ас. инж. Симона Илиянова Ангелова


 Области на научно-изследователски интереси

 Лекции в чужбина или друго ВУ

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

 Цитирания

 Научни изследвания и проекти

 Учебници и помагала

 Доклади на научни форуми

1. 2. Варадинова Ю., Борисов А., Ангелова С. „Степен на концентрация на пазара за контейнерни превози“, II-РА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ‘20“ 17-19 Септември 2020 г., к-к Боровец, ISSN 1312-3823. ВТУ София, 2020г.

 Статии в научни списания

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

 Монографии

 Специализации

 Владеене на чужди езици