гл.ас. д-р инж. Петя Стоянова Стоянова


 Области на научно-изследователски интереси

 Лекции в чужбина или друго ВУ

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

 Цитирания

 Научни изследвания и проекти

 Учебници и помагала

 Доклади на научни форуми

1. МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕШЕНИЯТА ЗА ЛОКАЦИЯ И БРОЙ ЕКИПИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, сп. Механика транспорт комуникации, том 18, брой 3/1, 2020 г., София, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), art. ID:1993, pp I-1 - I-12. https://mtc-aj.com/article.1993.htm, 2020г.
2. СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ СПЕШНИ ЕКИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕН БРОЙ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ ЗА ГРАД СОФИЯ, сп. Механика транспорт комуникации, том 17, брой 3, 2019 г., София, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), art. ID:1781, pp I-11 - I-18. https://mtc-aj.com/article.1781.htm, 2019г.
3. Подход за симулиране заетостта и разпределението на автомобилите на Спешна медицинска помощ при обслужване на повикванията чрез MS EXCEL, сп. Механика транспорт комуникации, том 16, брой 3/1, 2018 г., София, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), art. ID:1604, pp I-39 - I-44. https://mtc-aj.com/article.1604.htm , 2018г.
4. “ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА ЦСМП – СОФИЯ СПОРЕД ПОКРИТИЕТО ПО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ РАЙОНИ”, XXVI International Conference For Young Scientists '2017, ISSN 1314-4669, Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, 22-23 юни 2017, Съюз на специалистите по качеството в България, София, 2017, Сборник научни трудове, стр. 316-324, 2017, 2017г.
5. “ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ“, Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2017";'Механика Транспорт Комуникации';3 / 2017, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), art. ID:1445 , 2017г.
6. “MINIMUM COST FLOW NETWORK MODEL FOR EVALUATION OF ASSIGNMENT OF URBAN REGIONS TO EMERGENCY CENTERS SERVICE”, XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “MANAGEMENT AND ENGINEERING ’17, Sozopol, 25-Sozopol ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ,- София, 2017г., 2017г., 2017г.
7. „Routing UrbanTransport Network With Weighing Arcs Fuzzy Numbers And Application In Emergency Medical Aid “, International Conference on Technics, Technologies and Education 2016 , ICTTE 2016, Trakia University, Journal of the Faculty of Technics and Technologies, ARTTE Vol. 5, No. 1, 2017 ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (online), doi: 10.15547/artte.2017.01.002, Yambol, 17-18 november, 2016, 2016г.
8. „Разпределяне на трафика по маршрути в транспортна мрежа с тегла на дъгите размити числа“, 'Механика Транспорт Комуникацииi': 3 / 2015, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), art. 1144., 2016г.
9. „Изследване върху покритието на ЦСМП по брой и местоположение според определените стандарти за спешност”, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), бр.3/2016,статия ID:1306, Научен форум “ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ”, Ф„ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ”при ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”, 22 - 23 юни 2016 г. , Банско., 2016г., 2016г.
10. АНАЛИТИКО-ИМИТАЦИОНЕН ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ, КАТО СИСТЕМА ЗА МАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НЕСТАЦИОНАРЕН ВХОДЯЩ ПРОЦЕС, XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “MANAGEMENT AND ENGINEERING ’15, юни 21-24 2015 г, Созопол.ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ,- София, 2015г., 2015г.

 Статии в научни списания

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

 Монографии

 Специализации

 Владеене на чужди езици