проф. д-р инж. Георги Митков Павлов


 Области на научно-изследователски интереси

1. Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността и транспорта
2. Електрически преобразуватели и регулатори, машини и апарати, използвани в промишлеността.
3. Електрически транспортни средства.
4. Стационарни обекти на електрозахранването - тягови подстанции и контактни мрежи.

 Лекции в чужбина или друго ВУ

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. Зам. председател на Академичния съвет на ВТУ „Тодор Каблешков”
2. Зам. председател на Издателския съвет към ВТУ „Тодор Каблешков”
3. Заместник председател на Общото събрание на ВТУ „Тодор Каблешков"
4. Национално дружество на електроинженерите в Р. България - зам. секретар
5. Председател на Факултетния съвет на Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”
6. Член на атестационна комисия за атестиране на научно-преподавателски и преподавателски кадри във ВТУ „Тодор Каблешков”
7. Член на Комисия за проверка на документите на кандидати за участие в конкурси за хабилитиране, асистенти, преподаватели и докторанти
8. Член на НТС по транспорт
9. Член на Факултетния съвет на Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”
10. Член съм на Комисия за проверка на документи за участие в конкурс на кандидат-докторанти

 Цитирания

1. Труд: Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов. Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-00. Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 13, брой 3/3, стр. Х-60, статия № 1252, 2015 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1252.pdf
Цитиран от: Лозанов Я. Изследване и анализ на отказите и повредите в тяговия подвижен състав на „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД. , Шеста научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта - КЕИТ – 2022“, гр. Банско, 30.08. - 02.09.2022 г., (сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 20, бр. 3/2, 2022, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
2. Труд: Томчева М., Г. Павлов, Т. Лалев, Л. Секулов, и кол. Изследване на енергетичните параметри на токоизправителни станции за наземен градски електрически транспорт, , Четвърта научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018”, 28.09. - 30.09.2018 г., гр. Банско, 2018 г. (сп. Механика, Транспорт, Комуникации. том 16, брой 3/2, 2018 г., ISSN 1312-3823, стр. Х1-Х7), https://mtc-aj.com/library/1714.pdf
Цитиран от: Емил Додов, Георги Павлов. Изследване и анализ на енергетичните параметри на тягови подстанции за подземен градски електрически транспорт. , Шеста научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта - КЕИТ – 2022“, гр. Банско, 30.08. - 02.09.2022 г., (сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 20, бр. 3/2, 2022, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
3. Труд: Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов. Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-00. Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 13, брой 3/3, стр. Х-60, статия № 1252, 2015 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1252.pdf
Цитиран от: Димитров Г., Т. Лалев. Анализ на различни по конструкция динамични компенсатори на реактивна мощност, използвани в тяговите подстанции на железопътния транспорт в българия. , Шеста научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта - КЕИТ – 2022“, гр. Банско, 30.08. - 02.09.2022 г., (сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 20, бр. 3/2, 2022, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
4. Труд: Pavlov G,. Study of the energy parameters and possibilities for modernization of electric vehicles for АС power. Journal Communi-cations, Sc. Letters of the University of Zilina, ISSN 1335-4205, 2012
Цитиран от: Димитров В. Системи за мониторинг и управление на електроенергийната ефективност. , Монография. ISBN 978-619-239-174-4, Изд. "Авангард Прима", София, 2019 г.
5. Труд: G. Pavlov, I. Isaev, L. Sekulov, M. Tomcheva, "Design and building bench for the study of three-phase DC/AC inverters", Proceedings of Technical university of Sofia, vol. 66, no. 1, pp. 119-126, 2016.ISSN 1311-0829, http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_volume_66_book_1_2016.pdf
Цитиран от: Vasil Dimitrov, Approach for setting of pulse frequency to achieve optimal asynchronous drive performance, , 10th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF2018), IEEE Xplore, 2019, DOI: 10.1109/BULEF.2018.8646949 ; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197764570
6. Труд: Павлов Г., Р. Васева, Р. Кацов, М. Томчева. Проектиране на активен компенсатор на реактивна мощност за тиристорни етс за променлив ток. V Научна конференция „ЕФ 2012”, Созопол, Годишник на ТУ-София, 02.09 - 05.09.2013 г., стр. 205, ISSN 1311-0829, http://ef-conference.tu-sofia.bg/pluginfile.php/31/mod_page/content/38/V63I5_ef2013.pdf
Цитиран от: Димитров В. Системи за мониторинг и управление на електроенергийната ефективност. , Монография. ISBN 978-619-239-174-4, Изд. "Авангард Прима", София, 2019 г.
7. Труд: Миленов И., Г. Павлов, Съвременни тенденции за повишаване на енергийната ефективност на градския ел. транспорт, XII МНК "Транспорт 2002", София, Сб., с. 353-356, 2002
Цитиран от: Димитров В. Системи за мониторинг и управление на електроенергийната ефективност. , Монография. ISBN 978-619-239-174-4, Изд. "Авангард Прима", София, 2019 г.
8. Труд: Павлов Г. Изследване на енергетични показатели и проектиране на активен компенсатор за електрически транспортни средства за променлив ток, IV Научна конференция „ЕФ 2012”, Созопол, 28.09 - 01.10.2012 г., том.2, стр. 36, ISSN 1311-0829, http://ef-conference.tu-sofia.bg/pluginfile.php/31/mod_page/content/38/ef2012_2.pdf
Цитиран от: Димитров В. Системи за мониторинг и управление на електроенергийната ефективност. , Монография. ISBN 978-619-239-174-4, Изд. "Авангард Прима", София, 2019 г.
9. Труд: Аврамов П., И. Миленов, Г. Павлов, Възможности за повишаване на енергийната ефективност на жп и градския ел. транспорт., Сп. "Железопътен транспорт", бр.11-12, стр. 5-9, 2002г., ISSN 1310-683Х
Цитиран от: Димитров В. Системи за мониторинг и управление на електроенергийната ефективност. , Монография. ISBN 978-619-239-174-4, Изд. "Авангард Прима", София, 2019 г.
10. Труд: Павлов Г., П. Иванов, И. Миленов, Повишаване на енергетичните параметри на тяговите електрически возила чрез използване на четириквадратни преобразуватели, реализирани на базата на съвременни ППП, XI Международна научна конференция "ТЕМРТ", ВТУ, София, 15-16.11.98г.
Цитиран от: Димитров В. Системи за мониторинг и управление на електроенергийната ефективност. , Монография. ISBN 978-619-239-174-4, Изд. "Авангард Прима", София, 2019 г.
11. Труд: Павлов Г., Р. Кацов, И. Ненов, Многоканална микропроцесорна система за дистанционен контрол и управление на електроенергийни обекти. (Multi-Microprocessor System for Remote Monitoring and Control of Electric Power Objects.) Научно-методическо списание „Професионално образование”, Национално издателство за образование и наука „Азбуки”, книжка 5, ISSN 1314–8567 (Online), ISSN 1314–555X (Print), София, 2012
Цитиран от: Димитров В. Системи за мониторинг и управление на електроенергийната ефективност. , Монография. ISBN 978-619-239-174-4, Изд. "Авангард Прима", София, 2019 г.
12. Труд: Павлов Г., Р. Кацов, И. Ненов, Р. Васева. Микропроцесорна многоканална система за дистанционен GSM контрол на битови консуматори. IV Научна конференция „ЕФ 2012”, Сборник доклади,том.1, стр. 71, 2012г., ISSN 1311-0829, http://ef-conference.tu-sofia.bg/pluginfile.php/31/mod_page/content/38/ef2012_1.pdf
Цитиран от: Димитров В. Системи за мониторинг и управление на електроенергийната ефективност. , Монография. ISBN 978-619-239-174-4, Изд. "Авангард Прима", София, 2019 г.
13. Труд: Павлов Г., Р. Кацов, И. Ненов, Р. Васева. Многоканална микропроцесорна система за дистанционен мониторинг и управление на електроенергийни и транспортни обекти. Научен семинар „КЕИТ 2012”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), 2012, https://mtc-aj.com/library/740.pdf
Цитиран от: Димитров В. Системи за мониторинг и управление на електроенергийната ефективност. , Монография. ISBN 978-619-239-174-4, Изд. "Авангард Прима", София, 2019 г.
14. Труд: Павлов Г., Я. Исаев, Л. Секулов, М. Томчева. Проектиране и изграждане на стенд за изследване на трифазни DC/AC инвертори . XII Научна Конференция ЕФ 2015, 19.09. – 21.09.2015 г., гр. Созопол, Годишник на ТУ-София, том.66, кн.1, стр.119, ISSN 1311-0829, http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_volume_66_book_1_2016.pdf
Цитиран от: Димитров В. Системи за мониторинг и управление на електроенергийната ефективност. , Монография. ISBN 978-619-239-174-4, Изд. "Авангард Прима", София, 2019 г.
15. Труд: Томчева М., Г. Павлов, Т. Лалев, Л. Секулов, М. Неделчев, Ю. Кьосев, Л. Михайлов. Изследване на енергетичните параметри на токоизправителни станции за наземен градски електрически транспорт, Четвърта научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018”, 28.09. - 30.09.2018 г., гр. Банско, 2018г., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 16, брой 3/2, стр. Х-1, статия № 1714, 2018 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1714.pdf
Цитиран от: Димитров В. Системи за мониторинг и управление на електроенергийната ефективност., Монография. ISBN 978-619-239-174-4, Изд. "Авангард Прима", София, 2019 г.
16. Труд: Секулов Л., Г. Павлов, Я. Исаев, Р. Стоицев. Проектиране и изграждане на стенд за микропроцесорно управление на трифазен безчетков синхронен двигател с постоянни магнити. Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 14, брой 3/2, 2016, статия №1387, стр. Х-66, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1387.pdf
Цитиран от: Димитров В. Технология за повишаване точността на измерването на скорост с тахогенератори. , Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2017", Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 15, брой 3/3, 2017, стр. X-28, статия 1510, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1510.pdf
17. Труд: Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов. Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-200. сп. Механика, транспорт, комуникации, том. 12, бр. 1, 2014 г., ISSN 1312-3823
Цитиран от: Петров И. Експериментално изследване на техниеските показатели на силовия изправителен блок на локомотив серия 61-00. , Международна научна конференция „Транспорт-2019”, Боровец, 3 - 5 октомври 2019, научно списание “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 17, брой 3/3, 2019, стр. Х-48 – Х-53, статия № 1875 , 2019 г.
18. Труд: Секулов Л. Лалев Т, Павлов Г, Исаев Я, Томчева М . Експериментално изследване на енергийните показатели на експлоатирания в град София електробус, MTC. AJ, том 13,бр. 3/3 2015 г,ISSN 2367-6620
Цитиран от: Теодор Беров, Андрей Борисов. Електрически автобуси - тенденции при използването им в масовия градски пътнически транспорт. , Международна научна конференция „Транспорт-2019”, Боровец, 3 - 5 октомври 2019, научно списание “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 17, брой 3/3, 2019, стр. I-45 – I-50, статия № 1786 , 2019 г.
19. Труд: Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов. Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-200. сп. Механика, транспорт, комуникации, том. 12, бр. 1, 2014 г., ISSN 1312-3823, стр. Х1-Х6
Цитиран от: Димитров В., Г. Неджиб. Инсталиране на трифазен реактор с цел компенсиране на капацитивна енергия. , Четвърта научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018”, 28.09. - 30.09.2018 г., гр. Банско, 2018г., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 16, брой 3/2, стр. Х-36, статия № 1720, 2018 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online)
20. Труд: Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов. Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-200. сп. Механика, транспорт, комуникации, том. 12, бр. 1, 2014 г., ISSN 1312-3823, стр. Х1-Х6
Цитиран от: Петров И. Приложение на пожароизвестителна система на локомотиви серия 40-00 с цел понижаване на риска от пожар. , Четвърта научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018”, 28.09. - 30.09.2018 г., гр. Банско, 2018г., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 16, брой 3/2, стр. Х-32, статия № 1719, 2018 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online)
21. Труд: Димитров Г., Г. Павлов. Анализ на ефективността на рекуперативните спирачни режими на тролейбуси Skoda Solaris в реални експлоатационни условия. III научна конференция с международно участие „КЕИТ 2016”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 14, брой 3/2, 2016, стр. X-24, статия 1380, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1380.pdf
Цитиран от: Златков М., П. Костадинов. Заместване на суперкондензатора с маховик при електробус., Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2017", Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 15, брой 3/3, 2017, стр. X-46, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1513.pdf
22. Труд: Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки. Електрозадвижване – учебник, стр. 281, София, 2009 г., ISSN 978-954-8640-10-7
Цитиран от: Димитров В. Технология за повишаване точността на измерването на скорост с тахогенератори. , Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 15, брой 3/3, 2017, стр. X-28, статия 1510, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1510.pdf
23. Труд: Секулов Л., Г. Павлов, Я. Исаев, Р. Стоицев. Експериментално изследване на основните режими на работа на тролейбус МАН. Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2017", София, 2017, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 15, брой 3, стр. Х-18, статия № 1509, 2017 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1509.pdf
Цитиран от: Златков М., П. Костадинов. Заместване на суперкондензатора с маховик при електробус. , Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2017", Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 15, брой 3/3, 2017, стр. X-46, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1513.pdf
24. Труд: Секулов Л., Г. Павлов, Я. Исаев, Р. Стоицев. Проектиране и изграждане на стенд за микропроцесорно управление на трифазен безчетков синхронен двигател с постоянни магнити. Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 14, брой 3/2, 2016, статия №1387, стр. Х-66, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1387.pdf
Цитиран от: Димитров В. Технология за повишаване точността на измерването на скорост с тахогенератори. , Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2017", Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 15, брой 3/3, 2017, стр. X-28, статия 1510, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1510.pdf
25. Труд: Sekoulov L., T. Lalev, G. Pavlov, Y. Isaev, M. Tomcheva, ”Experimental study on the energy performance of the electrical bus which is operated in Sofia”, Scientific journal “Mechanics, Transport, Communications”, ISSN 1312-3823, Vol. 13, 3/3, art. ID 1252, 2015, pp. Х-60 – Х-66
Цитиран от: V. Dimitrov, Design and Setting up of a Laboratory Drive System with Remote Monitoring and Control, , Acad. Journal “ Information Technologies and Control ” , 2/2017, рр. 25-30, De Gruyter , DOI: 10.1515/itc-2017-0024
26. Труд: Аврамов П., И. Миленов, Г. Павлов, Възможности за повишаване на енер-гийната ефективност на железопътния и градския електрифициран транспорт, сп. "Железопътен транспорт", бр. 11-12/2002, ISSN 1310-683Х
Цитиран от: Търпов И., Аналитично изследване на разхода за електроенергия в БДЖ-товарни превози и методи за неговото ограничаване, , VII научна конференция "ЕФ 2015", Созопол, 19 – 21.09.2015, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, т. 66, кн. 1, 2016, стр. 421-426; http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_volume_66_book_1_2016.pdf
27. Труд: Търпов И., Павлов Г., Железопътен мениджмънт в електропотреблението, Научно списание “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 11, брой 3, 2013 г., статия № 0896, стр. DS-166 – DS-172
Цитиран от: Димитров В., И. Миленов, Подобряване характеристиките на лабораторен симулатор при изпитания на асинхронно задвижване,, VII научна конференция "ЕФ 2015", Созопол, 19 – 21.09.2015, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, т. 66, кн. 1, 2016, стр. 329-336; http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_volume_66_book_1_2016.pdf
28. Труд: Павлов Г., В. Димитров, А. Семизоров, А.Христова, Л. Секулов, М. Томчева. Проектиране на лабораторен симулатор за многофункционални микропроцесорни релейни защити. VI Научна Конференция ЕФ 2014, Созопол, Годишник на ТУ-София, том. 64, книга 4, стр. 44, ISSN 1312-3823, http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_Volume_64_book_4_2014.pdf
Цитиран от: Димитрова Е. Управление и контрол на пространствено разсредоточени обекти в транспорта и енергетиката. Монография , Годишник на ВТУ "Тодор Каблешков", ISSN 1314-362X, София, 2016 г.
29. Труд: Г. Павлов, В. Димитров, Бъдещето на елегазовите устройства в електрообзавеждането на електрическия транспорт, научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823, бр.3/2008, стр. VII-34 – VII-40, статия № 0295
Цитиран от: Димитровa E., Управление и контрол на пространствено разсредоточени обекти в транспорта и енергетиката, Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, ISSN 1314-362X бр. 7, София, 2016
30. Труд: Павлов Г. В. Димитров. Бъдещето на елегазовите устройства в електрообзавеждането на електрическия транспорт, XVII Международна научна конференция „Транспорт 2008”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, бр. 3, статия № 0295, стр. VII-34, 2008г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/295.pdf
Цитиран от: Димитрова Е. Управление и контрол на пространствено разсредоточени обекти в транспорта и енергетиката. Монография. , Годишник на ВТУ "Тодор Каблешков", ISSN 1314-362X, София, 2016 г.
31. Труд: Чернева Г., Г. Павлов, Л. Секулов, Я. Исаев. Изследване и анализ на преходни процеси при дъгогасене в различни дъгогасителни среди. Годишник на ТУ – София, т.63, кн.5/2013г., ISSN 1311-0829, стр.187-194
Цитиран от: Petkova N.Parameters and Methods of Identifying the Condition of Power Transformers.Proceedings of the Conference “Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering”. 2016, 15– 17.09.162, ISSN 1313-9487,pp.123-128, ТУ – София
32. Труд: Павлов Г., Я. Исаев, Л. Секулов, М. Томчева. Проектиране и изграждане на стенд за изследване на трифазни DC/AC инвертори. VII Научна конференция ЕФ 2015, Почивна база на ТУ-София, Созопол, 2015. Годишник на ТУ-София, том.66, кн.1, стр.119, 2016, ISSN 1311-0829, http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_volume_66_book_1_2016.pdf
Цитиран от: Петров И. Изследване влиянието на кислородните датчици върху вредните емисии от изгорелите газове. III научна конференция с международно участие „КЕИТ 2016”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 14, брой 3/2, 2016, стр. X-47, статия 1383, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1383.pdf, III научна конференция с международно участие „КЕИТ 2016”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 14, брой 3/2, 2016, стр. X-47, статия 1383, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1383.pdf
33. Труд: Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов. Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-00. Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 13, брой 3/3, стр. Х-60, статия № 1252, 2015 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1252.pdf
Цитиран от: Петров И. Подобряване на пожароизвестителна система за управление на локомотиви серия 40-00 с цел повишаване тяхната пожаробезопасност., III научна конференция с международно участие „КЕИТ 2016”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 14, брой 3/2, 2016, стр. X-42, статия 1382, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1382.pdf
34. Труд: Българанов Л., Павлов Г., И. Миленов, Ч. Джамбазки. Електрозадвижване, София, 2009 г.
Цитиран от: Павлов Г., Л. Секулово, Я. Исаев, Т. Лалев, М. Томчева. Модернизация на статичен преобразувател тип 2 UKSBRІ-DB за трамвайна мотриса. , сп. Механика, транспорт, комуникации, бр. 2
35. Труд: Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки. Електрозадвижване – учебник, стр. 281, София, 2009 г., ISSN 978-954-8640-10-7
Цитиран от: Димитров В. Разработване на лабораторна система за изпитване на електродвигатели. , Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 13, брой 3/3, 2015, стр. X-29, статия 1246, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1246.pdf
36. Труд: Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов. Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-200, Научно списание “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 1, 2014 г., статия № 0929, стр. X-1 – X-6
Цитиран от: Димитров В., И. Миленов, Подобряване характеристиките на лабораторен симулатор при изпитания на асинхронно задвижване, , VII научна конференция "ЕФ 2015", Созопол, 19 – 21.09.2015, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, т. 66, кн. 1, 2016, стр. 329-336; http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_volume_66_book_1_2016.pdf
37. Труд: Георги Павлов, Георги Димитров, Изследване на енергетичните показатели и възможности за модернизация на електрически транспортни средства за променлив ток, Русенски университет "Ангел Кънчев", Съюз на учените - Русе, Научна конференция 2012, 26-27 октомври 2012 г., публикуван в НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.1, стр. 82-88
Цитиран от: Радка Васева, Сравнителен анализ на енергийните показатели на електрически транспортни средства, Дисертационен труд за за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” , ВТУ "Тодор Каблешков", София, 2014
38. Труд: Търпов И., Г. Павлов, Железопътен мениджмънт в електропотреблението, Научно списание “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 11, брой 3, 2013 г., XXI Международна научна конференция “Транспорт 2013”, статия № 0896, стр. DS-166 – DS-172
Цитиран от: Димитров В., Енергоефективни асинхронни задвижвания за електрически транспортни средства – лабораторен симулатор, , Научно-практическата конференция „Транспортът в глобалната икономика - предизвикателства и решения“, 23.10.2014 – УНСС, София
39. Труд: Павлов Г., В. Димитров. Управление на инверторно асинхронно електрозадвижване с програмируем логически контролер от фамилията SIMATIC S7-200 на Siemens, I научна конференция „ЕФ 2009”,Годишник на ТУ-София, ISSN 1311-0829, 2009
Цитиран от: Чернева Г. Регулиране на честотата и обменните мощности в енергопотреблението чрез автоматизирани системи за диспечерско управление, Сборник „Електроенергетика и електротранспорт - съвременно развитие и перспективи”, ISBN 954-8640-03-1; 978-954-8640-03-9, 954-8640-05-8, 978-954-8640-05-03, НДЕТ, София, 2012, НДЕТ, София, 2012
40. Труд: Павлов Г., Търпов И., Васева Р., Изследване енергетичните показатели на тягови променливотокови електрозадвижвания. Сборник с публикации „Електротранспорт 2010”, ISBN 954-8640-03-1; 978-954-8640-03-9, София, 2010 г.
Цитиран от: Румен Киров. Относно определяне стойността на допълнителните загуби на мощност и ел. енергия при пренасяне на реактивни товари в режим на понижена консумация, , IV-та научна конференция ЕФ 2012, дни на науката в ТУ-София, Созопол 28.09÷30.09.2012. Сборник с доклади, том 2, стр. 68, http://ef-conference.tu-sofia.bg/pluginfile.php/31/mod_page/ content/38/ef2012_2.pdf
41. Труд: Павлов Г., Т. Лалев. Изследване и анализ на режимите на работа и техническите параметри на цифровите релейни защити, използвани в тяговите вериги на Столичния метрополитен. III Научна конференция „ЕФ 2011”, Созопол, 30.09. - 03.10., Годишник на ТУ-София, том.2, стр. 129, ISSN 1311-0829, 2011, http://ef-conference.tu-sofia.bg/pluginfile.php/31/mod_page/content/38/ef2011_2.pdf
Цитиран от: Чернева Г. Регулиране на честотата и обменните мощности в енерго-потреблението чрез автоматизирани системи за диспечерско управление, , Сборник „Електроенергетика и електротранспорт - съвременно развитие и перспективи”, НДЕТ, София, 2012 г., ISBN 954-8640-03-1; 978-954-8640-03-9, 954-8640-05-8, 978-954-8640-05-03, НДЕТ
42. Труд: Павлов Г., В. Димитров. Управление на инверторно асинхронно електро-задвижване с програмируем логически контролер от фамилията SIMATIC S7-200 на Siemens , I научна конференция „ЕФ 2009” Дни на науката в ТУ - София 2009 г., Годишник на ТУ-София, ISSN 1311-0829, 2009 http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_Volume_59_book_2_2009.pdf
Цитиран от: Чернева Г. Регулиране на честотата и обменните мощности в енерго-потреблението чрез автоматизирани системи за диспечерско управление. , Сборник „Електроенергетика и електротранспорт - съвременно развитие и перспективи”, НДЕТ, София, 2012 г., ISBN 954-8640-03-1; 978-954-8640-03-9, 954-8640-05-8, 978-954-8640-05-03, НДЕТ
43. Труд: Павлов Г., Лалев Т., Изследване и анализ на режимите на работа и техническите параметри на цифровите релейни защити, използвани в тяговите вериги на Столичния метрополитен, III-та научна конференция ЕФ 2011, дни на науката в ТУ-София, Созопол 30.09÷03.10.2011, Годишник на ТУ-София, ISSN 1311-0829, 2009 http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_Volume_59_book_2_2009.pdf
Цитиран от: Румен Киров., Изследване влиянието на натоварването на мощни потребители върху ЕМС на електрообзавеждането, , IV-та научна конференция ЕФ 2012, дни на науката в ТУ-София, Созопол 28.09÷30.09.2012. Сборник с доклади, том 2, стр. 80, ISSN 1311-0829, http://ef-conference.tu-sofia.bg/pluginfile.php/31/mod_page/content/38/ef2012_2.pdf
44. Труд: Павлов Г., Р. Васева, И. Търпов. Насоки за повишаване на енергийната ефективност на електрическите транспортни средства, експлоатирани в парка на БДЖ., Втора научна конференция на ЕФ, Созопол, 1-3 октомври, Годишник на ТУ-София, том 60, книга 1, стр.212, ISSN 1311-0829, 2010, http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_Volume_60_book_1_2010.pdf
Цитиран от: Румен Киров., Изследване влиянието на натоварването на мощни потребители върху ЕМС на електрообзавеждането,, IV-та научна конференция ЕФ 2012, дни на науката в ТУ-София, Созопол 28.09÷30.09.2012. Сборник с доклади, том 2, стр. 80, http://ef-conference.tu-sofia.bg/pluginfile.php/31/mod_page/content/38/ef2012_2.pdf
45. Труд: Павлов Г., Търпов И., Определяне разхода на електроенергия и оптимизирането му при плановите ремонти на тягов подвижен състав., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, брой 3, 2009, стр. XII-18, статия 0431, ISSN 1312-3823, https://mtc-aj.com/library/1513.pdf
Цитиран от: Румен Киров. Относно определяне стойността на допълнителните загуби на мощност и ел. енергия при пренасяне на реактивни товари в режим на понижена консумация, , IV-та научна конференция ЕФ 2012, дни на науката в ТУ-София, Созопол 28.09÷30.09.2012. Сборник с доклади, том 2, стр. 68, http://ef-conference.tu-sofia.bg/pluginfile.php/31/mod_page/content/38/ef2012_2.pdf
46. Труд: Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки. Електрозадвижване – учебник, София, 2009 г., ISSN 978-954-8640-10-7
Цитиран от: Димитров В. Изследване на динамичните характеристики на асинхронни електрозадвижвания с честотно управление – лабораторен симулатор. , Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 10, брой 3/3, 2012, статия 0746, стр. BG-8.37, ISSN 1312-3823, https://mtc-aj.com/library/746.pdf
47. Труд: Павлов Г., П.Йорданов, И. Миленов. Съвременни тенденции в изграждането на системите за тягови задвижвания за електрически транспортни средства. Списание „Електротехника и електроника“, 2005, бр.9-10, стр.57-62, ISSN 0861-4717 Print, eISSN 2603-5421 Online
Цитиран от: Чернева Г., Е. Димитрова. Оперативно управление на електроенергийната система в аварийни ситуации. , Международен научен семинар "КЕИТ-2012", Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 10, брой 3/3, 2012, статия 0742, стр. BG-8.13, ISSN 1312-3823, https://mtc-aj.com/library/742.pdf
48. Труд: Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки. "Електрозадвижване" - учебник, София, 2009
Цитиран от: Миленов И. Фотосоларна генераторна система за електромобил. , Първа научна конференция с международно участие "Електромобили", Русе, стр. 64-68, 2011
49. Труд: Павлов Г., Р. Васева, И. Търпов. Насоки за повишаване на енергийната ефективност на електрическите транспортни средства, експлоатирани в парка на БДЖ. Втора научна конференция на Електротехнически факултет, Созопол, 1-3 октомври 2010
Цитиран от: Миленов И. Методи и средства за увеличаване пробега на електромобил. , XIII Международна научна конференция "Смолян 2011", 2-3 юли 2011
50. Труд: Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки. "Електрозадвижване" - учебник, София, 2009
Цитиран от: Миленов И. Изпитване на експериментални образци на оловни акумулаторни батерии за електромобил в реални пътни условия. , Първа научна конференция с международно участие "Електромобили", Русе, 2011
51. Труд: Павлов Г., Р. Васева, И. Търпов. Насоки за повишаване на енергийната ефективност на електрическите транспортни средства, експлоатирани в парка на БДЖ. Втора научна конференция на Електротехнически факултет, Созопол, 1-3 октомври 2010. Годишник на ТУ-София, том.60, кн.1, стр.212, 2010, ISSN 1311-0829, http://ef-conference.tu-sofia.bg/pluginfile.php/31/mod_page/content/38/ef2010_1.pdf
Цитиран от: Миленов И. Основни технически способи за увеличаване пробега на електромобил. , XIII Международна научна конференция "Смолян 2011", 2-3 юли 2011
52. Труд: Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки. "Електрозадвижване" - учебник, София, 2009
Цитиран от: И. Миленов, С. Давидов, Ч. Джамбазки Ръководство за лабораторни упражнения по електрически машини., издателство на ВТУ "Тодор Каблешков", София, 2011
53. Труд: Павлов Г. Използване на преобразуватели с изкуствена комутация в електрически подвижен състав с неавтономно захранване, Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", София, 2001
Цитиран от: Павлов Г., И. Търпов, Р. Васева. Изследване енергетичните показатели на тягови променливотокови електрозадвижвания. , НДЕТ, Сборник с публикации "Електротранспорт 2010", София, 2010 г.
54. Труд: Павлов Г. Използване на преобразуватели с изкуствена комутация в електрически подвижен състав с неавтономно захранване, Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", София, 2001
Цитиран от: Г. Павлов, Димитров В. Ръководство за проктиране по електрообзавеждане., София, 2010
55. Труд: Миленов И., Г. Павлов. Възможности за повишаване на енергийната ефективност на градския електрически транспорт чрез оптимизиране на тягови задвижвания. София, Семинар на тема „Електроенергетика и електрообзавеждане на транспорта” – Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България, с. 10-17, 2002, ISBN 954-8640-03-1; 978-954-8640-03-9, 954-8640-05-8, 978-954-8640-05-03, НДЕТ, София, 2012
Цитиран от: Васева Р., И. Търпов. Енергетически целесъобразно управление на ЕТС по критерии на базата на енергетичния разход за икономия на енергия при движение на състава и начин за намаление на разхода на енергия. , НДЕТ, Сборник с публикации „Електротранспорт 2010”, София, 2010 г., ISBN 954-8640-03-1; 978-954-8640-03-9, 954-8640-05-8, 978-954-8640-05-03
56. Труд: Павлов Г. Използване на преобразуватели с изкуствена комутация в електрически подвижен състав с неавтономно захранване, Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", София, 2001
Цитиран от: Павлов Г., Р. Васева, И. Търпов. Изследване на енергетичните параметри на тягови пускорегулиращи устройства за електрическите транспортни средства на БДЖ. , Втора научна конференция на Електротехнически факултет, Созопол, 1-3 октомври 2010 г.
57. Труд: Попов Р.Й., И.К. Миленов, А. Кювбашиев, Г. Михайлов, Г.М. Павлов. Електрически машини и преобразуватели в железопътната техника, издателство на ВВТУ "Тодор Каблешков", София, 1995
Цитиран от: Павлов Г., Димитров В. Ръководство за проктиране по електрообзавеждане. , София, 2010
58. Труд: Миленов И., Г. Павлов, П. Аврамов. Възможности за повишаване на енергийната ефективност на железопътния и градския електрически транспорт. Списание "Железопътен транспорт., 2002, бр.11-12, стр.5-9.
Цитиран от: Павлов Г., И. Търпов, Р. Васева. Изследване енергетичните показатели на тягови променливотокови електрозадвижвания. , НДЕТ, Сборник с публикации "Електротранспорт 2010", София, 2010 г.
59. Труд: Павлов Г. Използване на преобразуватели с изкуствена комутация в електрически подвижен състав с неавтономно захранване, Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", София, 2001
Цитиран от: Павлов Г., Р. Васева, И. Търпов. Насоки за повишаване на енергийната ефективност на тягови пускорегулиращи устройства за електрически транспортни средства на БДЖ. , Втора научна конференция на Електротехнически факултет, Созопол, 1-3 октомври 2010 г.
60. Труд: Миленов И., Г. Павлов. Възможности за повишаване на енергийната ефективност на градския електрически транспорт чрез оптимизиране на тягови задвижвания. София, Семинар на тема „Електроенергетика и електрообзавеждане на транспорта” – Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България, с. 10-17, 2002, ISBN 954-8640-03-1; 978-954-8640-03-9, 954-8640-05-8, 978-954-8640-05-03, НДЕТ, София, 2012
Цитиран от: Димитров Г., Т. Лалев, Експериментално изследване на разхода на електроенергия от метровлаковете на Столичния метрополитен в реални експлоатационни условия, , Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2009", Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, брой 3, 2009, статия 0429, стр. VII-7, ISSN 1312-3823, https://mtc-aj.com/library/429.pdf
61. Труд: Миленов И., Ч. Джамбазки, Г. Павлов, С. Давидов. Научни доклади от Международни конференции "Транспорт 2004" и "Транспорт 2005", София, 2004 и 2005
Цитиран от: С. Давидов. Електронно управление на електрически машини, , София, 2009
62. Труд: Пантев П., Г. Павлов, Ил. Паунов. Шум и вибрации в локомотивите и в електрическите мотрисни влакове. Списание „Железопътен транспорт”, бр. 7-8, с. 27-30, 2003 г., ISSN 1310-683Х
Цитиран от: Милетиев Р., Е. Йончев. MEMS базирана система за измерване на линейни ускорения и премествания за целите на вибродиагностиката. , Trans & motauto’08, 2008 г., ISSN 2367-8399
63. Труд: Пантев П., И. Миленов, Г. Павлов, А. Семизоров, Г. Димитров, И. Щъркалев. Изследване организацията на трудовата дейност на локомотивните машинисти. София, XII научна конференция с международно участие, 2002, с.343-348.
Цитиран от: Сборник с материали по въпроси относно инженерни изследвания и проектиране на съоръжения за електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта. Учебно пособие,, НД на електроинженерите в транспорта в РБ. 2006
64. Труд: Миленов И., П. Пантев, Г. Павлов, А. Семизоров, И. Щаркалев, Ч. Джамбазки. Изследване електрообезопасяването на обзавеждането на електрическите локомотиви на БДЖ. София, XII научна конференция с международно участие, 2002, с. 399-342.
Цитиран от: Сборник с материали по въпроси относно инженерни изследвания и проектиране на съоръжения за електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта. Учебно пособие, , НД на електроинженерите в транспорта в РБ, 2006
65. Труд: Павлов Г., Миленов И. Съвременни тенденции за повишаване на енергийната ефективност на градския електрически транспорт. XII научна конференция с международно участие, София, 2002
Цитиран от: Сборник с материали по въпроси относно инженерни изследвания и проектиране на съоръжения за електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта. Учебно пособие, , НД на електроинженерите в транспорта в РБ, 2006
66. Труд: Здравко С. Бакалов, Георги М. Павлов, Георги И. Димитров, Албена С. Христова, Материали в помощ на изучаващите стационарни електросъоръжения за енергоснабдяване на електрифицирания железопътен транспорт, "НДЕТ в Република България", София, 2006 г.,
Цитиран от: Здравко С. Бакалов, Георги М. Павлов, Албена С. Христова, Материали в помощ на изучаващите стационарни електросъоръжения за енергоснабдяване на електрифицирания транспорт., "НДЕТ в Република България", София, 2006 г.
67. Труд: Здравко Бакалов, Иван Миленов, Георги Павлов, Георги Димитров, Чавдар Джамбазки, Андрей Семизоров, Подобряване на учебно-техническата база по стационарни съоръжения за електроснабдяване във ВТУ "Тодор Каблешков", Сборник доклади от ХIV научна конференция с международно участие "ТРАНСПОРТ "2004", ВТУ "Тодор Каблешков", София, 2004 г.
Цитиран от: Здравко Бакалов, Определяне на устойчивостта на пропълзяващ ток и ерозивната устойчивост на полимерни електроизолационни материали и гладки пръчковидни полимерни изолатори, списание "Електротехника и електроника", бр. 9-10/2005 г.

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2023
Тема: „Лабораторен симулатор на вторична комутация на разпределително устройство за тягова електрозахранваща система за постоянен ток“
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
2. Година: 2023
Тема: „Проектиране и изграждане на фотоволтаична лаборатория на територията на ВТУ “Тодор Каблешков”“
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: доц. д-р инж. Любомир Секулов
3. Година: 2022
Тема: „Проектиране на лабораторни стендове за автоматизация и дигитализация на тягова електрозахранваща система“
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
4. Година: 2021
Тема: „Изследване на възможностите за повишаване на експлоатационните показатели на тягова електрозахранваща система чрез дигитализация“
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
5. Година: 2020
Тема: „Подобряване на надеждностните показатели на стационарни и мобилни електроенергийни системи в транспорта, чрез прилагане на термовизионен контрол”
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
6. Година: 2019
Тема: „Изследване и анализ на електроенергийната ефективност на електробусния транспорт в град София”
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
7. Година: 2018
Тема: Договор за обществена поръчка № СЕ-119/13.09.2018 г. Изработка и ремонт на електронни блокове/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт ЕАД”.
Тип: Научно-изследователски договор
Поръчител: възложител „Столичен електротранспорт” ЕАД”.
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
8. Година: 2018
Тема: „Проектиране и изграждане на стенд за изследване на електромагнитни и микропроцесорни релейни системи с приложение в електрическия транспорт”
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
9. Година: 2017
Тема: Договор №БНБ-42413/17.03.2017г. за консултанска дейност по процедура за обществена поръчка. Основен ремонт на два броя дизел-генераторни UPS агрегата в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” №1, гр.София.
Тип: Научно-изследователски договор
Поръчител: възложител БНБ
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
10. Година: 2017
Тема: „Проектиране и изграждане на стенд за изследване на спирачни системи на трамвайни мотриси”
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
11. Година: 2016
Тема: „Проектиране и изграждане на стенд за микропроцесорно управление на трифазен безчетков синхронен двигател с постоянни магнити”
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
12. Година: 2016
Тема: Договор за обществена поръчка № 2/07.01.2016 г. Проектиране и изграждане, диагностика, настройка и ремонт на електронни модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт ЕАД”.
Тип: Научно-изследователски договор
Поръчител: възложител „Столичен електротранспорт” ЕАД”.
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
13. Година: 2016
Тема: Договор № 186/06.11.2016 г. Експериментално изследване на основните параметри и характеристики в тягов и спирачен режим на тролейбус МАН.
Тип: Научно-изследователски договор
Поръчител: възложител „Столичен електротранспорт” ЕАД”.
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
14. Година: 2015
Тема: „Проектиране и изграждане на аналогово- цифрово товарно устройство за изпитване и настройка на микропроцесорни релейни защити"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
15. Година: 2015
Тема: „Проектиране и изграждане на стенд за изследване на енергетичните показатели на трифазни DC-AC с различни алгоритми за управление”
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
16. Година: 2014
Тема: „Проектиране и изграждане на стенд за моделиране и изследване на многофункционални микропроцесорни защити с приложение в енергетиката и транспорта”
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
17. Година: 2014
Тема: Договор № 52/05.2014 г.„Изграждане на компенсатор за напрежение в тролейбусно депо „Искър”,
Тип: Научно-изследователски договор
Поръчител: възложител „Столичен електротранспорт” ЕАД”.
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
18. Година: 2013
Тема: "Аналитично и експериментално изследване, анализ и оценка на енергийната ефективност на електрическите транспортни средства, експлоатирани в ЖП транспорт"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
19. Година: 2013
Тема: "Проектиране и изработване на стенд за изследване дъгогасителни процеси в различни газови среди"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов, проф. дн инж. Галина Чернева
20. Година: 2013
Тема: Договор № 145/2013г. „Проектиране, изработка, настройка на електронни модули, монтирани в трамвайния и тролейбусния парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД”.,
Тип: Научно-изследователски договор
Поръчител: възложител „Столичен електротранспорт” ЕАД”.
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов
21. Година: 2012
Тема: „Проектиране и изграждане на многоканална система за дистанционно управление и контрол на електроенергийни и транспортни обекти и електронeн симулатор на звукови (шумови) ефекти за електрически транспортни средства в градска среда”
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р инж. Герги Павлов
22. Година: 2012
Тема: „Проектиране и изграждане на енергопреобразуващ блок за интегриране в енергетиката и транспорта”
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р инж. Георги Павлов
23. Година: 2012
Тема: Проект № BG051PO001-3.3.06-0043 "Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ "Т. Каблешков" чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта", Поръчител: с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,
Тип: Оперативна програма
Поръчител: Европейския социален фонд на Европейския съюз
Ръководител: проф. дтн инж. Ненчо Ненов
24. Година: 2011
Тема: Проектиране и изграждане на модулен стенд за научни и инженерни изследвания и анализи на електроенергийното потребление в транспортни системи, изследователски проект.
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р инж. Георги Павлов
25. Година: 2009
Тема: Проект BG051PO001/07/3.3-01/101, Създаване на механизми за производствени стажове на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, 2009г.
Тип: Оперативна програма
Поръчител: Европейския съюз
Ръководител: проф. д-р инж. Н. Неделчев
26. Година: 2009
Тема: "Проектиране и изграждане на стенд за научни и инженерни изследвания, моделиране и изпитания на съвременните електроенергийни и тягови задвижващи системи"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р инж. Георги Павлов
27. Година: 2004
Тема: "Съоръжаване и пускане в действие на Пендел-динамометър"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р инж. Иван Миленов
28. Година: 2003
Тема: Договор № 2079/2003г. “Физически модел за симулиране на процеси в електроенергийната система и тяговите мрежи”.
Тип: Научно-изследователски договор
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р Здравко Бакалов
29. Година: 2003
Тема: "Управление на симулатор за електрически локомотиви в тягов и спирачен режим"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р инж. Иван Петров
30. Година: 2002
Тема: "Изследване влиянието на работната среда и условията на труд на локомотивните бригади върху безопасността на движение на влаковете и набелязване на практически мерки за намаляване на риска"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: БДЖ "ЕАД"
Ръководител: гл. ас. Панто Пантев
31. Година: 2001
Тема: "Регионална програма за преквалификация на транспортни кадри"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков" с подкрепата на "Отворено общество"
Ръководител: гл. ас. Панто Пантев
32. Година: 2001
Тема: Проект BG051РО001/07/3.3 - 01/101: "Създаване на механизми за производствени стажове за студентите от ВТУ "Тодор Каблешков"
Тип: ОП "Развитие на човешките ресурси"
Поръчител:
Ръководител:
33. Година: 1996
Тема: "Създаване на тренажорен комплекс за локомотивни машинисти"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: гл. ас. Панто Пантев
34. Година: 1994
Тема: "Конструктивно усъвършенстване и програмно осигуряване на тренажор за обучение и психофизически изследвания на локомотивни машинисти"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: гл. ас. Панто Пантев
35. Година: 1992
Тема: "Лабораторни стендови изпитвания на тиристорен регулатор за електрозадвижване на електротранспортни средства"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. Румен Попов
36. Година: 1992
Тема: "Лабораторни стендови изпитвания на управляваща система, комплектована с тиристорен регулатор за трамвайна мотриса"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. Румен Попов
37. Година: 1992
Тема: "Проектиране на тренажор за обучение и психофизически изследвания на локомотивни машинисти"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: гл. ас. Панто Пантев
38. Година: 1990
Тема: "Проектиране и изграждане на лаборатория по тягови машини и преобразуватели"
Тип: Научноизледователски
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. Румен Попов

 Учебници и помагала

1. Миленов И., Г. Павлов, В. Димитров, ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ – Част 1: Основи на електрозадвижването, ISBN 978-619-239-224-6, Авангард прима, София , 2019г.
2. Миленов И., Г. Павлов, В. Димитров, ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ – Част 2: Управление на електрозадвижванията, ISBN 978-619-239-225-3, Авангард прима, София , 2019г.
3. Павлов Г., В. Димитров. Eлектрообзавеждане - pъководство за проектиране, второ преработено и допълнено издание, ISBN 978-954-392-175-1, издателство "Пропелер", София, 2013г.
4. Павлов Г., В. Димитров. Ръководство за лабораторни упражнения по електрообзавеждане – второ преработено и допълнено издание, , ISBN 978-954-9487-43-5, София, 2010г.
5. Павлов Г., В. Димитров. Ръководство за проектиране по електрообзавеждане, ISBN 978-954-92373-9-9, издателство "Българи", София, 2010г.
6. Българанов Л., Г. Павлов, И. Миленов, Ч. Джамбазки. Електрозадвижване., учебник, ISSN 978-954-8640-10-7, София, 2009г.
7. Павлов Г., В. Димитров. Ръководство за лабораторни упражнения по електрообзавеждане, ISBN 978-954-9487-43-5, София, 2008г.
8. Здравко Бакалов, Георги Димитров, Георги Павлов, Албена Христова, Материали в помощ на изучаващите стационарни електросъоръжения за електроснабдяване на електрифицирания железопътен транспорт, Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България, София, 2006, ISBN 954-8640-04-Х978-954-8640-04-6, 2006г.
9. Бакалов З., Г. Павлов., Г. Димитров, А. Христова. Материали в помощ на изучаващите стационарни електросъоръжения за енергоснабдяване на електрифицирания железопътен транспорт. , Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България, София, , 2006г.
10. Бакалов З., А. Христова., Г. Павлов. Сборник с материали в помощ на изучаващите релейни защити. , Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България, София, , 2006г.
11. Здравко Бакалов, Георги Павлов, Албена Христова, Иван Петров, Ненчо Ненов, Георги Димитров, Иван Миленов, Сборник с материали по въпроси относно инженерни изследвания и проектиране на съоръжения за електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта, Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България, София, 2006, ISBN 954-8640-03-1978-954-8640-03-9, 2006г.
12. Бакалов З., Г. Павлов., А. Христова. Материали в помощ на изучаващите стационарни електросъоръжения за енергоснабдяване на електрифицирания градски транспорт. , Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България, София, , 2006г.
13. Попов Р., И. Миленов, Г. Павлов и др. Електрически машини и преобразуватели в железопътната техника. , София, Печатна база на ВТУ "Т. Каблешков", , 1995г.

 Доклади на научни форуми

1. Секулов Л., Г. Павлов, М. Томчева. Проектиране и изграждане на фотоволтаична лаборатория на територията на ВТУ “Тодор Каблешков”. , XXVI Международна научна конференция „Транспорт ‘2023“, к. к. Боровец, 5-7.10.2023 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), art. ID: 2428, (сп. Механика, транспорт, комуникации. том 21, брой 3/3, 2023 г., ISSN 2367-6558, стр. Х-29÷Х-34), 2023г.
2. Додов Е., Г. Павлов. Изследване и анализ на енергетичните параметри на тягови подстанции за подземен електрически транспорт, , Шеста научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта - КЕИТ – 2022“, гр. Банско, 30.08. - 02.09.2022 г., (сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 20, бр. 3/2, 2022, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2022г.
3. Лалев Т., Г. Павлов. Проектиране и изграждане на лаборатория за автоматизация и дигитализация на тягова електрозахранваща система, , Шеста научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта - КЕИТ – 2022“, гр. Банско, 30.08. - 02.09.2022 г., (сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 20, бр. 3/2, 2022, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2022г.
4. Павлов Г., Л. Секулов, Р. Стоицев, Л. Михайлов, П. Бодуров. Експериментално изследване на рекуперативните режими на трамвайни мотриси PESA 120NaSf в участък захранван от фидери “Емил Марков” и “Широка Лъка” към ТИС “Мотописта” в град София, , Шеста научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта - КЕИТ – 2022“, гр. Банско, 30.08. - 02.09.2022 г., (сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 20, бр. 3/2, 2022, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2022г.
5. Pavlov, G., Sekulov, L. Examination and Analysis of the Energy Efficiency of Pesa Swing 122NaSF2 Tram Types. , Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2022, 2022, pp. 34–37, 2022г.
6. Лалев Т., Г. Павлов. Лабораторен симулатор за дигитализация на тягова електрозахранваща система. , XXV Международна научна конференция „Транспорт 2021“, София, 7-9.10.2021 г. Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), том 19, брой 3, 2021 г., стр. Х-20 – Х-26, статия № 2135, https://mtc-aj.com/library/2135.pdf, 2021г.
7. Georgi Pavlov, Lyubomir Sekulov, "Energy Utilization in Ground Urban Electric Transport" , (ELMA), July 01-04, 2021, IEEE, 978-1-6654-3582-6, ISBN for the USB, 978-1-6654-3581-9, 2021г, 2021г.
8. Стамболиев Н.,Л. Секулов, Г. Павлов "Изследване и анализ чрез моделиране в средата на matlab на възможностите за ледотопене при тягови контактни мрежи за променлив ток – Част I", XXV Международна научна конференция „Транспорт 2021”, 7 – 9.10.2021 г., ВТУ Тодор Каблешков, (Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 19, брой 3/3, стр. Х-27 , статия № 2136, 2021 г., 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online),, 2021г.
9. Секулов Л., Павлов Г., Тодоров В., Бодуров П., М. Томчева, "Модернизация на статичен преобразувател тип PS 01 за трамвайна мотриса ", Пета научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта - КЕИТ – 2020“, гр. Банско, 23.09. - 25.09.2020 г., сп. „Механика, транспорт, комуникации“, бр. 3/2020, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2020г.
10. Стамболиев Н., Г. Павлов. Изследване и анализ на основните параметри на конкретно избран участък от железопътната инфраструктура на Република България. , V Научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта - КЕИТ – 2020“, гр. Банско, 23.09. - 25.09.2020 г., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), бр. 3, 2020 г., стр. X-72 – X-76, статия № 2036, 2020г.
11. Васов Б., Г. Павлов. Влияние на индукционна тигелна пещ INDUGA MFT CU 18000 върху показателите за качество на електрическа енергия в електроразпределителната система на завод за цветни метали „София Мед“, , V Научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта - КЕИТ 2020“, гр. Банско, 23.09. - 25.09.2020 г., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), бр. 3, 2020 г., стр. X-77 – X-85, статия № 2037, 2020г.
12. Търпов И., Г. Павлов, Н. Стамболиев, Л. Секулов ,,Анализ на възможностите за прилагане на термовизионен контрол за повишаване надеждността в транспортни електроенергийни системи", КЕИТ 2020”, 23 – 25.09.2020 г, гр. Банско, (сп. Механика, Транспорт, Комуникации. том 18, брой 3/2, 2020 г., ISSN 1312-3823, стр. Х104-Х109), 2020г.https://mtc-aj.com/library/2041.pdf, 2020г, 2020г.
13. Васов Б., Г. Павлов. Анализ на електроснабдителната система на завод за цветни метали „София мед“ и целесъобразността от подобряване на енергийната ѝ ефективност. , XXIV Международна научна конференция „ТРАНСПОРТ 2019”, к.к. Боровец, 3-5 октомври 2019 г., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 17, бр. 3, 2019 г., стр. X-18 – X-22, статия № 1870, 2019г.
14. Стамболиев Н., Г. Павлов. Анализ на метод за ограничаване на ледообразуването по тяговите контактни мрежи за променлив ток. , XXIV Международна научна конференция „ТРАНСПОРТ 2019”, к.к. Боровец, 3-5 октомври 2019 г., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 17, бр. 3, 2019 г., стр. X-23 – X-28, статия № 1871, 2019г.
15. Томчева М., Г. Павлов, Т. Лалев, Л. Секулов, и кол. Изследване на енергетичните параметри на токоизправителни станции за наземен градски електрически транспорт, , Четвърта научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018”, 28.09. - 30.09.2018 г., гр. Банско, (сп. Механика, Транспорт, Комуникации. том 16, брой 3/2, 2018 г., ISSN 1312-3823, стр. Х1-Х7), 2018г.
16. Павлов Г., Н. Стамболиев. Анализ на методи и средства за отстраняване на ледообразуване по тяговите контактни мрежи. , Четвърта научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018”, 28.09. - 30.09.2018 г., гр. Банско, 2018г., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 16, брой 3/2, стр. Х-20, статия № 1717, 2018 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1717.pdf, 2018г.
17. Исаев Я., Г. Павлов, Г. Чернева, А. Исаева. Проектиране и изработване на преносим стенд за изследване на монофазни изправители., Четвърта научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018”, 28.09. - 30.09.2018 г., гр. Банско, 2018г., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 16, брой 3/2, стр. Х-20, статия № 1717, 2018 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online) , 2018г.
18. Секулов Л., Я. Исаев, Г. Павлов. Проектиране и изследване на микропроцесорни релейни системи с приложение в електрическия градски транспорт. , Четвърта научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018”, 28.09. - 30.09.2018 г., гр. Банско, 2018г., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 16, брой 3/2, стр. ХII-54, статия № 1709, 2018 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1709.pdf, 2018г.
19. Павлов Г., Н. Стамболиев. Влияние на климатичните условия върху надеждната работа на контактната мрежа, като елемент на железопътната инфраструктура. , Научна конференция с международно участие „ Устойчиво развитие на транспортните системи“, 18 – 20.06.2018 г. Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 16, брой 3/1, стр. I-45, статия № 1605, 2018 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1605.pdf, 2018г.
20. Zlatkov M., L. Sekulov. "Designing a micro-processor control block for electric traction with bi-operational semiconductor switch" 2017.09.11. BULTRANS 2017, BulTrans-2017 ISSN 1313-955X , стр 55, 2017, 2017г.
21. Павлов Г.,Л.Секулов Изследване и анализ на управлението на безчетков постояннотоков двигател(BLDC) , Енергиен Форум Св.Св. Константин и Елена, Варна 27-30 юни.2017 г. ISSN 2367-6728 стр.144, 2017г.
22. Секулов Л., Г. Павлов, Я. Исаев, Р. Стоицев. Експериментално изследване на основните режими на работа на тролейбус MAN, Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2017", София, 2017, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 15, брой 3, стр. Х-18, статия № 1509, 2017 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1509.pdf, 2017г.
23. Павлов Г., Л. Секулов, М. Томчева. Проектиране и изграждане на стенд за изследване на спирачни системи на трамвайни мотриси., Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2017", София, 2017, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 15, брой 3, стр. Х-1, статия № 1506, 2017 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1506.pdf, 2017г.
24. Павлов Г., Л. Секулов, М. Томчева. Изследване на енергийната ефективност на тролейбус Skoda 26TR Solaris, Енергиен Форум Св.Св. Константин и Елена, Варна 22-24 юни.2016 г., ISSN 2367-6728, 2016г.
25. Секулов Л., Г. Павлов, Я. Исаев, Р. Стоицов, "Проектиране и изграждане на стенд за микропроцесорно управлениена трифазен безчетков синхронен двигател с постоянни магнити, ", Научно списание „Механика, транспорт, комуникации” том 14, брой 3/2, 2016 г., ISSN 1312-3823, стр. X-66-X-72), 2016г.https://mtc-aj.com/library/1387.pdf, 2016г.
26. Секулов Л., Т. Лалев, Г. Павлов, Я. Исаев, М. Томчева. Експериментално изследване на енергийните показатели на експлоатирания в град София електробус , 22 Международна научна конференция „Транспорт 2015”, Боровец, 8 – 10.10.2015 г Научно списание Механика Транспорт Комуникации, том 13, брой 3/3, 2015 г., статия № 1252, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) http://www.mtc-aj.com, 2015г.
27. Павлов Г., Я. Исаев, Л. Секулов, М. Томчева. Проектиране и изграждане на стенд за изследване на трифазни DC/AC инвертори, , VII Научна Конференция ЕФ 2015, Созопол, 19.09. – 21.09.2015 г., (Годишник на Технически Университет - София, т. 66, кн. 1, 2016, ISSN 1311-0829, стр. 118-126), http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_volume_66_book_1_2016.pdf, 2015г.
28. Павлов Г., Л. Секулов, Я. Исаев, Т. Лалев, М. Томчева. Модернизация на статичен преобразувател тип 2 UKSBRІ-DB за трамвайна мотриса, , Научно списание „Механика, транспорт, комуникации”, том. 13, бр. 2, 2015 г., ISSN 1312-3823, стр. Х1-Х6, 2015г.
29. Исаев Яв., Г. Павлов, Л. Секулов, Т. Лалев, Р. Стоицев . Проектиране и изработване на лабораторна токоизправителна станция за 1000 V постоянно напрежение, , 22 Международна научна конференция „Транспорт 2015”, Боровец, 8 – 10.10.2015 г Научно списание Механика Транспорт Комуникации том 13, брой 3/3, 2015г., статия № 1249, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) http://www.mtc-aj.com, 2015г.
30. Павлов Г., Т. Лалев, Я. Исаев, Л. Секулов, М. Томчева. Проектиране и изграждане на товарно устройство за конвекционални и цифрови релейни защити, XII Научна Конференция ЕФ 2015, Созопол, Годишник на ТУ-София, 19.09. – 21.09.2016 г., ISSN 1311-0829 http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_volume_66_book_1_2016.pdf, 2015г.
31. Павлов Г., В. Димитров, Т. Лалев, А. Христова, Л. Секулов, М. Томчева. Проектиране на лабораторен симулатор за многофункционални микропроцесорни релейни защити. , VI Научна Конференция ЕФ 2014, Созопол, 15.09. – 17.09.2014 г., (Годишник на Технически Университет - София, т. 64, кн. 4, 2014, ISSN 1311-0829, стр. 47-54) http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_Volume_64_book_4_2014.pdf, 2014г.
32. Павлов Г., В. Димитров. Изследване на честотен преобразувател ELDI-M. , Научна конференция с международно участие – „КЕИТ 2014”, с. Баня, 2014, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 12, брой 3/2, стр. Х-7, статия № 1004, 2014 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1004.pdf, 2014г.
33. Павлов Г., Л. Секулов, М. Томчева, Я. Исаев, Р. Стоицев. Модернизация на блок за управление за статичен преобразувател за трамвайна мотриса., Научна конференция с международно участие – „КЕИТ 2014”, с. Баня, 20 – 21.06.2014 г., (сп. Механика, транспорт, комуникации. том 11, брой 3/2, 2014 г., ISSN 1312-3823, стр. Х1-Х6)р https://mtc-aj.com/library/1003.pdf, 2014г.
34. Павлов Г., В. Димитров, Яв. Исаев, М. Томчева, Т. Лалев, Л. Секулов. Проектиране и изследване на транзисторен регулатор с микропроцесорно управление и защита за зарядна станция, VI Научна Конференция ЕФ 2014, Созопол, Годишник на ТУ-София, том. 64, книга 4, стр. 55, ISSN 1312-3823, http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_Volume_64_book_4_2014.pdf, 2014г.
35. Л. Секулов, Г. Павлов, Г. Чернева, Я. Исаев. Възможности за изследване на дъгогасителни процеси в автоматични прекъсвачи при лабораторни условия., 21 Международна научна конференция „Транспорт 2013”, Св. Св. Константин и Елена, 10 – 13.10.2013 г., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 11, брой 3, стр. Х-50, 2013 г., статия № 0861, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/861.pdf, 2013г.
36. Чернева Г., Г. Павлов, Л. Секулов, Я. Исаев, Т. Лалев. Изследване и анализ на преходни процеси при дъгогасене в различни дъгогасителни среди. , V Научна конференция „ЕФ 2013”, Созопол, Годишник на ТУ-София, 02.09 - 05.09.2013 г., стр. 187, ISSN 1311-0829, http://ef-conference.tu-sofia.bg/pluginfile.php/31/mod_page/content/38/V63I5_ef2013.pdf, 2013г.
37. Павлов Г., Я. Исаев, Е. Димкина. Проектиране и изследване на електростатичен генератор., V Научна конференция „ЕФ 2013”, Созопол, Годишник на ТУ-София, 02.09 - 05.09.2013 г., стр. 215, ISSN 1311-0829, http://ef-conference.tu-sofia.bg/pluginfile.php/31/mod_page/content/38/V63I5_ef2013.pdf, 2013г.
38. Павлов Г., Я. Исаев, М. Томчева. Изследване на електростатичен генератор, 21 Международна научна конференция „Транспорт 2013”, Св. Св. Константин и Елена, 10 – 13.10.2013 г., (сп. Механика, транспорт, комуникации. том 11, брой 3, 2013 г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/855.pdf, 2013г.
39. Търпов И., Г. Павлов, Железопътен мениджмънт в електропотреблението, , Международна научна конференция „Транспорт 2013”, Св. Св. Константин и Елена, 10 – 13.10.2013 г., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 11, брой 3, стр. DS-166, 2013 г., статия № 0896, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/896.pdf, 2013г.
40. Павлов Г., Р. Васева, Р. Кацов, М. Томчева. Проектиране на активен компенсатор на реактивна мощност за тиристорни ЕТС за променлив ток. , V Научна конференция „ЕФ 2012”, Созопол, 02.09 - 05.09.2013 г., (Годишник на Технически Университет - София, т. 63, кн. 5, 2013, ISSN 1311-0829, стр. 205-2014) http://ef-conference.tu-sofia.bg/pluginfile.php/31/mod_page/content/38/V63I5_ef2013.pdf, 2013г.
41. Георги Павлов, Георги Димитров, Изследване на енергетичните показатели и възможности за модернизация на електрически транспортни средства за променлив ток, Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюз на учените - гр. Русе, Научна конференция РУ & СУ '12, 26-27 октомври 2012 г., Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 51, серия 3.1 Електротехника, електроника и автоматика, Русе, 2012, ISSN 1311-3321, 2012г.
42. Павлов Г., Р. Кацов, И. Ненов, Р. Васева. Микропроцесорна многоканална система за дистанционен GSM контрол на битови консуматори. , IV Научна конференция „ЕФ 2012”, Созопол, 28.09 - 01.10., 2012г.
43. Павлов Г. Математическо моделиране на системата „тягова мрежа – електрическо транспортно средство (EТС)”., IV Научна конференция „ЕФ 2012”, Созопол, 28.09 - 01.10., 2012г.
44. Павлов Г. Изследване на енергетични показатели и проектиране на активен компенсатор за електрически транспортни средства за променлив ток. , IV Научна конференция „ЕФ 2012”, Созопол, 28.09 - 01.10., 2012г.
45. Павлов Г., Л. Секулов. Проектиране и изследване за производителност и ефективност на електролизна клетка., IV Научна конференция „ЕФ 2012”, Созопол, 28.09 - 01.10., 2012г.
46. Galina Cherneva, Georgi Pavlov, Elena Dimkina. Numerical study on the electrical circuit represented by the duffing’s equation. , International conference on fundamentals of electrotechnics and circuit theory (Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów) XXXV IC-SPETO2012, 23-26.05., ISВN 978-83-85940-34-0, p.87-88, 2012г.
47. Georgi Pavlov, Galina Cherneva, Radoslav Katsov, Ivaylo Nenov, Radka Vaseva. System of remote control and management of electrically powered sites. , International conference on fundamentals of electrotechnics and circuit theory (Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów) XXXV IC-SPETO 2012, 23-26.05., ISВN 978-83-85940-34-0, p.89-90, 2012г.
48. Georgi Pavlov, Galina Cherneva, Radoslav Katsov, Ivaylo Nenov, Ilko Tаrpov. Electronic Simulator of Sound (Noise) Effects for Electric Vehicles in Urban Areas., XLVII International Scientific Conference Information, Communication and energy systems and technologies, june 28-30 2012, ISBN: 978-619-167-003-1, In co-operation with: IEEE Bulgaria Section, IEEE Macedonia Section, IEEE Serbia Section, http://www.icestconf.org/wp-content/uploads/2016/proceedings/icest_2012_01.pdf, 2012г.
49. Galina Cherneva, Georgi Pavlov and Elena Dimkina. Noise-Resistance Performance Estimation of a Chaos Shift Keying Signals. , XLVII International Scientific Conference Information, Communication and energy systems and technologies, june 28-30 2012, ISBN: 978-619-167-003-1, In co-operation with: IEEE Bulgaria Section, IEEE Macedonia Section, IEEE Serbia Section, http://www.icestconf.org/wp-content/uploads/2016/proceedings/icest_2012_01.pdf, 2012г.
50. Павлов Г., Р. Кацов, И. Ненов, Р. Васева. Многоканална микропроцесорна система за дистанционен мониторинг и управление на електроенергийни и транспортни обекти. , Научен семинар „КЕИТ 2012”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), 2012, https://mtc-aj.com/library/740.pdf, 2012г.
51. Pavlov G,. Study of the energy parameters and possibilities for modernization of electric vehicles for ac power., journal COMMUNICATIONS, Scientific Letters of the University of Zilina, ISSN 1335-4205, http://www3.uniza.sk/komunikacie/archiv/2013/2a/2a_2013en.pdf, 2012г.
52. Павлов Г., Влияние условий труда локомотивных бригад на безопасность движения поездов., Научно-практическая конференция „Безопасность движения поездов”, 18, Москва, Россия, 19 октября, ISBN 978-5-7876-0208-1 : 210 р, 2012 г., ISBN 978-5-904679-10-1. 5. Н/19469/2., 2012г.
53. Павлов Г. Изследване на енергийните показатели на променливотокови електрически транспортни средства (етс) с асинхронно задвижване, , Сборник „Електроенергетика и електротранспорт - съвременно развитие и перспективи”, ISBN 954-8640-03-1; 978-954-8640-03-9, НДЕТ, София, 2012 г., 2012г.
54. Павлов Г. Експериментално изследване на енергетичните параметри на тиристорни транспортни средства за променлив ток. , Сборник „Електроенергетика и електротранспорт - съвременно развитие и перспективи”, ISBN 954-8640-03-1; 978-954-8640-03-9, НДЕТ, София, 2012 г., 2012г.
55. Павлов Г. Аналитичен метод за определяне на енергийната ефективност на електрически транспортни средства за променлив ток, , Сборник „Електроенергетика и електротранспорт - съвременно развитие и перспективи”, ISBN 954-8640-03-1; 978-954-8640-03-9, НДЕТ, София, 2012 г., 2012г.
56. Павлов Г., Р. Кацов, И. Ненов, И. Търпов. Възможности за увеличаване на безопасността при експлоатация на електрическите транспортни средства в градска среда,, Научен семинар „КЕИТ 2012”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), 2012, https://mtc-aj.com/library/748.pdf, 2012г.
57. Димитров Г., Г. Павлов. Специализиран модулeн измервателен стенд за изследване на електроенергийното потребление и енергийната ефективност в транспорта, XX Международна научна конференция "Транспорт 2011" , Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, бр. 3/ 2011, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/597.pdf, 2011г.
58. Georgi М. Pavlov, Irina N. Asenova, Ilko А. Tarpov. Comparative analysis of power parameters of traction rolling stock powered by AC traction network of 25 kV AC, 50 Hz., Elektrotechnika & elektronika E+E, vol. 46, 3-4/ 2011, ISSN 0861-4717 Print, eISSN 2603-5421 Online, 2011г.
59. Павлов Г., Т. Лалев. Изследване и анализ на режимите на работа и техническите параметри на цифровите релейни защити, използвани в тяговите вериги на Столичния метрополитен. , III Научна конференция "ЕФ 2011" Дни на науката в ТУ - София, Созопол, 30.09. - 03.10. , 2011г.
60. Павлов Г., И. Търпов. Изследване на възможностите за осигуряване на автономно захранване за осветление на железопътни тунели по време на експлоатация. , III Научна конференция "ЕФ 2011" Дни на науката в ТУ - София, Созопол, 30.09 - 03.10., 2011г.
61. Павлов Г., Т. Лалев. Изследване и анализ на режимите на работа и техническите параметри на цифровите релейни защити използвани в тяговите вериги на Столичния метрополитен, III Научна конференция, Електротехнически факултет, ЕФ 2011, ТОМ 1,Созопол, 30 Септември – 3 Oктомври 2011 г., 2011г.
62. Павлов Г., Р. Васева, И. Търпов. Насоки за повишаване на енергийната ефективност на електрическите транспортни средства, експлоатирани в парка на БДЖ., Втора научна конференция на ЕФ, Созопол, 1-3 октомври, Годишник на ТУ-София, том 60, книга 1, стр.212, ISSN 1311-0829, 2010, http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_Volume_60_book_1_2010.pdf, 2010г.
63. Павлов Г., Р. Васева, И. Търпов, Насоки за повишаване на енергийната ефективност на тягови пускорегулиращи устройства за електрически транспортни средства на БДЖ, , Втора научна конференция на Електротехнически факултет, Созопол, 1-3 октомври 2010 г., 2010г.
64. Павлов Г., И. Търпов, Р. Васева, Изследване енергетичните показатели на тягови променливотокови електрозадвижвания,, НДЕТ, Сборник с публикации „Електротранспорт 2010”, София, 2010 г., 2010г.
65. Павлов Г., И. Търпов, Р. Васева. Изследване енергетичните показатели на тягови променливотокови електрозадвижвания. , Сборник с публикации „Електротранспорт 2010”, НДЕТ, София, , 2010г.
66. Павлов Г., Р. Васева, И. Търпов. Изследване на енергетичните параметри на тягови пускорегулиращи устройства за електрическите транспортни средства на БДЖ. , Втора научна конференция на Електротехнически факултет, Созопол, 1-3 октомври, Годишник на ТУ-София, том 60, книга 1, стр.220, ISSN 1311-0829, 2010, http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proceedings_Volume_60_book_1_2010.pdf, 2010г.
67. Павлов Г., И. Търпов. Определяне разхода на електроенергия и оптимизирането му при плановите ремонти на тягов подвижен състав. , Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), брой 3, София, 2009 г., https://mtc-aj.com/library/431.pdf, 2009г.
68. Павлов Г., В. Димитров, Управление на инверторно асинхронно електро-задвижване с програмируем логически контролер от фамилията SIMATIC S7-200 на Siemens , I научна конференция "ЕФ 2009" Дни на науката в ТУ - София, 2009г.
69. Павлов Г., Иванов Х, Генова А., Симеонов И. , Внедряване на видеонаблюдение във вагони серии: 2143, 3143, 2133, 2145, 3145. Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online)”брой 3, София, 2008 г., https://mtc-aj.com/library/309.pdf, 2008г.
70. Павлов Г. Бъдещето на елегазовите устройства в електрообзавеждането на електрическия транспорт (The future of elegas devices in the electrical equipment of the transport), XVII Международна научна конференция „Транспорт 2008”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, бр. 3, статия № 0295, стр. VII-34, 2008г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/295.pdf, 2008г.
71. Павлов Г., И. Миленов. Измерение и оценка уровня шума в кабинах локомотивов и моторвагонных поездов. , V International Scientific Conference "Heavy Machinery-HM"05", Kraljevo, 2005г.
72. Миленов И., Г. Павлов. Измерение и оценка вибраций в кабине локомотивов и моторвагонных поездов. , V International Scientific Conference "Heavy Machinery-HM"05", Kraljevo, 2005г.
73. Павлов Г. Измерение и оценка уровня шума в кабинах локомотивов и моторвагонных поездов, Kraljevo, V International Scientific Conference "Heavy Machinery-HM"05", 2005г.
74. Здравко Бакалов, Иван Миленов, Георги Павлов, Георги Димитров, Чавдар Джамбазки, Андрей Семизоров, Подобряване на учебно-техническата база по стационарни съоръжения за електроснабдяване във ВТУ "Тодор Каблешков", ВТУ "Тодор Каблешков", Сборник доклади от ХIV научна конференция с международно участие "ТРАНСПОРТ "2004", 2004г.
75. Бакалов З., И. Миленов, Г. Павлов, Г. Димитров, Ч. Джамбазки, А. Семизоров. Подобряване на учебно-техническата база по стационарни съоръжения за електроснабдяване на транспорта във ВТУ " Тодор Каблешков". , XIV научна конференция с международно участие " Транспорт 2004", София, 2004г.
76. Павлов Г. IGBT технология - основна насока в модернизацията на тяговите електрозадвижвания за електрически транспортни средства., XIV научна конференция с международно участие " Транспорт 2004", София, 2004г.
77. Павлов Г. Някои виждания и предложения относно повишаване на енергийната ефективност на градския електрически транспорт. , XIV научна конференция с международно участие " Транспорт 2004", София, 2004г.
78. Павлов Г. Анализ и предложения за решаване на конкретни проблеми в електроснабдяването на градския електрически транспорт. , XIV научна конференция с международно участие " Транспорт 2004", София, 2004г.
79. Миленов И., Г. Павлов, И. Щаркалев. Изследване на вибрациите в локомотивите и мотрисните влакове. , XIII Национален научен симпозиум с международно участие, Созопол, 2003г.
80. Миленов И., Г. Павлов, П. Пантев. Измерване и оценка на шума в кабините на локомотивите на БДЖ. , XIII Национален научен симпозиум с международно участие, Созопол, 2003г.
81. Пантев П., И. Миленов, Г.Павлов, И. Щаркалев. Повишаване квалификацията и оценка на професионалната годност на локомотивните бригади. , XIII научна конференция с международно участие, София, 2003г.
82. Пантев П., Г. Павлов, И. Миленов, А. Семизоров. Ергономична оценка на кабините на тяговия подвижен състав. , XIII научна конференция с международно участие, София, 2003г.
83. Павлов Г. Приложение на интегрирани мощностни модули в тяговите импулсни задвижвания за електрическите транспортни средства за променлив и постоянен ток. , XIII научна конференция с международно участие, София, 2003г.
84. Миленов И., Г. Павлов. Etude de l"influence du bruit ,des vibrations et des champs electro-magnetiques dans les vehicules de la BDZ. , Deuxiemes rencotres franko-bulgares dans le domaine de la recherche sur les transports, Sofia, 2003г.
85. Павлов Г. Повишаване на енергетичните параметри на електрическите транспортни средства чрез използване на входни импулсни токоизправители. , Семинар на тема "Електроенергетика и електрообзавеждане на транспорта" - Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България, София, 2002г.
86. Павлов Г. Изследване на входни импулсни токоизправители на променливотокови електрически транспортни средства. , Семинар на тема "Електроенергетика и електрообзавеждане на транспорта" - Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България, София, 2002г.
87. Миленов И., Г. Павлов. Възможности за повишаване на енергийната ефективност на градския електрически транспорт чрез оптимизиране на тягови задвижвания. , Семинар на тема "Електроенергетика и електрообзавеждане на транспорта" - Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България, София, 2002г.
88. Миленов И., З. Бакалов, Г. Павлов, И. Петров, А. Семизоров, Г. Димитров. Възможности и перспективи в обучението на специалистите завършили специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" във ВТУ "Т. Каблешков". , Семинар на тема "Електроенергетика и електрообзавеждане на транспорта" - Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България, София, 2002г.
89. Павлов Г. Предложение за модернизация на схемата на силовото електрообзавеждане на електрически мотрисен влак 32.00. , XII научна конференция с международно участие, София, 2002г.
90. Миленов И., Г. Павлов. Съвременни тенденции за повишаване на енергийната ефективност на градския електрически транспорт. , XII научна конференция с международно участие, София, 2002г.
91. Миленов И., П. Пантев, Г. Павлов, А. Семизоров, И. Щаркалев, Ч. Джамбазки. Изследване електрообезопасяването на обзавеждането на електрическите локомотиви на БДЖ., XII научна конференция с международно участие, София, 2002г.
92. Пантев П., И. Миленов, Г. Павлов, А. Семизоров, Г. Димитров, И. Щъркалев. Изследване организацията на трудовата дейност на локомотивните машинисти. , XII научна конференция с международно участие, София, 2002г.
93. Павлов Г. Предложение за модернизация на схемата на силовото електрообзавеждане на електрически мотрисен влак 32.00, XII научна конференция с международно участие, София, 2002г.
94. Иван Миленов, Здравко Бакалов, Георги Павлов, Иван Петров, Андрей Семизоров, Георги Димитров, Възможности и перспективи в обучението и реализацията на специалистите завършили специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” във ВТУ „Тодор Каблешков”, „Дружество на електроинженерите в транспорта в Република България”, Семинар „Електроенергетика и електрообзавеждане на транспорта” 2002 г., Сборник доклади, 2002, 2002г.
95. Панто Пантев, Иван Миленов, Георги Павлов, Андрей Семизоров, Георги Димитров, Илия Щъркалев, Изследване организацията на трудовата дейност на локомотивните машинисти, ВТУ "Тодор Каблешков", Сборник доклади от ХII научна конференция с международно участие "ТРАНСПОРТ "2002", 2002г.
96. Иван Миленов, Панто Пантев, Георги Павлов, Андрей Семизоров, Георги Димитров, Илия Щъркалев, Чавдар Джамбазки, Изследване електрообезопасяването на електрическите локомотиви на БДЖ, ВТУ "Тодор Каблешков", Сборник доклади от ХII научна конференция с международно участие "ТРАНСПОРТ "2002", 2002г.
97. Бакалов З., И. Миленов, Г. Павлов, Г. Димитров, А. Семизоров. Нови конструктивни решения при електрификацията на железопътния участък Радомир Кулата. , XI научна конференция с международно участие, София, 2001г.
98. Павлов Г. Повишаване на енергетичните параметри на тяговите електрически возила чрез използване на четириквадрантни преобразуватели, реализирани на базата на съвременни полупроводникови прибори, София, XI научна конференция с международно участие, 2001г.
99. Павлов Г., П. Иванов, И. Миленов. Повишаване на енергетичните параметри на тяговите електрически возила чрез използване на четириквадрантни преобразуватели, реализирани на базата на съвременни полупроводникови прибори. , XI научна конференция с международно участие, София, 2001г.
100. Здравко Бакалов, Иван Миленов, Панто Пантев, Георги Павлов, Георги Димитров, Андрей Семизоров, Нови конструктивни решения при електрификацията на жп. участък "Радомир-Кулата", ВТУ "Тодор Каблешков", Сборник доклади от ХI научна конференция с международно участие "ТЕМРТ "2001", 2001г.
101. Павлов Г. Използване на преобразуватели с изкуствена комутация в електрически подвижен състав с неавтономно захранване. , Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен "Доктор", ВТУ "Т. Каблешков", София, 2001г.
102. Павлов Г., П. Иванов, Н. Пенев. Оптимизиране разхода на енергия на електрически транспортни средства чрез използване на конкретни схемни решения на тягови преобразуватели с изкуствена комутация. , ТЕМПТ"98 г., София, 1998г.
103. Попов Р., Г. Павлов, П. Иванов, Е. Влъчков. Изследване на коефициента на мощност в изправителни схеми с изкуствена комутация с отчитане на комутационните интервали при превключване на напреженовите зони на трансформатора. , ТЕМПТ"98 г., София, 1998г.
104. Павлов Г., П. Иванов, Е. Влъчков. Методика за изследване и оценка на енергийна ефективност на тягов преобразувател. , X научна конференция с международно участие, София, 1997г.
105. Иванов П., Н. Пенев, Г. Павлов. Проблеми в диагностиката на тягов токоизправител използван на е.м.в. 32.00. , X научна конференция с международно участие, София, 1997г.
106. Павлов Г., Г. Михайлов, П. Иванов, И. Петров. Лаборатория "Тягови електрически машини и преобразуватели" - възможности и перспективи. , Национална конференция на сдружението на електроинженерите от транспорта, Вонеща вода, 1997г.
107. Пенев Н., П. Иванов, Г. Павлов. Експериментално определяне в реални пътни условия на специфичния разход на електроенергия на електрически мотрисен влак серия 32.00, пад на напрежение и загуби в контактната мрежа. , X научна конференция с международно участие, София, 1997г.
108. Попов Р., П. Иванов, И. Петров, Г Павлов. Изпитания на прототип на тролейбус "Чавдар - 130 ТК" в лабораторни условия., IX научна конференция с международно участие, София, 1996г.
109. Попов Р., Г. Павлов. Изследване изменението на коефициента на мощност при използване на двузонова изправителна схема с изкуствена комутация и импулсен регулатор. , IX научна конференция с международно участие, София, 1996г.
110. Пенев Н., П. Иванов, Г. Павлов. Изследване на енергийните показатели на електрически мотрисен влак серия 32.00., IX научна конференция с международно участие, София, 1996г.
111. Попов Р. Й., П. Иванов, Г. Павлов, И. Петров, Г. Димитров. Функционални изпитвания на тиристорен двутактен импулсен регулатор за задвижване на трамвайна мотриса., Шеста научно - техническа сесия с международно участие, София, 1993г.
112. Румен Попов, Пламен Иванов, Георги Павлов, Иван Петров, Георги Димитров, Функционални изпитвания на тиристорен двутактен импулсен регулатор за задвижване на трамвайна мотриса, ВВТУ "Тодор Каблешков", Сборник доклади от VI научно-техническа сесия ’93 г., 1993г.
113. Попов Р. Й., Г. Павлов. Начини за повишаване на регулационните и енергетичните качества на тиристорните преобразуватели за тягови електрозадвижвания чрез използване на комутатори от паралелен тип с подобрени комутационни възможности., сп. "Техническа мисъл", 1992г.
114. Попов Р. Й., Г. Павлов. Изследване на комутационните възможности на тиристорен преобразувател с изкуствена комутация, реализиран чрез комутатор от паралелен тип с променлива индуктивност. , сп. “Техническа мисъл”, 1992 г., бр.3, стр. 38-46. , 1992г.
115. Попов Р. Й., Г. Павлов. Изследване изменението на коефициента на мощност при използване на двустепенна изкуствена комутация в еднофазна мостова схема., Втора научно - техническа сесия с международно участие, София, 1991г.
116. Попов Р. Й., Г. Павлов. Изследване на тиристорен комутатор от паралелен тип с променлива индуктивност., Научно-техническа сесия с международно участие по случай 100 години железопътно образование, София, 1991г.
117. Попов Р. Й., Г. Павлов. Сравнителен анализ на комутиращи устройства от паралелен тип за тиристорни преобразуватели, използвани при тягови електрозадвижвания. , Юбилейна научна сесия с международно участие " 30 години катедра "Електрически транспорт", София, 1991г.

 Статии в научни списания

1. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРМОВИЗИОНЕН КОНТРОЛ ЗА ПОВИШАВАНЕ НАДЕЖДНОСТТА В ТРАНСПОРТНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации”, брой 3/2, 2020 г., ISSN 1312-3823, 2020г.
2. Изследване и анализ на енергийната ефективност на електробусния транспорт в град София., Научно списание "Механика, транспорт, комуникации", том 17, бр. 3/3, стр. X-10, статия № 1869, 2019 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/1869.pdf, 2019г.
3. Секулов Л., Г. Павлов, Я. Исаев, Р. Стоицев. Експериментално изследване на основните режими на работа на тролейбус MAN, Научно списание "Механика, транспорт, комуникации", ISSN 1312-3823 том 15, брой 3, 2017 г, 2017г.
4. Проектиране и изграждане на стенд за микропроцесорна управление на трифазен безчетков синхронен двигател с постоянни магнити , Научно списание "Механика, транспорт, комуникации", бр. 3/2, X66, 2016, ISSN 1312-3823, 2016г., 2016г., 2016г.
5. Георги Димитров, Георги Павлов, Анализ на ефективността на рекуперативните спирачни системи на тролейбуси ŠKODA SOLARIS в реални експлоатационни условия, Научно списание "Механика, транспорт, комуникации", том 14, бр. 3/2, стр. X-24, статия № 1380, 2016, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/1380.pdf, 2016г.
6. Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов, Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-200. , Научно списание „Механика, транспорт, комуникации”, брой 1, 2014 г., ISSN 1312-3823, 2014г.
7. Энергетический анализ производства оксигидрогена., Журнал „Мир транспорта”, Москва, Россия, бр.1/2013г.УДК 621.43.019:546.1, ISSN 1992-3252, стр. 42-48. I F 0,263, 2013г.
8. Изследване и анализ на преходни процеси при дъгогасене в различни дъгогасителни среди, Годишник на ТУ – София, т.63, кн.5/2013г., ISSN 1311-0829, стр.187-194, 2013г.
9. Павлов Г., Р. Кацов, И. Ненов, Многоканална микропроцесорна система за дистанционен контрол и управление на електроенергийни обекти. (Multi-Microprocessor System for Remote Monitoring and Control of Electric Power Objects.) , Научно-методическо списание „Професионално образование”, Национално издателство за образование и наука „Азбуки”, книжка 5, ISSN 1314–8567 (Online), ISSN 1314–555X (Print), София, 2012, 2012г.
10. Изследване и анализ на преходни процеси при дъгогасене в различни дъгогасителни среди , Годишник на ТУ – София, т.63, кн.5/2013г., ISSN 1311-0829, стр.187-194, 2012г.
11. Павлов Г., Р. Кацов, И. Ненов, Многоканална микропроцесорна система за дистанционен контрол и управление на електроенергийни обекти. (Multi-Microprocessor System for Remote Monitoring and Control of Electric Power Objects), Научно-методическо списание „Професионално образование”, Национално издателство за образование и наука „Азбуки”, книжка 5, София, , 2012г.
12. Павлов Г., Г. Чернева, Р. Васева, Л. Секулов. Энергетический анализ производства оксигидрогена. , Журнал „Мир транспорта”, Москва, Россия, бр.1/2013г.УДК 621.43.019:546.1, ISSN 1992-3252, стр. 42-48. http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8865, 2012г.
13. Павлов Г., И. Търпов. Автономно захранване на осветление за железопътни тунели с вятърни генератори, списание „Енерджи ревю”, ISSN: 1314-0671, бр. 5, , 2012г.
14. Георги Димитров, Георги Павлов, Специализиран модулeн измервателен стенд за изследване на електроенергийното потребление и енергийната ефективност в транспорта, Научно списание "Механика, транспорт, комуникации", бр. 3, стр. VII-15, статия № 0597, 2011, ISSN 1312-3823, https://mtc-aj.com/library/597.pdf, 2011г.
15. Georgi М. Pavlov, Irina N. Asenova, Ilko А. Tarpov. Comparative analysis of power parameters of traction rolling stock powered by AC traction network of 25 kV AC, 50 Hz. , Elektrotechnika & elektronika E+E, vol. 46, 3-4/ , 2011г.
16. Бакалов З., И. Миленов, Г. Павлов, Г. Димитров, Ч. Джамбазки, А. Семизоров. Определяне на устойчивостта на пропълзяващ ток и ерозивната устойчивост на полимерни електроизолационни материали и гладки пръчковидни полимерни изолатори. , Научно списание "Електротехника и електроника", , 2005г.
17. Павлов Г., П. Йорданов, И. Миленов. Съвременни тенденции в изграждането на системите за тягови задвижвания за електрически транспортни средства. , сп. "Електротехника и електроника", бр.9-10, стр. 57-62, , 2005г.
18. Бакалов З., И. Миленов, Г. Павлов, Г. Димитров, Ч. Джамбазки, А. Семизоров. Определяне на устойчивостта на пропълзяващ ток и ерозивната устойчивост на полимерни електроизолационни материали и гладки пръчковидни полимерни изолатори. , сп. "Електротехника и електроника", 2005г.
19. Пантев П., Г. Павлов, Ил. Паунов. Шум и вибрации в локомотивите и в електрическите мотрисни влакове. , сп."Железопътен транспорт", бр. 7-8, с. 27-30, , 2003г.
20. Пантев П., Г. Павлов, А. Семизоров. Токсични вещества, прах и електромагнитни полета в локомотивите и ЕМВ. , сп. "Железопътен транспорт", бр.9, с. 20-23, , 2002г.
21. Аврамов П., И. Миленов, Г. Павлов. Възможности за повишаване на енергийната ефективностна железопътния и градския електрически транспорт. , сп. "Железопътен транспорт., бр.11-12, стр.5-9, , 2002г.
22. Попов Р., Г. Павлов Електроенергийна ефективност на електрическата тяга - стратегически проблеми на БДЖ., сп. "Железопътен транспорт", 2002г.
23. Попов Р. Й., Г. Павлов. Изследване на комутационните възможности на тиристорен преобразувател с изкуствена комутация, реализиран чрез комутатор от паралелен тип с променлива индуктивност. , сп. "Техническа мисъл", бр.3, стр. 38-46, , 1992г.
24. Попов Р. Й., Г. Павлов. Начини за повишаване на регулационните и енергетичните качества на тиристорните преобразуватели за тягови електрозадвижвания чрез използване на комутатори от паралелен тип с подобрени комутационни възможности. , сп. "Техническа мисъл", бр. 1, с. 38-45, , 1992г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. Грамота за участие в "Преглед на Софийското студентско инженерно научно творчество", "Проектиране и изграждане на стенд за научни и инженерни изследвания, моделиране и изпитване на съвременни електроенергийни транспортни тягови задвижващи системи", ръководител: проф. д-р инж. Георги Павлов, колектив: маг. инж. Румен Стоицев и студенти, 2010 г.2. Грамота на ВТУ "Тодор Каблешков" за постижения в научноизследователската дейност на екип "Модул дистационно управление" с ръководител проф. д-р инж. Георги Павлов и в състав: маг. инж. Румен Стоицев, д-р. инж. Радка Васева, ас. инж. Мартина Томчева, студенти - Радослав Кацов, Ивайло Ненов, Димитър Павлов, 2012 г.3. Международен патент с PCT/BG2014/00003 от 31.01.2014 г.: За признаване на световна новост на изобретението „Бързодействащ прекъсвач за постоянен и променлив ток” от Федералния институт по индустриална собственост, гр. Москва4. Награда на Ректора на ВТУ "Тодор Каблешков" - "Преподавател на ВТУ "Тодор Каблешков" за цялостна учебна и научноизследователска дейност", 2016 г.5. Полезен модел „Електрически симулатор на звукови ефекти за електрически транспортни средства”, свидетелство за регистрация на полезен модел № 1611/17.10.2012 г., Патентно ведомство на Република България 6. Полезен модел „Устройство за дистанционно управление и контрол на електромеханични системи”, свидетелство за регистрация на полезен модел, Патентно ведомство на Република България 7. Сертификат от Фондация "Хемус-95" Международен панаир Пловдив за представяне на "Велосипед с постоянноотково елетрозадвижване", 2012 г.8. Сертификат от Фондация "Хемус-95" Международен панаир Пловдив за представяне на "Електронен симулатор на звукови (шумови) ефекти на ЕТС", 2012 г.9. Сертификат от Фондация "Хемус-95" Международен панаир Пловдив за представяне на "Многоканална система за дистанционно управление и контрол на електроенергийни транспортни обекти", 2012 г.10. Юбилейна грамота от Ръководството на "ЕФ" - ТУ-София за принос в развитието на факултета, 2015 г.

 Студии

 Монографии

1. Павлов Г. "Изследване и анализ на възможностите за повишаване на енергийната ефективност на електрическия транспорт". , Годишник на ВТУ "Тодор Каблешков", ISSN 1314-362X, София,, 2019г.

 Специализации

 Владеене на чужди езици

1. Английски език
2. Руски език