проф. д-р инж. Николай Димитров Георгиев


 Области на научно-изследователски интереси

1. Техническата експлоатация, надеждността и безопасността на транспортни системи. Безопасност на работното място

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Great Britain, Newcastle, Operational reliability and safety in railways, 2014г.
2. Poland, Warsaw, Railway Operational Safety-Essence and General Methodology, 2013г.
3. Great Britain, Newcastle, Accident Investigation and Analysis, 2013г.
4. Poland, Wroclaw, Understanding and Managing Human Factor in Transport Operational Safety, 2012г.
5. Great Britain, Newcastle, Accident Investigation and Analysis , 2012г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. European railway agency - Independent expert in the area of railway safety (methods, targets, monitoring)
2. Асоцииран член на "Международния институт по управление на безопасността и риска" (International Institute of Risk and Safety Management IIRSM, London, UK) за периода 2001-2004 год
3. Член на Европейската асоциация по сигурност (European Association for Security) - седалище гр. Краков, Полша

 Цитирания

1. Труд: Техническа експлоатация и безопасност на транспорта,В Т У „Тодор Каблешков”, 2002г
Цитиран от: Разработване на модел на „система за управление на потока от товарни автомобили превозващи насипни товари за пристанища разположени в градовете”, S&T, Volume VI, 2016, Number 2: NAUTICAL AND ENVIRONMENTAL STUDIES, str. 51 - 58
2. Труд: Georgiev, N. Managerial ways for avoidance of crisis of safety management in railways.The Nineteen International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 21 and 22 of May 2014, Zilina, Slovak Republic
Цитиран от: Варадинова, Ю. Методика за провеждане на анкети във висшите учебни заведения във връзка с качеството на обучение, XIII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 2015”, Технически университет - София, Стопански факултет, Созопол 2015
3. Труд: Georgiev, N. Reliability analysis of the transport process in railways: a simple practical approach. EURO – Zel 2010 18th International Symposium, May 2010, Žilina, Slovak Republic
Цитиран от: Размов, Т. Подобряване на дейността на минно-енергиен комплекс чрез реинженеринг, XIII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’ 2015”, Технически университет - София, Стопански факултет, Созопол 2015
4. Труд: Georgiev, N. Reliability analysis of the transport process in railways: a simple practical approach. EURO – Zel 2010 18th International Symposium, May 2010, Žilina, Slovak Republic
Цитиран от: Todorova, D. Модернизация транспортной инфраструктуры – фактор развития туризма, X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” ,апрель 2015г., Домодедово, Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082)
5. Труд: Georgiev, N. Reliability analysis of the transport process in railways: a simple practical approach. EURO – Zel 2010 18th International Symposium, May 2010, Žilina, Slovak Republic
Цитиран от: Размов, Т. Прилагане на интергалния подход при подобряване на управлението на веригата на доставките в минно-енергиен комплекс, Монография, Годишник на ВТУ, бр. 6/2015 г., ISBN 1314-362X
6. Труд: Georgiev, N. Use of scientific approaches and methods for performance improvement of safety management systems in railways. XXII INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE “trans&MOTAUTO - 2014”, 23 - 24.06.2014,Varna, Bulgaria
Цитиран от: Vaysilova, E. Assessment and management of enterprise liquidity in conditions of crisis, 20 Medzinárodná Vedecká Konferencia Riešenie Krízových Situácií V Špecifickom Prostredí, Fakulta Špeciálneho Inžinierstva ŽU, Žilina, 20 - 21 máj 2015, Žilina, Slovakia
7. Труд: Georgiev, N. The transport accident as a temporary and local crisis regarding the management of technical exploitation and operations. the Eleventh International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, June 2006, Zilina, Slovak Republic
Цитиран от: Todorova, D. Модернизация транспортной инфраструктуры – фактор развития туризма, X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” - 2015, Домодедово, Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082)
8. Труд: Georgiev, N. Knowledge management system for improvement of quality of railway transport service. 21-ва международна конференция "trans&MOTAUTO - 2013",Варна, България, 01-02.07.2013
Цитиран от: Vaysilova, E. Assessment and management of enterprise liquidity in conditions of crisis, 20 Medzinárodná Vedecká Konferencia Riešenie Krízových Situácií V Špecifickom Prostredí, Fakulta Špeciálneho Inžinierstva ŽU, Žilina, 20 - 21 máj 2015, Žilina, Slovakia
9. Труд: Georgiev, N. Characteristics and Methodological Foundation of Risk Management-Based Approach for the Analysis of Operational Reliability in Transport. 20-th International Scientific and Technical Conference on Transport, Road Building, Agricultural, Hoisting and Hauling and Military Technics and Technologies. 27-29.06.2012, Varna, Bulgaria, ISBN: 1310-3946
Цитиран от: Размов, Т. Подобряване на дейността на минно-енергиен комплекс чрез реинженеринг, XIII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’ 2015”, Технически университет - София, Стопански факултет, Созопол 2015
10. Труд: Georgiev, N. Characteristics and Methodological Foundation of Risk Management-Based Approach for the Analysis of Operational Reliability in Transport. 20-th International Scientific and Technical Conference on Transport, Road Building, Agricultural, Hoisting and Hauling and Military Technics and Technologies. 27-29.06.2012, Varna, Bulgaria, ISBN: 1310-3946
Цитиран от: Размов, Т. Прилагане на интергалния подход при подобряване на управлението на веригата на доставките в минно-енергиен комплекс, Монография, Годишник на ВТУ, бр. 6/2015 г., ISBN 1314-362X
11. Труд: Georgiev, N. Characteristics and Methodological Foundation of Risk Management-Based Approach for the Analysis of Operational Reliability in Transport. 20-th International Scientific and Technical Conference on Transport, Road Building, Agricultural, Hoisting and Hauling and Military Technics and Technologies. 27-29.06.2012, Varna, Bulgaria, ISBN: 1310-3946
Цитиран от: Razmov, T. Risk assessment of a railway infrastructure project, 20 Medzinárodná Vedecká Konferencia Riešenie Krízových Situácií V Špecifickom Prostredí, Fakulta Špeciálneho Inžinierstva ŽU, Žilina, 20 - 21 máj 2015, Žilina, Slovakia
12. Труд: Георгиев, Н. Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт, Монография, Годишник на ВТУ, бр. 6/2015 г., ISBN 1314-362X
Цитиран от: Тодорова, Д. Публично-частно партньорство, инструмент за развитие на българската икономика и подобряване на транспортната инфраструктура, Монография, ВТУ „Т. Каблешков”, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015 г.
13. Труд: Georgiev, N. A probabilistic approach and simulation method for the determination of reliability function regarding railway systems. International conference “Transportation and land use interaction”, 23-25.10.2008, University Politehnica of Bucharest, Romania
Цитиран от: Размов, Т. Прилагане на интергалния подход при подобряване на управлението на веригата на доставките в минно-енергиен комплекс, Монография, Годишник на ВТУ, бр. 6/2015 г., ISBN 1314-362X
14. Труд: Georgiev, N. A probabilistic approach and simulation method for the determination of reliability function regarding railway systems. International conference “Transportation and land use interaction”, 23-25.10.2008, University Politehnica of Bucharest, Romania
Цитиран от: Размов, Т. Подобряване на дейността на минно-енергиен комплекс чрез реинженеринг, XIII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’ 2015”, Технически университет - София, Стопански факултет, Созопол 2015
15. Труд: Georgiev, N. Managerial ways for avoidance of crisis of safety management in railways.The Nineteen International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 21 and 22 of May 2014, Zilina, Slovak Republic
Цитиран от: Todorova, D. Модернизация транспортной инфраструктуры – фактор развития туризма, X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” - 2015, Домодедово, Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082)
16. Труд: Georgiev, N. Managerial ways for avoidance of crisis of safety management in railways.The Nineteen International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 21 and 22 of May 2014, Zilina, Slovak Republic
Цитиран от: Тодорова, Д. Публично-частно партньорство, инструмент за развитие на българската икономика и подобряване на транспортната инфраструктура, Монография, ВТУ „Т. Каблешков”, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015 г.
17. Труд: Georgiev, N. Characteristics of Human-operator Errors in the Field of Transport and Possibilities of Their Understanding and Prediction in a Crucial Situation. The Seventeenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 2012, Zilina, Slovak Republic;
Цитиран от: Хаджиев, Е. Изследване безаварийната работа на оператора в транспортна човеко-машинна система, XII Mеждународна научна конференция „Mениджмънт и инженеринг 14”, ТУ – София, 2014 г.
18. Труд: Георгиев, Н. Основи на теорията на надеждността, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2009 г.
Цитиран от: Хаджиев, Е. Характерни особености на взаимодействието между човека-оператор и техническите средства в транспорта, XXI Mеждународна конференция „trans&MOTAUTO '13”, Варна, 2013 г.
19. Труд: Georgiev, N. Managerial ways for avoidance of crisis of safety management in railways.The Nineteen International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 21 and 22 of May 2014, Zilina, Slovak Republic
Цитиран от: Velyova, V. Study аnd Comparative Analysis оf The Models for Traffic Safety Prediction, 22th International Scientific And Technical Conference On Transport, Road-Building, Agricultural, Hoisting & Hauling And Military Technics And Technologies,Varna, Bulgaria
20. Труд: Георгиев, Н. Основи на теорията на надеждността ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2009 г.
Цитиран от: Stoyanov, I., Velyova, V. Profound Analysis Of Railway Accident Characteristics As A Basis For Avoidance Of Crisis States Of Technical Exploitation, 19. Medzinárodná Vedecká Konferencia Riešenie Krízových Situácií V Špecifickom Prostredí, Fakulta Špeciálneho Inžinierstva ŽU, Žilina, 21.-22. máj 2014. Žilina, Slovakia
21. Труд: Georgiev, N. Characteristics of Human-operator Errors in the Field of Transport and Possibilities of Their Understanding and Prediction in a Crucial Situation. The Seventeenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 2012, Zilina, Slovak Republic
Цитиран от: Хаджиев, Е. Усъвършенстване на транспортните ергономични системи, XII Международна научна конференция „Mениджмънт и инженеринг 14”, ТУ – София, 2014 г.
22. Труд: Georgiev, N. The present state of urban traffic in Bulgarian biggest cities – is it a transport crisis? The Twelfth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN SPECIFIC ENVIRONMENT, 20 and 21 June 2007, Zilina, Slovak Republic
Цитиран от: Velyova, V. Contemporary State аnd Transport Safety Problems In Republic Of Bulgaria, X Jubilee International Scientific and Practical Conference for Students and Young Scientists "Trans-Mech-Art-Chem". Moscow State University of Railway Engineering (mgups (MIIT)). Moscow, Russia. May, 2014 Volume 3;
23. Труд: Georgiev, N. Подход за разпределяне на изискването за надеждност на железопътните технологични системи между изграждащите ги системи. 18-та Научна конференция с международно участие-Транспорт 2008, ВТУ, София, сп. „Механика, Транспорт, Комуникации”, 3 бр., 2008 год.
Цитиран от: Stoyanov, I., Velyova, V. Profound Analysis Of Railway Accident Characteristics As A Basis For Avoidance Of Crisis States Of Technical Exploitation, 19. Medzinárodná Vedecká Konferencia Riešenie Krízových Situácií V Špecifickom Prostredí, Fakulta Špeciálneho Inžinierstva ŽU, Žilina, 2014, Žilina, Slovakia
24. Труд: Georgiev, N. Human performance assessment in the event of an emergency in a railway man-machine system. The Fifteenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 2010, Zilina, Slovak Republic
Цитиран от: Хаджиев, Е. Модел на човеко-машинна система и формиращи фактори при изследване ергономията на работното място, Научен форум „Иновации и конкурентноспособност в транспорта”, Факултет „Транспортен мениджмънт” на ВТУ ”Т. Каблешков”, 2014 г., Боровец
25. Труд: Georgiev, N. Characteristics of Human-operator Errors in the Field of Transport and Possibilities of Their Understanding and Prediction in a Crucial Situation. The Seventeenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, Zilina, Slovak Republic
Цитиран от: Хаджиев, Е. Модел на човеко-машинна система и формиращи фактори при изследване ергономията на работното място, Научен форум „Иновации и конкурентноспособност в транспорта”, организиран от Факултет „Транспортен мениджмънт” и ВТУ ”Т. Каблешков”, 2014 г., Боровец
26. Труд: Georgiev, N. Human performance assessment in the event of an emergency in a railway man-machine system. The Fifteenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, Zilina, Slovak Republic
Цитиран от: Хаджиев, Е. Усъвършенстване на транспортните ергономични системи, XII Mеждународна научна конференция „Mениджмънт и инженеринг'14”, ТУ – София, 2014 г.
27. Труд: Георгиев, Н. Качество на анализа и оценката на безопасността – необходимост, принципи и проблеми. 15-та Научна конференция с международно участие -ТЕМРТ 2005, ВТУ, София, 10-11.11.2005 год., Сборник доклади
Цитиран от: Хаджиев, Е. Изследване и анализ на ергономичния аспект на експлоатационната надеждност и безопасност в транспорта, Дисертационен труд, разработен за „ОНС – Доктор”, ВТУ, 2014 г.
28. Труд: Георгиев, Н. Приложение на принципите за управление на безопасността при изследване и анализ на характеристиките на транспортните произшествия. 17-та Научна конференция с международно участие - Транспорт 2007, ВТУ, София, сп. „Механика, Транспорт, Комуникации”, 3 бр., 2007 год.
Цитиран от: Хаджиев, Е. Изследване и анализ на ергономичния аспект на експлоатационната надеждност и безопасност в транспорта, Дисертационен труд, разработен за „ОНС – Доктор”, ВТУ, 2014 г.
29. Труд: Georgiev, N. Use of scientific approaches and methods for performance improvement of safety management systems in railways. XXII INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE “trans&MOTAUTO - 2014”, 2014,Varna, Bulgaria
Цитиран от: Хаджиев, Е. Модел на човеко-машинна система и формиращи фактори при изследване ергономията на работното място, Научен форум „Иновации и конкурентноспособност в транспорта”, организиран от Факултет „Транспортен мениджмънт” на ВТУ ”Т. Каблешков”, 2014 г., Боровец
30. Труд: Georgiev, N. Knowledge management system for improvement of quality of railway transport service. 21-ва международна конференция "trans&MOTAUTO - 2013",Варна, България, 01-02.07.2013
Цитиран от: Хаджиев, Е., Усъвършенстване на транспортните ергономични системи, XII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг'14”, ТУ – София, 2014 г.
31. Труд: Georgiev, N. Knowledge management system for improvement of quality of railway transport service. 21-ва международна конференция "trans&MOTAUTO - 2013",Варна, България, 01-02.07.2013
Цитиран от: Хаджиев, Е. Модел на човеко-машинна система и формиращи фактори при изследване ергономията на работното място, Научен форум „Иновации и конкурентноспособност в транспорта”, организиран от Факултет „Транспортен мениджмънт” на ВТУ ”Т. Каблешков”, 2014 г., Боровец
32. Труд: Georgiev, N. Characteristics and Methodological Foundation of Risk Management-Based Approach for the Analysis of Operational Reliability in Transport. 20-th International Scientific and Technical Conference on Transport, Road Building, Agricultural, Hoisting and Hauling and Military Technics and Technologies. 27-29.06.2012, Varna, Bulgaria, ISBN: 1310-3946
Цитиран от: Хаджиев, Е. Усъвършенстване на транспортните ергономични системи, XII Mеждународна научна конференция „Mениджмънт и инженеринг'14”, ТУ – София, 2014 г.
33. Труд: Georgiev, N., Kachaunov, T. Using simulation approach in transport safety risk assessment. The Sixteenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 1 st and 2 nd of June 2011, Zilina, Slovak Republic
Цитиран от: Stoyanov, I., Velyova, V. Profound Analysis Of Railway Accident Characteristics As A Basis For Avoidance Of Crisis States Of Technical Exploitation, 19. Medzinárodná Vedecká Konferencia Riešenie Krízových Situácií V Špecifickom Prostredí, Fakulta Špeciálneho Inžinierstva ŽU, Žilina, 21 - 22 máj 2014, Žilina, Slovakia
34. Труд: Georgiev, N., Kachaunov, T. Using simulation approach in transport safety risk assessment. The Sixteenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 1 st and 2 nd of June 2011, Zilina, Slovak Republic
Цитиран от: Хаджиев, Е. Усъвършенстване на транспортните ергономични системи, XII Mеждународна научна конференция „Mениджмънт и инженеринг'14”, ТУ – София, 2014 г.
35. Труд: Техническа експлоатация и безопасност на транспорта, В Т У „Тодор Каблешков”, 2002г
Цитиран от: Безопасност на транспорта, МТК, том 12, брой 3/1, статия № 0973, 2014 г. (ISSN 1312-3823)
36. Труд: Георгиев, Н. Относно концепцията за системна безопасност на железопътния транспорт. XX научна конференция с международно участие „Транспорт 2011“, София, ВТУ „Т. Каблешков“, Ноември 2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Характерни особености на взаимодействието между човека-оператор и техническите средства в транспорта, XXI Mеждународна конференция „trans&MOTAUTO'13”, 2013 г.
37. Труд: Георгиев, Н. Относно концепцията за системна безопасност на железопътния транспорт. XX научна конференция с международно участие „Транспорт 2011“, София, ВТУ „Т. Каблешков“, Ноември 2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Анализ на загубите и изчисляване на времето за допускане на човешка грешка, XI Mеждународна научна конференция „Mениджмънт и инженеринг'13”, ТУ – София, 2013 г.
38. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Исследование причин аварий и ошибок субъективного фактора в эксплуатации транспорте. Международна научна конференция ,,Безопасността на човешкия живот, като условие за устойчиво развитие на съвременното общество”, Киев, Украйна, 08.06-09.06.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Анализ на загубите и изчисляване на времето за допускане на човешка грешка, XI Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг'13”, ТУ – София, 2013 г.
39. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Исследование причин аварий и ошибок субъективного фактора в эксплуатации транспорте. Международна научна конференция ,,Безопасността на човешкия живот, като условие за устойчиво развитие на съвременното общество”, Киев, Украйна, 08.06-09.06.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Характерни особености на взаимодействието между човека-оператор и техническите средства в транспорта, XXI Mеждународна конференция „trans&MOTAUTO'13”, Варна, 2013 г.
40. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Ергономичен аспект на надеждността и безопасността в транспорта – същност, проблеми и задачи на теорията и практиката. 19-та международна конференция "trans&MOTAUTO - 2011", ,,Св. св. Константин и Елена”, Р. България, 28.06 – 01.07.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Характерни особености на взаимодействието между човека-оператор и техническите средства в транспорта, XXI Mеждународна конференция „trans&MOTAUTO '13”, Варна, 2013 г.
41. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Ергономичен аспект на надеждността и безопасността в транспорта – същност, проблеми и задачи на теорията и практиката. 19-та международна конференция "trans&MOTAUTO - 2011", ,,Св. св. Константин и Елена”, Р. България, 28.06 – 01.07.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Анализ на загубите и изчисляване на времето за допускане на човешка грешка, XI Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг'13”, ТУ – София, 2013 г.
42. Труд: Георгиев, Н. Основи на теорията на надеждността, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2009 г.
Цитиран от: Хаджиев, Е. Анализ на загубите и изчисляване на времето за допускане на човешка грешка, XI Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг'13”, ТУ – София, 2013 г.
43. Труд: Георгиев, Н. Основи на теорията на надеждността. ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2009 г.
Цитиран от: Хаджиев, Е. Изследване и анализ на безопасността на чoвеко-машинни системи за управление на движението в железопътния транспорт. , 20-та Международна конференция "trans&MOTAUTO'12", 28.06 – 01.07.2012
44. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Ергономичен аспект на надеждността и безопасността в транспорта – същност, проблеми и задачи на теорията и практиката. 19-та международна конференция "trans&MOTAUTO - 2011", ,,Св. св. Константин и Елена”, Р. България, 28.06 – 01.07.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Изследване и анализ на безопасността на чoвеко-машинни системи за управление на движението в железопътния транспорт, XX Международна конференция „trans& MOTAUTO '12”, Варна, 2012 г.
45. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Ергономичен аспект на надеждността и безопасността в транспорта – същност, проблеми и задачи на теорията и практиката. 19-та международна конференция "trans&MOTAUTO - 2011", ,,Св. св. Константин и Елена”, Р. България, 28.06 – 01.07.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Методики за прогнозиране и оценка на човешки грешки THERP и HEART, сравнение и анализ, Юбилейна X Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’12”, ”ISCME”, ТУ – София, 2012 г.
46. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Исследование причин аварий и ошибок субъективного фактора в эксплуатации транспорте. Международна научна конференция ,,Безопасността на човешкия живот, като условие за устойчиво развитие на съвременното общество”, Киев, Украйна, 08.06-09.06.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Изследване и анализ на безопасността на чoвеко-машинни системи за управление на движението в железопътния транспорт, XX Международна конференция „trans& MOTAUTO '12”, Варна, 2012 г.
47. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Ергономичен аспект на надеждността и безопасността в транспорта – същност, проблеми и задачи на теорията и практиката. 19-та международна конференция "trans&MOTAUTO - 2011", ,,Св. св. Константин и Елена”, Р. България, 28.06 – 01.07.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Човешкият фактор в системите за управление на железопътния транспорт, Юбилейна X Международна научна конференция “МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 2012”,”ISCME”, ТУ - София, 2012 г.
48. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Исследование причин аварий и ошибок субъективного фактора в эксплуатации транспорте. Международна научна конференция ,,Безопасността на човешкия живот, като условие за устойчиво развитие на съвременното общество”, Киев, Украйна, 08.06-09.06.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Методики за прогнозиране и оценка на човешки грешки THERP и HEART, сравнение и анализ, Юбилейна X Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’12”, ”ISCME”, ТУ – София, 2012 г.
49. Труд: Georgiev, N. Characteristics of Human-operator Errors in the Field of Transport and Possibilities of Their Understanding and Prediction in a Crucial Situation. The Seventeenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 2012, Zilina, Slovak Republic
Цитиран от: Хаджиев, Е. Човешкият фактор в системите за управление на железопътния транспорт, Юбилейна X международна научна конференция “МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 2012”,”ISCME”, ТУ - София, 2012 г.
50. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Ергономичен аспект на надеждността и безопасността в транспорта – същност, проблеми и задачи на теорията и практиката. 19-та международна конференция "trans&MOTAUTO - 2011", ,,Св. св. Константин и Елена”, Р. България, 28.06 – 01.07.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Изследване на показателите за структурна надеждност на основни типове транспортни човеко-машинни системи, XX Международна научна конференция "Tранспорт 2011", ВТУ T. Kаблешков”, Cофия, 04-05. 11. 2011 г.
51. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Исследование причин аварий и ошибок субъективного фактора в эксплуатации транспорте. Международна научна конференция ,,Безопасността на човешкия живот, като условие за устойчиво развитие на съвременното общество”, Киев, Украйна, 08.06-09.06.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Изследване на показателите за структурна надеждност на основни типове транспортни човеко-машинни системи, XX Международна научна конференция "Tранспорт 2011", ВТУ T. Kаблешков”, Cофия, 04-05. 11. 2011 г.
52. Труд: Георгиев Н., Хаджиев Е. Ергономичен аспект на надеждността и безопасността в транспорта - същност, проблеми, задачи на теорията и практиката. 19-международна конференция "TRANS&MOTAUTO"11
Цитиран от: Хаджиев Е. Изследване на ергономичния аспект при експлоатацията на транспорта., ТУ - София, IX Международна научна конференция "Мениджмънт и Инженеринг", 2011
53. Труд: Георгиев Н., Управлението - основна алтернатива за комплексно и системно решаване проблемите на железопътната безопасност, 12-та Научна конференция с международно участие - ТЕМРТ 2002, ВТУ "Тодор Каблешков", София, 14-15.11.2002г., Сборник доклади, стр.449 - 454
Цитиран от: Варадинова Ю., И. Стоянов, Безопасность в железнодорожном транспорте, IV Международной науно-практической копференции ,,Безопасността на човешкия живот, като условие за устойчиво развитие на съвременното общество", ДЕТУТ, Киев, Украйна, 08-09.05.2011г.;
54. Труд: Георгиев Н., Подход и методика за установяване на причините за железопътни произшествия, 14-та Научна конференция с международно участие - ТЕМРТ 2004, ВТУ "Тодор Каблешков", София, 11-12.11.2004г., Сборник доклади, стр.529 - 532
Цитиран от: Варадинова Ю., И. Стоянов, Безопасность в железнодорожном транспорте, , IV Международной науно-практической копференции ,,Безопасността на човешкия живот, като условие за устойчиво развитие на съвременното общество", ДЕТУТ, Киев, Украйна, 08-09.05.2011г.;
55. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Ергономичен аспект на надеждността и безопасността в транспорта – същност, проблеми и задачи на теорията и практиката. 19-та международна конференция "trans&MOTAUTO - 2011", ,,Св. св. Константин и Елена”, Р. България, 28.06 – 01.07.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Изследване на ергономичния аспект при експлоатацията на транспорта, IX Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’11, "ISCME", ТУ - София, 2011 г.
56. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Ергономичен аспект на надеждността и безопасността в транспорта – същност, проблеми и задачи на теорията и практиката. 19-та международна конференция "trans&MOTAUTO - 2011", ,,Св. св. Константин и Елена”, Р. България, 28.06 – 01.07.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Изследване и анализ на субективните грешки като причини за транспортните произшествия, IX Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг'11”, ТУ – София, 2011 г.
57. Труд: Георгиев, Н. Основи на теорията на надеждността, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2009 г.
Цитиран от: Хаджиев, Е. Изследване и анализ на субективните грешки и причини за транспортните произшествия. XX Международна научна конференция "Tранспорт 2011", BTУ „T. Kаблешков”, Cофия, XX Международна научна конференция "Tранспорт 2011", BTУ „T. Kаблешков”, Cофия
58. Труд: Георгиев, Н., Хаджиев, Е. Исследование причин аварий и ошибок субъективного фактора в эксплуатации транспорте. Международна научна конференция ,,Безопасността на човешкия живот, като условие за устойчиво развитие на съвременното общество”, Киев, Украйна, 08.06-09.06.2011
Цитиран от: Хаджиев, Е. Изследване и анализ на субективните грешки като причини за транспортните произшествия, IX Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг'11”, ТУ – София, 2011 г.
59. Труд: Райков Р., Георгиев Н., Стойков Д., Стоянов И., Беров Т. Техническа експлоатация и безопасност на транспорта. ВТУ, 2002.
Цитиран от: Костадинова Р. Транспорт и транспортна безопасност. "Юридическо списание на НБУ", бр. 2, 2010., НБУ
60. Труд: Георгиев, Н. Качество на анализа и оценката на безопасността – необходимост, принципи и проблеми. 15-та Научна конференция с международно участие -ТЕМРТ 2005, ВТУ, София, 10-11.11.2005 год., Сборник доклади
Цитиран от: Хаджиев, Е. Методи за управление на безопасността при работа, VII Mеждународна научна конференция „Mениджмънт и инженеринг’09”, ТУ – София, 2009 г.
61. Труд: Димитров Д., Галев Б., Георгиев Н., Хаджиев Е. Безопасност и здраве при работа в транспорта, София 2008., ВТУ "Тодор Каблешков"
Цитиран от: Хаджиев Е. Основни проблеми на ергономичния аспект при експлоатацията на транспорта. , XIX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТРАНСПОРТ 2009", София 16 - 17 ноември 2009 г.
62. Труд: Димитров Д., Галев Б., Георгиев Н., Хаджиев Е. Безопасност и здраве при работа в транспорта, София 2008., ВТУ "Тодор Каблешков"
Цитиран от: Димитров Д, Златева П., Хаджиев Е. Обща методология за оценка на рисковите дейности в транспорта, пораждащи нежелани събития., XIX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТРАНСПОРТ 2009", София 16 - 17 ноември 2009 г.
63. Труд: Димитров, Д., Георгиев, Н., Хаджиев, Е., Галев, Б. Безопасност и здраве при работа в транспорта. ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2008 г.
Цитиран от: Хаджиев, Е. Основни проблеми на ергономичния аспект при експлоатацията на транспорта, XIX Международна научна конференция "Транспорт 2009", ВТУ, София 16 - 17 Ноември, 2009 г.
64. Труд: Димитров, Д., Георгиев, Н., Хаджиев, Е., Галев, Б. Безопасност и здраве при работа в транспорта. ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2008 г.
Цитиран от: Димитров, Д., Златева, П., Хаджиев, Е. Обща методология за оценка на рисковите дейности в транспорта, пораждащи нежелани събития, XIX Mеждународна научна конференция "Tранспорт 2009", ВТУ, София 16 - 17 ноември 2009 г.
65. Труд: Георгиев Н. Моделиране и изследване функционирането на железопътен участък относно осигуряване на надеждност и безопасност на движението
Цитиран от: "Обособяването на местата с концентрация на произшествия - етап от повишаването на безопасността в железопътната мрежа" 13-та Научна конференция с международно участие-ТЕМРТ 2003, ВТУ, София, 13-14.11.2003 год., Сборник доклади, стр. 439-442, с автор,
66. Труд: Георгиев Н., Динев Д. Безопасността на железопътния транспорт и предизвикателствата на новото време.сп. "Железопътен транспорт", бр. 2, 2002 год., София, стр. 26-30
Цитиран от: Рефериран в библиографска реферативна компилация на UIC "Security in Passenger Transport" - June 2004.,
67. Труд: Райков Р., Георгиев Н. Научен подход към безопасността на железопътното движение
Цитиран от: Рефериран в "Реферативный журнал" - Железнодорожный транспорт, сводный том 12, 1994 год.-руски език ,
68. Труд: Райков Р., Купенов Д., Размов Т., Уждрин Г., Данчев А., Георгиев Н., Беров Т., Манчев И., Хаджиев Е., Вермезов Р. Проект за тренажорен комплекс за обучение на влакови диспечери и ръководители - движение, изграден на компютърна основа
Цитиран от: Рефериран в "Реферативный журнал" - Железнодорожный транспорт, сводный том 11, 1994 год.-руски език,
69. Труд: Райков Р., катедра "ТОЖТ" (ВНВТУ) Актуални проблеми на безопасността на влаковото движение и надеждността на превозните процеси в железопътния транспорт сп. "Железопътен транспорт", бр. 4, 1990 год., София, стр. 15-17
Цитиран от: Рефериран в "Реферативный журнал" - Железнодорожный транспорт, сводный том 11, 1990 год.-руски език,

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2015
Тема: Подходи, методи и модели за анализ и оценка функционалността на системите за управление на безопасността (СУБ) в транспорта
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: доц. д-р инж. Н. Георгиев
2. Година: 2014
Тема: Разработване на модели и анализ нa влиянието на пътните условия върху безопасността на движението
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: доц. д-р инж. Н. Георгиев
3. Година: 2013
Тема: Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Т. Каблешков”, чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта
Тип: Научно-изследователски
Поръчител: ВТУ
Ръководител: Проф. Ненов
4. Година: 2013
Тема: Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението на Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков”
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: Доц. Василев
5. Година: 2013
Тема: Intensive Railway Programme in Railway and Logistics
Тип: Erasmus Educationla Project
Поръчител: Newcastle University
Ръководител: M. Marinov
6. Година: 2012
Тема: Intensive Railway Programme in Newcastle upon Tyne
Тип: Erasmus Lifelong Learning Programme project
Поръчител: Newcastle University, UK
Ръководител: Tom Zunder
7. Година: 2010
Тема: Информационно моделиране на поведението на човека-оператор в транспорта и взаимодействието му със системите за управление
Тип: Научен проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: М. Христова
8. Година: 2007
Тема: ”Мултимедийна компютърна система за обучение в сферата на експлоатацията и безопасността на транспорта” – 2007 год., ВТУ „Т. Каблешков”, договор No 1723/23.05.2007 год.
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВТУ "Т. Каблешков"
Ръководител: доц. д-р инж. Г. Уждрин
9. Година: 2006
Тема: Модулна дидактическа система по дисциплини в областта на надеждността и безопасността на транспортния процес
Тип: Научен проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: Н. Георгиев
10. Година: 2004
Тема: Влияние на метеорологичните условия върху безопасността на движението в железопътния транспорт в различни райони на България
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: БАН (Национален институт по метеорология и хидрология)
Ръководител: Ст. нс. I ст. дфн. В. Андреев
11. Година: 1992
Тема: Тема 1-34-92 от плана на НИС при ВВТУ "Т. Каблешков", 1992 год. : "Комплекс за обучение на дежурни ръководители и влакови диспечери (тренажор на компютърна основа)"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВВТУ
Ръководител: проф. д-р инж. Р.Райков;
12. Година: 1992
Тема: Тема 1-14-92 от плана на НИС при ВВТУ "Т. Каблешков", 1992 год.: "Приложни алгоритми и програми за обучение и приложение в лабораторни упражнения /курсово и дипломно проектиране/ за комплект дисциплини в областта на организация движението на влаковете, организация на маневрената работа и системи за управление в железопътния транспорт"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: ВВТУ
Ръководител: доц. д-р. инж. Г. Уждрин.
13. Година: 1991
Тема: Тема 12-91 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков", 1991 год.: "Подготовка на база данни с вагонопотоците за месец юни и юли и определяне плана за композиране на влаковете за мрежата на БДЖ"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: БДЖ
Ръководител: проф. д-р инж. Р.Райков
14. Година: 1990
Тема: Тема 1-17-90 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков", 1990 год.: "Диалогова система на ЕИМ за оперативно разработване на плана за композиране и технологично регулиране на масата, скоростта, честотата и тяговото обвързване на товарните влакове по влакообразуващите гари и маршрути за движение в мрежата на БДЖ"
Тип: Научно-изследователски проект
Поръчител: БДЖ
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков;
15. Година: 1988
Тема: Тема 1.14/88 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков", 1988 год.: "Система за автоматизирано определяне и управление на пропускателната способност на железопътните гари, участъци и линии"
Тип: научно-изследователски проект
Поръчител: БДЖ
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков;

 Учебници и помагала

1. Георгиев, Н. "Основи на теорията на надеждността", ВТУ "Т. Каблешков", 2009г.
2. Галев Б., Д.Димитров, Е.Хаджиев, Н.Георгиев Безопасност и здраве при работа в транспорта, , ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN – 978–954–12–0145–9, 2008г.
3. Галев, Б., Димитров, Д., Георгиев, Н., Хаджиев, Е. "Безопасност и здраве при работа в транспорта", ВТУ "Т .Каблешков", 2008г.
4. Райков. Р., Георгиев, Н., Стоянов, И., Стойков, Д. "Техническа експлоатация и безопасност в транспорта", ВТУ "Т. Каблешков", 2002г.

 Доклади на научни форуми

1. Възможности за подобряване на безопасността в железопътните предприятия., Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“. Факултет „ТМ”. ВТУ „Тодор Каблешков”, София. 2018 . Научно списание Механика Транспорт Комуникации http://www.mtc-aj.com Научен доклад ID 1611 : 2018/3, ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) том 16, брой 3/1, 2018 г. № 1611., 2018г., 2018г.
2. Oтносно безопасността на движението и влиянието на трафика и инфраструктурата върху нея. , , Mеждународна научна конференция „Tехника и строителни технологии в транспорта – 2018”. 13-15 септември 2018 г. Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”. Научно списание Механика Транспорт Комуникации http://www.mtc-aj.com. Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” София. 2018., 2018г.
3. On the possibilities to improve the reliability and efficiency of transport process by the usage of analytical methods and models, 23 th International scientific conference Crisis situations solution in the specific environment, 23th and 24th may 2018, Faculty of Security Engineering, University of Žilina, Slovakia. , 2018г.
4. System safety approach and its application in railway transport undertaking management., . II International Scientific Conference Transport for Today’s Society – TTS 2018, Faculty of Technical Sciences, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, Macedonia, 2018г.
5. Analyzing transport company financial result through the implementation of six sigma methodology, 22th International Scientific Conference, 24th – 25th May 2017, Faculty of Security Engineering, University of Žilina, Slovakia, 2017г.
6. Detecting crisis states in the transport company through cost analysis, 21th International Scientific Conference, 25th – 26th May 2016, Faculty of Security Engineering, University of Žilina, Slovakia, 2017г.
7. Detection and assessment of safety problems within road transport decision making, International Scientific Conference „MANAGEMENT 2016“, Faculty of business and industrial management “Union - Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia, 2016г.
8. Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, The Twentieth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, Zilina, Slovak Republic, 2015г.
9. Адаптиране и приложение на статистически методи за анализ и прогнозиране на пътната безопасност. , XXII Mеждународна научна конференция “Tранспорт 2015“. ISSN 1312-3823. ISSN 2367-6620. том 13, брой 3/1, 2015 г. България. 2015., 2015г.
10. Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings. , The Twentieth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 20 and 21 of May 2015, Zilina, Slovak Republic;, 2015г.
11. Georgiev N., I. Stoyanov, V. Velyova, S. Krasteva. Contemporary State of Level-Crossing Safety in Bulgaria and Ways to Improve It. , RailNewcastle Conference 2015. 15-17 July 2015. Newcastle University, UK. 2015. , 2015г.
12. Contemporary state of level-crossing safety in bulgaria and ways to improve it, RailNewcastle conference, Newcastle University, July 2015, 2015г.
13. Road infrastructure and traffic parameters - main factors affecting traffic safety, XXII INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE “trans&MOTAUTO – 2014”, Varna Bulgaria;, 2014г.
14. Nature, topical issues and guidelines towards research of functional reliability of transport systems, XXII INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE “trans&MOTAUTO – 2014”, Varna, Bulgaria;, 2014г.
15. Managerial ways for avoidance of crisis of safety management in railways., The Nineteen International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 21 and 22 of May 2014, Zilina, Slovak Republic;, 2014г.
16. Use of scientific approaches and methods for performance improvement of safety management systems in railways, XXII INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE “trans&MOTAUTO - 2014”, , 2014г.
17. Main issues, trends and research guidelines towards traffic safety, 21-ва международна конференция "trans&MOTAUTO - 2013", Варна, България, 2013г.
18. Incorporating data-based approaches to detect and solve recurring management problems and crises in operational reliability and safety of road transport., The Eighteenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 2013г.
19. Knowledge management system for improvement of quality of railway transport service, 21-ва международна конференция "trans&MOTAUTO - 2013",Варна, България, 2013г.
20. Georgiev.N., V.Velyova, Main Issues, Trends And Research Guidelines Towards Traffic Safety. , 21st International Scientific and Technical Conference on Transport, Road-building, Agricultural, Hoisting & Hauling and Military Technics and Technologies – Trans&MotAuto’13. 01.07 -02.07. 2013 – Varna, Bulgaria. ISSN 1313-0226. ISSUE 5/2013, 2013г.
21. Knowledge management system for improvement of quality of railway transport service. , 21-ва международна конференция "trans&MOTAUTO - 2013",Варна, България, 01-02.07.2013;, 2013г.
22. Georgiev, N. Characteristics of Human-operator Errors in the Field of Transport and Possibilities of Their Understanding and Prediction in a Crucial Situation, The Seventeenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 30 and 31 of May, 2012, Zilina, Slovak Republic, 2012г.
23. Georgiev, N. Characteristics and Methodological Foundation of Risk Management-Based Approach for the Analysis of Operational Reliability in Transport, 20-th International Scientific and Technical Conference on Transport, Road Building, Agricultural, Hoisting and Hauling and Military Technics and Technologies. 27-29.06.2012, Varna, Bulgaria, ISBN: 1310-3946, 2012г.
24. Georgiev N., Velyova V. Analysis of the Situation And Opportunities to Predict the Safety of Pedesatrians and Cyclists in Bulgaria, 20th International Scientific Conference TRANSPORT 2011 Todor Kableshkov University of Transport, 2011г.
25. Georgiev. N. On the Concept of System Safety of Railway Transport, 20th International Scientific Conference TRANSPORT 2011 Todor Kableshkov University of Transport, 2011г.
26. Георгиев Н., Хаджиев Е. Исследование причин аварий и ошибок субъективного фактора в эксплуатации транспорте, Международна научна конференция ,,Безопасността на човешкия живот, като условие за устойчиво развитие на съвременното общество", Киев, Украйна, 08.06-09.06.2011., 2011г.
27. Georgiev N., T. Kachaunov. Using simulation approach in transport safety risk assessment, The Sixteenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 1 st and 2 nd of June 2011, Zlina, Slovak Republic, 2011г.
28. Georgiev N. Towards the safety of vulnerable road users in Bulgaria., X international Scientific and Methodological Conference "Safety of Human Life and Activity - Education, Science, Practice" SAFETY-2011, 17-19 March 2011,Kiev, Ukraine., 2011г.
29. Георгиев Н., Хаджиев Е. Ергономичен аспект на надеждността и безопасността в транспорта - същност, проблеми и задачи на теорията и практиката. , 19-та международна конференция "ТРАНС&MOTAUTO-11", ,,Св. св. Константин и Елена", Р. България, 28.06 - 01.07.2011, 2011г.
30. 1.37. Georgiev, N. Human performance assessment in the event of an emergency in a railway man-machine system., The Fifteenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 2 nd and 3 th of June 2010, Zlina, Slovak Republic; , 2010г.
31. 1.38. Georgiev, N. Reliability analysis of the transport process in railways: a simple practical approach, EURO - Zel 2010 18th International Symposium 26th - 27th May 2010, ?ilina, SK. EURO - Zel 2010 18th International Symposium 26th - 27th May 2010, ?ilina, SK. EURO - Zel 2010 18th International Symposium 26th - 27th May 2010, zilina, SK. EURO - Zel 2010 18th International Symposium 26th - 27th May 2010, ?ilina, SK. , 2010г.
32. Georgiev, N. Towards uncertainty associated with the evaluation of transport safety. , The Fourteenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 27 th and 28 th of May 2009, Zlina, Slovak Republic; , 2009г.
33. Georgiev, N. A probabilistic approach and simulation method for the determination of reliability function regarding railway systems. , International conference "Transportation and land use interaction", 23-25.10. 2008, University Politehnica of Bucharest, Romania;, 2008г.
34. Georgiev, N. Decision-making information concerning transport safety improvement in conditions of risk and uncertainty. , The Thirteenth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 28th and 29th of May , 2008г.
35. Georgiev, N. The present state of urban traffic in Bulgarian biggest cities - is it a transport crisis?, The Twelfth International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN SPECIFIC ENVIRONMENT, 20 and 21 June , 2007г.
36. Георгиев, Н., И. Стоянов. Анализ надежности железнодорожних перевозов вероятностним методом. , 5-ой Международной научно-технической конференции, БНТУ (Минск, Беларусь), 3-4.05, 2007г.
37. Georgiev, N. The transport accident as a temporary and local crisis regarding the management of technical exploitation and operations., the Eleventh International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN THE SPECIFIC ENVIRONMENT, 29 and 30 June , 2006г.
38. Георгиев, Н. Относно безопасността на железопътните прелези. , 16-та Научна конференция с международно участие-Транспорт 2006, ВТУ, София, 9-10.11 , 2006г.
39. Георгиев, Н., И. Стоянов. Основные аспекты влияния климатических условий на надеждность и безопасность железнодорожного транспотрта Республики Болгарии., 59-й научно-технической конференции профессоров, преподавателей, научных работников и аспирантов Белорусского национального технического университета, БНТУ (Минск, Беларусь), 3-4.05, 2006г.
40. Георгиев, Н. Качество на анализа и оценката на безопасността - необходимост, принципи и проблеми. , 15-та Научна конференция с международно участие-ТЕМРТ 2005, ВТУ, София, 10-11.11 , 2005г.
41. Георгиев, Н. Подход и методика за установяване на причините за железопътни произшествия. , 14-та Научна конференция с международно участие-ТЕМРТ 2004, ВТУ, София, 11-12.11 , 2004г.
42. Георгиев, Н. Вероятностный подход для принятия решений в управлении безопасностью., 2-ой Международной научно-технической конференции "Наука - образованию, производству, эконимике", БНТУ (Минск, Беларусь), 25-28.05, 2004г.
43. Качаунов, Т., Н. Георгиев, И. Стоянов. Дефинирование и моделирование "сценариев" возникновения различных видов железнодорожных аварий., 2-ой Международной научно-технической конференции "Наука - образованию, производству, эконимике", БНТУ (Минск, Беларусь), 25-28.05, 2004г.
44. Georgiev, N. A statistical method for gradation of causes for railway accidents and incidents, 11-th International scientific conference Zilina, 17-19.09, 2003г.
45. Георгиев, Н. Относно методите за оценка ефективността на мероприятия за подобряване безопасността на железопътното движение, 13-та Научна конференция с международно участие-ТЕМРТ 2003, ВТУ, София, 13-14.11 , 2003г.
46. Георгиев, Н. Управлението-основна алтернатива за комплексно и системно решаване проблемите на железопътната безопасност, 12-та Научна конференция с международно участие - ТЕМРТ 2002, ВТУ, София, 14-15.11, 2002г.
47. Георгиев, Н., Д. Динев. Безопасността на железопътния транспорт и предизвикателствата на новото време, 11-та Научна конференция с международно участие - ТЕМРТ 2001, ВТУ, София, 15-16.11, 2001г.
48. Georgiev N. Modelling and analyzing of railway section functioning with respect to traffic reliability and safety, 4-th European conference TRANSCOM 2001, Zilina, Slovak Republic, 25-27. June 2001, Proceedings section 1, 2001г.
49. Георгиев Н. Количествена оценка на влиянието на надеждността и безопасността на железопътното движение върху качествената работа на железопътен участък., Сборник научни трудове ВВТУ, 1998 год, 1998г.
50. Георгиев, Н., И. Стоянов. Ролята на ръководителя по движението като субективен фактор за реализиране на безопасност на железопътното движение и маневрената работа, 10-та Научна конференция с международно участие-ТЕМРТ 1997, ВВТУ, София, 2-3.10, 1997г.
51. Георгиев Н. Моделиране и изследване функционирането на железопътен участък относно осигуряване на надеждност и безопасност на движението, 10-та Научна конференция с международно участие - ТЕМРТ 1997, ВВТУ, София, 2-3.10.1997 год., Сборник доклади-част 1-ва,, 1997г.
52. Райков, Р., Н. Георгиев. Системный и комплексный подход при изследовании и управлении безопасности железнодорожного движения, 2-рая Международная научно-техническая конференция посвященной 100-летию МИИТА "Актуалные проблемы развития железнодорожного транспорта", Москва, 24-25.09, 1996г.
53. Райков Р., Георгиев Н. Относно показателите за оценка на безопасността на железопътното движение, 9-та Научна конференция с международно участие - ТЕМРТ 1996, ВВТУ, София, 3-5.10.1996 год., Сборник доклади-част 2-ра, 1996г.
54. Райков, Р., Н. Георгиев, Стоянов И., Христакиев Хр. Изследване и анализ на процеса на възстановяване на движението след допуснато железопътно произшествие, 7-ма Научно-техническа конференция, ВВТУ, София, 17-18.11, 1994г.
55. Георгиев Н. Основни фактори и количествени показатели за оценка на безопасността на железопътното движение, Сборник научни трудове ВВТУ, София, 1993/1994 год., Книжка 2-ра, 1994г.
56. Купенов, Д., Н. Георгиев Алгоритъм за вариантообразуване при построяване на плана за композиране на едногруповите влакове, Сборник научни трудове ВВТУ, 1994г.
57. Райков Р., Купенов Д., Размов Т., Уждрин Г., Данчев А., Георгиев Н., Беров Т., Манчев И., Хаджиев Е. Проект за тренажорен комплекс върху компютърна мрежа за обучение на диспечери и ръководители на железопътното движение, 6-та Научно-техническа конференция с международно участие, ВВТУ, София, 10-12.11.1993 год., Сборник доклади, 1993г.
58. Райков Р, Георгиев Н. Безопасността на железопътното движение - важно научно-приложно направление за реализиране на качествен транспортен процес, 6-та Научно-техническа конференция с международно участие, ВВТУ, София, 10-12.11.1993 год., Сборник доклади, 1993г.
59. Стойков, Д., Н. Георгиев, А. Буров Основни фактори и тенденции в изменението на безопасността на превозните процеси в железопътния транспорт, 3-та Научно-техническа сесия с международно участие, ВВТУ, София, 19-20.11, 1992г.
60. Георгиев, Н. Ролята на субективния фактор за осигуряване на безопасност на влаковото движение., 3-та Научно-техническа сесия с международно участие, ВВТУ, София, 19-20.11, 1992г.
61. Кирчев Т., Георгиев Н., Стоянов И. Използване на видео-компютърни системи за симулиране действията на дежурния ръководител при осигуряване движението на влаковете, 3-та Научно-техническа сесия с международно участие, ВВТУ, София, 19-20.11.1992 год., Сборник доклади, 1992г.
62. Георгиев Н. Експлоатационна надеждност на железопътния транспорт-същност, задачи на теорията и практиката, 2-ра Юбилейна Научно-техническа конференция - ВВТУ, София, 28-29.11.1991 год., Книжка 1-ва, , 1991г.
63. Георгиев Н., Стойков Д. Приложение на ЕИТ при подготовката на обучаемите по учебната дисциплина "Нормативи за осигуряване на експлоатацията и безопасността на железопътния транспорт" във ВНВТУ "Тодор Каблешков", 2-ра Младежка научна конференция, ВНВТУ, София, 20-21.12.1990 год., Сборник доклади, стр. 3-6;, 1990г.
64. Размов, Т., Н. Георгиев, Кирчев Т. Алгоритъм за определяне на техническата маршрутизация на вагоните между влакообразуващите гари, Научно-техническа конференция с международно участие, Г. Оряховица, 25-26.10, 1990г.
65. Райков, Р., К. Карагьозов, Т. Качаунов, Иванчев Г., Купенов Д., Кирчев Т., Размов Т., Георгиев Н., Беров Т., Панов К., Тодорова М., Данчев А. Система на ЕИМ за оперативно управление на плана за композиране на влаковете, масата и скоростта на товарните влакове в железопътната мрежа, Научно-техническа конференция с международно участие, Г. Оряховица, 25-26.10, 1990г.

 Статии в научни списания

1. Matsika, E., Ricc,i S., Mortimer, F., Georgiev N., O'Neill C. Rail vehicles, environment, safety and security., Research in transportation Economics, Elsevier, Volume 41, May 2013, ISSN 0739 8859, 2013г.
2. Георгиев, Н., Ананиев, С., Стоянов, И. Хармонизиране нивото на безопасност в железниците на ЕС, сп. Железопътен транспорт, бр. 6, 2011, София, 2011г.
3. Georgiev N., Hadjiev Е. Ergonomic aspects of reliability and safety in transport - nature, problems, problems of theory and practice., INTERNATIONAL VIRTUAL JOURNAL, MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS", Year V, Issue 4/2011. Sofia, ISSN1313-0226. , 2011г.
4. Христов Хр., Христова М., Георгиев Н. Аналитичен подход и модел за анализ и оценка на безопасността на човекомашинни системи за управление на експлоатационния процес в транспорта., Научно списание "Механика, Транспорт, Комуникации", бр. 2, 2010,ISSN 1312-3823, 2010г.
5. Georgiev, N., K. Nolan. Understanding an improving safety culture as a part of the overall process of transport safety management. , сп. "Механика, Транспорт, Комуникации", 3 бр, 2009г.
6. Georgiev, N. Подход за разпределяне на изискването за надеждност на железопътните технологични системи между изграждащите ги системи. , сп. "Механика, Транспорт, Комуникации", 3 бр., 2008г.
7. Георгиев, Н. Приложение на принципите за управление на безопасността при изследване и анализ на характеристиките на транспортните произшествия. , сп. "Механика, Транспорт, Комуникации", 3 бр., 2007г.
8. Stoytcheva, N., N. Georgiev. Generality state of the level-crossing safety in Bulgaria. Thematic session under project SELCAT, mag. "Mechanics, Transport, Communication", 3, 2007г.
9. Георгиев, Н. Метод на относително категоризиране на опасностите за анализ безопасността на железопътното движение, сп. "Железопътен транспорт", бр. 4, 2005г.
10. Георгиев, Н. Принципи и проблеми на интерпретирането и взаимоотношенията при оценката на безопасността , сп. "Железопътен транспорт", бр. 11/12, 2004г.
11. Георгиев, Н., Т. Янчева. Възможности за усъвършенстване на системата за лицензиране и контрол на железопътните субекти с отчитане нивото на безопасността, сп. "Железопътен транспорт", бр. 9, 2004г.
12. Георгиев, Н. Структурни и концептуални основи на система за осигуряване на безопасност в железопътния транспорт, сп. "Железопътен транспорт", бр. 10, 2003г.
13. Георгиев, Н. Управлението-основна алтернатива за комплексно и системно решаване проблемите на железопътната безопасност, сп. "Железопътен транспорт", бр. 7/8, 2003г.
14. Георгиев, Н. Философия и проблеми на теорията и практиката на железопътната безопасност, сп. "Железопътен транспорт", бр. 6, 2003г.
15. Георгиев Н., Д. Динев. Безопасността на железопътния транспорт и предизвикателствата на новото време, сп. "Железопътен транспорт", бр. 2, 2002г.
16. Райков Р., Георгиев Н. Научен подход към безопасността на железопътното движение, сп. "Железопътен транспорт", бр. 5, 1994г.
17. Райков Р., Купенов Д., Размов Т., Уждрин Г., Данчев А., Георгиев Н., Беров Т., Манчев И., Хаджиев Е., Вермезов Р. Проект за тренажорен комплекс за обучение на влакови диспечери и ръководители - движение, изграден на компютърна основа, сп. "Железопътен транспорт", бр. 3, 1994г.
18. Райков Р., катедра "ТОЖТ" (ВНВТУ) Актуални проблеми на безопасността на влаковото движение и надеждността на превозните процеси в железопътния транспорт, сп. "Железопътен транспорт", бр. 4, 1990г.

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

1. Изследване влиянието на факторите на градската мобилност върху пътната безопасност и екологията, ВТУ Т. Каблешков, 2023г.
2. Създаване, изследване и внедряване на информационна система за оценяване и анализ на качеството на обучението и на академичния състав във ВТУ „Т. Каблешков“- , ВТУ Т. Каблешков, 2022г.
3. Подход за многокритериална оценка и подбор на железопътни инфраструктурни проекти , ВТУ Т. Каблешков, 2021г.
4. Повишаване ефективността на транспортния процес чрез усъвършенстване на анализа, моделирането и управлението на надеждността и безопасността на техническите и технологични транспортни системи , ВТУ Т. Каблешков, 2018г.

 Монографии

1. Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт, ВТУ, Годишник 6/2015, 2016г.

 Специализации

1. Унгария, Централен Европейски Университет, Околна среда и регионално транспортно планиране" , 2002г.
2. Чехия, специализация по програма ФАР, Управление на интермодалния транспорт, 1993г.

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. Английски
3. Руски