проф. д-р инж. Чавдар Василев Колев


 Области на научно-изследователски интереси

1. Геотехника, Тунели, Пристанищно строителство, Сеизмично инженерство, Реставрация на сгради, Теория на надеждността, Експлоатация на хидротехнически съоръжения.
2. Румъния, ТУ Яши, Conservation, rehabilitation and integration of cultural heritage, 2019
3. Чехия, ТУ Бърно, Conservation, rehabilitation and integration of cultural heritageр 2021
4. Италия, Унивепситета в Касино, Conservation, rehabilitation and integration of cultural heritage, 2021
5. Португалия, Университета NOVA в Лисабон, Conservation, rehabilitation and integration of cultural heritage, 2021
6. Словения, Университета в Марибор, Conservation, rehabilitation and integration of cultural heritage, 2021
7. Австрия, BOKU, Виена, Conservation, rehabilitation and integration of cultural heritage, 2019

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Румъния, TU Яши, Conservation, rehabilitation and integration of cultural heritage, 2019г.
2. Австрия, BOKU Виена, Conservation, rehabilitation and integration of cultural heritage, 2019г.
3. България, София, ВСУ "Любен Каравелов", Soil Mechanics and Foundation, 2015г.
4. България, София, ВСУ "Любен Каравелов", Soil Mechanics and Foundation, 2014г.
5. Турция, Истанбул, Университет Кемербургас , Some unusual case histories of Bulgarian Geotechnical practice, Geosynthetic protected soft soil - new experimental results., 2014г.
6. България, София, ВСУ "Любен Каравелов", Soil Mechanics and Foundation, 2013г.
7. България, София, ВСУ "Любен Каравелов", Soil Mechanics and Foundation, 2012г.
8. България, София, ВСУ "Любен Каравелов", Soil Mechanics and Foundation, 2011г.
9. Чехия, Пардубице, Технически университет, Landslides Protection. Theory of Reliability in Geotechnics, 2010г.
10. Румъния, ТУ Яши, Possibilities and Problems for Deep Foundation and Energy Piles for Skyscrapers and Transport Structures in Bulgaria, Procedures for Quality and Reliability Estimation of Anchors in Geotechnics. , 2010г.
11. България, София, ВСУ "Любен Каравелов", Soil Mechanics and Foundation, 2010г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. Българско дружество за големите язовири към ICOLD (Международен комитет по големите язовири) - член на Националния комитет
2. Българско дружество по земна механика и геотехническо инженерство към ISSMGI - Председател
3. «Вестник Забайкальского государственного университета» - член на редакционната колегия.
4. Годишник на ВТУ "Тодор Каблешков" - член на редакционната колегия.
5. Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
6. Международно дружество по скална механика
7. Научно-технически съюз по строителство в България - член на Управителния съвет
8. Съюз на учените в България

 Цитирания

1. Труд: [24] Tsitsas G., C. Kolev, L. Radoi, V. Petrila, Technical and Contractual Trends for Micro Tunneling Projects - Practical Experience from Romania and Bulgaria, Advanced Engineering Forum Vol. 21 (2017) p.p.609-618
Цитиран от: Спасова А., „Ще намери ли приложение у нас новата Изумрудена книга на FIDIC за по-разумно управление на риска при строителството на подземна инфраструктура?“ , https://www.researchgate.net/publication/350382490
2. Труд: Колев Ч., „Насипни конструкции или защо има вълни по нашите магистрали“
Цитиран от: Иванов Я., „Насипни конструкции или защо има вълни по нашите магистрали“ – рецензия, сп. „Инженерни науки“, кн. 4/2019г., БАН, ISSN: 1312-5702, http://es.ims.bas.bg/,
3. Труд: [7]. Колев Ч. „Специфични типове аварии по транспортните съоръжения, причинени от наводненията през м. август 2005 г.“ - Сб. рез. от доклади от Юбилейната научна сесия послучай 65 – годишнината на УАСГ, С. 2007г., стр. 291-292, CD – стр. 163-168. [8]. Коlev Tch. „Systeme d’alarmer les habitans qui sont menaces d’avarie d’un grand barrage“ – Actes du colloque international“Les risque en Genie Civile”, Tunisie – 18/19 Mars 2004.; [9]. Колев Ч. „Принципи за изграждане на информационна система за сигурност и оповестяване на населението по поречията след големи язовири“ – Сб. с доклади от Българо-Австрийския семинар по сигурността в язовирното строителство, УАСГ, София, 2003г.; [10]. Колев Ч., „Оценка на разликите между действителни и оразмерителни водни количества, преминали през мостовете при наводненията на 6 и 7 август 2005г.“– Сб. с докл. от Нац. научно-техн. конференция „Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р.България”, Акад. Издателство „Проф. М.Дринов”. С, 2006, стр. 191-194. [11]. Тошев Д., Ч. Колев, „Запълване на язовирите с наноси - състояние на проблема“ – Минно дело и геология, №2. 2007 ; [12]. Toshev D., C. Коlev “Estimation of deposit intensity of the bulgarian dams in comparison with the world results” – Proceedings of the Annual Meeting of ICOLD, 2-6.06.2008, Sofia, Bulgaria; [13]. Колев Ч. . „Наводненията у нас – случайни или закономерни?” – Арх & Арт борса, 36/2005г. [14]. Тошев Д., Ч. Колев, Т.Чолаков „Натоварване и деформации на автомобилен път върху насипна язовирна стена“ - Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете DCB 2010, 9 – 11 септември 2010 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”; [15]. Колев Ч. . „Комплексни системи за геозащита“, Техника, С., 2007г., ISBN 978-954-03-0677-3 [16]. Колев Ч. . „Насипни конструкции или защо има вълни по нашите магистрали?“, ВТУ „Т. Каблешков“, С., 2018, ISBN 978-954-12-0253-1 [17]. Колев Ч., “Оценка за надеждност на съществуващите затворни устройства при язовирите” - Осми национален конгрес по големите язовири, Варна, 9-10 юни 2005г. [18]. Колев Ч, М. Периклийска, „Допирни точки между Еврокод 7 и хидротехническото строителство“ – Водно дело 3 – 4 / 2010г.
Цитиран от: Костова С., Експлоатацията на хидротехническите съоръжения в изследванията на учени от ВТУ "Тодор Каблешков“, Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823, том 17, брой 3, 2019 г., Научно списание, http://www.mtc-aj.com, статия № 185.
4. Труд: [8]. Колев Ч. „Специфични типове аварии по транспортните съоръжения, причинени от наводненията през м. август 2005 г.“ - Сб. рез. от доклади от Юбилейната научна сесия послучай 65 – годишнината на УАСГ, С. 2007г., стр. 291-292, CD – стр. 163-168. [9]. Колев Ч., „Оценка на разликите между действителни и оразмерителни водни количества, преминали през мостовете при наводненията на 6 и 7 август 2005г.“– Сб. с докл. от Нац. научно-техн. конференция „Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р.България”, Акад. Издателство „Проф. М.Дринов”. С, 2006, стр. 191-194. [10]. Колев Ч. . „Наводненията у нас – случайни или закономерни?” – Арх & Арт борса, 36/2005г. [11]. Колев Ч., М. Периклийска, „Сравнителен анализ на съвременните технологии за фундиране при високо ниво на подземната вода“, Сб. доклади от Межд. научна конф. "проектиране на сгради и съоръжения", 12-14.09., Варна
Цитиран от: Костова С., Водното течение около опорите на мостовете на вниманието на учените от ВТУ "Тодор Каблешков", Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823, том 17, брой 3, 2019 г., Научно списание, http://www.mtc-aj.com, статия № 1855.
5. Труд: [4]. Лечева Й., Колев Ч., Особености на плана за безопасност и здраве при укрепването на дълбоки изкопи с вертикални откоси – Intern. Conf. on Civil Engineering, Design and Construction, „Св.Св.Константин и Елена”, Варна, 14-16.09.2006, CD – Section 10-11: Foundation of Buildings and Structures; [5]. Колев Ч., Методика за бърза оценка на риска от свлачища в населени места и по транспортната инфраструктура – Сб. с докл. от Нац. научно-техн. конференция VIII-72 „Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р.България”, Акад. Издателство „Проф. М.Дринов”. С, 2006, стр. 195-201; [6]. Tsitsas G., C. Kolev, L. Radoi, V. Petrila, Tehnical and Contractual Trends for Micro Tunneling Projects - Practical Experience from Romania and Bulgaria, Proceedings of the International Conference EBUILT - Towards a Sustainable Urban Environment held - 16-19 November 2016, Iasi, Romania; [7].Бабунска-Иванова Н., Ч. Колев, Икономическа ефективност на компонентите на първичната облицовка при транспортни тунели, Proceedings of the VIII INTERNATIONAL GEOMECHANICS CONFERENCE, ISSN:1314-6467, p.p.228-235, Varna, 2018 [8].Колев Ч., Комплексни системи за геозащита, Техника, С., 2007г., ISBN 978-954-03-0677-3;
Цитиран от: Костов К., Изследователските търсения на учените от ВТУ "Тодор Каблешков" по теми от организацията на строителното производство, Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823, том 17, брой 3, 2019 г., Научно списание, http://www.mtc-aj.com, статия № 1854.
6. Труд: [8] Колев Ч. - Рецензия на дисертацията на Стойна Костова за присъждане на научната и образователна степен „доктор“, ВТУ „Т. Каблешков“, София, 2017, https://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2017/07/Recenzia_Kolev.pdf [11] Колев Ч. - „Механика на строителните почви“, ВТУ „Т. Каблешков“, ISBN 978-954-12-0262-3, 2019. [12] Колев Ч., М. Периклийска – „По-важните новости за българската строителна практика, произтичащи от Еврокод 8.5“, Сб. доклади от ІХ Международна научна конференция ВСУ'2009, 4-5 юни 2009, София. [13] Kolev C. – “Example for Risk Estimation of Fault Appearance under the Place of Designed Skyscraper in Sofia” – Proceedings of Fifth Int. Conf.on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, May 24-29, 2010, San Diego, CA, USA. [14] Kolev C. – “Some Geotechnical Characteristics of the Subway Construction in Sofia City, Bulgaria” – Proceedings of 15th World Conference of ACUUS, Saint Petersburg 2016. [15] Колев Ч. – „Насипни конструкции или защо има вълни по нашите магистрали?“, ВТУ „Т. Каблешков“, ISBN 978-954-12-0253-1, 2018. [16] Анастасов И., И. Джанабетски – „Особености на Европейския стандарт за топлоизолация на фундаментите и неговото прилагане у нас“– Млад Форум „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823, том 2, брой 1, 2013. [17] Колев Ч., С. Масларски – „Сравнение на резултатите от пробно статично натоварване с прогнозните изчисления по нормите за пилотно фундиране“- Механика Транспорт Комуникации - ISSN 1312-3823, том 2, брой 1, 2013. [18] Колев Ч., С. Масларски – „Алтернативeн начин за определяне на носимоспособността при сондажно – изливните пилоти с голям диаметър“- Механика Транспорт Комуникации - ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/3, 2014. [19] Анастасов И., Ч. Колев – „Подобряване на земната основа на територията на строителната площадка“ - Механика Транспорт Комуникации - ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/3, 2014.
Цитиран от: Костов К., Н. Бабунска, Научните изследвания във ВТУ „Тодор Каблешков“ и развитието на Еврокод 7 и 8.5, Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823, том 17, брой 3, 2019 г., Научно списание, http://www.mtc-aj.com, статия № 1853.
7. Труд: [1] Колев Ч. Необходимост от избор на проектен подход за България при работа с Еврокод 7, Сб. с доклади от Международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на еврокодовете - DCB 2010“, 9–11 септември 2010, Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”. [2] Колев Ч. Необходимост от избор на проектен подход за България при работа с Еврокод 7, в.”Строител”, брой 43 от 22.10.2010, стр.24 – 25. [3] Колев Ч, М. Периклийска, Допирни точки между Еврокод 7 и хидротехническото строителство, “Водно дело“, 3–4 / 2010, Семинар на БДГЯ, Световен ден на водата, 22 март 2010г., НТС – София. [4] Колев Ч. Проектиране на плоско фундиране според Еврокод 7 и сравнение с досегашните български норми – общи понятия, “Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0546, стр. V-70÷V-72, 2011. [5] Колев Ч. Проектиране на плоско фундиране според Еврокод 7 и сравнение с досегашните български норми – гранични състояния, “Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0547, стр. V-73÷V-77, 2011. [7] Колев Ч. Проектиране на анкери според новите европейски норми и сравнение с досегашната ни практика, Сб. с доклади от Международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на еврокодовете - DCB 2010“, 9 – 11 септември 2010, гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”. [8] Колев Ч. Проектиране на анкери според новите европейски норми и сравнение с досегашната ни практика, в.”Строител”, брой 17 от 29.04.2011. [9] Колев Ч., А. Димитров, И. Анастасов. Подходи за проектиране (DA) и частни коефициенти в държавите – членки на CEN, Семинар на Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство, 27.03.2014., София. [10] Kolev Ch. The Bulgarian experience in preparing the National Annexes to Eurocode EN 1997 - BUILDING CAPACITIES FOR ELABORATION OF NDPs AND NAs OF THE EUROCODES IN THE BALKAN REGION, 4-5 November 2014, Skopje, https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/Eurocodes_III_Balkan_WS_flyer.pdf [11] Колев Ч. Насипни конструкции или защо има вълни по нашите магистрали?, ВТУ „Т. Каблешков“, ISBN 978-954-12-0253-1, 2018. [12] Колев Ч. Механика на строителните почви, ВТУ „Т. Каблешков“, ISBN 978-954-12-0262-3, 2019.
Цитиран от: Бабунска Н., К. Костов, Приносът на учените от ВТУ „Тодор Каблешков“ в прилагането и развитието на Евр окод 7.1, Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823, том 17, брой 3, 2019 г., Научно списание, http://www.mtc-aj.com, статия № 1852.
8. Труд: Колев Ч. Проектиране на анкери според новите европейски норми и сравнение с досегашната ни практика.
Цитиран от: Бабунска Н., Изпълнение на първичната облицовка при тунелите – дисертация за ОНС „доктор“, ВТУ „Тодор Каблешков“, 2018г., позиция [13]
9. Труд: Колев Ч. Комплексни системи за геозащита
Цитиран от: Костова С., Укрепителни съоръжения и геосистеми в ерозирали планински почви, сп. Механика, Транспорт, Комуникации, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 16, брой 3/3, 2018 г., статия № 1687 – В Литература - [2]
10. Труд: Колев Ч. Натурно изследване за влиянието на геоложките условия върху деформациите на тунелната облицовка
Цитиран от: Бабунска Н., Изпълнение на първичната облицовка при тунелите – дисертация за ОНС „доктор“, ВТУ „Тодор Каблешков“, ВТУ „Тодор Каблешков“, 2018г., позиция [12]
11. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Oncioiu I and All, Optimizing the Renewable Energy Potential: Myth or Future Trend in Romania, MDPI, Article in Energies • May 2017, DOI: 10.3390/en10060759, Volume 10, Issue 6 (/19961073/10/6), IF 2.077, https://www.mdpi.com/1996-1073/10/6, Open Access
12. Труд: Колев Ч., Комплексни системи за геозащита
Цитиран от: Милев Г., И. Милев, Приложна геодезия, част 1 Инженерна геодезия, Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия - книга първа, ISBN 978-619-90732-2-3 Printed edition, 978-619-90732-3-0 pdf, позиция 49 от списъка с ползваната литература
13. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Burtiev R. and All, Probabilistic Seismic Hazard Analysis on the Base of the Stochastic Models of Seismicity, Indian Journal of Applied Research, Volume 6, Issue 8, ISSN – 2249-555X, IF 3.919, IC Value 74.50
14. Труд: Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Miftode I, G. Romanescu, THE SPATIO-TEMPORAL VARIABILITY OF MAXIMUM FLOW IN THE UZ HYDROGRAPHICAL BASIN, International Journal on Humanistic Ideology, 1/10, OPEN ACCESS,
15. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Cojoc G., G. Romanescu, A. Tirnovan, Exceptional floods on a developed river: case study for the Bistrita River from the Eastern Carpathians (Romania), Natural Hazards 77(3), DOI: 10.1007/s11069-014-1439-2
16. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Grecu E., New technologies - between business and environmental protection in Romania, Environmental engineering and management journal 13(8):1873-1879, DOI: 10.30638/eemj.2014.206
17. Труд: Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Miftode I, G. Romanescu, ANALYSIS OF FLASH FLOODS OCCURRED AND REGISTERED AT THE DARMANESTI HYDROMETRIC STATION WITHIN THE UZ HYDROGRAPHIC BASIN, 3rd International Conference - Water resources and wetlands. 8-10 September, 2014 Tulcea (Romania); Available online at http://www.limnology.ro/wrw2016/proceedings.html, Editors: Petre Gâştescu, Petre Bretcan; ISSN: 2285-7923; Pages:133-140; Open access under CC BY-NC-ND license
18. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Marmureanu G., A. Marmureanu and all, Essential tools to mitigate Vrancea strong earthquakes effects on Moldavian urban environment, Environmental engineering and management journal 12(1):65-78, DOI: 10.30638/eemj.2013.009
19. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Gvishiani A., M. Dobrovrlsky, S. Agayan, B. Dzeboev, Fuzzy-based clustering of epicenters and strong earthquake-prone areas, Environmental engineering and management journal 12(1):1−10, DOI: 10.30638/eemj.2013.001
20. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Romanescu G., C. Stoleriu, Causes and effects of the catastrophic flooding on the Siret River (Romania) in July–August 2008, Natural Hazards 69(3), DOI: 10.1007/s11069-012-0525-6
21. Труд: Kolev C., Caverns in the Ground under Thermal Power Plant, caused by Static Electricity and Chemically Aggressive Water
Цитиран от: Reddy K., C. Kolev and All, General Report – Session 6, Proceedings of the Seventh International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Chicago, IL, USA, April 29 – May 4, 2013, p.p. 7, 9. https://scholarsmine.mst.edu/icchge/7icchge/session_13/6
22. Труд: Kolev C., RESTORATION OF THE MILITARY CLUB BUILDING IN SOFIA, BY MICRO PILE INJECTIONS
Цитиран от: Lo Presti, D. and All, General Report – Session 3, Proceedings of the Seventh International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Chicago, IL, USA, April 29 – May 4, 2013, p. 19. https://scholarsmine.mst.edu/icchge/7icchge/session_13/3
23. Труд: Mihova L. and Kolev Ch. 2013. Improvement of the Soil under the Concrete Pavement of a Plant’s Hall.
Цитиран от: Huybrechts N., N. Denies, General Report of TC 211 - Ground Improvement, Proceedings of the 18th ICSMGE, Paris, 2013. –Позиция в References, p.2424.
24. Труд: Kolev, Ch. 2006. General criterion for optimization of complex retaining systems.
Цитиран от: Hamova M., Frangov G., Zayakova Hr., Slope stability structures for road landslide , Proceedings of the 18th ICSMGE, Paris, 2013. – Прeпоследната позиция в References
25. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Maftei R-M., C. Filipciuc, G. Vina, Why it is so Difficult to Assess Landslides Hazard and Risk in Romania?, Conference: First International Conference on MOLDAVIAN RISKS - FROM GLOBAL TO LOCAL SCALE, At: Bacau Volume: Environmental Engineering and Management Journal 11 (2012), 12, 2223-2232
26. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria,
Цитиран от: Yasemin E., S. Durak, N. Akinciturk, A tool to prepare a database for reinforced concrete buildings in seismic risk regions , Environmental engineering and management journal 11(11(9)):1573-1580, DOI: 10.30638/eemj.2012.197
27. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria,
Цитиран от: Nechita E., C. Muraru, M. Talmaciu, A bayesian approach for the assessment of risk probability. Case study for digital risk probability, Environmental engineering and management journal 11(12):2249-2256, DOI: 10.30638/eemj.2012.278
28. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Dragos T-D., Real-time earthquake damage assessment and gis analysis of two vulnerable counties in the Vrancea seismic area, Romania, Environmental engineering and management journal 11 (12), DOI: 10.30638/eemj.2012.280
29. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Burtiev R., Evaluation of seismic hazards from several seismic zones, Environmental engineering and management journal, 11(12):2141-2150, DOI:
30. Труд: Kolev C., Possibilities and problems for construction of Energy Piles in Sofia
Цитиран от: Katzenbach R., Technical Committee 18 - Deep Foundations: Activity Report 2005-2009, Proceedings of the 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, M. Hamza et al. (Eds.) © 2011 IOS Press DOI:10.3233/978-1-60750-031-5-3761
31. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Arghius V., C. Botezan, A. Gagiu, Normalized economical flood damages in Romania during 2000-2009, Environmental engineering and management journal 10(1):17-21, DOI: 10.30638/eemj.2011.003
32. Труд: Чавдар Колев - Комплексни системи за геозащита
Цитиран от: Етимов Т., Земна механика и фундиране, Техника АБС, ISBN 978-954-8873-98-5, стр.87
33. Труд: Rotaru A., C. Kolev, Addressing issues of geo-environmental risks in Dobruja, Romania/Bulgaria
Цитиран от: Arghius V. and all, The relation between the landslide activity and irregular rainfall and snowmelt in the Codrului Hills, Romania, Environmental engineering and management journal 10(1):3-6, DOI: 10.30638/eemj.2011.001
34. Труд: Kolev, Ch. Complex system for geoprotection.
Цитиран от: Frangov G, H. Zayakova, M. Hamova, Combined slope protection along the southern Bulgarian Black sea coast,, Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Athens, Greece, 5-11.09.2011, part 3, pp. 1343-1346. - References, [3]
35. Труд: Kolev Ch., M. Perikliiska, Geotechnical Preconditions for Skyscrapers Construction in Bulgaria and Seism Risk Aspect
Цитиран от: Sy A. and All, General Report – Session 6 , Proceedings of Fifth Int. Conf.on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, May 24-29, 2010, San Diego, CA, USA, p.12. https://scholarsmine.mst.edu/icrageesd/05icrageesd/session00c/6
36. Труд: Kolev Ch., M. Perikliiska, Example for Risk Estimation of Fault Appearance under the Place of Designed Skyscraper in Sofia
Цитиран от: Zekkosand D. and All, General Report – Session 3, Proceedings of Fifth Int. Conf.on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, May 24-29, 2010, San Diego, CA, USA, p.1. https://scholarsmine.mst.edu/icrageesd/05icrageesd/session00c/3
37. Труд: Kolev C., Soil protection under high buildings in Sofia after revealing of karsts caverns in clay
Цитиран от: Salgado R. and All, ANALYSIS, DESIGN, TESTING AND PERFORMANCE OF FOUNDATIONS, Proceedings of Sixth Int. Conf.on Case Histories in Geotechnical Engineering, 11-16 Aug. 2008, Arlington, VA, USA, General Report – Session 1 p.p. 19, 22. https://scholarsmine.mst.edu/icchge/6icchge/session00c/1
38. Труд: Kolev Ch., Rehabilitation of sliding motorway slopes on deep failure in Bulgaria
Цитиран от: Mylonakisand G. and All, DAMS, EMBANKMENTS and SLOPES, Proceedings of Sixth Int. Conf.on Case Histories in Geotechnical Engineering, 11-16 Aug. 2008, Arlington, VA, USA, General Report – Session 11, p.p. 5, 14, https://scholarsmine.mst.edu/icchge/6icchge/session00c/2
39. Труд: Kolev Ch., Landslides in Balchik – the Biggest Nature Experiment for Shore Protection in Bulgaria, p.p. 2, 5 и Kolev Ch., One hundred Years Settlement of the Verna’s Breakwater - Construction on Soft Clay like a Typical Example from University Program of Port Construction in Bulgaria
Цитиран от: Kumar S., Application of Case Histories in Education and Practice, Proceedings of Sixth Int. Conf.on Case Histories in Geotechnical Engineering, 11-16 Aug. 2008, Arlington, VA, USA, General Report – Session 2, p.p. 2, 4. https://scholarsmine.mst.edu/icchge/6icchge/session00c/10

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2019
Тема: Rehabilitation of the Built Environment in the Context of Smart City and Sustainable Development Concepts for Knowledge Transfer and Lifelong Learning
Тип: Изследване и преподаване
Поръчител: Erasmus+
Ръководител: Prof. Ancuta Rotaru
2. Година: 2019
Тема: Договор.№ ОП-86/17.07.2019г., „Тестване и проектиране на виброизолираща система около сградата на Централния военен клуб и Централната армейска библиотека“
Тип: Научно изследване
Поръчител: ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“
Ръководител: Чавдар Колев
3. Година: 2016
Тема: Договор № 5433/17.06.2016г. „Изготвяне на анализ за скорост на преминаване на подвижен състав, отговарящ на статичен габарит на подвижния жп състав 0-ВМ (01-Т), 1-ВМ (0-Т) и (1-Т) през коловози с перони на спирките и гарите, с използване на кинематичен метод“
Тип: Научно изследване
Поръчител: НК "ЖП Инфраструктура"
Ръководител: Чавдар Колев
4. Година: 2015
Тема: Договор №1237 / 24.04.2015г. - "Изпитване и изчисляване на опънни фундаменти”
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: МОН
Ръководител: Пламен Кисьов
5. Година: 2013
Тема: Договор № 873 /12.03.2013г. «Причини и последствия от подкопаване на устоите и стълбовете на мостовите съоръжения»
Тип: Научно изследване
Поръчител: МОН
Ръководител: Мира Зафирова
6. Година: 2013
Тема: Проект BG051PO001-4.3.04-0024/2013г. „Развитие на електронните форми на дистационно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Т. Каблешков" гр.София”
Тип: Научно - образователен проект
Поръчител: ОП „Развитие на човешките ресурси“
Ръководител: Петър Колев
7. Година: 2012
Тема: Проект № BG051PO001-3.3.06-0043/2012г. „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Т. Каблешков” чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта”
Тип: Научно - образователен проект
Поръчител: МОМН
Ръководител: Ненчо Ненов
8. Година: 2009
Тема: Методическа подготовка за провеждане на натурни и лабораторни изследвания за техническото състояние на инфраструктурните съоръжения и земната основа
Тип: научноизследователски проект
Поръчител: МОН
Ръководител: доц. д-р инж. Чавдар Колев
9. Година: 2009
Тема: "Изисквания за оперативна съвместимост с трансевропейската железопътна система за подсистема инфраструктура. Раздел: Мостови и водоотводни съоръжения и подпорни стени."
Тип: Научно изследване
Поръчител: МОН
Ръководител: Иван Лалов

 Учебници и помагала

1. Колев Ч., Електронен курс за обучение по дисциплината „Скална механика“ - лекции и упражнения в 5 модула., по Проект „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА "ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА" ВЪВ ВТУ "Т. КАБЛЕШКОВ" ГР.СОФИЯ”, https://moodle.vtu.bg/login/index.php, 2020г.
2. „Механика на строителните почви (Земна механика) – Първа част“ , Издателство на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, ISBN 978-954-12-0262-3, 190 стр., 2019, 2019г.

 Доклади на научни форуми

1. Новата изумрудена книга на ФИДИК за строителство на тунели, Дискусионен форум: "Тунели - изграждане, рехабилитация и експлоатация по съвременни стандарти", BAU Academy, 27.06.2023, София, 2023г.
2. Критичната граница между дълбок изкоп и тунел като главен фактор за ефективността на проектните трасета, XVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, Несебър, 5-7 октомври 2023, 2023г.
3. Критика към строителството на скални изкопи и възможности за по-високата им ефективност, XVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, Несебър, 5-7 октомври 2023 , 2023г.
4. Възможности за решително подобряване на качеството при изпълнение на скални откоси по пътищата, Национален семинар по актуални теми и тенденции в строителството, 19.05.2023, НТССБ, Смолян, 2023г.
5. Актуални технологически и нормативни проблеми пред дълбокото фундиране у нас, Национална научно-приложна конференция КИИП’2023, 20-21. октомври 2023 г. , Пловдив, 2023г.
6. Optimal selection of styrofoam as a filling material in the construction of vertical vibration isolation barriers for building foundations, Инженерни науки, брой 2-2023г, Department "Engineering Sciences", basic organization "Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydro- and Aerodynamics Centre "Acad. A.Balevski", BAS, Number 2-2023, ISSN: 1312-5702, e-ISSN: 2603-3542, 2023г.
7. Съвременни методи при проектиране на тунели, Дискусионен форум: "Тунели - изграждане, рехабилитация и експлоатация по съвременни стандарти", BAU Academy, 27.06.2023, София, 2023г.
8. Stability Problem in Bulgaria, Proceedings of the 51. Conference with international participation “Foundation Engineering Brno 2023” „Geotechnics in Civil Engineering” 6 – 7 November 2023, Brno , 2023г.
9. Възможности на късите хоризонталните сондажи за проучване на тунелното трасе , Х Международна конференция по геомеханика,19 – 23 септември 2022г, Варна, 2022г.
10. Неочаквани причини за поредица от скални свличания на откосите по автомобилен път, Х Международна конференция по геомеханика, 19-23.09.2022, Варна, 2022г.
11. Изследване и оптимизация на вибро-изолационните характеристики на пълнежния материал при изграждането на вертикални вибро-изолационни прегради за фундаментите на сгради и съоръжения, Международната юбилейна научна конференция „80 години УАСГ“, 10 – 11 ноември 2022, София, УАСГ, 2022г.
12. Съвременна оценка на паважната улична настилка, VI Международна научна конференция „ТСТТ-2022”, 5 – 7 октомври 2022 г., ВТУ „Тодор Каблешков“, София , 2022г.
13. Качествата на земното жп платно в научните изследвания на доц. Пламен Кисьов, VI Международна научна конференция „ТСТТ-2022”, 5 – 7 октомври 2022 г., ВТУ „Тодор Каблешков“, София , 2022г.
14. Подходи за бърза оценка на риска от срутища по пътната мрежа, VI Международна научна конференция „ТСТТ-2022”, 5 – 7 октомври 2022 г., ВТУ „Тодор Каблешков“, София , 2022г.
15. КРИТИКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКАЛНИ ОТКОСИ ПО НОВИТЕ ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ, IX Международна конференция по геомеханика, Варна, 8 – 10 септември 2020 , 2020г.
16. АНОМАЛИЯ И ДЕФОРМАЦИИ ПО ДЪНОТО НА СКАЛЕН ИЗКОП, IX Международна конференция по Геомеханика, Варна, 8 – 10 септември 2020 , 2020г.
17. Възможности за решително подобряване на качеството при направата на скални откоси по пътищата, IX Международна конференция по геомеханика, 8 – 10 септември 2020, Варна, България, 2020г.
18. Спасова А., Ч. Колев, Новата Изумрудена книга на FIDIC, I издание 2019 г.: инструмент за по-разумно управление на риска при строителството на подземна инфраструктура., ON-LINE Семинар на Българското общество по строително право, 24 април 2020, 2020г.
19. Rock Slopes Stability as a Function of Stress Concentration, ISRM International workshop ‘Recent trends in Rock mechanics’, Ljubljana, 31 January 2020., 2020г.
20. КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗЕМНО – НАСИПНИ РАБОТИ, БААИК, София, ФНТС, 21.02.2019, 2019г.
21. Усъвършенстване на проектирането и изпълнението при укрепване на дълбоки изкопи, КИИП - Варна, 17 май 2019г., 2019г.
22. Приноси на съвременните технологии за високо качество на земните работи, КРЪГЛА МАСA “ ПРОБЛЕМИ НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗКОПНИТЕ И НАСИПНИ РАБОТИ” 08.02.2019 г. Национален дом на науката и техниката, ул. „Раковски”108, зала 3, София , 2019г.
23. Примери и предпоставки за лошото качество на земните работи по нашата инфраструктура. Игнорираното значение на геотехническите измервания и мониторинга, КРЪГЛА МАСA “ ПРОБЛЕМИ НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗКОПНИТЕ И НАСИПНИ РАБОТИ” 08.02.2019 г. Национален дом на науката и техниката, ул. „Раковски”108, зала 3, София , 2019г.
24. Ролята на съвременните технологии за повишаване на качеството на долното строене. Подценената роля на геотехническите измервания и мониторинга , Научно - технически семинар - Смолян, 2.04.2019, НТССБ, Дом на науката и техниката, 2019г.
25. Tsitsas G., C. Kolev, L.Radoi, V. Petrila, Проблеми при договарянето на проекти за микротунелиране - практически опит от Румъния и България , Международен технически семинар „Съвременна технология за изграждане на газопроводи“, 14 май 2018г, ВТУ"Тодор Каблешков", София , 2019г.
26. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ИЗКОПИ И НАСИПИ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНОТО КАЧЕСТВО , КИИП, София, 25.01.2019г., 2019г.
27. Надеждност на строителството през нулевия цикъл при трудни условия , Научно - технически семинар - Русе, 15.06.2017, Дом на науката и техниката., 2017г.
28. Geotechnics Versus Natural Disasters - Plenary Report, International Symposium "Challenges for Engineering Geology and Geotechnics After Natural Disasters", Sofia, Bulgaria, 20th – 23rd June, 2016 , 2016г.
29. ЕФЕКТИВНИ СПОСОБИ ЗА БОРБА СЪС СВЛАЧИЩНИТЕ И ЕРОЗИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ПО ДУНАВСКОТО И ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ, ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА – 22.05.2015, Семинар на тема: „Научни достижения с важни инженерно-технически, екологични и икономически целесъобразни приложения за практиката” - БАН, РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”, 2015г.
30. Приложение на Еврокод 8 и другите нови европейски стандарти, Научно – технически семинар - Смолян - 3.04.2015, НТССБ, Дом на науката и техниката , 2015г.
31. Нови технологии в геотехниката, Научно – технически семинар - Смолян - 3.04.2015, НТССБ, Дом на науката и техниката , 2015г.
32. Обзорен доклад по темата за фундиране на мостове от XV Дунавска конференция по геотехника – Виена 2014, Семинар на БДЗМГИ, ноември 2014г., 2014г.
33. Обзорен доклад по темата за геотехника за пътища, летища и жп линии от XV Дунавска конференция по геотехника – Виена 2014 , Семинар на БДЗМГИ, ноември 2014г., 2014г.
34. The Bulgarian experience in preparing the National Annexes to Eurocode EN 1997 , BUILDING CAPACITIES FOR ELABORATION OF NDPs AND NAs OF THE EUROCODES IN THE BALKAN REGION, JRC, 4-5 November 2014, Skopje, 2014г.
35. Колев Ч., А. Димитров, И. Анастасов, Подходи за проектиране (DA) и частни коефициенти в държавите – членки на CEN, Семинар на Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство, 27.03.2014г., София, 2014г.
36. Tilting Prevention of a Four Floor Residential Building with the Assistance of Micro-Piles Beneath the Foundation, 12th ISM Workshop, Kraków, Poland, 2014, http://www.ismicropiles.org/2014.asp, 2014г.
37. Добрият опит при изпълнението но скални откоси по пътищата на Австралия, Национален семинар по Скална механика към ISRM, МГУ, София, февруари 2013г., 2013г.
38. Landslides in Balchik – the Biggest Nature Experiment for Shore Protection in Bulgari, Exploratory Workshop “Landslide Risk Mitigation – Challenge and Strategy”, 28 – 30 October 2009, Iasy, Romania , 2009г.
39. Оценка за надеждност на съществуващите затворни устройства при язовирите, Осми Национален конгрес по големите язовири, Варна, 9 - 10 юни 2005 г. , 2005г.
40. Колев Ч., Основни моменти при изследването за надеждност в геотехниката , Трета Национална конференция с международно участие "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", Пловдив, 2004г.
41. Колев Ч., Оптимални схеми за брегозащита, Трета Национална конференция с международно участие "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", Пловдив, 2004г.
42. Укрепването на свлачищата в Балчик като мащабен натурен експеримент., Научен семинар на НАТО "Укрепване на свлачища по Черноморските брегове", Мангалия, Румъния, юли, 1999г., 1999г.
43. Optimum Technology for Building a Drainage Gallery in Town of Balchik, 7th Young Geotechnical Engineers' Conference, 7-11 Sept. 1993, Boblingen, Germany, 1993г.

 Статии в научни списания

1. Optimal selection of styrofoam as a filling material in the construction of vertical vibration isolation barriers for building foundations , Инженерни науки, брой 2-2023г http://es.ims.bas.bg/indexx.htm Инженерни науки, брой 2-2023г http://es.ims.bas.bg/indexx.htm Инженерни науки, брой 2-2023г, БАН, http://es.ims.bas.bg/indexx.htm, 2023г.
2. Rock Slopes Stability as a Function of Stress Concentration – Theory and Practice Overview, Proceedings of the 17th Danube European Conference on Geotechnical Engineering (17DECGE) June 7-9, 2023, Bucharest, România , 2023г.
3. Stability Problem in Bulgaria, 51. Conference with international participation “Foundation Engineering Brno 2023” „Geotechnics in Civil Engineering” 6 – 7 November 2023, Brno, 2023г.
4. Големите слабости на инженеринга при строителството на пътни тунели у нас, Сб. доклади от Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2020“, 10-12 септември 2020 г., Велинград., 2020г.
5. АНОМАЛИЯ И ДЕФОРМАЦИИ ПО ДЪНОТО НА СКАЛЕН ИЗКОП, Сб. с доклади от IX Международна конференция по Геомеханика, Варна, 8 – 10 септември 2020 , 2020г.
6. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШИТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ НАПРАВАТА НА СКАЛНИ ОТКОСИ ПО ПЪТИЩАТА, Сб. с доклади от IX Международна конференция по геомеханика, Варна, 8 – 10 септември 2020 , 2020г.
7. Vertical Vibro-Isulation for Building Foundations – A Full Scale Experiment, Springer, 2020г.
8. Experiment to Evaluate the Impulse Plate Compaction in a Test Embankment Section, Springer, 2020г.
9. Conservation, Rehabilitation and Integration of Cultural Heritage , Springer, 2020г.
10. Критика на изпълнението на скални откоси по новите пътища и жп линии, Сб. доклади от IX-та Международна конференция по геомеханика, 7 – 11 септември 2020 г., Варна., 2020г.
11. Оразмеряване на пилотни фундаменти по данни от SPT – сравняване на решения по Еврокод 7 и българските стандарти, Сб. доклади от Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2020“, 10-12 септември 2020 г., Велинград., 2020г.
12. Оразмеряване на пилоти по резултати от пробно статично натоварване – съпоставяне на решения по Еврокод 7 и българските стандарти, Сб. доклади от Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2020“, 10-12 септември 2020 г., Велинград., 2020г.
13. Kolev C., Hypothesis fo the Effect of Pile Foundation on the Seismic Parameters of the Ground Base, International Journal of Advanced Researche, 7(6), pp. 87-91, 2019, ISSN: 2320-5407, 2019г.
14. Бабунска-Иванова Н., Ч. Колев. "Икономическа ефективност на компонентите на първичната облицовка при транспортни тунели", Proceedings of the VIII INTERNATIONAL GEOMECHANICS CONFERENCE, ISSN:1314-6467, p.p.228-235, Varna, 2018, 2018г.
15. Колев Ч. -„На гости у дявола“ с наукообразни експертни оценки“, сп. НАУКА, 1 / 2016, 2016г.
16. Kolev C., S. Maslarski , Experimental Evidences for the Relationship between Elastic Shortening of RC Piles to Overall Settlement of Foundation, ASCE Geotechnical Special Publication (GSP), 2016г.
17. Kolev C., Some Geotechnical Characteristics of the Subway Construction in Sofia City, Bulgaria, Proceedings of 15th World Conference of ACUUS, Saint Petersburg, 2016, 2016г.
18. Tsitsas G., C. Kolev, L. Radoi, V. Petrila - Tehnical and Contractual Trends for Micro Tunneling Projects - Practical Experience from Romania and Bulgaria, Proceedings of the International Conference EBUILT - Towards a Sustainable Urban Environment held - 16-19 November 2016, Iasi, Romania, 2016г.
19. Недков Н., Л. Хрисчев, Ч. Колев, Дълбочинно смесване на почва със свързващо вещество - алтернатива и съчетание с традиционните практики за укрепване на дълбоки изкопи, Сборник с доклади от Международната научна конференция ВСУ’15, С. 2015, 2015г.
20. Колев Ч., И. Анастасов - Напрежения в почвата по индустриална сграда, Международен научен форум "Транспортна техника и строителни технологии” – Разлог, България, септ. 17-18, 2014, 2014г.
21. Анастасов И., Ч. Колев, Подобряване на земната основа на територията на строителната площадка, Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/3, 2014 г., 2014г.
22. Kolev, C., L. Mihova, Theoretical and field studies of soft ground for improvement with reinforced pad, XV Danube - European Conference on Geotechnical Engineering (DECGE 2014), H. Brandl & D. Adam (eds.), 9-11 September 2014, Vienna, Austria, 2014г.
23. Недков Н., Л. Хрисчев, Ч. Колев, К. Радлов, Изпълнение на специални геотехнически работи – дълбочинно смесване на почвата със свързващо вещество (Deep mixing) , Сборник с док лади от Първата научно – приложна конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“, УАСГ, 4-5 дек. 2014, София, 2014г.
24. Колев Ч., С. Масларски, Алтернативен начин за определяне на носимоспособността на изливни пилоти с голям диаметър , Международен научен форум "Транспортна техника и строителни технологии” – Разлог, България, септ. 17-18, 2014, 2014г.
25. Колев Ч., Книга с качества от човек с качества, сп. „Строителство“, стр.23-34, 2/2013, 2013г.
26. Michova L., Ch. Kolev, “Improvement of the Soil under the Concrete Pavement of a Plant’s Hall”, Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013., 2013г.
27. Колев Ч., С. Масларски, Сравнение на резултатите от пробно статично натоварване с прогнозните изчисления по нормите за пилотно фундиране, Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823, том 2, брой 1, 2013 г., 2013г.
28. Kolev C. - Restoration of the Military Club Building in Sofia, by micro-pile injections, Paper No. 3.02C, Proceedings of Seventh International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, April 29 – May 4, 2013, Chicago, IL, USA., 2013г.
29. Reddy K., C. Kolev and All, General Report – Session 6, Proceedings of the Seventh International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Chicago, IL, USA, April 29 – May 4, 2013. https://scholarsmine.mst.edu/icchge/7icchge/session_13/6 , 2013г.
30. Kolev C., Caverns in the Ground under Thermal Power Plant, caused by Static Electricity and Chemically Aggressive Water, Proceedings of the Seventh International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Chicago, IL, USA, paper No. 6.03B on CD, April 29 – May 4, 2013., 2013г.
31. Колев Ч.,, Оценка на състоянието на геотехническите технологии у нас през първото десетилетие на 21 век, в-к „Строител“, стр. 24-25, 2011, 2011г.
32. Колев Ч., Инфраструктурните проекти ще докарат новите технологии в България, в-к „Строител“, стр. 13, 2011, 2011г.
33. Колев Ч. Проектиране на плоско фундиране според Еврокод 7 и сравнение с досегашните български норми – общи понятия, Сб. с доклади от XX Междунар. Наумчна конференция по транспорт, доклад No.0546, p.V_70 – V_72, София, България, ноември 4-5, 2011, ISSN 1312-3823, 2011г.
34. Колев Ч. - Проектиране на плоско фундиране според Еврокод 7 и сравнение с досегашните български норми – гранични състояния, Сб. с доклади от XX Междунар. Наумчна конференция по транспорт, доклад No.0547, p.V_73 – V_77, София, България, ноември 4-5, 2011, ISSN 1312-3823, 2011г.
35. Гатев С, Ч. Колев, Възможностите на съвременните технологии за изпълнение на шпунтови огради, XX Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ 2011", 4 и 5 ноември 2011 г., ВТУ "Тодор Каблешков", ISSN 1312-3823., 2011г.
36. Колев Ч., "Инфраструктурните проекти ще доведат новите технологии в България ", сп. "Строител", бр. 13, 2011г.
37. Колев Ч., М.Периклийска - Ефект от " плаваща" пътна конструкция при пресичене на разлом – пример от практиката, X Международна научна конференция по геомеханика, Варна, 3 – 6 юни 2010г., 2010г.
38. Колев Ч. "Проектиране на анкери според новите европейски норми и сравнение с досегашната ни практика" , Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете DCB 2010, 9 – 11 септември 2010 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”; в-к "Строител", бр. 17/2011, 2010г.
39. Kolev C., Procedures for Quality and Reliability Estimation of Anchors in Geotechnics , 39th ESReDA Seminar on Challenges in Stuctural Safety and Risk Analysis, October 19th–21st, 2010, EDP, Coimbra, Portugal., 2010г.
40. Тошев Д., Ч. Колев, Т. Чолаков, Натоварване и деформации на автомобилен път върху насипна язовирна стена , Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете DCB 2010, 9 – 11 септември 2010 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2010г.
41. Kolev Ch., A.Rotaru, Specific Substructure Works on the Black Sea Coast in Dobruja Region of Bulgaria and Romania , Сб. доклади от Х Международна научна конференция ВСУ’ 2010, 3-4 юни 2010г, София, 2010г.
42. Rotaru A., Ch. Kolev, Geological and Geotechnical Specificity in Dobruja Region of Bulgaria and Romania , Сб. доклади от Х Международна научна конференция ВСУ’ 2010, 3-4 юни 2010г, София, 2010г.
43. Kolev C and Perikliiska M., Geotechnical Preconditions for Skyscrapers Construction in Bulgaria and Seism Risk Aspect , Proceedings of Fifth Int. Conf.on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, May 24-29, 2010, San Diego, CA, USA, Paper 6.23b. https://scholarsmine.mst.edu/icrageesd/05icrageesd/session06b/10, 2010г.
44. Rotaru A., C. Kolev - Addresing issues of Geoenvironmental Risk in Dobruja, Romania/Bulgaria , Environmental Engineering and Management Journal, July 2010, Vol.9, No. 7, 961-969, http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/, DOI: 10.30638/eemj.2010.129, 2010г.
45. Колев Ч., М. Периклийска, Оценка за състоянието на геотехническите технологии у нас през първото десетилетие на ХХІ век, III Balkan Conference ‘The Science, the Education and the Art in 21st Century’, Bulgaria, Blagoevgrad, 10-11 September 2010, Годишник на СУБ – клон Благоевград, Том IV, ISSN 1313-5236., 2010г.
46. Колев Ч, М. Периклийска, Допирни точки между Еврокод 7 и хидротехническото строителство, Водно дело, бр. 3 – 4 / 2010г., ISSN 0204 5745., 2010г.
47. Колев Ч., Необходимост от избор на проектен подход за България при работа с Еврокод 7, Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете DCB 2010, 9 – 11 септември 2010 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”; в-к "Строител", бр. 43, 2010г.
48. Колев Ч., Заздравяване на земната основа под високи сгради в гр. София, сп. "Минно дело и геология", бр.1-2/2010г., 2010г.
49. Kolev C and Perikliiska M, An example for Risk Estimation of Fault Appearance under the Place of Designed Skyscraper in Sofia, Proceedings of Fifth Int. Conf.on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, May 24-29, 2010, San Diego, CA, USA, Paper 3.01a. https://scholarsmine.mst.edu/icrageesd/05icrageesd/session03/8, 2010г.
50. Колев Ч., М.Периклийска - Пресичане на разлом с пътна конструкция - геомеханичен модел и закотвяне, X Международна научна конференция по геомеханика, Варна, 3 – 6 юни 2010г., 2010г.
51. Колев Ч., М. Периклийска - Особености на фундирането на ветрогенератори в България, Сб. С доклади от IX Междунар. Научна конф. VSU’09, 6/1-6, София, България, юни 4-5, 2009. , 2009г.
52. Колев Ч., Непознатите у нас енергиини пилоти, сп. „Минно дело и геология“, кн.10, 2009г., ISSN 0861 5713, стр.37-40., 2009г.
53. Николчева Б., Ч. Колев, Възможности за ефективна конструкция на временните пътища по насипището на Мини "Марица – Изток", Сб. доклади от Х-та Юбилейна национална конференция с международно участие по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, 07 – 11 юни 2009 г., Международен дом на учените “Фр. Ж. Кюри”, гр. Варна, 2009г.
54. Колев Ч., Анализ и прогнози за устойчивостта на бортовете на рудник "Кремиковци" след преустановяване на водочерпенето, Сб. доклади от Х-та Юбилейна национална конференция с международно участие по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, 07 – 11 юни 2009 г.,Международен дом на учените “Фр. Ж. Кюри”, гр. Варна, 2009г.
55. Колев Ч., М. Периклийска, По-важните новости за българската строителна практика, произтичащи от Еврокод 8.5, Сб. доклади от ІХ Междунар. Науч. конфер. ВСУ'2009, 4-5 юни 2009, София, 2009г.
56. Колев Ч., М. Периклийска, Сравнителен анализ на съвременните технологии за фундиране при високо ниво на подземната вода, Сб. доклади от Межд. научна конф. "проектиране на сгради и съоръжения", 12-14.09., Варна, 2009г.
57. Колев Ч., По – особените геотехнически изисквания за фундирането на много високи сгради в София, Сб. доклади от Межд. научна конф. "Проектиране на сгради и съоръжения", 12-14.09., Варна, 2009г.
58. Kolev Ch., M. Perikliiska, Possibilities and problems for construction of Energy Piles in Sofia, International Conference on Deep Foundations – CPRF and Energy Piles, 15 May 2009 – Frankfurt am Main, Germany, 2009г.
59. Kolev Ch., One hundred Years Settlement of the Verna’s Breakwater - Construction on Soft Clay like a Typical Example from University Program of Port Construction in Bulgaria, Proceedings of Sixth Int. Conf.on Case Histories in Geotechnical Engineering, 11-16 Aug. 2008, Arlington, VA, USA. Paper 11.11a. https://scholarsmine.mst.edu/icchge/6icchge/session11/12 , 2008г.
60. Kolev Ch., Soil protection under high buildings in Sofia after revealing of karsts caverns in clay , Proceedings of Sixth Int. Conf.on Case Histories in Geotechnical Engineering, 11-16 Aug. 2008, Arlington, VA, USA, Paper1.30. https://scholarsmine.mst.edu/icchge/6icchge/session_01/28, 2008г.
61. Kolev Ch., Rehabilitation of sliding motorway slopes on deep failure in Bulgaria , Proceedings of Sixth Int. Conf.on Case Histories in Geotechnical Engineering, 11-16 Aug. 2008, Arlington, VA, USA, Paper 2_35. https://scholarsmine.mst.edu/icchge/6icchge/session02/45 , 2008г.
62. Kolev Ch., Landslides in Balchik – the Biggest Nature Experiment for Shore Protection in Bulgaria , Proceedings of Sixth Int. Conf.on Case Histories in Geotechnical Engineering, 11-16 Aug. 2008, Arlington, VA, USA, Paper 11.05b. https://scholarsmine.mst.edu/icchge/6icchge/session11b/8, 2008г.
63. Toshev D., C. Коlev, Estimation of deposit intensity of the bulgarian dams in comparison with the world results , Proceedings of The Annual Meeting of ICOLD, 2-6.06.2008, Sofia, Bulgaria, CD, 2008г.
64. Тошев Д., Ч. Колев, Запълване на язовирите с наноси - състояние на проблема, Минно дело и геология, №2. 2007, ISSN 0861 5713, стр. 4-9., 2007г.
65. Колев Ч., Добрата практика на укрепителните системи в разнообразните природни условия на Родопите, сп. Строителство, С., бр. 5., стр. 17-22., 2007г.
66. Колев Ч., Възможности за опитно определяне на сеизмичното натоварване при изследване устойчивостта на откосите , Х Национална Конференция с международно участие "Открит и подводен добив на полезни изкопаеми - висока ефективност, екологично производство", Варна, МДУ "Ф.Ж.Кюри", CD - стр. 459-467, 2007г.
67. Колев Ч. Възможности на статистическия анализ за оценка на предварителното напрягане на земни анкери, Международна конференция "Ролята на геомеханиката за устойчиво развитие на минната индустрия и гражданското строителство", Несебър, Сборник доклади, ІІ - стр.33-42., 2007г.
68. Колев Ч., Практически аспекти на теорията на надеждността, отразени в нормативната база на строителството, Сб. с докл. от Научната конференция с международно участие ВСУ, София, VІІ-стр.168-173, Том ІІ., 2007г.
69. Колев Ч., Специфични типове аварии по транспортните съоръжения, причинени от наводненията, Сб. рез. от доклади от Юбилейната научна сесия послучай 65 - годишнината на УАСГ, С., стр. 291-292, CD - стр. 163-168., 2007г.
70. Колев Ч. Добрата практика при укрепване на бортовете на рудник "Кремиковци", ІХ Национална Конференция с международно участие "Открит и подводен добив на полезни изкопаеми - висока ефективност, екологично производство", Варна, МДУ "Ф.Ж.Кюри", CD - стр. 468-478, 2007г.
71. Колев Ч., Необходимост от въвеждане на студентите по строително инженерство в теорията на надеждността, Сб. с докл. от Кръгла маса по проблемите на строителното образование, НТС по строителство, София,, стр.64-68, 2007г.
72. Колев Ч., Хипотеза за подобряване на якостта на срязване на слаби почви при фундиране с "висящи" пилоти, Сб. с докл. от Научната конференция с международно участие ВСУ, София.,VІІ-стр.163-168, Том ІІ, 2007г.
73. Тошков Е., Ч. Колев, Необходимост от обновяване и допълване на нормативната база за геозащитата, Сб. с докл. от Нац. научно-техн. конференция "Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р.България", Акад. Издателство "Проф. М.Дринов". С, 2006, стр. 104-109, 2006г.
74. Колев Ч., Обобщени критерии за оптимизиране на комплексни укрепителни системи, Сб. с докл. от Нац. научно-техн. конференция "Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р.България", Акад. Издателство "Проф. М.Дринов". С, стр. 131-134., 2006г.
75. Колев Ч., Методика за бърза оценка на риска от свлачища в населени места и по транспортната инфраструктура, Сб. с докл. от Нац. научно-техн. конференция "Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р.България", Акад. Издателство "Проф. М.Дринов". С, стр. 195-201, 2006г.
76. Колев Ч., Оценка на разликите между действителни и оразмерителни водни количества, преминали през мостовете при наводненията на 6 и 7 август 2005 г., Сб. с докл. от Нац. научно-техн. конференция "Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р.България", Акад. Издателство "Проф. М.Дринов". С, стр. 191-194. , 2006г.
77. Колев Ч., Особености при изграждане на много дълбоки шлицови стени, Intern. Conf. on Civil Engineering, Design and Construction, "Св.Св.Константин и Елена", Варна, CD - Section 10-11: Foundation of Buildings and Structures, 2006г.
78. Лечева Й., Ч. Колев, Особености на плана за безопасност и здраве при укрепването на дълбоки изкопи с вертикални откоси, Intern. Conf. on Civil Engineering, Design and Construction, "Св.Св.Константин и Елена", Варна, CD - Section 10-11: Foundation of Buildings and Structures., 2006г.
79. Колев Ч., Икономическа ефективност на геозащитните съоръжения. , сп. Строителство, С., бр. 4 стр. 17-21., 2005г.
80. Колев Ч., Оразмеряване на геотехническите конструкции според оптималната стойност за тяхната надеждност , сп. Строителство, С., бр. 6 стр. 9-11, 2005г.
81. Колев Ч., Антропогенни причини за деформациите на катедралния храм "Успение Пресветия Богородици" в град Пазарджик, Паметници, реставрация, музеи, бр. 2-3, стр. 38-44, 2005г.
82. Колев Ч., Отчитане на нелинейната деформируемост на почвите при пилотни конструкции, натоварени с хоризонтални сили., Годишник на УАСГ, том XLII, св. IV, стр. 27-36, 2005г.
83. Колев Ч., Итерационен метод за изчисляване на укрепващи пилотни конструкции с отчитане на нелинейната деформируемост на земната основа, Годишник на УАСГ, том XLII, св. IV, , стр. 37-52., 2005г.
84. Колев Ч., Отново за българския технически език , Арх & Арт борса, 37/2005г., 2005г.
85. Колев Ч., Наводненията у нас - закономерност или случайност , Арх & Арт борса, 36/2005г., 2005г.
86. Kolev Tch., Systeme d’alarme des habitants a l’aval d’un grand barage, Actes du colloque international“Les risque en Genie Civile”, Tunisie – 18/19 Mars 2004., 2004г.
87. Колев Ч. - Пример за съвместяване на транспортно съоръжение с археологически разкопки , сп. „Детайли“, 2004, 2004г.
88. Колев Ч., Реконструкция на съоръженията зад църквата "Св.40 мъченици" , Строителство Градът, бр. 7, стр. 26-27., 2004г.
89. Колев, Ч., Превантивни мерки срещу свлачищата. Обобщение на практиката у нас, сп."Минно дело и геология", бр.3, стр. 26-30 , 2004г.
90. Колев, Ч., Ориентири за прилагане на метода "Стъпка по стъпка" при геозащитата, Годишник на УАСГ, свитък ІV, том ХLІ, стр. 181-189, 2004г.
91. Kolev C., Application of the Theory of Reliability for estimation of Port"s structures, Proceedings of VII International Conference on Marine Science and Technology, vol.2, Varna, October 7-9, ISBN 954-90919-7-X, стр. 84-87., 2004г.
92. Колев Ч., Екологичния подход при укрепването на свлачищата , Детайли, №5, стр. 154-156., 2003г.
93. Колев Ч., Методология за оразмеряване на геотехнически и геозащитни съоръжения , Годишник на МГУ, том 46, свитък I, Геология и геофизика, София, 2003, стр. 267-271., 2003г.
94. Колев Ч., По-особени превантивни мерки срещу свлачищата по линейните строителни обекти, Превантивни мерки срещу земетресенията и свлачищата. С. БАН, ISBN 954-90177-2-9, стр. 224-239., 2003г.
95. Kolev Tch., A. Tzonev,La galerie de drainage comme la solution generale contre les glissements profonds de la ville de Balchik, Comptes Rendus du Sixieme Symposium International, Glissements de terrain, Landslides, Bell (ed.), 1991 Balkema, Rotterdam, ISBN 90 54 10 032 X, стр.765-766., 1992г.
96. Kolev Tch., A. Tzonev, The consolidation of the Church in Balchik, Proceedings of the Sixth International Simposium, Landslides, Bell (ed.), 1991 Balkema, Rotterdam, ISBN 90 54 10 032 X, 1992г.
97. Колев Ч., Противосвлачищни мерки в Балчик , Сб. доклади от IX Международна Научно-практическа конференция на “Трансстрой”, Варна, 1989., 1989г.
98. Varbanov R., Ch. Кolev, D. Efremov, Al. Tsonev, St. Chubotarov, B. Tonev,Stabilization of a landslide in the town of Balchik, International Society for Soil Mechanics & Foundation Engineering. European Regional Sub - Committee on Stabilization of Landslides - Bogazici University, Istanbul, стр. 67-78, 1988г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. Златна значка - Заслужил деятел на НТССБ2. Преподавател на ВТУ 3. Сребърна значка - Заслужил деятел на НТССБ

 Студии

1. Дигите на река Дунав, устойчиви на изменения на климата - CHERUBIM, МОН, BG-175467353-2022-07 - Многостранен конкурс за научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион, 2023г.
2. Резонансни въздействия от тежки возила върху устойчивостта на силно напукани скални откоси – инструментално и теоретично изследване, МОН, Договор №83/05.05.2023г, 2023г.
3. Изследване на сеизмичната осигуреност при връзката между мост и насип при скоростни жп линии, МОН, , 2023г.
4. Съпоставяне на якостните и деформационни характеристики на фибро-бетона спрямо бетона/стоманобетона за приложение в транспортното строителство, МОН, Договор №203/05.05.2022г, 2022г.
5. Изследване на зависимости между якостните характеристики и съдържанието на портландцимент с нано-добавки за цименто-почва от льосовидна глина и глинест льос за прилагане като основа на пътни и жп насипи, МОН, Договор №204/05.05.2022г, 2022г.
6. Изследване и оптимизация на вибро-изолационните характеристики на почвата и пълнежния материал при изграждането на вертикални вибро-изолационни прегради за сгради и съоръжения, МОН, Договор №59/21.04.2021г за научно-изследователски проект №3 , 2021г.
7. Експериментално изпитване на виброизолираща система около сградата на Централния военен клуб , Министерство на отбраната, 2019г.
8. RE-BUILD Rehabilitation of the Built Environment in the Context of Smart City and Sustainable Development Concepts for Knowledge Transfer and Lifelong Learning, 2019 - 2021, Erasmus+, 2019г.
9. Изготвяне на анализ за скорост на преминаване на подвижен състав, отговарящ на статичен габарит на подвижния жп състав 0-ВМ (01-Т), 1-ВМ (0-Т) и (1-Т) през коловози с перони на спирките и гарите, с използване на кинематичен метод, НКЖИ, 2016г.
10. Изпитване и изчисляване на опънни фундаменти, дог №1237/24.04.2015, 2015г.
11. Причини и последствия от подкопаване на устоите на стълбовете на мостовите съоръжения, договор №1508/25.04.2013, 2013г.
12. “ Създаване на учебен кабинет по „Строителни конструкции” за студентите от специалността „Транспортно строителство" - ІІ етап, договор 873/12.03.2012, 2012г.
13. “ Създаване на учебен кабинет по „Строителни конструкции” за студентите от специалността „Транспортно строителство" - І етап, дон 1484/29.04.2011 , 2011г.
14. Методическа подготовка за провеждане на натурни и лабораторни изследвания за техническото състояние на инфраструктурните съоръжения и земната основа, дог. 1375/27.04.2009, 2009г.

 Монографии

1. "Насипни конструкции", ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN: 978-954-12-0309-5, 2024г.
2. "Насипни конструкции или защо има вълни по нашите магистрали?", ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN 978-954-12-0253-1 , 2018г.
3. "Комплексни системи за геозащита", Техника, С.,2007г., ISBN 978-954-03-0677-3, 2007г.

 Специализации

1. САЩ, Missouri University of Science and Technology, слушател на Third Soil Dynamics Short Course, воден от Prof. Shamsher Prakash., 2008г.
2. Германия, WBI, слушател на 5th WBI-International Shortcourse on Rock Mechanics, Stability and Designe of Tunnels and Slopes, воден от Prof. Walter Wittke. , 2008г.
3. Холандия, Техническия Университет в гр.Делфт , слушател на курса Understanding dike safety. , 2008г.
4. Израел, МАШАВ - СИНАДКО, Съвременни технологии за напояване и управление на водното стопанство., 2001г.

 Владеене на чужди езици

1. английски
2. руски
3. френски