доц. д-р инж. Ставри Димитри Димитров


 Области на научно-изследователски интереси

1. Организация и управление на автомобилния и железопътния транспорт
2. Пътнически автомобилни превози
3. Градски пътнически транспорт
4. Моделиране и прогнозиране на пътническите и транспортните потоци
5. Оптимизационни методи и техники в транспорта
6. Логистика и вериги за снабдяване
7. Имитационно моделиране на транспортни системи и процеси
8. Статистически методи и анализи в транспорта
9. Програмиране и бази от данни
10. Управление на проекти

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Romania, Bucharest, University POLITEHNICA, Transport Faculty, Solving optimization tasks at the transport using MS Excel Solver Add-In, 2011г.
2. Romania, Bucharest, University POLITEHNICA, Transport Faculty, Simulation modeling at the transport with GPSS, 2011г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. European Association for Security (Европейска Асоциация за Сигурност), http://www.eas.info.pl/128.html
2. Редактор в международното научно списание "Central European Journal of Engineering", http://www.versita.com/dimitrov

 Цитирания

1. Труд: Цитиран труд: Димитров, С. Д., "Изследване на параметрите на индивидуалния и обществения пътнически транспорт в градовете", Дисертация, Технически Университет - София, 2006 г.
Цитиран от: Трудът е цитиран от: Качаунов, Т. Т., "Анализ на критериите за избор на транспортна схема за пътнически превози", TРАНСПОРТ 2011: XX Международна Научна Конференция, 04-05 Ноември 2011 г., ВТУ "Т. Каблешков", София, България, Сборник доклади, бр. 3, 2011,
2. Труд: Цитиран труд: Димитров, С. Д., "Изследване на параметрите на индивидуалния и обществения пътнически транспорт в градовете", Дисертация, Технически Университет - София, 2006 г.
Цитиран от: Трудът е цитиран от: Хосаин, А.,"Мрежови модели при параметрична неопределеност", Дисертация, Технически университет - София, 2009 г.,

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2012
Тема: Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ “Тодор Каблешков” чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта
Тип: национален
Поръчител: -
Ръководител: проф. дтн инж. Ненчо Ненов
2. Година: 2012
Тема: Имитационно моделиране и изследване на устойчивостта на веригата за управление на доставките. Създаване на лаборатория по проектиране и управление на логистичните вериги и мрежи
Тип: вътрешен за ВТУ
Поръчител: ВТУ
Ръководител: доц. д-р инж. Кирил Станев Карагьозов
3. Година: 2011
Тема: SUSTRAIL - The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle - track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost
Тип: международен
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р инж. Кирил Ст. Карагьозов от страна на ВТУ "Тодор Каблешков"
4. Година: 2009
Тема: ENACT - Design Appropriate Contractual Relationships
Тип: международен
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р инж. Кирил Ст. Карагьозов от страна на ВТУ "Тодор Каблешков"
5. Година: 2009
Тема: Разработване на програмен продукт, включващ интерфейс за обмен на данни от разписанието съгласно плановия график за движение на влаковете
Тип: национален
Поръчител: ДП Национална Компания “Железопътна инфраструктура”
Ръководител:
6. Година: 2008
Тема: Изграждане на лаборатория по индустриален мениджмънт
Тип: вътрешен проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: доц. д-р инж. Кирил Ст. Карагьозов
7. Година: 2006
Тема: Анализ и рационализиране на градския обществен пътнически транспорт
Тип: вътрешен
Поръчител: община на град Стара Загора
Ръководител: доц. д-р инж. Иван Пенков от страна на Технически университет - София
8. Година: 2004
Тема: Актуализация на математическия модел за определяне на тарифата за пътуване с масов градски транспорт съобразно времето за пътуване
Тип: вътрешен
Поръчител: СКГТ
Ръководител: доц. д-р инж. Емил Мл. Маджарски от страна на Технически университет - София

 Учебници и помагала

1. Димитров С. Д., Разработен по линия на проекта "Изграждане на Лаборатория по индустриален мениджмънт" на комплект от лабораторни упражнения в електронен формат, предназначен за учебната дисциплина "Изследване на операциите", , 2008г.

 Доклади на научни форуми

1. Димитров, С. Д., "Приложение на системата за имитационно моделиране GPSS World в учебния процес", TРАНСПОРТ 2011: XX Международна Научна Конференция, 04 - 05 Ноември 2011 г., ВТУ "Тодор Каблешков", София, България, Сборник доклади “Транспорт 2011”, бр. 3, , 2011г.
2. Dimitrov, S. D., "Simulation model of an internal-dispatch center in the urban passenger transport", IV Международна научно-практическа конференция "Безопасност на човешкия живот като условие за устойчивото развитие на съвременното общество", 08.06 - 10.06.2011 г. в град Киев, Украйна, , 2011г.
3. Димитров, С. Д., "Програма за обмен на данни от разписанието на влаковете", TРАНСПОРТ 2009: XIX Международна Научна Конференция, 06 - 07 Ноември 2009 г., Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", София, България, Сборник доклади "Транспорт 2009", бр. 3, , 2009г.
4. Димитров, С. Д., Карагьозов, К. С., Тодорова, М. М., "Изследване и анализ на дейностите в летища Бургас и Варна в условията на концесия", Младежки форум - 2009: "Младите хора в транспорта - обучение, квалификация, реализация", Научно-технически съюз по транспорта, гр. София, 11 Юни 2009 г., , 2009г.
5. Димитров, С. Д., Маджарски, Е. М., "Изследване на връзки и установяване на зависимости между основни параметри характеризиращи процеса на превозване на пътници с такси в град София", Сборник доклади Trans & МОТАUTO"08, Почивна база на ТУ - София, гр. Созопол, 18 - 20 Септември, , 2008г.
6. Димитров, С. Д., "Изследване на интензивността на движение на потокът от леки автомобили по участъци от главната пътна мрежа в град София", Сборник доклади Trans & МОТАUTO"07, РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, 08 - 10 Ноември, , 2007г.
7. Димитров, С. Д., Маджарски, Е. М., "Определяне на средно превозно разстояние и закон на разпределение на разстоянията на превозване на пътниците с таксиметров транспорт в град София", Сборник доклади Trans & МОТАUTO"07, РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, 08 - 10 Ноември, , 2007г.
8. Маджарски, Е. М., Димитров, С. Д., "Параметри определящи избора на вид транспорт при трудови пътувания", Сборник доклади Trans & МОТАUTO"05+, НВУ "Васил Левски", гр. Велико Търново, 23 - 25 Ноември , , 2005г.
9. Димитров, С. Д., "Влияние на фактори определящи предпочитанията на пътниците за избора на вид транспорт", Сборник доклади Trans & МОТАUTO"05+, НВУ "Васил Левски", гр. Велико Търново, 23 - 25 Ноември , , 2005г.
10. Димитров, С. Д., "Метод за определяне на пътникопотоците в градския обществен транспорт", Младежки форум - 2004: "Младите хора в транспорта и интеграцията в Европейския съюз", Научно-технически съюз по транспорта, гр. София, 20 Май, , 2004г.
11. Маджарски, Е. М., Димитров, С. Д., "Изследване и анализ на използването на автомобилните паркинги в град София", Сборник доклади МОТAUTO"03, ТУ - София, гр. София, 01 - 03 Октомври, , 2003г.

 Статии в научни списания

1. Dimitrov, S. D., "Program for Modelling Queuing Systems in Transport", Vol. 15, No 2 (2012), Scientific Journal "Logistics and Transport”, http://www.logistics-and-transport.eu/index.php/main/index, , 2012г.
2. Димитров, С. Д., "Приложение на метода на най-малките квадрати за решаване на оптимизационни задачи в транспорта с използване на MS Excel Solver", Научно списание "Механика, Транспорт, Комуникации", бр. 1, 2011 г., ВТУ "Тодор Каблешков", София, , 2011г.
3. Dimitrov, S. D., "Simplified border checkpoint simulation model", Trans& МОТАUTO"11: XIX International Scientific and Technical Conference on Transport, Road-Building, Agricultural, Hoisting & Hauling and Military Technics and Technologies, 28.06 - 01.07.2011 Varna, International virtual journal "Machines, Technologies, Materials", issue 3, , 2011г.
4. Димитров, С. Д., "Определяне на оптимален брой автобуси и маршрути на движение на градския пътнически транспорт по метода на линейното програмиране с използване на MS Excel Solver", Научно списание "Механика, Транспорт, Комуникации", бр. 1, 2011 г., ВТУ "Тодор Каблешков", София, , 2011г.
5. Димитров, С. Д., "Примерно приложение на единична линейна регресия и корелация в транспортните изследвания с използване на MS Excel", Научно списание "Механика, Транспорт, Комуникации", бр. 2, 2010 г., ВТУ "Тодор Каблешков", София, , 2010г.
6. Димитров, С. Д., "Експериментална проверка на метода за определяне на пътникопотоците в градския обществен транспорт", Научно списание "Механика, Транспорт, Комуникации", бр. 1, 2010 г., ВТУ "Тодор Каблешков", София, , 2010г.
7. Димитров, С. Д., "Примерно приложение на единична линейна регресия и корелация в транспортните изследвания", Научно списание "Механика, Транспорт, Комуникации", бр. 2, 2010 г., ВТУ "Тодор Каблешков", София, , 2010г.
8. Димитров, С. Д., "Решаване на задача за назначенията с MS Excel Solver", Trans& МОТАUTO"10, РУ "Ангел Кънчев", гр.Русе, 06-08 Юли 2010г., Научно списание "Машини, технологии, материали", бр.8-9, , 2010г.
9. Димитров, С. Д., "Имитационен модел на пешеходен светофар", Trans& МОТАUTO"10, РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, 06 - 08 Юли 2010 г., Научно списание "Машини, технологии, материали", бр. 7, , 2010г.
10. Димитров, С. Д., "Моделиране на пътникопотоците в градския обществен транспорт", Научно списание "Механика, Транспорт, Комуникации", бр. 2, 2009 г., ВТУ "Тодор Каблешков", гр. София, , 2009г.
11. Hossain, A., Dimitrov, S. D., Madjarski, E. M., "The Interval Shortest-Route Problem on Sofia Transportation Network", Journal "Problems of Engineering cybernetics and robotics", volume 61, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, , 2009г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. Протокол от ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" за приемане на разработен програмен продукт, включващ интерфейс за обмен на данни от разписанието съгласно плановия график за движение на влаковете , 2009 г.

 Студии

 Монографии

1. Димитров, С. Д., “Изследване на параметрите на индивидуалния и обществения пътнически транспорт в градовете”, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност 02.14.07 “Управление и организация на автомобилния транспорт”, Технически Университет – София, 2006 г., , 2006г.

 Специализации

1. Portland, Oregon, USA, PTV Group, Certificate of course completion of e-Learning "VISSIM Introduction", 2012г.
2. Portland, Oregon, USA, PTV Group, Certificate of course completion of e-Learning "VISUM Introduction", 2012г.
3. България, СУ "Св. Климент Охридски", Сертификат за завършен курс по "Основи на програмирането на Java", издаден от Регионална CISCO Академия към СУ "Св. Климент Охридски", гр. София,, 2006г.
4. България, ИПТ - "Интелектуални продукти и технологии" ООД, Сертификат за завършен курс "Програмиране на езика Java" за следните покрити модули: 1. Основи на програмирането на езика Java; 2. Java API и проектиране на графичен потребителски интерфейс; 3. Разработка на разпределени и мрежови приложения на Java, гр. София,, 2006г.
5. България, , Сертификат за завършен курс по английски език по системата New Headway System, четвърто ниво (Upper - Intermediate), гр. София,, 2004г.

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. Гръцки
3. Руски