, 2003
Цитиран от: T. Beirau, W.D. Nix, R. C. Ewing,H.Pöllmann, E. Salje Radiation-damage-induced transitions in zircon: Percolation theory applied to hardness and elastic moduli as a function of density , ·Applied Physics Letters 112(20), 2018
18. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, F. Faraguna, E. Vidović, A. Jukić, Influence of carbon nanotubes functionalization on the mechanical properties of polymethacrylate nanocomposites, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 510, pp. 169–175, 2016
Цитиран от: Wang, E., Tehrani, M.S., Zare, Y., Rhee, K.Y., A new methodology based on micromechanics model to predict the tensile modulus and network formation in polymer/CNT nanocomposites, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 550, pp. 20-26, 2018
19. Труд: Akuzov, D., Vladkova, T., Zamfirova, G., Gaydarov V. et al., Polydimethyl siloxane coatings with superior antibiofouling efficiency in laboratory and marine conditions, Progress in Organic Coatings 103, pp. 126-134, 2017
Цитиран от: Barletta, M., Aversa, C., Pizzi, E., Puopolo, M., Vesco, S., Design, development and first validation of “biocide-free” anti-fouling coatings, Progress in Organic Coatings 123, pp. 35-46, 2018
20. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, F. Faraguna, E. Vidović, A. Jukić, Influence of carbon nanotubes functionalization on the mechanical properties of polymethacrylate nanocomposites, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 510, pp. 169–175, 2016
Цитиран от: Liu, P., Bao, R., Fang, D., Yi, J., Li, L., A facile synthesis of CNTs/Cu2O-CuO heterostructure composites by spray pyrolysis and its visible light responding photocatalytic properties, Advanced Powder Technology 29(9), pp. 2027-2034, 2018
21. Труд: Akuzov D., Vladkova T., Zamfirova G., Gaydarov V. et al., Polydimethyl siloxane coatings with superior antibiofouling efficiency in laboratory and marine conditions, Progress in Organic Coatings 103, pp. 126-134, 2017
Цитиран от: Ferrari, M., Cirisano, F., Hydrophobicity and superhydrophobicity in fouling prevention in sea environment (Book Chapter), Advances in Contact Angle, Wettablility and Adhesion 3, pp. 241-265, 2018
22. Труд: Akuzov D., Vladkova T., Zamfirova G., Gaydarov V. et al., Polydimethyl siloxane coatings with superior antibiofouling efficiency in laboratory and marine conditions, Progress in Organic Coatings 103, pp. 126-134, 2017
Цитиран от: Lei H., Xiong M., Xiao J., Zheng L., Zhuang Q., Fluorine-free coating with low surface energy and anti-biofouling properties, Progress in Organic Coatings 124, pp. 158-164, 2018
23. Труд: Zamfirova G., Cherneva S., Gaydarov V., Djourelov N., Nanocomposites based on epoxy resin. Simulation of microindentation process, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 460, pp. 254-264, 2014
Цитиран от: Granado L., Tavernier R., Foyer G., David G., Caillol S., Comparative curing kinetics study of high char yield formaldehyde- and terephthalaldehyde-phenolic thermosets, Thermochimica Acta 667, pp. 42-49, 2018
24. Труд: Misheva M., Djourelov N., Zamfirova G., Gaydarov V., Cerrada M.L., Rodrıguez-Amor V., Perez E., Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, Radiat. Phys. Chem. 77, pp. 138–145, 2008
Цитиран от: Anakli D., Cetinkaya S., Karakisia M., Synthesis of Conductive Polymer/Inorganic Material Composites and Characterization of Their Properties, MATERIALS FOCUS 7 (4 ), pp. 515-518, AUG 2018
25. Труд: Akuzov, D., Vladkova, T., Zamfirova, G., Gaydarov V. et al., Polydimethyl siloxane coatings with superior antibiofouling efficiency in laboratory and marine conditions, Progress in Organic Coatings 103, pp. 126-134, 2017
Цитиран от: Vesco, S., Aversa, C., Puopolo, M., Barletta, M. .Advances in design and manufacturing of environmentally friendly and biocide-free antifouling/foul-release coatings: replacement of fluorinate species, Journal of Coatings Technology and Research, 1-22, 2018
26. Труд: Misheva M., Djourelov N., Zamfirova G., Gaydarov V., Cerrada M.L., Rodrıguez-Amor V., Perez E., Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, Radiat. Phys. Chem. 77, pp. 138–145, 2008
Цитиран от: 15. Anaklı, D., Çetinkaya, S., Karakışla, M., Sacak, M., Synthesis and characterization of conductive poly (o-anisidine)/talc composite. , Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33(2), pp. 403-412, 2018
27. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, F. Faraguna, E. Vidović, A. Jukić, Influence of carbon nanotubes functionalization on the mechanical properties of polymethacrylate nanocomposites, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 510, pp. 169–175, 2016
Цитиран от: Xiong, N., Bao, R., Yi, J., Fang, D., Tao, J., Liu, Y., CNTs/Cu-Ti composites fabrication through the synergistic reinforcement of CNTs and in situ generated nano-TiC particles , Journal of Alloys and Compounds, 770, pp. 204-213, 2019
28. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, F. Faraguna, E. Vidović, A. Jukić, Influence of carbon nanotubes functionalization on the mechanical properties of polymethacrylate nanocomposites, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 510, pp. 169–175, 2016
Цитиран от: Pantano, A., Montinaro, N., Cerniglia, D., Micciulla, F., Bistarelli, S., Cataldo, A., Bellucci, S. Novel non-destructive evaluation technique for the detection of poor dispersion of carbon nanotubes in nanocomposites , Composites Part B: Engineering, 163, , pp. 52-58, 2019
29. Труд: Misheva M., Djourelov N., Zamfirova G., Gaydarov V., Cerrada M.L., Rodrıguez-Amor V., Perez E., Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, Radiat. Phys. Chem. 77, pp. 138–145, 2008
Цитиран от: 14. Anakli, D., Çetinkaya, S., Karakisla, M., Sacak, M. (2018). İletken poli (o-anisidin)/talk kompozitinin sentezi ve karakterizasyonu, , Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, pp. 403-412, 2018
30. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J.M. On the relationship between modulus of elasticity and microhardness (2003) Journal of Applied Polymer Science, 88 (7), pp. 1794-1798.
Цитиран от: 20. Sherif, H. A., Almufadi, F. A., Polymer Modulus of Elasticity and Hardness From Impact Data, , Journal of Engineering Materials and Technology, 141(1), 011010,. 2019
31. Труд: G. Zamfirova, M. Misheva, E. Pérez, R. Benavente, M. L. Cerrada, N. Djourelov, M. Kresteva, J. M. Pereña, Norbornene-Ethylene Copolymers Studied by Non-Destructive Methods Polymer Journal, Vol. 34, pp. 779-785 (2002)
Цитиран от: Chen, M., Hedge, M., Long, T. E., Chapter 2: Probing Nothing: A Review of Free Volume and its Role in Polymer Structure-Property Relationships. Bridging Mesoscale Phenomena and Macroscopic Properties , Block Copolymers Containing Ionic Interactions and Hydrogen Bonding, Blacksburg, VA, pp. 4- 73, 2018
32. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, F. Faraguna, E. Vidović, A. Jukić, Influence of carbon nanotubes functionalization on the mechanical properties of polymethacrylate nanocomposites, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 510, pp. 169–175, 2016
Цитиран от: Razavi, R., Zare, Y., Rhee, K., A model for tensile strength of polymer/carbon nanotubes nanocomposites assuming the percolation of interphase regions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 538, pp. 148-154, 2018
33. Труд: Zamfirova G., Cherneva S., Gaydarov V., Djourelov N., Nanocomposites based on epoxy resin. Simulation of microindentation process, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 460, pp. 254-264, 2014
Цитиран от: Zare, Y., Rhee, K.Y., Park, S.-J., Modeling of tensile strength in polymer particulate nanocomposites based on material and interphase properties, Journal of Applied Polymer Science 134 (21), 44869, 2017
34. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: W. L Oliani, D. F. Parra, L.F.C.P. Lima, H. Otaguro, H. F. R.Ferreto, A. B. Lugao, “Contribution to the β Relaxation Study of the HDPE, LDPE and LLDPE” , , Book "Characterization of Minerals, Metals, and Materials" 2017, pp 617-626, Springer International Publishing
35. Труд: Benavente, R., Scrivani, T., Cerrada, M.L., Zamfirova, G., Pérez, E., Pereña, J.M., Glass-transition temperature determination by microhardness in norbornene-ethylene copolymers, Journal of Applied Polymer Science 89 (13), July 2003, pp. 3666-3671
Цитиран от: Lago, W.S.R., Aymes-Chodur, C., Ahoussou, A.P., Yagoubi, N., Physico-chemical ageing of ethylene–norbornene copolymers: a review , Journal of Materials Science, 52 (11), pp.6879-6904, (2017) [79]
36. Труд: R. Mateva, Kr. Zhilkova, G. Zamfirova, R. Diaz-Calleja, A. Garcia-Bernabe, Effects of Different Composition Ratio on the Dielectric Relaxation and Dynamic Mechanical Properties of Poly(x-dodecalactamco-e-caprolactam-co-propylene oxide) Copolymers J. of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 48, pp. 2518–2529, (2010)
Цитиран от: Rusu, G., Rusu, E., Zaltariov, M.-F., “Anionic Nylon 612/TiO2 Composite Materials: Synthesis, Characterization and Properties”, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 27 (1), pp. 225-248, 2017 [65]
37. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Manas, D., Dobransky, J., Chvatalova, L., Ultra nano-hardness of surface layer of irradiated high-density polyethylene (HDPE), MATEC Web of Conferences 125, 02044, 2017
38. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, F. Faraguna, E. Vidović, A. Jukić, Influence of carbon nanotubes functionalization on the mechanical properties of polymethacrylate nanocomposites, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 510, pp. 169–175, 2016
Цитиран от: Pantano, A., Mechanical Properties of CNT/Polymer, Edited by: Rafiee, R., CARBON NANOTUBE-REINFORCED POLYMERS: FROM NANOSCALE TO MACROSCALE, Book Series: Micro & Nano Technologies, p. 201-232, 2017
39. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: M. Ovsik, M. Stanek, M. Reznicek, Evaluation of nano-mechanical properties and morphology of filled polypropylene modified by irradiation, MATEC Web of Conf. 125, 02042, 2017
40. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: M. Reznicek, J. Vaclav, O. Bilek, The influence of regression curve parameters of creep behaviour on measured data prediction, MATEC Web of Conferences 125, 02041, 2017
41. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Stanek, M., Ovsik, M., Manas, D., Reznicek, M., Nano-mechanical properties and morphology of irradiated glass fiber filled polypropylene, WSEAS TRANSACTIONS on APPLIED and THEORETICAL MECHANICS, Vol. 12, pp. 181-187, 2017
42. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Mizera, M., Maňas, D, Maňas, M., Gajzlerová, L., Ultra nanoindenation test of injection polybutylene terephthalate (PBT) irradiated by low doses beta irradiation, MM Science Journal, vol. 2017, issue December, pp. 1990-1994, 2017
43. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Mizera, M., Maňas, D, Maňas, M., Gajzlerová, L., Ultra nanoindenation test of injection polybutylene terephthalate (PBT) irradiated by low doses beta irradiation, MM Science Journal, vol. 2017, issue December, pp. 1990-1994, 2017
44. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Manas, D., Dobransky, J., Chvatalova, L., Mechanical properties of surface layer of unfilled polypropylene, MATEC Web of Conferences 125, 02045, 2017
45. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Maňas, D., Ovsík, M., Maňas, M., (...), Šenkeřík, V., Opočenský, M., Micro-hardness of irradiated polyamide, Defect and Diffusion Forum 368, pp. 162-165, 2016
46. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. Silva, Microindentation study of Electron Beam Irradiated Polyamide Samples, Chemicke Listy 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: A. Skrobak, V. Janoštík, M. Stanek, D. Manas, M. Ovsik, V. Senkerik, M. Reznicek, Mechanical Properties of Injection Molded and Compression Molded Samples from Nature-Butadiene Rubber, MATEC Web Conf. 76, 02023, 2016
47. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Martin, O., David, M., Miroslav, M., Michal, S., Martin, R., The effect of cross-linking on nano-mechanical properties of polyamide, Key Engineering Materials 699, pp. 37-42, 2016
48. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Ovsík, M., Šenkeřík, V., Maňas, D., (...), Staněk, M., Gajzlerová, L., The behaviour of cross-linking filled PP to micro-indentation test , Defect and Diffusion Forum 368, pp. 138-141, 2016
49. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, Influence of the Surface Effect and Scale Factor on the Microhardness Investigation, Proc. of the 10th Int. Conf. on Mechanics and Technology of Composite Materials, Bulgaria, 2003
Цитиран от: Baskutis, S., Vasauskas, V. , Žunda, A., Nano and microhardness testing of heterogeneous structures, Mechanika, 22 (2), pp. 85-89, 2016
50. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Ovsik, M., Senkerik, V., Manas, D., Stanek, M., The behaviour of cross-linking filled PBT measured by nano-hardness , MM Science Journal, october 2016, pp. 1110-1113
51. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Fiala, T., Manas, D., Maňas, M., Ovsik, M., Effect of high beta irradiation on mechanical properties of surface layer of injection moulded low density polyethylene (LDPE), MM Science Journal, october 2016, pp. 1095-1099
52. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Senkerik, V., Stanek, M., Manas, D., Skrobak, A., Effect of length of glass fibers in recycled polypropylene on mechanical properties, MM Science Journal, october 2016, pp. 1114-1117
53. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Manas, D., Manas, M., Ovsik, M., (...), Fiala, T., Hylova, L., Evaluation of mechanical properties of surface layer injection molded polypropylene by nanoindentation test , Key Engineering Materials 699, pp. 86-90, 2016
54. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Ovsik, M., Hylova, L., Manas, D., Manas, M., Stanek, M., Nano-hardness of Electron Beam Irradiated Polyamide 11, MATEC Web of Conference 76, 02030, 2016
55. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Ovsik, M., Hylova, L., Manas, D., Manas, M., Stanek, M., Micro-Hardness of PBT Influenced by Beta Radiation, MATEC Web of Conference 76, 02024, 2016
56. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Manas, D., Manas, M., Ovsik, M., (...), Micro-hardness of surface layer of irradiated Polybutene Terephthalate (PBT), MATEC Web of Conference 76, 02018, 2016
57. Труд: M. Misheva, N. Djourelov, G. Zamfirova, A. Dimitrova, Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Free Volume Structure Studied By Positron Annihilation Lifetime Technique, Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 17, pp. 2348-2353, (2000)
Цитиран от: Ningaraju, S., Ravikumar, H.B., Studies on electrical conductivity of PVA/graphite oxide nanocomposites: a free volume approach, Journal of Polymer Research, 24 (1) (2016)
58. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Bahrami, H., Ramazani S. A., A., Shafiee, M., Kheradmand, A., Preparation and investigation of tribological properties of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE)/graphene oxide., Polymers for Advanced Technologies 27 (9), pp. 1172-1178 [16]
59. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Zhang, G., Ghita, O.R., Evans, K.E.,Dynamic thermo-mechanical and impact properties of helical auxetic yarns , Composites Part B: Engineering, 99 2016, pp.494-505 (2016) [25]
60. Труд: Benavente, R., Scrivani, T., Cerrada, M.L., Zamfirova, G., Pérez, E., Pereña, J.M., Glass-transition temperature determination by microhardness in norbornene-ethylene copolymers, Journal of Applied Polymer Science 89 (13), July 2003, pp. 3666-3671
Цитиран от: Wypych, G. , Handbook of Polymers: Second Edition , Elsevier,pp.68 ( Book) 2016
61. Труд: Misheva, M.; Djourelov, N.; Zamfirova, G.; Gaydarov, V.; et al. Title: Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 138-145, 2008
Цитиран от: Amer, I., Van Reenen, A., Mokrani, T., The influence of molecular weight and tacticity on thermal, morphological and mechanical properties of Ziegler - Natta catalyzed isotactic and syndiotactic polypropylene blends, Medziagotyra 22 (3), pp. 381-389, 2016 [44]
62. Труд: G. Zamfirova, Applicability of additive law in microhardness measurements on polymer materials, Chem. Listy, Vol. 106 (s3), pp. 564-568, (2012)
Цитиран от: Metzler, R.A., Rist, R., Alberts, E., Kenny, P., Wilker, J.J. “Composition and Structure of Oyster Adhesive Reveals Heterogeneous Materials Properties in a Biological Composite” , Advanced Functional Materials, 26, (37), pp.6814-6821 (2016) [21]
63. Труд: R. Mateva, Kr. Zhilkova, G. Zamfirova, R. Diaz-Calleja, A. Garcia-Bernabe, Effects of Different Composition Ratio on the Dielectric Relaxation and Dynamic Mechanical Properties of Poly(x-dodecalactamco-e-caprolactam-co-propylene oxide) Copolymers J. of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 48, pp. 2518–2529, (2010)
Цитиран от: Yoshiba, K., Satomi, T., Ishii, T., Dobashi, T. “Thermal properties and dielectric relaxation of a multi-component poly(ether-co-amide) based on polyamide-12” , Polymer International, 65 (10), pp. 1214-1220, (2016) [7]
64. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: D. Maňas, M. Ovsík, M. Maňas, M. Staněk…, Micro-hardness of surface layer of irradiated polypropylene, Proceedings of the 2016 International Conference on Innovative Material Science and Technology (IMST 2016). 2016, vol. 139, p. 130-134
65. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, pp. 283-286, 2010
Цитиран от: Stanek, M ., Manas, D., Manas, M., Skrobak, A, Janostik, V., Senkerik V., Polymer fluidity influenced by type and amount of filler,, Conference: 20th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC) Location: Corfu, GREECE Date: JUL 14-17, 2016 20TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIRCUITS, SYSTEMS, COMMUNICATIONS AND COMPUTERS (CSCC 2016) Book Series: MATEC Web of Conferences Volume: 76 Article Number: UNSP 02020 Published: 2016
66. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Martin, O., David, M., Miroslav, M., Michal, S., Vojtech, S., The behaviour of cross-linking filled pa66 by micro-indentation test , Key Engineering Materials 699, pp. 43-48, 2016
67. Труд: Misheva, M.; Djourelov, N.; Zamfirova, G.; Gaydarov, V.; et al. Title: Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 138-145 Published: FEB 2008
Цитиран от: Zaharescu T., Radiation Effects on Polymer-Based Systems, Edited by: Visakh PM, Arao Y., THERMAL DEGRADATION OF POLYMER BLENDS, COMPOSITES AND NANOCOMPOSITES Book Series: Engineering Materials , SPRINGER-VERLAG BERLIN, HEIDELBERGER PLATZ 3, D-14197 BERLIN, GERMANY, Pages: 121-155 Published: 2015
68. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: M. Ovsik, D. Manas, M. Manas, M. Stanek…, Micro-Hardness of PA6 Influenced by Beta Irradiation, Applied Mechanics and Materials (Vol. 752-753), pp. 322-325, 2015
69. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Slouf, M., Vackova, T., Nevoralova, M., Pokorny, D., Micromechanical properties of one-step and sequentially crosslinked UHMWPEs for total joint replacements. , Polymer Testing, 41, pp. 191-197, (2015)
70. Труд: L. Minkova, H. Yordanov, G. Zamfirova, P.L.Magagnini, Microhardness of compatibilized blends of polypropylene with a semiflexible liquid crystalline polymer Coll. and Polym. Sci., Vol. 280 (4), pp. 358-364 (2002)
Цитиран от: Maldhure, Atul V., Jayant D. Ekhe, Effect of modifications of lignin on thermal, structural, and mechanical properties of polypropylene/modified lignin blends. , Journal of Thermoplastic Composite Materials, (2015): 0892705715610402
71. Труд: Misheva, M.; Djourelov, N.; Zamfirova, G.; Gaydarov, V.; et al. Title: Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 138-145 Published: FEB 2008
Цитиран от: Deveci S., Oner M., Effects of thermo-fatigue loading, hydrostatic pressure, and heat aging on the free-volume and crystalline structure of polypropylene-co-ethylene random copolymer pipes, Polymer Engineering and Science 55(3), pp. 641-650, 2015
72. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Manas, D., Manas, M., Mizera, A., (...), Ovsik, M., Stoklasek, P., Effect of high doses beta irradiation on the micromechanical properties of surface layer of glass-filled polypropylene, Key Engineering Materials 662, pp. 185-188, 2015
73. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Ovsik, M., Kratky, P., Manas, D., (...), Chvatalova, L., Senkerik, V., Micro-indentation test and morphology of electron beam irradiated HDPE, Key Engineering Materials 662, pp. 189-192, 2015
74. Труд: G. Zamfirova, Applicability of additive law in microhardness measurements on polymer materials, Chem. Listy, Vol. 106 (s3), pp. 564-568, (2012)
Цитиран от: Manas, D., Manas, M., Mizera, A., (...), Ovsik, M., Stoklasek, P., “Effect of high doses beta irradiation on the micromechanical properties of surface layer of glass-filled polypropylene” , Key Engineering Materials, 662, pp. 185-188, (2015)
75. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: M. Ovsik, D. Manas, M. Manas, M. Stanek… , Irradiation of Polyamide Measured by Micro-Indentation Test, Advanced Materials Research (Vol. 1120-1121), pp. 1179-1182, 2015
76. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: M. Ovsik, D. Manas, M. Manas, M. Stanek…, Ionizing Radiation Effect of PBT Measured by Nano-Indentation Test, Applied Mechanics and Materials (Vol. 752-753), pp.317-321, 2015
77. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: D. Manas, M. Ovsik, M. Manas, M. Stanek…, Micromechanical Properties of Glass-Filled Polyamide 6, Advanced Materials Research (Vol. 1120-1121), pp. 3-6, 2015
78. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: D. Manas, M. Ovsik, M. Manas, M. Stanek…, Micromechanical Properties of Thermoplastic Elastomer (TPE-E), Advanced Materials Research (Vol. 1120-1121), pp. 1198-1201, 2015
79. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: D. Manas, M. Ovsik, M. Manas, M. Stanek…, Influence of Content of Crosslinking Agent on the Micromechanical Properties of Glass-Filled Polyamide 6, Applied Mechanics and Materials (Vol. 752-753), pp. 357-362, 2015
80. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: M. Ovsik, D. Manas, M. Manas, M. Stanek…, Micro-Indentation Test of Cross-Linking Polyethylene, Advanced Materials Research (Vol. 1120-1121), 1175-1178, 2015
81. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Liimatainen, Mia.,The effect of microstructure on bendability of ultra-high strength steels., Tampere University of Technology, Finland, (2015). [189] Doctoral thesis
82. Труд: Pereña, J.M., Lorenzo, V., Zamfirova, G., Dimitrova, A., Microhardness of polyethylene surface modified by chlorosulphonic acid, Polymer Testing, 19(2), April 2000, Pages 231-236
Цитиран от: Heise, C., Schedler, U., Wettmarshausen, S., Friedrich, J.F., Plasma-brominated cyclo-olefin polymer slides: Suitable macroinitiators for activator regenerated by electron transfer/atom radical transfer polymerization , Journal of Applied Polymer Science, 131 (16)
83. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: M. Ovsik, D. Manas, M. Manas, M. Stanek, P. Kratky…, Nano-hardness of PA12 after radiation cross-linking, Latest Trends on Systems - Volume I, pp. 257-261, 2014
84. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Kajohnchaiyagual, J., Jubsilp, C., Dueramae, I., Rimdusit, S., Thermal and mechanical properties enhancement obtained in highly filled alumina-polybenzoxazine composites , Polymer Composites 35 (11), pp. 2269-2279
85. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Manas, D., Ovsik, M., Manas, M., Stanek, M., Kocman, K., Bednarik, M., Senkerik, V., Nanohardness of electron beam irradiated HDPE., Advanced Materials Research, Vol. 1025-1026, Trans Tech Publications, pp. 410-414, ( 2014)
86. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Maňas, D., Ovsík, M., Maňas, M., Staněk, M., Kocman, K., Bednařík, M., Špaňhelová, M., Effect of beta low irradiation doses on the micromechanical properties of surface layer of LDPE., Advanced Materials Research, Vol. 1025-1026, pp. 405-409, (2014)
87. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Ovsik, M., Manas, D., Manas, M., Stanek, M., Skrobak, A., Kratky, P., Ionizing radiation effect of HDPE measured by nano-hardness., Advanced Materials Research, Vol. 1025-1026, Trans Tech Publications, pp. 551-554, ( 2014)
88. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, (2003)
Цитиран от: Staneva, M., Budurova, D., Ublekov, F., Radev, I., Penchev, H., Sinigersky, V., "Improving the Mechanical Properties and Preserving the Proton Conductivity of p-PBI Membranes by Varying the Phosphoric Acid Doping Level., Journal of Chemical Engineering and Chemistry Research, 1 (1), pp. 15-23, (2014)
89. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Ebrahim, A. nejad, Rastegar, S., Ranjbar, Z., Characterization of mechanical behavior of UV cured automotive clear coats by the aid of micro indentation and multi scratch experiments: The effects of functionality of acrylate monomers. , Proceedings of 4th Int. Congress on Transportation Coatibs,17-18 December, 2014, Amirkabir Universiry, Teheran, Iran,
90. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Jeziórska, R., Zielecka, M., Gutarowska, B., Zakowska, Z., High-density polyethylene composites filled with nanosilica containing immobilized nanosilver or nanocopper: Thermal, mechanical, and bactericidal properties and morphology and interphase characterization , International Journal of Polymer Science, 183724
91. Труд: M. Misheva, N. Djourelov, G. Zamfirova, A. Dimitrova,Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Free Volume Structure Studied By Positron Annihilation Lifetime Technique, Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 17, pp. 2348-2353, (2000)
Цитиран от: Ochędzan-Siodłak, W., Dziubek, K., Czaja, K., Rabiej, S.,Szatanik, R., High crystallinity polyethylene obtained in biphasic polymerization using pyridinium chloroaluminate ionic liquid., Journal of Polymer Research, 21 (9), pp. 1-10, (2014)
92. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Ovsik, M., Kratky, P., Manas, D., (...), Stanek, M., Bednarik, M., Micro-hardness and morphology of LDPE influenced by beta radiation, Key Engineering Materials 606, pp. 253-256, 2014
93. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Ovsik, M., Manas, D., Manas, M., (...), Bednarik, M., Kratky, P., Effect of beta irradiation on microhardness of polyamide 6, Key Engineering Materials 586, pp. 218-221, 2014
94. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286 2010
Цитиран от: Reznicek, M., Ovsik, M., Manas, D., (...), Stanek, M., Senkerik, V., Corelation of results of creep and micro-indentation creep for PP-copo, Key Engineering Materials 606, pp. 233-236, 2014
95. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Ovsik, M., Manas, D., Manas, M., Stanek, M., Reznicek, M., Kratky, P., "Effect of beta low irradiation doses on the filled PA66 measured by micro-indentation test." , Advanced Materials Research, Vol. 1025-1026. Trans Tech Publications, pp. 415-418, (2014) [2]
96. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: M. Ovsik, D. Manas, M. Manas, M. Stanek…, Ionizing radiation effect of HDPE measured by nano-hardness, Advanced Materials Research (Vol. 1025-1026), pp. 551-554, 2014
97. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: M. Ovsik, D. Manas, M. Manas, M. Stanek…,Effect of beta low irradiation doses on the filled PA66 measured by micro-indentation test, Advanced Materials Research (Vol. 1025-1026), pp.415-418, 2014
98. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Manas, D., Ovsik, M., Manas, M., (...), Bednarik, M., Kratky, P., Nanohardness of electron beam irradiated polyamide 6.6, Key Engineering Materials 606, pp. 257-260, 2014
99. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: D. Manas, M. Ovsik, M. Manas, M. Stanek…, Nanohardness of electron beam irradiated HDPE, Advanced Materials Research (Vol. 1025-1026), pp. 410-414, 2014
100. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286 2010
Цитиран от: Ovsik, M., Manas, D., Manas, M., (...), Kratky, P., Senkerik, V., Nano-indentation test of PA12 after radiation cross-linking, International Journal of Mechanics 8(1), pp. 231-238, 2014
101. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Balos, S., Sidjanin, L., Pilic, B., Indentation size effect in autopolymerized and microwave post treated poly(methyl methacrylate) denture reline resins, Acta Polytechnica Hungarica 11 (7), pp. 239-249
102. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286, 2010
Цитиран от: Manas, D., Hribova, M., Manas, M., Ovsik, M., Stanek, M., & Samek, D., The effect of beta irradiation on morphology and micro hardness of polypropylene thin layers. , Thin Solid Films, 530, pp. 49-52, (2013)
103. Труд: Misheva, M.; Djourelov, N.; Zamfirova, G.; Gaydarov, V.; et al. Title: Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 138-145 Published: FEB 2008
Цитиран от: Akbulut, M., Radiation induced grafting and polymerization for the preparation of atrazine imprinted polymers, PhD Thesis, Hacettepe University, Ankara, 2013
104. Труд: Misheva, M.; Djourelov, N.; Zamfirova, G.; Gaydarov, V.; et al. Title: Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 138-145 Published: FEB 2008
Цитиран от: Kumar, V., Singh, A., Polypropylene clay nanocomposites, Reviews in Chemical Engineering 29(6), pp. 439-448, 2013
105. Труд: R. Mateva, Kr. Zhilkova, G. Zamfirova, R. Diaz-Calleja, A. Garcia-Bernabe, Effects of Different Composition Ratio on the Dielectric Relaxation and Dynamic Mechanical Properties of Poly(x-dodecalactamco-e-caprolactam-co-propylene oxide) Copolymers J. of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 48, pp. 2518–2529, (2010)
Цитиран от: Rusu, G., Rusu E., Evaluation of thermal and mechanical behavior of some anionic polyesteramide copolymers. , Journal of Polymer Research, Vol. 20 (11), pp. 1-13, (2013)
106. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Aboutalebi, F.H., Roostaei, M., Safaie, P., Empirical determination of lemaitre's ductile damage parameters for thin sheet metals by variations of the elasticity modulus, Steel Research International SPL. ISSUE, pp. 1195-1198
107. Труд: G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L. G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286 2010
Цитиран от: Knapčíková, L., Husár, J., Herzog, M., Pešek, L., Testing of new composite materials based on fabric from used tires., Chemicke Listy, 106 (SUPPL.3), pp. 450-452, (2012)
108. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, (2003)
Цитиран от: Oliveira, Geovanio Lima, Marysilvia Ferreira da Costa, and Célio Albano da Costa, Avaliação do efeito do petróleo sobre PVDF usando micro e nanoindentação instrumentada,, PEMM/COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, (2012) [1]
109. Труд: L. Minkova, H. Yordanov, G. Zamfirova, P.L.Magagnini, Microhardness of compatibilized blends of polypropylene with a semiflexible liquid crystalline polymer Coll. and Polym. Sci., Vol. 280 (4), pp. 358-364 (2002)
Цитиран от: Prasanna, K., Sailaja R. R. N., Blends of LDPE/chitosan using epoxy‐functionalized LDPE as compatibilizer. , Journal of Applied Polymer Science, 124 (4), pp, 3264-3275, (2012)
110. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Daniela da Silva Nunes Gomes, “Carbon dispersions in nanostructured metals” , Universidade Tecnica de Lisboa, Instituto Superior Tecnico , (2012) [73] Doctoral thesis
111. Труд: G. Zamfirova, M. Raab, Z. Pelzbauer,Strain Concentration of the Crack Corners in Polyethylene Film. J. Mat. Sci., Vol.16, pp. 3381-3392, (1981)
Цитиран от: Jan F. Rabek, “Photodegradation of Polymers. Physical Characteristics and Aplication”,[p. 208 [822]] book , Springer (1996) Springer Berlin Heidelberg, (2011) Springer Science & Business Media (2012) books
112. Труд: Misheva, M.; Djourelov, N.; Zamfirova, G.; Gaydarov, V.; et al., Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 138-145, 2008
Цитиран от: Deveci, S., Plastik Ekstrüzyon Ürünlerinde Gaz Geçiş Özelliklerinin İncelenmesi Ve Geliştirilmesi, Doktora Tezi Kimya Mühendisliği Anabilim Dali Kimya Mühendisliği Programi, İSTANBUL, 2012
113. Труд: G. Zamfirova, O. Blahova, J. Minster, V. Gaydarov, Polypropylene nanocomposites studied by local micro- and nano-mechanical measurements. Chem. Listy, Vol. 105, pp. 725-728, (2011)
Цитиран от: Q. Ashton Acton, “Polypropylenes” 2012, Polyenes—Advances in Research and Application, Chapter 1, Scholarly Editions, Atlanta, Georgia, p. 251, 2012
114. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131
Цитиран от: Puértolas, J.A., Martínez-Morlanes, M.J., Mariscal, M.D., Medel, F.J., Thermal and dynamic mechanical properties of vitamin e infused and blended ultra-high molecular weight polyethylenes, Journal of Applied Polymer Science 120 (4), pp. 2282-2291
115. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Aboutalebi, F.H., Farzin, M., Poursina, M., Numerical simulation and experimental validation of a ductile damage model for DIN 1623 St14 steel , International Journal of Advanced Manufacturing Technology 53 (1-4), pp. 157-165
116. Труд: M. L. Cerrada, R. Benavente, G. Zamfirova, E. Peréz, Influence of the Fiber on the Structure and Viscoelastic Relaxations in Composites Based on a Metallocenic Ethylene-1-Octene Plastomer Polymer Journal, Vol. 34 (3), pp. 175-183, (2002)
Цитиран от: Liu Zhongyang, Shuangjun Chen, Jun Zhang, Preparation and characterization of ethylene-butene copolymer (EBC)/mica composites., Journal of Polymer Research, 18 (6), pp. 2403-2413, (2011)
117. Труд: L. Minkova, H. Yordanov, G. Zamfirova, P.L.Magagnini, Microhardness of compatibilized blends of polypropylene with a semiflexible liquid crystalline polymer Coll. and Polym. Sci., Vol. 280 (4), pp. 358-364 (2002)
Цитиран от: Sailaja, R. R. N., Deepthi M. V., Mechanical and thermal properties of compatibilized composites of LDPE and esterified unbleached wood pulp. , Polymer Composites, 32 (2), pp.199-209, (2011)
118. Труд: L. Minkova, H. Yordanov, G. Zamfirova, P.L.Magagnini, Microhardness of compatibilized blends of polypropylene with a semiflexible liquid crystalline polymer Coll. and Polym. Sci., Vol. 280 (4), pp. 358-364 (2002)
Цитиран от: Özgen, Canan. “Synthesis of Liquid Crystalline Copolyesters with Low Melting Temperature for in Situ Composite Applications.” , MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, (2011) [47] Doctoral thesis
119. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Woo, J.H., Hong, S.C., Study on Immobilized Metallocene and Single-Site Catalysts for the Preparation of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene at Various Polymerization Conditions, Polymer - Plastics Technology and Engineering 50 (15), pp. 1557-1563
120. Труд: G. Zamfirova, J. Jeliazkov, E. Nedkov, Mechanical and Morphological Investigation of UHMWPE / Fe Composites. Coll. Polym. Sci., Vol. 260, pp. 105-111, (1991)
Цитиран от: Chang, B. P., Akil, H. M., Nasir, R. M., & Nurdijati, S. Mechanical and antibacterial properties of treated and untreated zinc oxide filled UHMWPE composites. , Journal of Thermoplastic Composite Materials, 24 (5), pp. 653-667, (2011)
121. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Maňas, D., Maňas, M., Staněk, M., Šanda, S., Pata, V., Thermal effects on steels at different methods of separation , Chemicke Listy 105 (17), pp. s713-s716
122. Труд: Misheva, M.; Djourelov, N.; Zamfirova, G.; Gaydarov, V.; et al. Title: Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 138-145 Published: FEB 2008
Цитиран от: Gerasimov, G. Ya., Formation and conversion of carbon nanostructures under radiation. , Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 83 (4), pp. 849-862, (2010) [49]
123. Труд: Pereña, J.M., Lorenzo, V., Zamfirova, G., Dimitrova, A., Microhardness of polyethylene surface modified by chlorosulphonic acid, Polymer Testing, 19(2), April 2000, Pages 231-236
Цитиран от: Олифиренко, А. С., “Композиционные мембраны для микро- и ультрафильтрации на основе полиакрилонитрила и пористых пленок полиэтилена” , диссертация кандидат химических наук и автореферата по ВАК 02.00.06: Санкт-Петербург, (2010) [30] Doctoral thesis
124. Труд: M. Misheva, N. Djourelov, G. Zamfirova, A. Dimitrova, Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Free Volume Structure Studied By Positron Annihilation Lifetime Technique, Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 17, pp. 2348-2353, (2000)
Цитиран от: Jamieson, Alexander M., Brian G. Olson, and Sergei Nazarenko. Positron Annihilation Lifetime Studies of Free Volume in Heterogeneous Polymer Systems. in Polymer Physics: From Suspensions to Nanocomposites and Beyon. , Eds. L. A. Utracki, and A. M. Jamieson. Wiley & Sons Inc.: New York, (2010) ( pp. 473-522) [p. 494 and p. 519] book
125. Труд: M. Misheva, N. Djourelov, G. Zamfirova, A. Dimitrova, Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Free Volume Structure Studied By Positron Annihilation Lifetime Technique, Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 17, pp. 2348-2353, (2000)
Цитиран от: Leszek A. Utracki, Alexander M., Jamieson, Polymer Physics: From Suspensions to Nanocomposites and Beyond”. , John Wiley & Sons, Inc,. Singapur, (2010) [p. 519] book
126. Труд: L. Minkova, H. Yordanov, G. Zamfirova, P.L.Magagnini, Microhardness of compatibilized blends of polypropylene with a semiflexible liquid crystalline polymer Coll. and Polym. Sci., Vol. 280 (4), pp. 358-364 (2002)
Цитиран от: Sailaja, R. R. N., Deepthi M. V., Mechanical and thermal properties of compatibilized composites of polyethylene and esterified lignin. , Materials & Design, 31 (9), pp. 4369-4379, (2010)
127. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Liu, J.J., Yu, W.D., Frequency dependent glass transition behaviour of high performance polyethylene fibers., Industria Textila, 61 (5), pp. 223-227, (2010)
128. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Pettarin, V., Churruca, M.J., Felhös, D., Karger-Kocsis, J., Frontini, P.M., Changes in tribological performance of high molecular weight high density polyethylene induced by the addition of molybdenum disulphide particles, Wear 269 (1-2), pp. 31-45
129. Труд: Misheva, M.; Djourelov, N.; Zamfirova, G.; Gaydarov, V.; et al. Title: Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 138-145 Published: FEB 2008
Цитиран от: Baniasadi, H., A. Ramazani A., S. Nikkhah J., Investigation of in situ prepared polypropylene/clay nanocomposites properties and comparing to melt blending method. , Materials & Design, 31 (1), pp. 76-84, (2010)
130. Труд: Misheva, M.; Djourelov, N.; Zamfirova, G.; Gaydarov, V.; et al. Title: Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 138-145 Published: FEB 2008
Цитиран от: Truong, L. T., Larsen, Å., Holme, B., Diplas, S., Hansen, F. K., Roots, J., Jørgensen, S., Dispersibility of silane‐functionalized alumina nanoparticles in syndiotactic polypropylene., Surface and Interface Analysis, 42 (6‐7), pp. 1046-1049, (2010)
131. Труд: Misheva, M.; Djourelov, N.; Zamfirova, G.; Gaydarov, V.; et al. Title: Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 138-145 Published: FEB 2008
Цитиран от: Nowicki, A., Przybytniak, G., Starosta, W., Sartowska, B., Montmorillonite modified by unsaturated compatibilizing agents and by ionizing radiation as a potential filler in polymeric composites., Nukleonika, 55, pp. 351-357, (2010)
132. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Tiwari, A., Gupta, A.K., Bajpai, R., Keller, J.M., Structural and mechanical studies of in-situ generated poly(vinlylidene fluoride) particle comprising poly(ethylmethacrylate) and poly(methylmethacrylate) ternary films, Polymer - Plastics Technology and Engineering 49 (6), pp. 573-580
133. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Calik, A., Duzgun, A., Sahin, O., Ucar, N., Effect of carbon content on the mechanical properties of medium carbon steels, Zeitschrift fur Naturforschung - Section A Journal of Physical Sciences 65 (5), pp. 468-472
134. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131
Цитиран от: Junjie, L.I.U., Weidong, Y.U., Frequency dependent glass transition behaviour of high performance polyethylene fibers, Industria Textila 61 (5), pp. 223-227
135. Труд: Misheva, M.; Djourelov, N.; Zamfirova, G.; Gaydarov, V.; et al. Title: Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 138-145 Published: FEB 2008
Цитиран от: Hári, J., Dominkovics, Z., Fekete, E., Pukánszky, B., Kinetics of structure formation in PP/layered silicate nanocomposites. , Express Polymer Letters, 3, pp. 692-702, (2009)
136. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, (2003)
Цитиран от: Staneva, M., Nedkov, E., A new approach to the estimation of surface free energy based on Vickers microhardness data., Express Polymer Letters, 3 (3), pp. 138-144, (2009)
137. Труд: Pereña, J.M., Lorenzo, V., Zamfirova, G., Dimitrova, A., Microhardness of polyethylene surface modified by chlorosulphonic acid, Polymer Testing, 19(2), April 2000, pp. 231-236
Цитиран от: Olifirenko, A.S., Rosova, E.Y.U., Saprykina, N.N., Mitilineos, A.F., Elyashevich, G.K., Composite materials prepared by phase inversion deposition of polyacrylonitrile onto porous polyethylene films, Russian Journal of Applied Chemistry 82 (8), pp. 1447-1455
138. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Woo J. H., Ha Y-S., Shin Y.-J., Hong S. C., Immobilization of titanium complex with bis(phenoxy-imine) ligands on silica for the preparation of ultra high molecular weight polyethylene., Abstracts of papers of the american chemical society. Vol. 237. 1155 16th street NW, Washington, dc 20036 USA: Amer Chemical Soc, 2009.
139. Труд: Pereña, J.M., Lorenzo, V., Zamfirova, G., Dimitrova, A., Microhardness of polyethylene surface modified by chlorosulphonic acid, Polymer Testing, 19(2), April 2000, Pages 231-236
Цитиран от: Wettmarshausen, S., “Hoch selektive Polyolefin- Oberflächenfunktionalisierung in bromenthaltenden Niederdruckplasmen: Untersuchungen zur Pfropfung, Umfunktionalisierung und Verbesserung der Hafteigenschaften in Metall-Polymer”,, V BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.erbunden , BAM-Dissertationsreihe • Band 48, Berlin, (2009) [50] Doctoral thesis
140. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Göschel, U., Ulrich C., Mechanical relaxation of medical grade UHMWPE of different crosslink density as prepared by electron beam irradiation., Journal of applied polymer science, 113 (1), pp. 49-59, (2009)
141. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Staneva, M., Nedkov, E., A new approach to the estimation of surface free energy based on Vickers microhardness data , Express Polymer Letters 3 (3), pp. 138-144
142. Труд: Benavente, R., Scrivani, T., Cerrada, M.L., Zamfirova, G., Pérez, E., Pereña, J.M., Glass-transition temperature determination by microhardness in norbornene-ethylene copolymers, Journal of Applied Polymer Science 89 (13), July 2003, pp. 3666-3671
Цитиран от: Liu, S., Cao, K., Yao, Z., Li, B., Zhu, S., Model development for semieontinuous production of ethylene and iorbornene copolymers hawing uniform composition , AIChE Journal 55 (3), pp. 663-674
143. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Neto, F.C.R., Maeda, F.A., Turssi, C.P., Serra, M.C., Potential agents to control enamel caries-like lesions, Journal of Dentistry 37 (10), pp. 786-790
144. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Staneva, M., Nedkov, E., A new approach to the estimation of surface free energy based on Vickers microhardness data, Express Polymer Letters 3 (3), pp. 138-144
145. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Zapata Ramírez, Paula Andrea. "Polimerización in situ de polietileno y polipropileno usando nanopartículas de silicato y evaluación de las propiedades del nanocomposito final.", UNIVERSIDAD DE CHILE, (2009). [p.166 –[3]] Doctoral thesis
146. Труд: G. Zamfirova, J. Jeliazkov, E. Nedkov, Mechanical and Morphological Investigation of UHMWPE / Fe Composites. Coll. Polym. Sci., Vol. 260, pp. 105-111, (1991)
Цитиран от: Kornopol'tsev, V.N., Mognonov, D.M., Farion, I.A., Nikitin, V.E., Zakharov, V.A., Use of ultrahigh-molecular-weight polyethylene for bearing materials on a steel substrate. , Journal of Friction and Wear, 30 (1), pp. 58-61, (2009)
147. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Mostafa, A., Abouel-Kasem, A., Bayoumi, M.R., El-Sebaie, M.G., Insight into the effect of CB loading on tension, compression, hardness and abrasion properties of SBR and NBR filled compounds , Materials and Design 30 (5), pp. 1785-1791
148. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Woo J. H., Ha Y-S., Shin Y.-J., Hong S. C., Immobilization of titanium complex with bis(phenoxy-imine) ligands on silica for the preparation of ultra high molecular weight polyethylene., Abstracts of papers of the american chemical society. Vol. 237. 1155 16th street NW, Washington, dc 20036 USA: Amer Chemical Soc, (2009)
149. Труд: Pereña, J.M., Lorenzo, V., Zamfirova, G., Dimitrova, A., Microhardness of polyethylene surface modified by chlorosulphonic acid, Polymer Testing, 19(2), April 2000, pp. 231-236
Цитиран от: Iguerb, O., Demoustier-Champagne, S., Marchand-Brynaert, J., (...), Sclavons, M., Devaux, J., Study of oxidation after monoacrylate grafting on polyethylene, Polymer International 57 (8), pp. 957-964
150. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Ou, K.-S., Yan, H.-Y., Chen, K.-S., Mechanical characterization of KMPR by nano-indentation for MEMS applications, Strain 44 (3), pp. 267-271
151. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Palza, H., López-Majada, J.M., Quijada, R., (...), Pérez, E., Cerrada, M.L., Comonomer length influence on the structure and mechanical response of metallocenic polypropylenic materials, Macromolecular Chemistry and Physics 209 (21), pp. 2259-2267
152. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Goyal, R.K., Tiwari, A.N., Negi, Y.S., Microhardness of PEEK/ceramic micro- and nanocomposites: Correlation with Halpin-Tsai model, Materials Science and Engineering A 491 (1-2), pp. 230-236
153. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, (2003)
Цитиран от: Francisco Carlos Rehder Neto, Estudo da progressão e inibição de lesões artificiais de cárie através de alterações da microdureza superficial., Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Ribeirão Preto , Brasil, (2008) [60] Doctoral thesis
154. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Drozdov, A.D., Christiansen, J.deC., Thermo-viscoelastic and viscoplastic behavior of high-density polyethylene , International Journal of Solids and Structures 45 (14-15), pp. 4274-4288
155. Труд: L. Minkova, H. Yordanov, G. Zamfirova, P.L.Magagnini, Microhardness of compatibilized blends of polypropylene with a semiflexible liquid crystalline polymer Coll. and Polym. Sci., Vol. 280 (4), pp. 358-364 (2002)
Цитиран от: Domasius Nwabunma, Thein Kyu, “Polyolefin Blends”, Chapter 17 “Compatibilization and Crystallization of Blends" , John Wiley & Sons, Inc.,(2008) [p.525 [39]] Book
156. Труд: M. Misheva, N. Djourelov, G. Zamfirova, A. Dimitrova,Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Free Volume Structure Studied By Positron Annihilation Lifetime Technique, Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 17, pp. 2348-2353, (2000)
Цитиран от: Paranhos, C. M., Soares, B. G., Machado, J. C., Windmöller, D., & Pessan, L. A., Microstructure and free volume evaluation of poly(vinyl alcohol) nanocomposite hydrogels. , European Polymer Journal, 43 (12), pp. 4882-4890, (2007)
157. Труд: M. Misheva, N. Djourelov, G. Zamfirova, A. Dimitrova,Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Free Volume Structure Studied By Positron Annihilation Lifetime Technique, Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 17, pp. 2348-2353, (2000)
Цитиран от: Paranhos, C. M., Soares, B. G., Oliveira, R. N., Pessan, L. A., de Freitas, D. S., Windmöller, D., & Machado, J. C., Microstructural evaluation of poly (vinyl alcohol)‐based hydrogels obtained by freezing‐thawing technique: Thermal analysis and positron annihilation. , Journal of applied polymer science, 105 (2), pp. 899-902, (2007)
158. Труд: G. Zamfirova, M. Misheva, M. Kresteva, N. Djourelov, R. Benavente, E. Pérez, J. M. Pereña, Physical Aging of Poly(diethylene glycol p,p´ bibenzoate) J. Appl. Polym. Sci., Vol. 83, pp. 2363-2368, (2002)
Цитиран от: Hu, C. C., Fu, Y. J., Hsiao, S. W., Lee, K. R., Lai, J. Y., Effect of physical aging on the gas transport properties of poly (methyl methacrylate) membranes., Journal of Membrane Science, 303 (1), pp. 29-36, (2007)
159. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Gupta, A.K., Bajpai, R., Keller, J.M., Microhardness investigation on thin films of virgin and electrically aged pure PVF and isomorphic polyblends of PVF/PVDF, Express Polymer Letters 1 (9), pp. 616-621
160. Труд: M. Misheva, N. Djourelov, G. Zamfirova, A. Dimitrova,Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Free Volume Structure Studied By Positron Annihilation Lifetime Technique, Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 17, pp. 2348-2353, (2000)
Цитиран от: Machado, J. C., Silva, G. G., Oliveira, F. C. D., Lavall, R. L., Rieumont, J., Licinio, P., & Windmöller, D., Free‐volume and crystallinity in low molecular weight poly (ethylene oxide). , Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 45 (17), pp. 2400-2409, (2007)
161. Труд: N. Djourelov, M. Misheva, G. Zamfirova, R. Benavente, E. Pérez, J. M. Pereña, Positron Annihilation in Norbornene-Ethylene Copolymers, Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 204, pp. 1531-1538, (2003)
Цитиран от: Dlubek, G., Pionteck, J., Shaikh, M. Q., Häußler, L., Thränert, S., Hassan, E. M., Krause-Rehberg, R., The free volume in two untreated, pressure-densified, and CO2 gas exposed polymers from positron lifetime and pressure-volume-temperature experiments., e-Polymers, 7 (1), pp. 1244-1263, (2007)
162. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Freund, M.S., Deore, B.A., Self-Doped Conducting Polymers (Book), , Self-Doped Conducting Polymers pp. 1-326
163. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Lednický, F., Šlouf, M., Kratochvíl, J., Baldrian, J., Novotná, D., Crystalline character and microhardness of gamma-irradiated and thermally treated UHMWPE, Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics 46 B (3), pp. 521-531
164. Труд: G. Zamfirova, M. Kresteva, M. Misheva, M. Mihailova, E. Pérez and J. M. Pereña, Comparative Structural Studies of Poly(Heptamethylene p,p Bibenzoate) by X-Ray Diffraction, Positron Annihilation and Microhardness Polymer International, Vol. 52, pp. 46-50, (2003)
Цитиран от: Bhajantri, R. F., Ravindrachary, V., Harisha, A., Ranganathaiah, C., Kumaraswamy, G. N., Effect of barium chloride doping on PVA microstructure: positron annihilation study., Applied Physics A: Materials Science and Processing, 87 (4), pp. 797-805, (2007)
165. Труд: G. Zamfirova, M. Misheva, E. Pérez, R. Benavente, M. L. Cerrada, N. Djourelov, M. Kresteva, J. M. Pereña, Norbornene-Ethylene Copolymers Studied by Non-Destructive Methods, Polymer Journal, Vol. 34, pp. 779-785 (2002)
Цитиран от: Błochowiak, Mariusz., Structure and properties of norbornene-ethylene copolymers Struktura i własności kopolimerów norbornenu. , Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany, Department of Molecular Physics, Faculty of Chemistry, Technical University of Łódź, Poland, (2006) [26] Doctoral thesis,
166. Труд: M. L. Cerrada, R. Benavente, G. Zamfirova, E. Peréz, Influence of the Fiber on the Structure and Viscoelastic Relaxations in Composites Based on a Metallocenic Ethylene-1-Octene Plastomer Polymer Journal, Vol. 34 (3), pp. 175-183, (2002)
Цитиран от: Perena, J. M., The Use of Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA) for Studying and Testing Polymeric Composite Materials , Proc. in the 11th Int. Conf. on Mechanics and Technology of Composite Materials, pp. 50-55, (2006) [11]
167. Труд: G. Zamfirova, J. Jeliazkov, E. Nedkov, Mechanical and Morphological Investigation of UHMWPE / Fe Composites. Coll. Polym. Sci., Vol. 260, pp. 105-111, (1991)
Цитиран от: Fang, Liming, Processing of UHMWPE and HA/UHMWPE nanocomposite for biomedical applications. , Hong Kong University of Science and Technology, (2006) [158] Doctoral thesis
168. Труд: M. Misheva, N. Djourelov, G. Zamfirova, A. Dimitrova,Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Free Volume Structure Studied By Positron Annihilation Lifetime Technique, Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 17, pp. 2348-2353, (2000)
Цитиран от: Kolařík, J., Pegoretti, A., Fambri, L., Penati, A., High‐density polyethylene/cycloolefin copolymer blends, part 2: Nonlinear tensile creep., Polymer Engineering & Science 46 (10), pp. 1363-1373, (2006)
169. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Suh, A.Y., Patel, J.J., Polycarpou, A.A., Conry, T.F., Scuffing of cast iron and Al390-T6 materials used in compressor applications , Wear 260 (7-8), pp. 735-744
170. Труд: G. Zamfirova, M. Misheva, E. Pérez, R. Benavente, M. L. Cerrada, N. Djourelov, M. Kresteva, J. M. Pereña, Norbornene-Ethylene Copolymers Studied by Non-Destructive Methods Polymer Journal, Vol. 34, pp. 779-785 (2002)
Цитиран от: Blochowiak, M., Pakula, T., Butt, H. J., Bruch, M., Floudas, G., Thermodynamics and rheology of cycloolefin copolymers., The Journal of chemical physics, 124 (13), pp. 134903, (2006)
171. Труд: G. Zamfirova, M. Misheva, E. Pérez, R. Benavente, M. L. Cerrada, N. Djourelov, M. Kresteva, J. M. Pereña, Norbornene-Ethylene Copolymers Studied by Non-Destructive Methods Polymer Journal, Vol. 34, pp. 779-785 (2002)
Цитиран от: Kolařík, J., Pegoretti, A., Fambri, L., & Penati, A.,High‐density polyethylene/cycloolefin copolymer blends, part 2: Nonlinear tensile creep., Polymer Engineering & Science, 46 (10), pp. 1363-1373, (2006)
172. Труд: G. Zamfirova, M. Kresteva, M. Misheva, M. Mihailova, E. Pérez and J. M. Pereña, Comparative Structural Studies of Poly(Heptamethylene p,p Bibenzoate) by X-Ray Diffraction, Positron Annihilation and Microhardness Polymer International, Vol. 52, pp. 46-50, (2003)
Цитиран от: T. R. Crompton, ”Polymer Reference Book”, , Rapra Technology Limited,(2006) [p.448[59]] book
173. Труд: N. Djourelov, M. Misheva, G. Zamfirova, R. Benavente, E. Pérez, J. M. Pereña, Positron Annihilation in Norbornene-Ethylene Copolymers. Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 204, pp. 1531-1538, (2003)
Цитиран от: Blochowiak, M., Pakula, T., Butt, H.-J., Bruch, M., Floudas, G.,Thermodynamics and rheology of cycloolefin copolymers, The Journal of chemical physics, 124 (13), pp. (2006)
174. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Zhang, Y., Zhang, S.Y., Chui, Y.H., Wan, H., Effect of impregnation and in-situ polymerization of methacrylates on hardness of sugar maple wood, Journal of Applied Polymer Science 99 (4), pp. 1674-1683
175. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Zhang, Y., Chen, J., Hu, L., Liu, W., Pressureless-sintering behavior of nanocrystalline ZrO2-Y2O3-Al2O3 system, Materials Letters 60 (17-18), pp. 2302-2305
176. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Mkaddem, A., Gassara, F., Hambli, R., A new procedure using the microhardness technique for sheet material damage characterisation , Journal of Materials Processing Technology 178 (1-3), pp. 111-118
177. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Mkaddem, A., Bahloul, R., Dal Santo, P., Potiron, A., Experimental characterisation in sheet forming processes by using Vickers micro-hardness technique , Journal of Materials Processing Technology 180 (1-3), pp. 1-8
178. Труд: G. Zamfirova, M. Misheva, E. Pérez, R. Benavente, M. L. Cerrada, N. Djourelov, M. Kresteva, J. M. Pereña, N. Djourelov, M. Misheva, G. Zamfirova, R. Benavente, E. Pérez, J. M. Pereña, Positron Annihilation in Norbornene-Ethylene Copolymers. Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 204, pp. 1531-1538, (2003)
Цитиран от: Błochowiak, Mariusz, "Structure and properties of norbornene-ethylene copolymers Struktura i własności kopolimerów norbornenu.", , Technical University of Łódź, Poland, (2006) [25] Doctoral thes
179. Труд: Zamfirova, G., Lorenzo, V., Benavente, R., Pereña, J. M., On the relationship between modulus of elasticity and microhardness, Journal of Applied Polymer Science 88 (7), pp. 1794–1798, May 2003
Цитиран от: Palza, H., López-Majada, J.M., Quijada, R., (...), Pérez, E., Cerrada, M.L., Metallocenic copolymers of isotactic propylene and 1-octadecene: Crystalline structure and mechanical behavior, Macromolecular Chemistry and Physics 206 (12), pp. 1221-1230
180. Труд: N. Djourelov, M. Misheva, G. Zamfirova, R. Benavente, E. Pérez, J. M. Pereña, Positron Annihilation in Norbornene-Ethylene Copolymers, Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 204, pp. 1531-1538, (2003)
Цитиран от: Seydewitz, V., Krumova, M., Michler, G. H., Park, J. Y., & Kim, S. C., Morphology and micromechanical behaviour of ethylene cycloolefin copolymers (COC). , Polymer, 461 (5), pp. 5608-5614, (2005)
181. Труд: L. Minkova, H. Yordanov, G. Zamfirova, P.L.Magagnini, Microhardness of compatibilized blends of polypropylene with a semiflexible liquid crystalline polymer Coll. and Polym. Sci., Vol. 280 (4), pp. 358-364 (2002)
Цитиран от: Flores, A., Pieruccini, M., Stribeck, N., Funari, S. S., Bosch, E., Baltá-Calleja, F. J., Structure formation in poly (ethylene terephthalate) upon annealing as revealed by microindentation hardness and X-ray scattering. , Polymer, 46 (22), pp. 9404-9410, (2005)
182. Труд: G. Zamfirova, M. Misheva, E. Pérez, R. Benavente, M. L. Cerrada, N. Djourelov, M. Kresteva, J. M. Pereña, Norbornene-Ethylene Copolymers Studied by Non-Destructive Methods Polymer Journal, Vol. 34, pp. 779-785 (2002)
Цитиран от: Seydewitz, V., Krumova, M., Michler, G. H., Park, J. Y., Kim, S. C., Morphology and micromechanical behaviour of ethylene cycloolefin copolymers (COC). , Polymer, 46 (15), pp. 5608-5614, (2005)
183. Труд: Pereña, J.M., Lorenzo, V., Zamfirova, G., Dimitrova, A., Microhardness of polyethylene surface modified by chlorosulphonic acid, Polymer Testing, 19(2), April 2000, pp. 231-236
Цитиран от: Desai, S.M., Singh, R.P., Surface modification of polyethylene, Advances in Polymer Science 169, pp. 231-293
184. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Yoldas, O., Akova, T., Uysal, H., Influence of different indentation load and dwell time on Knoop microhardness tests for composite materials , Polymer Testing 23 (3), pp. 343-346
185. Труд: L. Minkova, H. Yordanov, G. Zamfirova, P.L.Magagnini, Microhardness of compatibilized blends of polypropylene with a semiflexible liquid crystalline polymer Coll. and Polym. Sci., Vol. 280 (4), pp. 358-364 (2002)
Цитиран от: 5Xu, G. C., Li, A. Y., De Zhang, L., Yu, X. Y., Xie, T., Wu, G. S., Nanomechanic properties of polymer-based nanocomposites with nanosilica by nanoindentation. , Journal of reinforced plastics and composites, 23 (13), pp. 1365-1372, (2004)
186. Труд: Pereña, J.M., Lorenzo, V., Zamfirova, G., Dimitrova, A., Microhardness of polyethylene surface modified by chlorosulphonic acid, Polymer Testing, 19(2), April 2000, Pages 231-236
Цитиран от: Albertsson Ann-Christine,“Long-Term Properties of Polyolefins” , Springer Science &Business, 169, (2004),(cited in pp 287 [37] Book
187. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Vriend, N.M., Kren, A.P., Determination of the viscoelastic properties of elastomeric materials by the dynamic indentation method, Polymer Testing 23 (4), pp. 369-375
188. Труд: M. Misheva, N. Djourelov, G. Zamfirova, A. Dimitrova,Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Free Volume Structure Studied By Positron Annihilation Lifetime Technique, Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 17, pp. 2348-2353, (2000)
Цитиран от: Oleinik, E.F., Plasticity of Semicrystalline Flexible-Chain Polymers at the Microscopic and Mesoscopic Levels. , Polymer Science - Series C, 45 (1), pp. 17-117, (2003)
189. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Keong, K.G., Sha, W., Malinov, S., Hardness evolution of electroless nickel-phosphorus deposits with thermal processing, Surface and Coatings Technology 168 (2-3), pp. 263-274
190. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Luo, C., Atvars, T.D.Z., Meakin, P., Hill, A.J., Weiss, R.G., Determination of initial and long-term microstructure changes in ultrahigh molecular weight polyethylene induced by drawing neat and pyrenyl modified films, Journal of the American Chemical Society 125 (39), pp. 11879-11892
191. Труд: Zamfirova, G., Pereña, J.M., Benavente, R., Pérez, E., Cerrada, M.L., Nedkov, E., Mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene obtained with different cocatalyst systems, Polymer Journal 34 (3), pp. 125-131 (2002)
Цитиран от: Oleinik, E.F., Plasticity of Semicrystalline Flexible-Chain Polymers at the Microscopic and Mesoscopic Levels, Polymer Science - Series C 45 (1), pp. 17-117
192. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: International Polymer Science and Technology,, Rubber and Plastics Research Association of Great Britain, 29, (1-4), 2002, [p. T-69 [15]] Book
193. Труд: M. L. Cerrada, R. Benavente, G. Zamfirova, E. Peréz, Influence of the Fiber on the Structure and Viscoelastic Relaxations in Composites Based on a Metallocenic Ethylene-1-Octene Plastomer Polymer Journal, Vol. 34 (3), pp. 175-183, (2002)
Цитиран от: “Process and Chemical Engineering”, , Royal Society of Chemistry, 21, (7-12), University of Michigan (2002) [p. 77] Book
194. Труд: Pereña, J.M., Lorenzo, V., Zamfirova, G., Dimitrova, A., Microhardness of polyethylene surface modified by chlorosulphonic acid, Polymer Testing, 19(2), April 2000, pp. 231-236
Цитиран от: Cerrada, M.L., De la Fuente, J.L., Madruga, E.L., Fernández-García, M., Preparation of poly(tert-butyl acrylate-g-styrene) as precursors of amphiphilic graft copolymers: 2. Relaxation processes and mechanical behavior , Polymer 43 (9), pp. 2803-2810
195. Труд: G. Zamfirova, M. Raab, Z. Pelzbauer,Strain Concentration of the Crack Corners in Polyethylene Film. J. Mat. Sci., Vol.16, pp. 3381-3392, (1981)
Цитиран от: Rubber and Plastics Research Association of Great Britain.“Polymer crystals, structure and morphology“, , European Physical Society, (1982); (Second esition) European Physical Society , Polymer crystals, structure and morphology, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Spain) (2002) [p.12 [8]] book
196. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Pergande, S. R., Polycarpou, A. A., Conry, T. F., “Use of Nano-Indentation and Nano-Scratch Techniques to Investigate Near Surface Material Properties Associated Scuffing of Engineering Surfaces.” , Air Conditioning and Refrigeration Center. University of Illinois at Urbana-Champaign., Mechanical & Industrial Engineering Dept., (2001) [cited in p.146] Doctoral thesis
197. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A., Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique, Polymer Testing Volume 19(5), August 2000, pp. 533-542
Цитиран от: Bieliński, D., Gła̧b, P., Ślusarski, L., Zastosowanie metody FT-IR i pomiaru twardości metoda̧ nanoindentacji do badania przebiegu fotosieciowania żywicy poliestrowej | [FT-IR ATR spectra and nanohardness measurements as used to follow the progress in photocuring of polyester resins] , Polimery/Polymers 46 (7-8), pp. 494-500
198. Труд: Zamfirova, G., Dimitrova, A.,Some methodological contributions to the Vickers microhardness technique
Цитиран от: Ali Mkaddem , A, Riadh Bahloula, Philippe Dal Santoa and Alain Potirona, Experimental characterisation in sheet forming processes by using Vickers micro-hardness technique , J. of Materials Processing Technology,Volume 180, Issues 1-3, 1, p. 1-8 (2006)
199. Труд: Perena, J.M., Lorenzo, V., Zamfirova, G., Dimitrova, A.,Microhardness of polyethylene surface modified by chlorosulphonic acid
Цитиран от: M. L.Cerrada, J. L. De la Fuente, E. L. Madruga, M. Fernandez-Garcia, Preparation of poly(tert-butyl acrylate-g-styrene) as precursors of amphiphilic graft copolymers: 2. Relaxation processes and mechanical behavior, Polymer ,Volume 43, Issue 9, 1, p. 2803-2810 (2002)
200. Труд: Perena, J.M., Lorenzo, V., Zamfirova, G., Dimitrova, A.Microhardness of polyethylene surface modified by chlorosulphonic acid
Цитиран от: S. M. Desai, R. P. Singh, Surface modification of polyethylene, Advances in Polymer Science, Volume 169, p. 231-293 (2004)
201. Труд: G. Zamfirova, M. Raab, Z. Pelzbauer,Strain Concentration of the Crack Corners in Polyethylene Film. J. Mat. Sci., Vol.16, pp. 3381-3392, (1981)
Цитиран от: Jan F. Rabek, “Polymer Photodegradation: Mechanisms and experimental methods” , Chapman & Hall, Springer-Science+Busines Media, B.V. (1995),[p. 654 [2319] book
202. Труд: Strain Concentration at the Crack Corners in Polyethylene Film. J. Mat. Sci., (ISSN:0022-2461 IF: 2.371- 2.32) Vol.16, pp. 3381-3392, (1981) G. Zamfirova, M. Raab, Z. Pelzbauer.
Цитиран от: Ogata, N., Minamimoto, M., Yoshida, K., Effect of Uniaxial Orientation on Environmental Stress Cracking in Low-Density Polyethylene , Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 32 (358), pp. 802-807,1983.

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2016
Тема: Micromechanical and structural investigation of cellulose derivatives with novel molecular topological structures
Тип: международен проект 2016-2018
Поръчител: фонд "Нучни изследвания"
Ръководител: Г.Замфирова и Zhang Jun
2. Година: 2014
Тема: Симулиране на процеса на микро- и наноиндентация на материали посредством метода на крайните елементи (II етап)
Тип: проект (Договор № 1620/22.04.2014)
Поръчител: ВТУ “Т. Каблешков“
Ръководител: Г. Замфирова
3. Година: 2013
Тема: Симулиране на процеса на микро- и наноиндентация на материали посредством метода на крайните елементи (I етап)
Тип: проект (Договор № 1509/25.04.2013)
Поръчител: ВТУ “Т. Каблешков“
Ръководител: Г. Замфирова
4. Година: 2008
Тема: Механични и структурни изследвания на полимерни нанокомпозити с индустриално приложение
Тип: проект, 2008-2011, (Договор № Д002-138/ 15.12.2008)
Поръчител: фонд "Нучни изследвания"
Ръководител: Г. Замфирова
5. Година: 2007
Тема: Conversion from micro- and nano-indentation instrumented measurements data to mechanical characteristics of viscoelastic materials (Превръщане на данните от микро- и нанопроникващите измервания в механични характеристики на вискозноеластични материали)
Тип: проект тригодишен договор 2007-2010, № AA200710801
Поръчител: Чешката Академия на Науките
Ръководител: Иржи Минстер, Инст. по механика ЧАН-Чехия
6. Година: 2004
Тема: Микротвърдостно изследване на механичните свойства на полимерни и каучукови детайли, използвани в железопътния транспорт
Тип: проект (Договор № 3561/29.09.2004)
Поръчител: ВТУ “Т. Каблешков“
Ръководител: Г. Замфирова
7. Година: 2004
Тема: Application of Positron Annihilation (PA) methods, together with conventional ones, to study the structural changes in some environmentally friendly polymers upon ionising radiation (Приложение на позитронната анихилация и някои конвенционални методи за изследване на структурните промени при йонизиращи лъчения за някои полимери с добри екологични свойства.)
Тип: 2004-2005 двугодишен договор
Поръчител: Международната Агенция по Атомна Енергия
Ръководител: Марийка Мишева, СУ‚ „Св. Св. Кл. Охридски
8. Година: 2004
Тема: Mechanical and structural investigation of some new polymeric materials (Механични и структурни изследвания на нови полимерни материали)
Тип: 2004-2005 двугодишен договор за международно научно сътрудничество
Поръчител: БАН -България и Висшия Съвет по Наука-Испания
Ръководител: Г. Замфирова и J. M. Perena
9. Година: 2003
Тема: Методи за изследване на неопределеност на резултатите получени чрез микропроникващи техники
Тип: проект (Договор № 2127/06.08.2003)
Поръчител: ВТУ “Т. Каблешков
Ръководител: В. Гайдаров
10. Година: 2002
Тема: Изследване на еластомерни състави за детайли, предназначени за железопътния транспорт
Тип: проект (Договор № 2197/06.08.2002)
Поръчител: ВТУ “Т. Каблешков“
Ръководител: Г. Замфирова
11. Година: 2000
Тема: Non-destructive Investigation Methods for the Connection Between Structural and Mechanical Properties of Some Polymeric Materials (Безразрушителни методи за изследване на връзката структура-механични свойства на някои полимерни материали)
Тип: 2000-2002 двугодишен договор за международно научно сътрудничество
Поръчител: БАН -България и Висшия Съвет по Наука-Испания
Ръководител: Г. Замфирова и J. M. Perena
12. Година: 1998
Тема: Evaluation of the Mechanical Properties of Polymers and Composites by Means of Microhardness Indentation (Оценка на механичните свойства на полимери и композити чрез микротвърдост)
Тип: 1998-1999 двугодишен договор за международно научно сътрудничество
Поръчител: БАН -България и Висшия Съвет по Наука-Испания
Ръководител: Г. Замфирова и J. M. Perena
13. Година: 1996
Тема: Изследване на връзката между структурата и свойствата на някои полимерни материали чрез микротвърдостни и механични методи
Тип: 1996-1998 проект (Договор № Х 552/1996)
Поръчител: фонд "Нучни изследвания"
Ръководител: Г. Замфирова
14. Година: 1993
Тема: Физико-механични и структурни изследвания на полимерни фолийни и листови материали
Тип: 1993-1995 проект (Договор № Х 269/1993)
Поръчител: фонд "Нучни изследвания"
Ръководител: Г. Замфирова

 Учебници и помагала

1. G. Zamfirova, Indentation Methods for the Characterization of Carbon-Based Polymer Nanocomposites , Elsevie rin:Carbon-Based Polymer Nanocomposites for Environmental and Energy Applications, pp 79-111, 2018г.
2. 2. V. Ilcheva ,V. Boev, D. Tatchev, G. Avdeev, G. Zamfirova, V. Gaydarov, V. Lilova, T. Petkova, Synthesis and Characterization of Organically Modified Silicates Obtained by Co-condensation of Two Organic – Inorganic Ureasilicate Monomers, Chapter 33.in book: Advanced Nanotechnologies for Detection and Defence against CBRN Agents, pp 339-347, 2018г.
3. Й.Петков, Г.Замфирова, Р.Горгорова, "Ръководство за лабораторни упражнения по химия", ВТУ "Т.Каблешков", София, 2008г.
4. Й.Петков, Г.Замфирова, "Химия",, ВТУ "Т.Каблешков", София, 2007г.
5. G. Zamfirova,Tensile and Microhardness Measurements. , In the book "Elementos Estructurales con Materiales Polimeros", Universidade da Coruna, Spain, pp.173-190, (1996) , 1996г.

 Доклади на научни форуми

1. Boev V., Ilcheva V., ..., Zamfirova G., Gaydarov V., ..., Petkova T., Optical, structural and mechanical properties of sol-gel organic – inorganic hybrids, obtained by co-condensation of two ureasilicate stoichiometric precursors, 25-th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 19–22 September, Ohrid, Book of abstracts POL O-4, p. 220, 2018г.
2. T. Petkova, V. Ilcheva, V. Boev, D. Tatchev, G. Avdeev, G. Zamfirova, V. Gaydarov, Study of silicate hybride materials, Third International Symposium on Dielectric Materials and Applications, Beni Mellal, Morocco, 18-20 April, 2018г.
3. Gallina Zamfirova, Valentin Gaydarov , Jun Zhang, Jinming Zhang, Nanoindentation as an adequate tool for studding mechanical properties of cellulose derivatives , 20h International workshop on Nanoscience and Nanotechnology (NANO 2018) 8-10.11.2018 , Sofia,Bulgaria, 2018г.
4. G. Zamfirova, V. Gaydarov, N. Djourelov, J Zhang,Synergetic effect of nanoindentation (DSI) measurements and positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS) when studying polymers , 20h International workshop on Nanoscience and Nanotechnology (NANO 2018) 8-10.11.2018 , Sofia, Bulgaria., 2018г.
5. V. Zhelev, R. Harizanova, A. Stoilova, V. Gaydarov, G. Zamftova, E. Stoykova, D. Nazarova, L. Nedelchev, Thermal properties and microhardness of azopolymer thin films for optical applications, Proc. in International Conference on Advanced Optical Materials and Technologies, 27-29 April, Borovetz, Bulgaria, 2018г.
6. В. Гайдаров, Г. Замфирова, Дълбочинно-чувствителна индентация като метод за изследване на еластомерни композити, Програма от Пета Научно-практическа Конференция с международно участие (Българска Асоциация Каучукова Промишленост) Д14, стр. 55-56, октомври, 2016г.
7. G. Zamfirova, V. Gaydarov, F. Faraguna, E. Vidović, A. Jukić, Influence of carbon nanotubes compatibilisation on the mechanical properties of polymethacrylate nanocomposites, SGI-FunD Simposium, COST ActionMP1106, Sofia, Bulgaria, p.101, 2015г.
8. G. Zamfirova, V. Gaydarov, Depth-sensing indentation analysis of nanocompositions filled with carbon nanotubes , POLYCHAR 20, World Forum on Advanced Materials, Dubrovnik, CROATIA, p.134 , 2012г.
9. G. Zamfirova, V. Gaydarov, J.M. Perena, R. Benavente, E. Perez, M.L.Cerrada, Nanocomposites of polypropylene/carbon nanotubes: structural and mechanical behavior, Proc. in 9-th SAP (Simposio Argentino de Polumeros), Bahia Blanca, Argentina, T-047, 2011г.
10. R. Mateva, Kr. Zhilkova, G. Zamfirova, R. Diaz-Calleja, A. Garcia-Bernabe´, Block copolymers of ξ-hexanolactam and ω-dodekalactam with an elastic polypropyleneoxide block. Structure-properties relationships. , 20-th Congress of Chemist and Technologists of Macedonia, Ohrid, PPM–18-E, (2008) , 2008г.
11. G. Zamfirova, V. Gaydarov, D. L. Velasquez, Tentative Determination of The Mechanical Properties оf Polycarbonates by Microindentation Methods. , Proc. in 16-th National Symposium‘Polymers 2008’,11-5-Р17, Sofia, BULGARIA , 2008г.
12. D. L.Velazquez, AM. Herrera, G. Zamfirova, V.Gaydarov, Microhardness investigation of polycarbonates, Proceedings of the XI Simposio Latinoamericano (SLAP-2008) Lima, Peru, 2008г.
13. G. Zamfirova, V. Gaydarov, N Djourelov, E. Nedkov, J. Perena, Positron Annihilation and Microhardness as Complementary Methods for Polymer Investigation, 23-rd conference PMM "Current and Future Trends in Polymeric Materials" (PC-17) Prague, Czech Republic , 2005г.
14. G. Zamfirova, Relaxation Processes during Microhardness Measurements, 23-rd conference PMM "Current and Future Trends in Polymeric Materials" (PC-17) Prague, Czech Republic , 2005г.
15. G. Zamfirova, M. Misheva, V. Gaydarov, E. Nedkov, J. M. Perena, Gamma Irradiated Polypropylene Investigated by Microindentation and Positron Annihilation Methods, Nuevas frontieras en polimeros, IX Reunion del GEP Jaca, Spain , 2005г.
16. В. Гайдаров, К. Пешинска, Г. Замфирова, Р. Матева, Микротвърдостно изследване на съполимери на полиамиди и полиетери. , 15-ти Нац. симпозиум „Полимери-2005”, II-С-1, стр. 47, София, БЪЛГАРИЯ, (2005) , 2005г.
17. G. Zamfirova, M. Misheva, R. Benavente, E. Perez, J.M. Perena, Gamma - Irradiated Ultra High Molecular Weight Polyethylene, 9-th Simposio Latinoamericano de Polimeros "SLAP-2004"(C-1-22) Valencia, Spain , 2004г.
18. G. Zamfirova, V. Gaydarov, E. Ivanov, J. M. Perena, Scale Factor and Microhardness Investigation of Thin Polymeric Materials, 9-th Simposio Latinoamericano de Polimeros "SLAP-2004"(O-6-1) Valencia, Spain , 2004г.
19. Г. Замфирова, В, Гайдаров, Т. Кирова, Н. Дишовски, Микротвърдостта като метод за изследване на еластомерни материали. , XIV Нац. симпозиум „Полимери-2002“ (II-С-1) стр. 42, София. БЪЛГАРИЯ (2002), 2002г.
20. R. Benavente, T. Scrivani, M. L. Cerrada, G. Zamfirova, E. Perez, J.. M. Perena, Determination of the Glass Transition of а Series of Ethylene-Norbornene Copolymer by Differential Scanning Calorimetry, Dynamic Mechanical Thermal Analysis and Microhardness, 4-th International Discussion Meeting on Relaxation in Complex Systems Hersonissos, Heraklion, Crete, HELLAS, Greesce , 2001г.
21. G. Zamfirova, J. M. Perena, R. Benavente, V. Lorenzo, Microhardness and Mechanical Properties of UHMWPE Obtained With Different Co-Catalyst Systems , Polimeros en el Siglo XXI, VII Reunion del GEP (RSEQ, RSEF) San Lorenzo de El Escorial, Madrid, Spain , 2001г.
22. Г. Замфирова, Микротвърдостни изследвания на полимерни материали. , 8-ми Нац. Симпозиум „ПОЛИМЕРИ-99, Бургас, БЪЛГАРИЯ, II-Д-2, (1999) , 1999г.
23. G. Zamfirova, M. Misheva, A. Dimitrova, I. Kolarov, Non-destructive Investigation of Ultra High Molecular Weight Polyethylene, NATO ASI meeting "Structure Development in Processing for Polymer Property Enhancement", Caminha, Portugal, PC-12-26, 1999г.
24. Г. Замфирова, Е. Халова, Е. Иванов, М. Мишева, , J. M. Perena, V. Lorenzo, Определяне на активационен обем в съполимери на етилен и норборнен чрез микроттвърдостни измервания. , 8-ми Нац. Симпозиум „ПОЛИМЕРИ-99, Бургас, БЪЛГАРИЯ, II-П-4, (1999)., 1999г.
25. G. Zamfirova, D.C. Bassett, J. J. Janimak, Microhardness Measurements of Linear Low Density Polyethylene Deformed in the Region of Yield Point, 8-th Discussion conference " Mechanical Behavior of Polymeric Materials", Prague, Czech Republic, PC-56, 1998г.
26. Г. Замфирова, Е. Халова, Е. Недков, Микротвърдост и микроскопия на гама облъчен полиоксиетилен. , 3-та Нац. конф. по химия, Пловдив, БЪЛГАРИЯ, IV/31, стр. 203, (1998), 1998г.
27. Г. Замфирова, А. Димитрова, Влияние на гама-радиацията върху микротвърдостта на свръхвисокомолекулен полиетилен , 3-та Нац. конф. по химия, Пловдив, БЪЛГАРИЯ, IV/32, стр. 204, (1998), 1998г.
28. Г. Замфирова, Х. Перена, М. Кръстева, Е. Халова, М. Михайлова, В. Кръстев, Надмолекулна структура на течнокристални поли(бибензоати). , 3-та Нац. конф. по химия, Пловдив, БЪЛГАРИЯ, III/34, стр. 155, (1998), 1998г.
29. А. Димитрова, М. Великова, Д. Дамянов, Г. Замфирова, Е. Недков, Микротвърдостни изследвания ня СВМПЕ, получен с различни катализаторни системи. , 8-ми Нац. конгрес по теорет. и приложна механика, София, БЪЛГАРИЯ, (1997) , 1997г.
30. Г. Замфирова, А. Димитрова ,Метод за определяне на размерите на отпечатъка в натоварено състояние чрез стандартен уред за микротвърдост по Викерс. , 12-ти Нац. симпозиум „Полимери 96“ София, БЪЛГАРИЯ, П-II. 14, стр. 61, (1996), 1996г.
31. Г. Замфирова, Изследване релаксацията на отпечатъка при микротвърдостни измервания по Викерс. , 12-ти Нац. симпозиум „Полимери 96“ София, БЪЛГАРИЯ, HC-II.1, стр. 41, (1996), 1996г.
32. А. Кадрева, Г. Замфирова, П. Копчев, Е. Недков, Микротвърдостни изследвания на композиционни смеси – тефлон/базалтов прах. , 2-ра Нац. конф. по химия, Пловдив, БЪЛГАРИЯ, V/ 11, стр. 235, (1995), 1995г.
33. Й. Петков, Г. Замфирова, А. Тошев, В. Гълъбова, За обучението по химия в нехимически ВУЗ. , 2-ра Нац. конф. по химия, Пловдив, БЪЛГАРИЯ, X/ 12, стр. 413, (1995) , 1995г.
34. G. Zamfirova, A. Kadreva, E. Nedkov, Morphology and Microhardness of Gamma-irradiated Ultra High Molecular Weight Poly(ethylene oxide), EPS Conference "Morphology of Polymers", Prague, Czech Republic, p. 26, 1995г.
35. G. Zamfirova, E. Nedkov, Composite Coatings - Ultra High Molecular Weight Polyethylene with Metal Oxides, 5-th European Polymer Federation Symposium on Polymeric Materials, Basel, Switzerland, spp2- p. 10, 1994г.
36. G. Zamfirova, Investigation on the Tensile Deformation and Rupture of LDPE Foil by Variation of Test Specimen Sizes and Microhardness Measurements, Europhysics Conf. on Macromolecular Physics " Structure Development During Polymer Processing", Eindhoven, The Netherlands, P-35 p. 1, 1994г.
37. Г. Замфирова, Е. Недков, М. Харалампиев, И. Тонков, Методика за определяне на микротвърдост и други микротвърдостни характеристики на полимерни фолийни материали. , XI Нац. Симпозиум „Полимери-93“, (НС-2.5) стр. 44, Варна, БЪЛГАРИЯ, (1993)., 1993г.
38. G. Zamfirova, E. Nedkov,Mechanical and Morphological Peculiarities of Polymers Determined by Microhardness Methods, 25-th Euro physics Conf. on Macromolecular Physics " Orientation Phenomena in Polymers", St. Petersburg, Russia, p. 128, 1992г.
39. G. Zamfirova, J. Jeliazkov, E. Nedkov, Structure Changes of UHMWPE after Pressing and Sintering. , 13-th Discussion Conference " Mechanisms of Polymer Strength and Toughness", Prague, CZECH REPUBLIC, P-31, (1990), 1990г.
40. Г. Замфирова, Диалектическо единство на учебно-възпитателния процес по химия с някои изисквания на педагогиката и философията. , ЮНС на ВНВВУ „Г. Бенковски“, Долна Митрополия, БЪЛГАРИЯ, (1990), 1990г.
41. Г. Замфирова, Развитие на способността за оценка и самооценка у курсантите при изучаване на естествените науки. , ЮНС на ВНВВУ „Г. Бенковски“, Долна Митрополия, БЪЛГАРИЯ, (1990), 1990г.
42. G. Zamfirova, The Influence of Specimen Dimensions upon the Ultimate Tensile Properties of LDPE Films, 13-th Discussion Conference " Mechanisms of Polymer Strength and Toughness", Prague, Czech Republic, p. 60, 1990г.
43. M. Raab, G. Zamfirova, Competition Between Orientation and Fracture in Ductile Polymers, Main Lecture at the 13th Discussion Conference " Mechanisms of Polymer Strength and Toughness", Prague, Czech Republic, p. 3, 1990г.
44. G. Zamfirova, M. Raab., Microhardness Investigation on Polyethylene High Density During the Neck Formation., 10-th Anniversary Symposium "Polymers-89”, Varna, BULGARIA, P-2.12, p. 108, (1989)., 1989г.
45. G. Zamfirova, J. Jeliazkov, E. Nedkov, Mechanical and Morphological Investigation of UHMWPE/ Fe composites. , 32-nd Microsymposium "Polymer Blends", Prague, CZECH REPUBLIC, P69, (1989), 1989г.
46. Г. Замфирова, Изисквания към педагогическата култура на преподавателя, произтичащи от преустройството на образователното дело. , НПК „Педагогическа култура на командно-преподавателския състав“, ВНВТУ „Т. Каблешков“, София, БЪЛГАРИЯ, (1988) , 1988г.
47. Г. Замфирова, Влияние на дебелината на лакови покрития върху тяхната твърдост. , Юбилейна Научно-приложна конф. ”Нови технологии и технически средства в ж.п. транспорт”, София, БЪЛГАРИЯ, стр.22 (1988) , 1988г.
48. P. Panajotov, G. Zamfirova, E. Nedkov, Changes in a Wood-Polymer Composition Induced by a Saturated HCl Vapor Environment , 11-th Discussion Conference " Chemical and Physical Phenomena in the Aging of Polymers", Prague, Czech Republic, p. 58 (1988), 1988г.
49. Г. Замфирова, П. Панайотов, Изследване пълзенето на лакови покрития чрез определяне на микротвърдостта. , НТК с международно участие „Перспективни материали, конструкции и технологии за производството на мебели и дограма“, Стара Загора, БЪЛГАРИЯ, стр. 215, (1988) , 1988г.
50. Г. Замфирова, Изследване на молекулната структура на полиетиленови фолиа чрез релаксационна микроскопия. , НС на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, БЪЛГАРИЯ, стр.102, (1987), 1987г.
51. Г. Замфирова, Микроскопско изследване кинетиката на развитие на изкуствено заведени дефекти в полиетиленови фолия., Сборник резюмета на Научно-техническа конф. „ Електронна микроскопия и рентгенов микроанализ в материалознанието”, Албена, БЪЛГАРИЯ,стр. 23, (1987)., 1987г.

 Статии в научни списания

1. D. Akuzov, T. Vladkova, G. Zamfirova, V. Gaydarov, M.V. Nascimento, N. Szeglat, I. Grunwald, Polydimethyl siloxane coatings with superior antibiofouling efficiency in laboratory and marine conditions, Progress in Organic Coatings 103, pp. 126-134, 2017г.
2. Г. Замфирова, В. Гайдаров, Изследване на вида и поведението на отпечатъка при микроиндентационния експеримент, Механика Транспорт Комуникации, том 14, брой 3/1, XIII(9-14), 2016г.
3. G. Zamfirova, V. Gaydarov, F. Faraguna, E. Vidović, A. Jukić, Influence of carbon nanotubes functionalization on the mechanical properties of polymethacrylate nanocomposites, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume 510, Pages 169–175, 2016г.
4. G. Zamfirova, V. Gaydarov, Al. Alexiev, S. Buharov, Epoxy Composites Studed by Microidentation and Ultrasonic Methods., Scientific proceedings „NDT days 2015”, (ISSN:1310-3946), Vol. 2 (165) pp. 463-468., 2015г.
5. G. Zamfirova, S. Cherneva, V. Gaydarov, T. Vladkova, Influence of crosslinking on micromechanical characteristics of liquid silicone rubber. Numerical simulations of microindentation process, Bulgarian Chemical Communications, 47(B), pp. 434-442, 2015г.
6. M. P. Slavova, G. I. Zamfirova, V. I. Boev, V. T. Gaydarov, L.K. Yotova, M.J.M. Gomes, C. J. R. Silva, Controlled aggregation of gold nanoparticles in a di-ureasil matrix. Optical and microindentation investigation, Bulgarian Chemical Communications, 47(2), pp. 699–705, 2015г.
7. М. Славова, G. Zamfirova, Съвременни методи и подходи за решаване напроблема с полимерните отпадъци. , Механика, Транспорт, Комуникации, 12 (3/1), стр. IX-14 - IX-19, (2015) , 2015г.
8. G. Zamfirova, S. M.Yatin, D. R. Mayers, J. L. Torres y Torres, Using Peer-Evaluation to Motivate Students in Learning Chemistry. , ALDEQ, Nro. XXX, Vol. II, pp. 129-133, (2015) , 2015г.
9. G. Zamfirova, Education in Chemistry in Bulgaria. , ALDEQ, Nro. XXVII, Vol. I, pp.73-78, (2015) , 2015г.
10. G. Zamfirova, Microindentation Methods for Studing of Polymer Based Materials. , Scientific proceedings „NDT days 2015”, Vol. 2 (165), pp. 494-501, (2015), 2015г.
11. G. Zamfirova, М. Славова, Полимерните материали и тяхното влияние върху човека. , Механика, Транспорт, Комуникации, 12 (3/1), стр. IX-8 - IX-13, (2015) , 2015г.
12. Е. Ташева, В. Гайдаров, П. Ташев, Г. Замфирова, С. Вълканов, Изследване на структурата и микротвърдостта на заварени образци от стомана Weldox 700, Трибологичен журнал “БУЛТРИБ”, (ISSN 1313-9878), 4, стр. 218-226, 2014г.
13. G. Zamfirova, Experimental-Numerical Hybrid Approach to Indentation Experiment. , Mechanics Transport Communications, (ISSN:1312-3823), Vol. 12, (3/1), pp. XIII-14 - XIII-19, (2014) , 2014г.
14. Zamfirova, G., Cherneva, S., Gaydarov, V., Djourelov, N., Nanocomposites based on epoxy resin. Simulation of microindentation process, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 460, pp. 254-264, 2014г.
15. G. Zamfirova, S. Cherneva, V. Gaydarov, Simulation of Microindentation Process for Nanocomposites Based on Polypropylene , Proc. in 10-th International Congress "Machines, Technolоgies, Materials", Varna, Bulgaria, (ISSN 1310-3946), Vol. 1, Section „Materials”, pp. 43-47 , 2013г.
16. V. Gaydarov, K. Soukupova, G. Zamfirova, Мicroindentation investigation of balsa wood, Mechanics, Transport, Communications, 11(3), VII-(41-47) , 2013г.
17. G. Zamfirova, V. Gaydarov, D. Lopez-Velazquez,Influence of polymerization conditions on the microindentation mechanical properties of polycarbonates. , Chemistry & Chemical Technology: Chemistry,(ISSN 1996-4196, SJR:0.190), Vol. 7 (1) pp. 61-68., 2013г.
18. I. Borovanska, V. Gaydarov, G. Zamfirova, E. Ivanov, R. Kotsilkova, Depth-sensing indentation method applied in interlaboratory comparative tests for studying of epoxy nanocomposites with multiwall carbon nanotubes, Nanoscience and nanotechnology, Vol.12, pp. 59-63 , 2012г.
19. G. Zamfirova, Applicability of additive law in microhardness measurements on polymer materials., Chem. Listy, Vol. 106 (s3), pp. 564-568, (2012) , 2012г.
20. Е. Ташева, В. Гайдаров, Г. Замфирова, Микроидентационно изследване на образци от изпитване на склонността на високояка стомана към образуване на студени заваръчни пукнатини, Сб. докл. на 27-ма межд. научна конф. МТФ 2012, ТУ-София, (ISBN 978-954-438-994-9) стр. 149-155, 2012г.
21. G. Zamfirova, N. Djourelov, A Closer Insight to the Nature of Micro- and Nanoindentation Experiment., Proc. in 9-th International Congress "Machines, Technolоgies, Materials", Varna, Bulgaria, Vol. 3, pp. 100-103, (2012), 2012г.
22. J. L. Torres, J. M. Abraham, C. Castro-Acuña, M. L. Azar, D. Branan, P. Kelter, P. Morales, D. R. Myers, G. Pinto, S. M. Yatin, G. Zamfirova, An Enthusiastic Vision for the Second Decade of the , ICUC. ALDEQ, Nro. XXVII, pp.188-194, (2012) , 2012г.
23. G. Zamfirova, V. Gaydarov, D.Lorenzi., L Fambri, Microindentation Study on Polypropylene/Cycloolefin Copolymer Blends. , Proc. in ISPAC 2011(24th Int. Symp. on Polymer Analysis and Characterization), Torino, Italy, OP22, pp. 82-83., 2011г.
24. G. Zamfirova, V. Gaydarov, E. Ivanov, R. Kotsilkova, Epoxy/Multiwall Carbon Nanotobes Composites Evaluated by Microindentation. , Proc. in ISPAC 2011(24th Int. Symp. on Polymer Analysis and Characterization), Torino, Italy, P1, pp. 89-90., 2011г.
25. Г. Замфирова, В. Гайдаров, Микропроникващи изследвания – теория, eксперимент, приложение, Механика, Транспорт, Комуникации, 3, стр. IX-55 - IX-60, 2011г.
26. G. Zamfirova, V. Gaydarov, Indentation measurements as an adequate tool for mechanical and structural investigation of nanocomposites. , Proc. in 8-th International Congress "Machines, Technolоgies, Materials", Varna, Bulgaria, (ISSN 1310-3946) pp. 73-76., 2011г.
27. G. Zamfirova, N. Djourelov, J.M. Perena, R. Benavente, E. Perez, M.L.Cerrada,. S. Peneva, V. Gaydarov, Polypropylene/carbon nanotubes composites studied by DMTA and PALS. , Nanoscience and Nanotecnology, Section F, pp. 130-133., 2011г.
28. L. Fambri, G. Zamfirova, D. Lorenzi, N. Djourelov, V. Gaydarov, S.Peneva, Tensile Modulus, Poisson Ratio, Storage Modulus, Indentation Modulus and PALS analysis of Polypropylene/Cycloolefin Copolymer Blends., Proc. in ISPAC 2011(24th Int. Symp. on Polymer Analysis and Characterization), Torino, Italy, OP13, pp. 58-59., 2011г.
29. G. Zamfirova, N. Djourelov, J.M. Perena, R. Benavente, E. Perez, M.L.Cerrada,. S. Peneva, V. Gaydarov, Polypropylene/carbon nanotubes composites studied by DMTA and PALS. , Nanoscience and Nanotecnology, Section F, pp. 130-133., 2011г.
30. G. Zamfirova, O. Blahova, J. Minster, V. Gaydarov, Polypropylene nanocomposites studied by local micro- and nano-mechanical measurements. , Chem. Listy, Vol. 105, pp. 725-728., 2011г.
31. G. Zamfirova, V. Gaydarov, J.M. Perena, R. Benavente, E. Perez, M.L.Cerrada, Nanocomposites of polypropylene/carbon nanotubes: structural and mechanical behavior. , Proc. in 9-th SAP (Simposio Argentino de Polumeros), Bahia Blanca, Argentina, T-047., 2011г.
32. R. Mateva, Kr. Zhilkova, G. Zamfirova, R. Diaz-Calleja, A. Garcia-Bernabe´, Effects of Different Composition Ratio on the Dielectric Relaxation and Dynamic Mechanical Properties of Poly(x-dodecalactamco-e-caprolactam-co-propylene oxide) Copolymers., Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 48, pp. 2518–2529, (2010) , 2010г.
33. G. Zamfirova, V. Gaydarov, T. Zaharescu, L.G. A. Silva, Microindentation study of electron beam irradiated polyamide samples, Chemicke Listy S, 104, p. 283-286., 2010г.
34. G. Zamfirova, Microindentation study of carbon nanotubes polymer compositions, Nanoscience and Nanotecnology, 10, Section F, p. 215-218 , 2010г.
35. G. Zamfirova, Influence of own hardness of the substrate on the microindentation measurement of thin polymer materials, Proceedings of the "Engineering Mechanics-2009", Svratka, Czech Republic, p. 304-305, 2009г.
36. G. Zamfirova, Factors influencing microindentation measurements, Mech.Transp.Communications.3, p. IX-9 - IX-12, 2009г.
37. G. Zamfirova, Total microhardness as a method for determination of the elastic properties of polymer materials, Proceedings of the 12-th International Conf. on " Mechanics and Tecnology of Composite Materials", Varna, Bulgaria, p. 275-280, 2009г.
38. G. Zamfirova, V. Gaydarov, Polypropylene nanocomposition characterized by microindentation techniques, Proceedings of the 12-th International Conf. on " Mechanics and Tecnology of Composite Materials", Varna, Bulgaria, p. 352-357, 2009г.
39. G. Zamfirova, Microindentation methods as an adequate tool for mechanical and structural characterization of biodegradable materials., Proceedings of the Int. Conf. of Ecological Mat. and Technologies, Romania, Bucharest, pp. 16-20, (2008), 2008г.
40. В. Гайдаров, Г. Замфирова, Л. Фамбри, Изследване на полипропиленови смеси чрез микропроникващи методи , Научни известия на НТСМ, год. XV, 2, стр. 97-103 , 2008г.
41. G. Zamfirova, R. Mateva, K. Zhilkova, R. Diaz-Calleja, A. Garcia-Bernabe, Block copolymers of hexanolactam and omega-dodecalactam with an elastic polypropyleneoxide block. Structure - properties relationships, Proceedings of the 20-th Congress of Chemist and Technologists of Macedonia, Ohrid, PPM-18-E, 2008г.
42. G. Zamfirova,V. Gaydarov, R. Benavente, Maria L. Cerrada, 67. Microhardness Investigation of Different Types of Polypropylene and their Blends with Ethylene-Octene Copolymers. , Proceedings of the 20-th Congress of Chemist and Technologists of Macedonia, Ohrid, PPM-14-E, 2008г.
43. M. Misheva, N. Djourelov, G. Zamfirova, V. Gaydarov, M.L. Cerrada, V. Rodrigez -Amor, E. Perez,Effect of compatibilizer and electron irradiation on free-volume and microhardness of syndiotactic polypropylene/clay nanocomposites , Radiation Physics and Chemistry 77, p. 138-145, 2008г.
44. В. Гайдаров, Г. Замфирова, Л. Фамбри, Изследване на усилващия ефект на циклоолефинови фибри върху микротвърдостните свойства на полипропиленови смеси , Механика, транспорт, комуникации, стр. IX8-IX11 , 2007г.
45. G. Zamfirova, V. Gaydarov, J. M. Perena, M. L. Cerrada, R. Benavente, Polypropylene Nanocomposites Studied by Microindentation Methods, Proceedings of the 11-th International Conf. on " Mechanics and Tecnology of Composite Materials" Sofia, Bulgaria. , 2006г.
46. M. Carsi, R. Diaz Calleja, G. Zamfirova, J. Guzman, E. Riande, Mechanical and Dielectric Relaxation Behavior of Poly (2-ethoxyethyl methacrylate -co- 2,3- dihydroxypropyl methacrylate) Copolymers, Proceedings of the 11-th International Conf. on " Mechanics and Tecnology of Composite Materials" Sofia, Bulgaria. , 2006г.
47. G. Zamfirova, Time and Load Dependent Processes during Microhardness and Creep Measurement, Proceedings of the 3-th Argentine Chilean PolymerSimp."ARCHIPOL-05", Los Cocos, Cordoba, Argentina P3.C19-PR, p, 339-340 , 2005г.
48. Г. Замфирова, Механизъм на разрушаване на полимерни материали при постоянно натоварване. , Сб. докл. на 15-та научна конф. с межд. участие "Транспорт 2005", стр.IX4 – IX7, (2005) , 2005г.
49. M. Misheva, G. Zamfirova, V. Gaydarov, J. Perena, M. Cerrada, E.Perez, R Benavente, Gamma irradiation effect on isotactic poly(propylene) studied by microhardness and positron annihilation lifetime metods., Proc. in IAEA-Reports, „Controlling of degradation effect in radiation processing of polymers”, pp. 20-29, Madrid, Spain, (2005) , 2005г.
50. G. Zamfirova, V. Gaydarov, P.Malinova, N. Dishovsky, J. M. Perena, Mechanical Behaviour of Rubber Filled with Thermally Modified Kaolin, Proceedings of the40-th International Symp. on Macromolecules "Macro-2004"session 4.3.5, Paris. France, Published as a special issue in “e-polymers” № E-002, (2005) , 2004г.
51. Г. Замфирова, В. Петкова, В. Гайдаров, Микротвърдостно изследване на различни състави дребнозърнести шлакобетони. , Сб. докл., на 14-та научна конф. с межд. участие "Транспорт 2004", София, стр. 197-202, (2004), 2004г.
52. Kr. Peshinska, G. Zamfirova, V. Gaydarov, R. Mateva, Microhardness and structural investigation of Nilon-6-polypropilene oxide block copolymers., Proceedings of the18-th Congress of chemists and Technologists of Macedonia, PPM 24 p. 335, Ohrid, Macedonia , 2004г.
53. R. Benavente, T. Scrivani, M. L. Cerrada, G. Zamfirova, E. Perez, J. M. Perena , Glass Transition Temperature Determination by Microhardness in Norbornene-Ethylene Copolymers, J. Appl. Polym. Sci. 89, p. 3666-3671 , 2003г.
54. G. Zamfirova, V. Lorenzo, R. Benavente J. M. Perena, On the Relationship between Modulus of Elasticity and Microhardness, J. Appl., Polym. Sci., 88, p. 1794-1798 , 2003г.
55. M. Misheva, G. Zamfirova, N. Djourelov, R. Benavente, E. Perez, J. M. Perena, Positron Annihilation in Norbornene-Ethylene Copolymers, Macromolecular Chemistry and Physics 204, p. 1531-1538 , 2003г.
56. G. Zamfirova, V. Gaydarov, Influence of the Surface Effect and Scale Factor on the Microhardness Investigation, Proceedings of the 10-th International Conf. on " Mechanics and Tecnology of Composite Materials" Sofia, Bulgaria, 2003г.
57. G. Zamfirova, M. Kresteva, M. Misheva, M. Mihailova, E. Perez and J. M. Perena, Comparative Structural Studies of Poly(Heptamethylene P,P Bibenzoate) by X-Ray Diffraction, Positron Annihilation and Microhardness., Polymer International, 52, p. 46-50, (2003) , 2003г.
58. Н. Тенчева, Ю. Стойнев, В. Гайдаров, Г. Замфирова, Е. Иванов,Изразяване на неопределеността на резултата от измерването. , Сб. докл. на13-та МНК „ Транспорт-2003”, София, България, стр. 267-273, (2003) , 2003г.
59. G. Zamfirova, M. Misheva, E. Perez, R. Benavente, M. L. Cerrada, N. Djourelov, M. Kresteva, J. M. Perena, Norbornene-Ethylene Copolymers Studied by Non-Destructive Methods, Polymer Journal, 34, p. 779-785 , 2002г.
60. Г. Замфирова, В. Гайдаров, Температурна зависимост на микротвърдостта на на норборнен-етиленови съполимери. , Сб. докл. на12-та МНК „ Транспорт-2002”, София, България, стр. 163-168, , 2002г.
61. M. L. Cerrada, R. Benavente, G. Zamfirova, E. Perez, Influence of the Fiber on the Structure and Viscoelastic Relaxations in Composites Based on a Metallocenic Ethylene-1-Octene Plastomer, Polymer Journal, 34, (3), p. 175-183, 2002г.
62. G. Zamfirova, J. M. Perena, R. Benavente, E. Perez, M. L. Cerrada, E. Nedkov, Mechanical Properties of Ultra High Molecular Weight Polyethylene Obtained with Different Co-Catalyst Systems, Polymer Journal, 34, (3), p. 125-131, 2002г.
63. G. Zamfirova, M. Misheva, M. Kresteva, N. Djourelov, R. Benavente, E. Perez, J. M. Perena, Physical Aging of Poly(diethylene glycol p,p"-bibenzoate), J. Appl. Polym. Sci., 83, p. 2363-2368, 2002г.
64. L. Minkova, H. Yordanov, G. Zamfirova, P.L.Magagnini, Microhardness of compatibilized blends of polypropylene with a semiflexible liquid crystalline polymer, Coll. and Polym. Sci. 280 (4), p. 358-364 , 2002г.
65. G. Zamfirova, Determining of the Activation Volume in Polymeric Materials by Microhardness Methods., Proc. in 9th Int. Conf. "Mechanics and Technology of Composite Materials", Sofia, Bulgaria, pp. 436-441, 2000г.
66. M. Misheva, N. Djourelov, G. Zamfirova, A. Dimitrova, Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Free Volume Structure Studied By Positron Annihilation Lifetime Technique, Macromolecular Chemistry and Physics, 17, p. 2348-2353, 2000г.
67. J. M. Perena, V. Lorenzo, G. Zamfirova, A. Dimitrova, Microhardness of polyethylene surface modified by chlorosulfonic acid, Polymer Testing, 19, p. 231-236, 2000г.
68. G. Zamfirova, A. Dimitrova, Some Methodological Contributions to the Vickers Microhardness Technique, Polymer Testing, 19, p. 533-542, 2000г.
69. Н. Джурелов, А. Димитрова, М. Мишева, Г. Замфирова, Изследване на нанодефекти в свръхвисокомолекулен полиетилен с методите на позитронната анихилация. , Научни известия, 1 (23), стр.143-148, (1998),Сб. докл. на 8-ма Нац. конф. по безразрушителен контрол “Дефектоскопия 98“, Созопол, България , 1998г.
70. И. Коларов, А. Димитрова, Г. Замфирова, Ултразвуково безразрушително изследване на гама-облъчен свръхвисокомолекулен полиетилен., ЮНС с международно участие на ВВОВУ „В. Левски”, 67, стр. 320-326, В. Търново, България, (1998), 1998г.
71. Г. Замфирова, Е. Халова, Микротвърдостно изследване на деформирани образци от линеен нископлътностен полиетилен , ЮНС с международно участие на ВВОВУ „В. Левски”, 67, (ISSN: 0861-0312), стр. 267-274, В. Търново, България , 1998г.
72. A. Dimitrova, G. Zamfirova, Microhardness Investigation of UHMWPE Obtained on Different Co-catalytic System, J. Appl. and Theoretical. Mech., XXVIII, 3, p. 36-41, 1998г.
73. А. Димитрова, М. Великова, Д. Дамянов, Г. Замфирова, Е. Недков, Структурни изследвания на СВМПЕ, получен с различни катализаторни системи. , Сб. докл. на ЮНС с международно участие на ВВОУ „В. Левски“, В. Търново, 52, стр. 61-67, (1997) , 1997г.
74. Г. Замфирова, А. Димитрова, Ж. М. Перена, В Лоренцо, Изменение на микротвърдостнитe показатели при повърхностно модифициране на полиетилен. , Научни известия, 1, (10), стр. 114-118, NDT-97, Созопол, България, (1997), 1997г.
75. Г. Замфирова, А. Димитрова, А. Маджарова, Е. Недков, Безразрушителни методи за изследване на тефлон и композиция тефлон с базалтов прах. Сб. докл. на Нац. конф. с международно участие „Дефектоскопия – 96“, Созопол, стр. 163-167, (1996). , Сб. докл. на Нац. конф. с международно участие „Дефектоскопия – 96“, Созопол, стр. 163-167, (1996)., 1996г.
76. Г. Замфирова, А. Димитрова, Т. Кирова, Е. Стефанова. Микротвърдостни изпитания на еластомерни композити. , Сб. докл. на Научно-техническа конф. с международно участие „ТЕМПТ 96“, София, I част, стр. 451-457, (1996) , 1996г.
77. Г. Замфирова, Микротвърдостните характеристики в пряка и косвена връзка с реологичните свойства. , Сб. докл. на 8-ма Нац. конф. по реология, София, България, стр.44-45, (1996) , 1996г.
78. G. Zamfirova, A. Dimitrova, E. Nedkov, Microhardness Investigations of HDPE during the Neck Formation, Proceedings of the 6th EPF Symp. on Polym. Materials, Creet, Greece, p. 383-384, 1996г.
79. G. Zamfirova, A. Dimitrova, E. Nedkov, Structural and Mechanical Investigation of Gamma-irradiated Samples of UHMWPE with SiO2, Proceedings of the 6-th EPF Symp. on Polym. Materials, Creet, Greece, p. 256-217, 1996г.
80. G. Zamfirova, N. Tencheva, Structural and Mechanical Characteristics of Caring Metal Rope of the Contact Network by Microhardness Measurements. , Proc. in Int. Colloquium "Dynamics of Machines '96", Prague, Czech Republic, pp. 203-208, (1996) , 1996г.
81. В. Гълъбова, Й. Петков, А. Тошев, Г. Замфирова, Някои екологични проблеми в ж.п. транспорта. , Сб. Докл. на 8-ма научна конф. на ВВТУ „Т. Каблешков“, Част II, стр. 159-163, (1995), 1995г.
82. Е. Иванов, Г. Замфирова, Определяне на микротвърдост при безкрайно малки натоварвания (IHV-фактор) чрез аналитична апроксимация. , Сб. докл. на 7-ма научно-техн. сесия на ВВТУ „Т. Каблешков“, Част II, София, стр. 237-242, (1994) , 1994г.
83. Г. Замфирова, А. Кадрева, Е. Недков, Микротвърдостни характеристики на тънки слоести материали, получени чрез струкрурна микротвърдост и интерполация. , Сб. докл. на 7-ма Международна конф. по “Механика и технология на композиционните материали“, стр. 230-234, (1994) , 1994г.
84. Г. Замфирова ,Определяне степен на кристалност на полимерни материали чрез механични и микротвърдостни измервания. , Сб. докл. на Научна конф. ВМЕИ-Габрово, I том, стр. 131-138, (1994) , 1994г.
85. Г.Замфирова, А. Кадрева, Влияниe на условията на кристализация върху микротвърдостното поведение на полиетиленови образци. , Сб. докл. на 7-ма научно-техническа сесия на ВВТУ „Т. Каблешков“, София, Част II, стр. 232 -236, (1994). , 1994г.
86. Г. Замфирова, Абсолютна и относителна микротвърдост на полимерни фолийни материали и покрития , Сб. Научни трудове на ВВТУ„Т. Каблешков“, Част II, стр. 299-310, (1994) , 1994г.
87. Г. Замфирова, Е. Недков, М. Миховски, Комплексно изследване на композиционна смес свръхвисокомолекулен полиетилен–железен прах. , Сб. докл. на 8-ма Научна конф. „Дефектоскопия 93“, София, стр.119-123, (1993), 1993г.
88. И. Тонков, Г. Замфирова, М. Харалампиев, Микротвърдостни измервания на фолийни материали. , Сб. докл. на Юбилейна научна сесия, ВВОУ „В. Левски“, Том 26 – Физика и химия, В. Търново, стр. 68-73, (1993) , 1993г.
89. Г. Замфирова.Г. Кокеров, Полимерни материали в електротехниката и радиоелектрониката. , Сб. Трудове на ВНВТУ „Т. Каблешков“, София, том 1, стр. 18-24, (1992) , 1992г.
90. Г. Замфирова, Разширяване възможностите за приложение на уреда на Викерс. , Физикохимична механика, 19, стр. 70-75, (1992) , 1992г.
91. Г. Замфирова, Някои микромеханични аспекти на деформацията при микротвърдостни измервания на полимерни материали. , Сб. докл. на 6-та Нац. конф. по механика и технология на композиционните материали, София, стр. 150-152, (1991)., 1991г.
92. G. Zamfirova, J. Jeliazkov, E. Nedkov, Mechanical and Morphological Investigation of UHMWPE / Fe Composites, Coll. Polym. Sci., 260, p. 105-111, 1991г.
93. G. Zamfirova, M. Raab, Crack Propagation in Biaxial Oriented PE Film I. Creep Rupture Experiments, Bulg. J. Phys., 17, 2, p. 121-131, 1990г.
94. G. Zamfirova, M. Raab, Crack Propagation in Biaxial Oriented PE Film II. Experiments at Constant Rate, Bulg. J. Phys., 17, 3, p. 209-222, 1990г.
95. Г. Замфирова, Развитие на изкуствено нанесени дефекти на полиетиленово фолио при режим на пълзене. , Физикохимична механика, 17, стр. 51-57, (1990), 1990г.
96. Г. Замфирова, Н. Тенчева, Лабораторни упражнения по приложение на ултразвуковата дефектоскопия в ж.п. транспорт. , Сб. докл. на ЮНС „Радиоелектроника и научно-технически прогрес“, на ВНВУ „В. Левски“, В. Търново, (ISSN:0861-0312), 18, стр. 23-30, (1990) , 1990г.
97. Г. Замфирова, Д. Зяпков, Свързване на експеримента с графичното му изображение при изследване на механични характеристики. , Сб. докл. на ЮНС „Радиоелектроника и научно-технически прогрес“, на ВНВУ „В. Левски“, В. Търново, (ISSN:0861-0312), 18, стр. 16-22, (1990) , 1990г.
98. Г. Замфирова, Н. Шишкова, Е. Недков, Три подхода при микротвърдостни изследвания на композиционна смес от свръхвисокомолекулен полиетилен и железен прах. , Техническа мисъл, 6, стр. 95-100, (1990) , 1990г.
99. П. Генова, Й. Петков, А. Тошев, Г. Замфирова, Р. Ангелова, В. Гълъбова, Приложение на пластмасите в ж.п. транспорта. , Сб. докл. на НС на ВНВТУ „Т. Каблешков“, София, стр. 366 -369, (1989). , 1989г.
100. Г. Замфирова, Микротвърдостта като свързващо звено между физико-механичните и микроструктурни характеристики на материала. , Сб. докл. на НС на ВНВТУ „Т. Каблешков“, София, стр. 291- 295, (1989). , 1989г.
101. Г. Замфирова, Изследване дифузията на агресивни газове в дървесно-полимерни композиции. , Сб. докл. на ЮНС „Използване на полимерните материали в промишлеността“, В. Търново, България, стр. 34-38, (1989) , 1989г.
102. Г. Замфирова, Микротвърдостни измервания в натоварено състояние. , Сб. докл. на ЮНС на ВНВТУ „Т. Каблешков“, София, стр.109-115 ,370-373, (1989) , 1989г.
103. Г. Замфирова, Дълготрайност на полиетилен - ниска плътност във водна среда и разтвор на повърхностно активни вещества, Сб. докл. на 5-та Нац. конф. по механика и технология на композиционните материали, Варна, България, стр. 299-303, 1988г.
104. Г. Замфирова, М. Рааб, Състояние и перспективи на производството на полиетилен в ЧССР. , Опаковане, 3, стр. 9-11, (1988), 1988г.
105. Г. Замфирова, Влияние на дебелината на лакови покрития върху тяхната твърдост. , Сб. материали от ЮНПК -100г. БДЖ . „Нови технологии и технологични средства в железопътния транспорт“, София, България, стр. 130-137, (1988) , 1988г.
106. Г. Замфирова, Влияние на микро- и макродефектите върху якостните свойства на опаковъчните материали. . , Опаковане, 4, стр. 14-15, (1987) , 1987г.
107. Г. Замфирова, Някои особености при дълготрайностните характеристики на моделни образци от полиетиленово фолио. . , Опаковане, 1, стр. 16-17, (1987) , 1987г.
108. Р. Ангелова, Й. Петков, Г. Замфирова, П. Генова, В. Гълъбова, Защитно-декоративни и електроизолационни покрития на база свръхвисокомолекулен полиетилен, получени по вихров метод. , Сб. докл. на ЮНС на ВНВУ „В. Левски“, В. Търново, 3, стр. 78-81, (1987), 1987г.
109. G. Zamfirova, M. Raab, Z. Pelzbauer, Strain Concentration of the Crack Corners in Polyethylene Film, J. Mat. Sci., 16, p.3381-3392, 1981г.
110. M. Raab, G. Ivanova-Zamfirova, Effect of Crack on the Time to Break of Polyethylene Film, Int. J. Fracture, 15, R107-R109, 1979г.
111. Г. Замфирова, М. Рааб, Върху дълготрайността на моделни образци на семикристални полимери. , Сб. докл. на 2-ра Нац. конф. по механика и технология на композиционните материали, София, стр. 117-120, (1979) , 1979г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. Г. Замфирова, Ж. Желязков, Е. Недков, Ф. Раденков, Метал-полимерна композиция за машинни детайли. , Авторско свидетелство, рег. №88674 от 01.06.1989. , 1989г.

 Студии

 Монографии

1. Г. Замфирова, Микроиндентацията като метод за изследване на полимерни материали , Дисертационен труд за научната степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ”, ВТУ “ Т. Каблешков”, София, 2015, 2015г.

 Специализации

1. Испания, Политехническия Университет във Валенсиа, Специализация в кат. ”Приложна термодинамика” (5-месеца) 2006 , 2006г.
2. Испания, Nаучния съвет към НАТО , Специализация " Физикохимия на полимерите"в Инст. по наука и технология на полимерите-Мадрид към Висшия Съвет за Научни Изследвания – (9-месеца) 2001, 2001г.
3. Португалия, Научния отдел на NATO ("ASI"), Школа-семинар (15 дни) в Каминя, "Структурни промени и промени на свойствата при преработка на полимерни материали", , 1999г.
4. Испания, Идивидуална стипендия (3 седмици по програмата TEMPUS), , Обмяна на опит при преподаване на дисциплината “Материалознание” в Политехническия Университет - Мадрид; Политехническия Университет във Ферол-Ла Коруня; Института по наука и технология на полимерите-Мадрид;, 1996г.
5. България, СУ ”Кл. Охридски”;, Следдипломна квалификация: „Ултразвукова дефектоскопия”, 1991г.
6. България, ТУ – София, Следдипломна квалификация: „Молекулен спектрален анализ“, 1990, , 1990г.
7. България, БАН- ЦЛФХМ--Варна, Следдипломна квалификация: „Реология на структурирани дисперсни системи“, 1988г.

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. Испански
3. Руски
4. Чешки