доц. д-р инж. Андрей Йорданов Борисов


 Области на научно-изследователски интереси

1. Организация и управление на движението в транспорта
2. Взаимодействие между видовете транспорт
3. Организация и управление на движението в пристанищни и промишлени комплекси
4. Промишлен транспорт. Логистика
5. Разработване на единни транспортни технологии за работа между различните видове транспорт
6. Технологично оразмеряване и проектиране на железопътни гари, възли и индустриални железопътни клонове.
7. Основи на логистиката
8. Транспорт и логистика

 Лекции в чужбина или друго ВУ

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. Член на АС на ВТУ "Тодор Каблешков" - 2017г.
2. Член на комисията за атестиране на научно-преподавателските и преподавателски кадри във ВТУ " Тодор Каблешков" София - 2017г.
3. Член на постоянна комисия към МТ ИА„ЖА” – Консултативен съвет по направление „Подобряване комплексното транспортно обслужване на град София и прилежащата крайградска зона”, 2007/2008г. София.
4. Член на ФС КЕТ ВТУ "Тодор Каблешков" София
5. Член на ФС ТМ ВТУ "Тодор Каблешков" София

 Цитирания

1. Труд: Karagyozov K, Marinov M, Dzhaleva-Chonkova A, Todorova M, Borisov A. Business demands for an MSC Programme in Rail Freight and Logistics. In: Scientific-expert, Conference on Railway RAILCON '12, 2012, Nis, Serbia, ISBN978-86-6055-028-8.
Цитиран от: 3. Anna Dzhaleva-Chonkova , Mirena Todorova , Marin Marinov ,Todor Razmov Internationalisation of MSc Programmes in Rail Transport and Logistics, , EURO ZEL 2014 2nd International Symposium 3rd -4th, June 2014, Zilina, SK, RAILCON '12, 2012, Nis, Serbia, ISBN978-86-6055-028-8.
2. Труд: Т. Качаунов, Т. Беров, М. Тодорова, А. Борисов "Установяване ефективността от строителството на нови железопътни линии за условията на НРБ", Младежка научна сесия ВНВТУ, 1988г.
Цитиран от: 8. Карагьозов К., Маринов М. , Изследване и анализ на състоянието на железопътната мрежа на НК „БДЖ”, ВТУ „Т. Каблешков”. ТЕМПТ 2001., Младежка научна сесия ВНВТУ, 1988г
3. Труд: Borisov, A., Study and Modeling of the Work of a Logistic System Unit during Material Flow Input. Technological Measuring of the Transport Process and Determination of the Resource for Ensuring the Input Activity, Research papers of T. Kableshkov University of Transport, S., issue 4, 2013. ISSN 1314-362X 2013.
Цитиран от: Mutafchieva-Bakalova V. L. , Minkov T. Y. PROBLEMS OF ENERGY EFFICIENCY OF TRANSPORT IN BULGARIA , Vol. 1. - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015.- 368 p., ISBN 978-617-7214-06-8
4. Труд: P-л Качаунов Т., Карагьозов К., Борисов А. и др. , Усъвършенствувaне на системата от технико-икономически показатели и технологични нормативи на експлоатационната работа в железопътния транспорт, Тема 3.4/1991, НИС при ВВТУ,1991 София.
Цитиран от: 10. Шпилек Н., дисертация„Технологично проектиране и развитие на ефективни интермодални транспортни вериги”, 2014 г., ВТУ, дисертационен труд
5. Труд: Качаунов Т., А.Борисов, Взаимодействие между видовете транспорт, , С., ТУ, 2010.
Цитиран от: 1. Стоилова С., Организация и управление на железопътния транспорт, С., ТУ, 2010 , учебик. 2. Размов Т. , Прилагане на интегралния подход при подобряване на управлението на веригата надоставките в минно енергиен комплекс. - монография, ВТУ „Т. Каблешков” 6/2015, Годишник ISSN 1314-362X. 3. Беров т., Стаменов В., Стойков Д., Стоянов И. Екологична ефективност от реализацията на RO-LA превози, 0567 3/2011 ТРАНСПОРТ, ВТУ , София ISSN 1312-3823. 4. Размов, Т., Подобряване на дейността на минно-енергиен комплекс чрез реинженеринг, XIII Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг ’15”, гр. Созопол, 2015. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327 , ..XIII Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг ’15”, гр. Созопол, 2015. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327 XIII Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг ’15”, гр. Созопол, 2015. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327
6. Труд: Карагьозов К. Размов Т. Купенов Д. Борисов А. "Концепция за изграждане на логистична инфраструктура, на мултимодални транспортни системи на Балканите" - Логистика в икономиката на преход, С., УНСС 1999., , ВТУ "Т.Каблешков", София, 2009 год.
Цитиран от: ..1. Чанкова, Л., Развитието на съвременната логистика в България като условие за икономически растеж, с. 369-384, Студии за ускорено развитие на българската икономика, изд. ГорексПрес, С., 2007. http://www.iki.bas.bg/RePEc/BAS/ecchap/CH_18_Chankova.pdf . 2. Карагьозов, К., Т. Размов, Ю. Варадинова – Милкова, Използване на интегралния подход при оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги и при управление на логистичните системи, Годишник на ВТУ „Т.Каблешков”, ISSN 1314-362X, бр. 3, София, 2012. , ..Студии за ускорено развитие на българската икономика, изд. ГорексПрес, С., 2007. http://www.iki.bas.bg/RePEc/BAS/ecchap/CH_18_Chankova.pdf .

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2017
Тема: Динамично адаптивно управление и регулиране на трафика в града и проектиране на логистични мрежи устойчиви на стохастични въздействия - Етап-2, 2017
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Кирил Карагъозов
2. Година: 2016
Тема: Динамично адаптивно управление и регулиране на трафика в града и проектиране на логистични мрежи устойчиви на стохастични въздействия,2016
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Кирил Карагъозов
3. Година: 2015
Тема: РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА НАТОВАРВАНЕТО И ТЕГЛОТО НА ВАГОНИТЕ И СЪСТОЯНИЕТО НА БУКСИТЕ ИМ
Тип: Научно изследователския проект №1255/27.04.2015 год.
Поръчител: ВТУ
Ръководител: проф. д-р инж. Тодор Константинов Размов
4. Година: 2013
Тема: „RiFLE: Rail Freight and Logistics Curriculum Development” -2010 -2013 г
Тип: Project number: 510743-LLP-1-2010-1-UK-ERAZMUS-ECDCE
Поръчител: ЕС
Ръководител: за BG доц. д-р. К. Карагьозов
5. Година: 2013
Тема: “ Имитационно моделиране и изследване на устойчивостта на веригата за управление на доставките. Създаване на лаборатория по проектиране и управление на логистичните вериги и мрежи”
Тип: 1510/25.04.2013г. ; Р-28/11.04.2013г - вътрешен договор ВТУ
Поръчител: ВТУ
Ръководител: ръководител - доц. д-р. инж. К. Карагьозов.
6. Година: 2011
Тема: Номер - 510743-LLP-1-2010-UK-ERAZMUS-ECDCE, RiFLE (Rail Freight and Logistics Curriculum Development), Erasmus Intensive Programmes
Тип: Erasmus Intensive Programmes
Поръчител: ЕС
Ръководител: от страна на ВТУ ръководител доц. д-р инж. Карагъозов
7. Година: 2004
Тема: "Методи и модели за прогнозиране на трафика.", гр. София. Внедряване - приложено Удостоверение N 4195/30.11.2005 год. на ВТУ "Тодор Каблешков", гр. София.
Тип: Научно - изследователски проект - договори № 3538/16.11.2001 год., №2201/06.08.2002 год. и № 2072/30.07.2003 год.
Поръчител: ..
Ръководител: доц. д-р инж. К.Карагьозов
8. Година: 1994
Тема: Подготовка на база данни с вагонопотоците и определяне плана за композиране на влаковете в мрежата на БДЖ" 1993г
Тип: НИС, ВНВТУ "Т.Каблешков"
Поръчител: ИЦ БДЖ
Ръководител: ..
9. Година: 1993
Тема: . "Технологично оразмеряване , проектиране, и реконструкция на жп. гара Димитровград- разпределителна" 1993г
Тип: НИС, ВНВТУ
Поръчител: БДЖ МТ
Ръководител: проф. д-р Р.Райков
10. Година: 1989
Тема: : Комплексна технология за работа на промишлен ж.п. район -Бургас.
Тип: 43/1989, НИС при ВВТУ,..
Поръчител: Промет - Бургас
Ръководител: проф. д-р Р.Райков
11. Година: 1987
Тема: " Разработване на единни транспортни технологии за работа в индустриалните жп. клонове" 1987г. ЖПУ Г.Оряховица
Тип: ..
Поръчител: БДЖ МТ
Ръководител: ..

 Учебници и помагала

1. Т.Качаунов , А.Борисов "Взаимодействие между видовете транспорт", ВТУ "Т.Каблешков", 2009г.

 Доклади на научни форуми

1. Александров Цв., Борисов А. „ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНИТЕ ЗА МАНЕВРЕНА РАБОТА И ВАРИАНТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ В КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ СОФИЯ“ , София ВТУ, 6-7.07.22, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, том.20, бр.3, 2023 г., ISSN 2367-6620 (online)., 2023г.
2. Беров Т., Борисов А., Стоянова П. " Анализ на въздействието върху околната среда предизвикано от градски товарен транспорт и логистика", София ВТУ, 6-7.07.22, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, том.20, бр.3, 2022 г., ISSN 2367-6620 (online)., 2022г.
3. Борисов А., Александров Цв. „ Анализ на железопътните превозвачи и наличния тягов подвижен състав по обслужване на маневрената и влакова работа в индустриални зони“, София ВТУ, 6-7.07.22, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, том.20, бр.3, 2022 г., ISSN 2367-6620 (online)., 2022г.
4. 2. Варадинова Ю., Борисов А., Ангелова С. „Степен на концентрация на пазара за контейнерни превози“, II-РА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ‘20“ 17-19 Септември 2020 г., к-к Боровец, ISSN 1312-3823. ВТУ София, 2020г.
5. Борисов A , Беров Т. ОПТИМИЗИРАНЕ ТЕХНОЛОГИЯТА НА РАБОТА И ТЕХНИЧЕСКАТА СЪОРAЖЕНОСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВАЩИТЕ СИСТЕМИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРМИНАЛИ , Механика Транспорт Комуникации': т.17, бр.3 / 2019, ВТУ”Т.Каблешков”, София, ISSN 2367-6620 (Online) & ISSN 1312-3823.art. ID:1785., 2019г.
6. Беров T., Борисов A , ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ - ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ В МАСОВИЯ ГРАДСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ, Механика Транспорт Комуникации': т.17, бр.3 / 2019, ВТУ”Т.Каблешков”, София, ISSN 2367-6620 (Online) & ISSN 1312-3823.art. ID:1786., 2019г.
7. Borisov, A. & Velyova, V., 2016. Logistics management of processes ensuring the operations of oil derivatives chain, MEST Journal, 15 January, 4(1), pp. 11-18, DOI10.12709/mest.04.04.01.02,ISSN 2334-7058 (Online) & ISSN 2334-7171, 2016г.
8. 2.2. Borisov A „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИЯ МЕНИДЖМЪНТ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ ”, , ”, 'Механика Транспорт Комуникации' 2016, София, ISSN 2367-6620 (Online) & ISSN 1312-3823., 2016г.
9. 2.1. Borisov A „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОЦЕСИ В ЛОГИСТИЧНА ВЕРИГА ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ТОВАРОПОТОЦИТЕ В МЕСТЕН, РЕГИОНАЛЕН И НАЦИОНАЛЕН ОБХВАТ”, ”, 'Механика Транспорт Комуникации' 2016, София, ISSN 2367-6620 (Online) & ISSN 1312-3823., 2016г.
10. Борисов А. ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА МАНЕВРЕНАТА И ВЛАКОВА РАБОТА В ОПЕРАТИВЕН ПОРЯДЪК ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА АКТИВНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА , 'Механика Транспорт Комуникации': т.13, бр.2 / 2015, ВТУ”Т.Каблешков”, София, ISSN 2367-6620 (Online) & ISSN 1312-3823., 2015г.
11. Борисов А. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ГАРИТЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МАГИСТРАЛНИЯ И ПРОМИШЛЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ , "ТРАНСПОРТ - 2015", Боровец, т.13, бр.2 / 2015, ВТУ”Т.Каблешков”, София, ISSN 2367-6620 (Online) & ISSN 1312-3823., 2015г.
12. Борисов А. "Определяне времето за заемане на гарови коловози и маневрени устройства при обслужване на индустриални железопътни клонове" , MTC AJ art. ID: 00680, ВТУ "Т.Каблешков" , 2012г.
13. Karagyozov K, Marinov M, Dzhaleva-Chonkova A, Todorova M, Borisov A. Business demands for an MSC Programme in Rail Freight and Logistics. In: Scientific-expert Conference on Railway RAILCON '12, 2012, Nis, Serbia., Conference on Railway RAILCON '12, 2012, Nis, Serbia., 2012г.
14. Business demands for an MSC Programme in Rail Freight and Logistics, In: Scientific-expert Conference on Railway RAILCON '12, 2012, Nis, Serbia, 2012г.
15. А. Борисов "Усъвършенстване качеството на технологично проектиране и управление на процесите при обслужване в индустриалните железопътни клонове", ВТУ, "Транспорт 2003" София, 2003г.
16. К.Карагьозов, Т.Размов, Д.Купенов, А.Борисов "Концепция за изграждане на логистична инфраструктура на мултимодални транспортни системи на Балканите"., "Логистиката в икономиката на прехода" УНСС 1999г. София, 1999г.
17. А.Борисов " Нов подход за определяне на договорните взаимоотношения при взаимодействието между магистралния и индустриален железопътен транспорт", Сборник научни трудове ВТУ, София 1998г, 1998г.
18. А.Борисов "Усъвършенстване оперативното управление на процесите в индустриалните железопътни клонове", том 1, Българска асоциация по логистика, София 1996г.УНСС, 1996г.
19. А.Борисов "Усъвършенстване транспортните процеси при взаимодействието на магистралния с индустриален транспорт", , Международна конференция"Логистиката в променящия се свят", НДК София 1993г, 1993г.
20. Т.Качаунов, А. Борисов"Определяне на оптималния ред за подаване и изваждане на вагоните при обслужване на индустриалните железопътни клонове", , Научно техническа конференция Г.Оряховица, 1990г, 1990г.
21. Т.Качаунов, А. Борисов"Изследване и анализ на неуправляемите параметри на индустриалните железопътни клонове", , Юбилейна научна сесия ВНВТУ София, 1989г, 1989г.
22. . К.Карагьозов, Д.Купенов, А.Борисов. Планиране и управление на влакообразуването и реда на разкомпозиране при наличието на информационно планираща система"., , Научно приложна конференция Пловдив, 1989г, 1989г.
23. Т. Качаунов, Т. Беров, М. Тодорова, А. Борисов "Установяване ефективността от строителството на нови железопътни линии за условията на НРБ", , Младежка научна сесия ВНВТУ, 1988г., 1988г.

 Статии в научни списания

1. ANALYSIS OF LOGISTICS CHAINS, SERVICED BY RAILWAY TRANSPORT AND APPROACHES FOR TECHNOLOGICAL DESIGN OF PROCESSES Andrey BORISOV, Violina VELYOVA, Scientific-expert conference on railways RAILCON '20, 2020, Nis, Serbia. ISBN 978-86-6055-134-6, 2020г.
2. Borisov A. „Technological design of Oil Derivatives Terminal Operation at Port of Varna”, EURO – ZEL 2015,23rd,International,Symposium ,2 – 3, June 2015, Žilina, SK, ISBN 978-80-263-0936-9., 2015г.
3. Borisov A.Y. ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL TRANSPORT IN A MINING COMPLEX., Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 1. - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015.- 368 p., ISBN 978-617-7214-06-8, 2015г.
4. А.Борисов,К.Иванов "Обслужване на индустриален клон от железопътен превозвач", сп. Железопътен транспорт 2/06, 2006г.
5. Т.Качаунов, А.Борисов "Усъвършенстване оперативното управление на процесите в индустриалните железопътни клонове", сп. Железопътен транспорт 7-8/97, 1997г.
6. А.Борисов"Усъвършенстване на технологичното взаимодействие с индустриалните железопътни клонове", сп. Железопътен транспорт 1/94, София , 1994г.
7. Т.Качаунов, А. Борисов"Определяне оптималния ред за обслужване на индустриалните железопътни клонове"., сп. Железопътен транспорт, 7/91 София , 1991г.
8. Т.Качаунов, А. Борисов "Проблеми на взаимодействието на магистралния с промишления железопътен транспорт"., София, сп. Транспорт, 10/1989г, 1989г.

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

1. Т. Качаунов, Г. Иванчев, А. Борисов "Промишлен транспорт", ЦИНТИ София - Аналитичен обзор, 1989г.

 Монографии

1. "Усъвършенстване взаимодействието на магистралния с промишления железопътен транспорт" - дисертационен труд , ВТУ "Тодор Каблешков, дисертационен труд, 2014г.
2. А. Борисов "Изследване и моделиране работата на звено от логистична система при захранване с материален поток. Технологично оразмеряване на транспортния процес и определяне ресурса за осигуряване дейностите на входа.", ВТУ "Тодор Каблешков" София, ISSN 1314-362X 2013, 2013г.
3. Т. Качаунов, Г. Иванчев, А. Борисов "Промишлен транспорт", ЦИНТИ София - Аналитичен обзор RN-121 94-00-67/1989, 1989г.

 Специализации

1. , , Мениджърски курс - преструктуриране на Министерство на транспорта. Паничище - фирма ГТЦ - Германия, 1993г.
2. България, Министерство на транспорта - ВНВТУ, 1992г., Педагогически курс – Министерство на транспорта, ВНВТУ „Тодор Каблешков” София, Удостоверение № 588 16.12.1991/14.02.1992г. Изпити по Педагогическа психология, Педагогика и Педагогическа етика (приложено копие на сертификата)., 1992г.

 Владеене на чужди езици

1. английски
2. руски