гл.ас. д-р инж. Галина Младенова Петкова


 Области на научно-изследователски интереси

 Лекции в чужбина или друго ВУ

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

 Цитирания

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2010
Тема: "ИНОВАЦИОННИ МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ТРАНСПОРТА"
Тип: Проект
Поръчител: INMETT
Ръководител: Доц д-р инж И.Коларов
2. Година: 2010
Тема: Сертификационна система в санитарния транспорт
Тип: Проект
Поръчител: ES/08/ELP- LdV/TOI/149047
Ръководител: Доц д-р инж И.Коларов
3. Година: 2009
Тема: "Модернизация на изпитвателна машина за статични натоварвания на опън и натиск до 500 kN
Тип: Проект
Поръчител: ВТУ "Т.Каблешков"
Ръководител: Доц д-р инж И. Савова
4. Година: 2005
Тема: ."Компютърна лаборатория за преподаване на природни и технически науки"
Тип: Проект
Поръчител: Leonardo da Vinci II
Ръководител: Доц д-р инж И.Коларов
5. Година: 2004
Тема: Стенд за определяне на степента на пневматична проводимост на дисперсни системи"
Тип: Проект
Поръчител: ВТУ "Т.Каблешков"
Ръководител: Доц д-р инж В. Спасов
6. Година: 2004
Тема: . " Модернизация на съществуващ стенд за зипитване на елементи, машини и системи за хидрозадвижване"
Тип: Проект
Поръчител: ВТУ "Т.Каблешков"
Ръководител: Доц д-р инж В. Спасов
7. Година: 2003
Тема: "Регионална програма за преквалификация на транспортни кадри"
Тип: Проект
Поръчител: Фондация "Отворено общество"
Ръководител: Доц д-р инж Н.Тончев

 Учебници и помагала

1. Ръководство за курсов проект по железопътни строителни машини, Авангард, 2015г.
2. Г.Динев, Г.Петкова IEC 617-2 -Графични символи за схемир Част7: Комутационни апарати и устойства за разпределениеи, управление и защита , Държавна агенция по стандартизация и метрология, 1996г.
3. Г. Динев и колектив, "Ръководство за упражнения по техническо чертане и стндартизация", ВВТУ "Т.Каблешков" 1992, 1992г.

 Доклади на научни форуми

1. Г.Петкова,Пл.Ташев, Я.Лукарски „Функционално изпитване на управление на автоматизирана система за заваряване”, Шеста национална конференция с международно участие "Металознание, хидро и аеродинамика, национална сигурност 2017" СофияСборник доклади, 2017г.
2. Г.Петкова, Б. Петков, "Автоматизация на процесите за заваряване и наваряване с използване на програмируеми модули", Механика, транспорт, комуникации, бр.2, 2017, 2017г.
3. Г.Петкова. Пл.Ташев "Разработване на методика за изпитване на основните параметри на заваръчен ротатор с цифрово-програмно управление", Научна конференция "Дни на безразрушителен контрол 2016" - Юни 2016, 2016г.
4. Г.Петкова "СИМУЛАЦИОННО ИЗПИТВАНЕ НА ЗАВАРЪЧЕН РОТАТОР", научно списание 'Механика Транспорт Комуникации': 3 / 2016, 2016г.
5. Г.Петкова, Пл.Ташев, Ел.Ташева "Определяне на основните параметри при проектиране на модул за автоматизирано заваряване на ротационни детайли", Пета национална конференция с международно участие "Металознание, хидро и аеродинамика, национална сигурност 2015" София Сборник доклади, 2015г.
6. Г.Петкова, Пл.Ташев, Ел.Ташева "Анализ на възможностите за механизация и автоматизация на заваръчните технологии при използване на разкични методи на заваряване", Научна конференция "Дни на безразрушителен контрол 2015" - Научни известия том XXIII, брой2, Юни 2015, 2015г.
7. И. Коларов, Г.Петкова"Съвременна организация на електронно обучение на специалисти от областта на транспорта", Научен форум “Предизвикателства пред развитието на транспортния сектор на Р. България”, Равда, 2012 г - ВТУ “Тодор Каблешков”,Факултет “Транспортен мениджмънт” , 2012г.
8. Пл.Ташев, Ел.Ташева, Г.Петкова -" Анализ на възможностите за създаване и развитие на УЕБ- базираното и онлайн обучение в лабораторните упражнения по "материалознание" и "Приложна геометрия и инженерна графика" , XXV- та национална конференция с международно участие "Дефектоскопия""10- 2010г.Сборник доклади, 2010г.
9. Г.Динев, М.Милушев, Г.Петкова- "Относно хармонизиранетъо на стандартите, отнасящи се за стандартни символи за схеми" , Девета научна конференция с международно участие - ТЕМП"96- 1996г, София Сборник доклади, 1996г.
10. М.Милушев, Г.Петкова - "Условни графични означения в системите и схемите на осигурителните ионсталации на ЖП-транспорта- неотложна нужда от осъвременяване и стандартизация", Девета научна конференция с международно участие - ТЕМП"96- 1996г, София Сборник доклади, 1996г.
11. Г.Динев, Б. Петков, Г.Петкова- Относно автоматизирано изпълнение н хидрозадвижване", Научно-техническа конференция "Автоматизация на инженерния труд- 08.06.1994г Сборник доклади, 1994г.
12. Автоматизирано изпълнение на принципни схеми на хидрозадвижвания , Научна конференция Научна конференция "Автоматизация на инженерния труд"- 06., София. , 1994г.
13. Г.Динев, Б.Петков, Г.Петкова- "Автоматизирано изпълнение на схеми на хоидрозадвижвания в курсовото и дипломно проектиране", науна сесия на ВВОУ 20-21.05.1993г Сборник доклади, 1993г.
14. Автоматизирано изпълнение на хидравлични схеми в курсовото проектиране, Научна сесия на ВВОУ, 20-21.05.1993 г.,В.Търново., 1993г.
15. Г.Д,Динев, Г,Мл. Петкова "Каталог от изображения за автоматизирано съставяне на сглобена единица в учебния процес", Трета научна конференция на ВВТУ "Т.Каблешков" 1992 Сборник доклади, 1992г.

 Статии в научни списания

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

 Монографии

 Специализации

1. България, АВО БЕЛ, Курс по английски език, 2015г.
2. България, Goethe Institut, Курс по немски език , 1995г.
3. България, ВВТУ"Т.Каблешков" , Компютърна грамотност, CAD/CAM системи, AutoCad" , 1993г.
4. България, ВВТУ"Т.Каблешков" , Курс по английски език, 1991г.
5. България, ВВТУ "Т.Каблешков" 1990г, "Педагогическа и методическа подготовка" , 1990г.

 Владеене на чужди езици

1. английски
2. немски
3. руски