проф. д-р инж.-икон. Даниела Димитрова Тодорова


 Области на научно-изследователски интереси

1. Икономика на труда, управление на персонала, делови игри в управлението и бизнес решения
2. Публично-частно партньорство
3. Икономика и управление на транспорта
4. Инвестиционна политика на транспорта
5. Интелигентни транспортни системи
6. Устойчиво развитие на транспорта
7. Анализ на разходи и ползи на инфраструктурни проекти
8. Бизнес планиране и управление на инвестиционни проекти
9. Европейска кохезионна политика
10. Управление на малък и среден бизнес
11. Качество на обучение и образование

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Slovakia, University of Zilina, Faculty of special engineering, SETTING GOALS FOR IMPROVING THE PRODUCTIVITY OF INDUSTRIAL SYSTEMS, 2023г.
2. Slovakia , Bratislava, School of Economics and Managmement in Public Administration, Publish and Flourish’ instead of ‘Publish or Perish’: A Motivation Model for Top-quality Publications, 2023г.
3. Slovakia, Bratislava, School of Economics and Managmement in Public Administration, Econometric analysis of the influence of foreign direct investment in the north east region on economic development in the interval, 2022г.
4. Slovakia, Bratislava, School of Economics and Managmement in Public Administration, Models and econometric analysis. Study of the impact of foreign direct investment in the region of south-east, 2021г.
5. Slovakia, Bratislava, School of Economics and Managmement in Public Administration, KEY IMPACTS OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE WELL-BEING OF THE WORKING ENVIRONMENT, 2020г.
6. Slovakia, University of Zilina, Faculty of special engineering, METHODS FOR DETERMINING INNOVATION POTENTIAL AND STIMULATING INNOVATION ACTIVITY, 2019г.
7. Slovakia, Bratislava, School of Economics and Managmement in Public Administration, Project management, 2018г.
8. Slovakia, University of Zilina, Faculty of special engineering, Project management, 2017г.
9. Казахстан, гр. Астана, Финансова академия, Консултации на обучаеми в докторски програми по икономика и финанси, 2016г.
10. Slovakia, University of Zilina, Faculty of special engineering, Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, 2016г.
11. Казахстан, гр. Астана, Финансова академия, Консултации на обучаеми в докторски програми по икономика и финанси, 2015г.
12. Slovakia, Bratislava, School of Economics and Managmement in Public Administration, Franchising As A Business Model For Development Of The Economy , 2015г.
13. Slovakia, University of Zilina, Faculty of special engineering, European Funding For Projects – Main Source For Sustainable Development Of Transport Sector, 2014г.
14. Казахстан, гр.Астана, Финансова академия , консултации на обучаеми в докторски програми по икономика и финанси, 2014г.
15. Slovakia, University of Zilina, Faculty of special engineering, Indicators of Sustainable Development of Transport , 2013г.
16. Slovakia, University of Zilina, Faculty of special engineering, Cost and Benefit Analysis of Infrastrure Projects, 2012г.
17. България, София,  Център за професионална квалификация на кадри към ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” - , „Управление на проекти", 2012г.
18. България, София, 1. Център за професионална квалификация на кадри към ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”, 2011г.
19. Slovakia, School of Economics and Managmement in Public Administration, Competitiveness of Bulgaria"s Economy Under the Conditions of the European Economic Integration, Peculiarities with Determination and Management of Transport Company Costs , 2010г.
20. България, София, колеж по "Мениджмънт, търговия и маркетинг", Майсторски клас по мотивация на персонала, 2010г.
21. България, Монтана, Център за професионално обучение към МИС, Превоз на опасни товари със сухоземен транспорт, 2010г.
22. Poland, Gdynia, Business and Administration School of Eugeniusz Kwiatkowski , The Impact of Global Financial and Economic Crisis on the Economy of Bulgaria, Economic Aspects of Cost and Benefit Analysis of Infrastrure Projects, 2010г.
23. Slovakia, University of Zilina, Faculty of special engineering, The Investment Policy in the Bulgarian Railways, 2009г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, PhD Daniela Todorova, Secretary of Bulgaria, www.eas.info.pl
2. Зам. гл. редактор на Годишника на ВТУ "Тодор Каблешков", 2013г.
3. Заместник главен редактор на Научно списание "Механика, транспорт, комуникации" и на младежкото издание „Млад форум”, от 2013г
4. Заместник ръководител на катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“
5. Заместник ръководител на Център за бизнес планиране и управление на проекти, ВТУ „Тодор Каблешков“
6. От 2013г. Заместник ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Тодор Каблешков“
7. Официален представител на ВТУ пред Legal Entity Appointrd Representative – LEAR за осъществяване на контакт с генералните дирекции за научни изследвания за Европейската комисия , от 01.03.2014г.
8. Председател на Издателски съвет на ВТУ „Тодор Каблешков“
9. Председател на организационен комитет на XXI международна научна конференция „Транспорт 2013”, 2013г.
10. Председател на организационен комитет на XXII международна научна конференция „Транспорт 2015”, 2015г.
11. Председател на организационен комитет на Младежки научен форум "Иновации, практика, развитие", 2013
12. Председател на Спортен клуб „ВТУ Тодор Каблешков”
13. Член на Академичен съвет на ВТУ „Тодор Каблешков“
14. Член на ЕNOVER /Еuropean Academy of Architecture/, European Network For Video Education, Research, Management and Industry Cooperation
15. Член на организационен комитет на Научен форум "Предизвикателства пред развитието на транспортния сектор на Р България"
16. Член на Организационен комитет на Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения, УНСС, 2014
17. Член на организационния комитет на Международна научна конференция "Мениджмънт", към Университета Унион, гр. Белград 2012
18. Член на редакционна колегия на Международно научно списание „Моделирование,оптимизация и информационные технологии” (“Modeling,Optimization and Information Technology”), Русия
19. Член на редакционна колегия на Международно научно списание:”Public Administration and Re-gional Development”, Р Словакия
20. Член на редакционна колегия на Международно списание: „Management Education Science Technology Economics”, Р Сърбия, 2013г.
21. Член на редакционна колегия на Научно списание "Механика, транспорт, комуникации", 2013
22. Член на редакционна колегия на научно-техническо списание "Тръбопроводен транспорт - теория и практика", Русия
23. Член на СЕКТОРЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ – ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА, ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА СЕКТОР „ТРАНСПОРТ” към Българска стопанска камара
24. Член на секторен референтен съвет по оценка на компетентностите на сектор „Транспорт” към Българска стопанска камара
25. Член на съюза на учените, 2015г.
26. Член на Факултетен съвет на Факултет „Транспортен мениджмънт“

 Цитирания

1. Труд: Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание "Икономическа мисъл", изд. "Институт за икономически изследвания на БАН", София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140. Списанието е индексирано и реферирано от Jurnal of Economic Literature/EconLit, издания на американската икономическа асоциация AEA и RePE
Цитиран от: Снежана Карипова, Внедряване на интелигентните транспортни системи в Европа, ], Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2019, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online
2. Труд: Тодорова Д., „Инвестиционни възможности за развитие на транспорта”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2015, стр. 7, ISSN 1312-3823
Цитиран от: Снежана Карипова, Внедряване на интелигентните транспортни системи в Европа, , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2019, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online]
3. Труд: Тодорова Д., ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН - Практическо ръководство, ВТУ „Т. Каблешков”, ISBN 978–954–12–0203-6, 2011
Цитиран от: Антон Илиев, Бизнес проект за създаване на автокино drive-in cinema, , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2019, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online]
4. Труд: Тодорова Д., “Бизнес планиране”, Електронен курс, 2014г., www.moodle.vtu.bg
Цитиран от: Антон Илиев, Бизнес проект за създаване на автокино drive-in cinema, , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2019, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online]
5. Труд: Тодорова Д., „Управление на малкия и среден бизнес”, Електронен курс, 2014г., www.moodle.vtu.bg
Цитиран от: Антон Илиев, Бизнес проект за създаване на автокино drive-in cinema, , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2019, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online]
6. Труд: Тодорова, Д., Колев, П., Гергова, Н., Интернационализация на висшето образование – развитие чрез университетско сътрудничество на обучението на бъдещи кадри за транспортната система, сп. Механика Транспорт Комуникации, уводна статия, бр. 3/1, 2018, стр. 01-07, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online].
Цитиран от: Медникаров, Б. Военноморското образование в Република България – състояние и перспективи. , Офс. изд. Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2019. Книга, ISBN - 978-619-7428-33-9
7. Труд: Тодорова Д. , „Годишната издръжка на студента трябва да се обвърже с минималната заплата”, анализ Дискусия „Висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Сборник в. Труд, изд. УНСС, 2018г.
Цитиран от: Нина Гергова, Бенчмаркинг - инструмент за оценка и анализ на качеството на висшето образование в България, Монография, 2019г. , София, ISBN 978–954–12–0258-6
8. Труд: Todorova D., Franchising As A Business Model For Development Of The Economy In Bulgaria, в MONOGRAPH Bezpieczenstwo w administracji I biznesie jako czynnik europejskiej Gdinia, Poland, 2015, ISBN 978-83-61505-57-0
Цитиран от: Нина Гергова, Бенчмаркинг - инструмент за оценка и анализ на качеството на висшето образование в България, Монография, 2019г. , София, ISBN 978–954–12–0258-6
9. Труд: Колев П., Д. Тодорова., 15 Години Списание „Механика, Транспорт, Комуникации “Изследвания По Материалознание, Публикувани В Списание „Механика, Транспорт, Комуникации“ – Обзор. Част II. том 17, брой 2, 2019 г. Научно списание, http://www.mtc-aj.com , статия № 1758.
Цитиран от: Алексей Беров, Николай Тончев, За основните интердисциплинарните връзки в обучението по машинно инженерство,, сп.Млад форум, бр.1/2019, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online]
10. Труд: Todorova D., Gergova N., Perspectives For The Development of Higher Education Market In Bulgaria, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 1, 2016, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171.
Цитиран от: Медникаров, Б. Военноморското образование в Република България – състояние и перспективи. , Офс. изд. Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2019. Книга, ISBN - 978-619-7428-33-9
11. Труд: Тодорова Д., „Бъдеще, базирано върху знанието“, Научно методическо списание "Професионално образование", изд. "Аз Буки", МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555X, стр. 411-412 , EBSCO, ERIH PLUS
Цитиран от: Нина Гергова, Бенчмаркинг - инструмент за оценка и анализ на качеството на висшето образование в България, Монография, 2019г., София, ISBN 978–954–12–0258-6
12. Труд: Kolev, P., Todorova, D. & Gergova, N. (2012), “Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov University of Transport”, in: Proceedings of ISC “Management 2012”, Belgrade, 2012, University of Belgrade, pp. 343-369.
Цитиран от: Ламбовска, М. Контрол на преподавателски екипи във висше училище. , сп. Стратегии на образователната и научната политика”, том 26, бр. 1, “Аз Буки” - МОН, С., 2018, с. 54-74, https://azbuki.bg/editions/azbuki/archive/archive2011/doc_download/4369-strategies-1-18-mayalambovska ; https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4eF4Xa8n2B9v42d6Ta&page=1&doc=1 - СТУДИЯ В СПИСАНИЕ, ИНДЕКСИРАНО В WEB OF SCIENCE
13. Труд: Кирсанов С., Сафонов Е., Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Ванг Бо, Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере городского пассажирского транспорта в России и Болгарии, Москва, Россия, 2018г., стр. 185, ISBN 978-5-6040214-1-5
Цитиран от: Снежана Карипова, СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online
14. Труд: Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X
Цитиран от: Антоанета Кирова, Боян Медникаров, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА „СИНЬО“ РАЗВИТИЕ, МОРСКИЯТ ТРАНСПОРТ И ФОРМИРАНЕТО НА МОРСКАТА ПОЛИТИКА НА Р БЪЛГАРИЯ, , сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, стр. III 1-12, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
15. Труд: Kolev P., Todorova D., Моделирование транспортных потоков на интеллектуальные транспортные системы при динамические транспортных процесов), XI Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2016г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2016 УДК 338.24 (082), стр. 12, 2016г.,
Цитиран от: Антоанета Кирова, Боян Медникаров, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА „СИНЬО“ РАЗВИТИЕ, МОРСКИЯТ ТРАНСПОРТ И ФОРМИРАНЕТО НА МОРСКАТА ПОЛИТИКА НА Р БЪЛГАРИЯ, Международна научна конференция,, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, стр. III 1-12, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
16. Труд: Todorova D., Kolev P., Оценка экономической эффективности применения интеллигентных транспортных систем, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 04-06 апрель 2018г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2018 УДК 338.24 (082), 2018г.
Цитиран от: .Антоанета Кирова, Боян Медникаров, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА „СИНЬО“ РАЗВИТИЕ, МОРСКИЯТ ТРАНСПОРТ И ФОРМИРАНЕТО НА МОРСКАТА ПОЛИТИКА НА Р БЪЛГАРИЯ, Международна научна конференция, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, стр. III 1-12, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
17. Труд: Todorova D., Gergova N., Christova M., Kolev P., Theoretical Analysis And Positioning Benchmarking As A Product Quality Measuring Instrument, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 1, 2018, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171
Цитиран от: Антоанета Кирова, Боян Медникаров, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА „СИНЬО“ РАЗВИТИЕ, МОРСКИЯТ ТРАНСПОРТ И ФОРМИРАНЕТО НА МОРСКАТА ПОЛИТИКА НА Р БЪЛГАРИЯ, Международна научна конференция, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, стр. III 1-12, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
18. Труд: Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X
Цитиран от: Антоанета Кирова, Боян Медникаров, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА „СИНЬО“ РАЗВИТИЕ, МОРСКИЯТ ТРАНСПОРТ И ФОРМИРАНЕТО НА МОРСКАТА ПОЛИТИКА НА Р БЪЛГАРИЯ, Международна научна конференция, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, стр. III 1-12, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
19. Труд: Todorova D., Kolev P., Оценка экономической эффективности применения интеллигентных транспортных систем, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 04-06 апрель 2018г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2018 УДК 338.24 (082), 2018г
Цитиран от: Иван Иванов, МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
20. Труд: Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание "Икономическа мисъл", изд. "Институт за икономически изследвания на БАН", София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140
Цитиран от: Иван Иванов, МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
21. Труд: Тодорова Д., Колев П., „Новаторство в технологиите на транспортните потоци”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3
Цитиран от: Иван Иванов, МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
22. Труд: Todorova D., Kolev P., „Интеллектуальные транспортные системы. Моделирование динамических транспортных потоков при критическом переходе: ускорение – замедление”, (Интелигентни транспортни системи. Моделиране на динамични транспортни потоци при критичния преход: ускорение – закъснение), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4
Цитиран от: Иван Иванов, МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
23. Труд: Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X
Цитиран от: Иван Иванов, МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
24. Труд: Кирсанов С., Сафонов Е., Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Ванг Бо, Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере городского пассажирского транспорта в России и Болгарии, Москва, Россия, 2018г., стр. 185, ISBN 978-5-6040214-1-5
Цитиран от: Иван Иванов, МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
25. Труд: Колев П., Тодорова Д., Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм, Научно методическо списание "Професионално образование", изд. "Аз Буки", МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555Х, стр. 404-412,
Цитиран от: Нина Гергова, АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА УСЛУГА , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
26. Труд: Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X
Цитиран от: Нина Гергова, АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА УСЛУГА, Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
27. Труд: Todorova D., Kolev P., Оценка экономической эффективности применения интеллигентных транспортных систем, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 04-06 апрель 2018г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2018 УДК 338.24 (082), 2018г.
Цитиран от: Нина Гергова, РОЛЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
28. Труд: Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание "Икономическа мисъл", изд. "Институт за икономически изследвания на БАН", София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140
Цитиран от: Нина Гергова, РОЛЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
29. Труд: Тодорова Д., Колев П., „Новаторство в технологиите на транспортните потоци”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3
Цитиран от: Нина Гергова, РОЛЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
30. Труд: Todorova D., Kolev P., „Интеллектуальные транспортные системы. Моделирование динамических транспортных потоков при критическом переходе: ускорение – замедление”, (Интелигентни транспортни системи. Моделиране на динамични транспортни потоци при критичния преход: ускорение – закъснение), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4
Цитиран от: Нина Гергова, РОЛЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
31. Труд: Todorova D., Kolev P., Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, 11 Международна научна конференция, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-23-9, стр. 334-343, 2015
Цитиран от: Нина Гергова, РОЛЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
32. Труд: Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X
Цитиран от: Нина Гергова, РОЛЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР , Международна научна конференция,сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online]
33. Труд: Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура” , Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, 2014
Цитиран от: Дияна Маринова, АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И КРАЙНИЯ ЕФЕКТ ОТ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЯТА В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ, , Международна научна конференция, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3.1/2016, ISSN 1312-3823,
34. Труд: 1. Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг (Качество на обучението и конкурентоспособност на Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” на образователния пазар), X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015
Цитиран от: Дияна Маринова, АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И КРАЙНИЯ ЕФЕКТ ОТ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЯТА В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ, , Международна научна конференция, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3.1/2016, ISSN 1312-3823,
35. Труд: Kolev P., Todorova D., Gergova N., Electronic Forms Of Training – Opportunities And Prospects For Todor Kableshkov University Of Transport, (Електронни форми на обучение – възможности и перспективи пред университета по транспорт „Тодор Каблешков”), Международна научна конференция "Мениджмънт 2012”, Белград, стр. 343-369, 2012, ISBN 978-86-84909-73-4
Цитиран от: Дияна Маринова, АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И КРАЙНИЯ ЕФЕКТ ОТ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЯТА В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ, , Международна научна конференция, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3.1/2016, ISSN 1312-3823,
36. Труд: Колев П., Тодорова Д., Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм, Научно методическо списание "Професионално образование", изд. "Аз Буки", МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555Х, стр. 404-412, EBSCO, ERIH PLUS
Цитиран от: Дияна Маринова, АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И КРАЙНИЯ ЕФЕКТ ОТ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЯТА В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ, , Международна научна конференция, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3.1/2016, ISSN 1312-3823,
37. Труд: Kolev P., Todorova D., Gergova N., E-Learning and the Liaison with the Business –Todor Kableshkov University of Transport Goals, (Електронното образование и връзката с бизнеса – важни цели за обучението в Транспортния университет «Тодор Каблешков» ), MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 2, 2014, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171, стр. 95-101
Цитиран от: Дияна Маринова, АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И КРАЙНИЯ ЕФЕКТ ОТ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЯТА В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ, , Международна научна конференция, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3.1/2016, ISSN 1312-3823,
38. Труд: Todorova D., Kolev P., Оценка экономической эффективности применения интеллигентных транспортных систем, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 04-06 апрель 2018г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2018 УДК 338.24 (082), 2018г.
Цитиран от: Иван Иванов, АСПЕКТИ В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online]
39. Труд: Тодорова Д., Колев П., „Новаторство в технологиите на транспортните потоци”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3
Цитиран от: Иван Иванов, АСПЕКТИ В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online]
40. Труд: Todorova D., Kolev P., „Интеллектуальные транспортные системы. Моделирование динамических транспортных потоков при критическом переходе: ускорение – замедление”, (Интелигентни транспортни системи. Моделиране на динамични транспортни потоци при критичния преход: ускорение – закъснение), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4
Цитиран от: Иван Иванов, АСПЕКТИ В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online]
41. Труд: Кирсанов С., Сафонов Е., Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Ванг Бо, Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере городского пассажирского транспорта в России и Болгарии, Москва, Россия, 2018г., стр. 185, ISBN 978-5-6040214-1-5
Цитиран от: Иван Иванов, АСПЕКТИ В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online]
42. Труд: Todorova D., Kolev P., „Интеллектуальные транспортные системы. Моделирование динамических транспортных потоков при критическом переходе: ускорение – замедление”, (Интелигентни транспортни системи. Моделиране на динамични транспортни потоци при критичния преход: ускорение – закъснение), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4
Цитиран от: Снежана Карипова, СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online
43. Труд: Todorova D., Kolev P., Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, 11 Международна научна конференция, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-23-9, стр. 334-343, 2015
Цитиран от: Снежана Карипова, СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online
44. Труд: Kolev P., Todorova D., Моделирование транспортных потоков на интеллектуальные транспортные системы при динамические транспортных процесов), XI Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2016г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2016 УДК 338.24 (082), стр. 12, 2016г.
Цитиран от: Снежана Карипова, СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online
45. Труд: Kolev P., Todorova D., Моделирование транспортных потоков на интеллектуальные транспортные системы при динамические транспортных процесов), XI Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2016г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2016 УДК 338.24 (082), стр. 12, 2016г.
Цитиран от: Карипова, СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ , Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online
46. Труд: Todorova D., Kolev P., Оценка экономической эффективности применения интеллигентных транспортных систем, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 04-06 апрель 2018г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2018 УДК 338.24 (082), 2018г.
Цитиран от: Снежана Карипова, СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ, Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online
47. Труд: Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X
Цитиран от: Снежана Карипова, СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ, Младежка научна конференция, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online
48. Труд: Todorova D., Gergova N., Education market challenges in Bulgaria, 22. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí”, Zilina, 2017, ISBN 978-80-554-1213-9
Цитиран от: Нина Гергова, Анализ на състоянието на пазара за висше образование и мерки за повишаване качеството на образователната услуга, , сп. “Механика, транспорт, комуникации”, ВТУ “Тодор Каблешков”, том 15, бр. 3/1, 2018, с. IV-50 – IV-57,
49. Труд: Колев, П., Тодорова, Д., & Гергова, Н. (2014). Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. Доклад на Международна конференция “Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом” (сс. 305-308). Москва.
Цитиран от: Ламбовска, М. Модел за представянето на преподавателските екипи на ВТУ “Тодор Каблешков”., сп. “Икономика 21”, бр. 2, С. А. “Д. А. Ценов”, Свищов, 2017, с. 33-54 /бълг./, с. 32-52 /англ./, https://ideas.repec.org/a/dat/econ21/y2017i2p32-52.html .
50. Труд: Тодорова Д., Развитие на транспортния сектор на България чрез Оперативни програми "Транспорт" и "Транспортна инфраструктура", сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2013, стр. PP 26-35, ISSN 1312-3823
Цитиран от: Росица Малинова, „ Повишаване ефективността на интермодалните превози в България”, , Дисертация, 2017г., УНСС
51. Труд: Zivanovic, N., Zivanovic, V., Todorova D., Reengineering of business processes – strategy of turning points in crisis management. “Механика, транспорт, комуникации”, бр. 2, 2010, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=474_EN#.V3feXNR96t8
Цитиран от: Lambovska, Maya, “Evaluation of structural stability to threats”, , “Механика, транспорт, комуникации”, ВТУ “Тодор Каблешков”, том 15, бр. 1, 2017, с. III-1 – III-6, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=1412_EN#.WITtUtR97UI .
52. Труд: Zivanovic, N., Zivanovic, V., & Todorova, D. (2010). Reengineering of business processes – strategy of turning points in crisis management. Механика, транспорт, комуникации(2). Retrieved from http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=474_EN#.V3feXNR96t8
Цитиран от: Lambovska, M., Simeonov, O., Methodological features for restraining threats to organizations, , MEST journal, 2/2017, p. 87-94, DOI 10.12709/mest.05.05.02.09, http://www.meste.org/mest/Archive/MEST_V_5_2.pdf
53. Труд: Тодорова Д., Състояние на пътната и железопътна транспортна инфраструктура и влиянието и върху икономическото развитие на България, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2013, стр. III -7-13, ISSN 1312-3823.,
Цитиран от: Гергана Кирилова „Влияние на социално-икономическото развитие и международната търговия върху товарния транспортен пазар”, , Дисертация, 2017г.
54. Труд: Колев П., Тодорова Д., Гергова Н. “Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. Доклад на Международна конференция “Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, 2014, с. 305-308.,
Цитиран от: Ламбовска, М., Показатели за представянето на преподавателските екипи на ВТУ “Тодор Каблешков”,, том 15, бр. 3, 2017, с. IV-17 – IV-22, DOI 10.2139/ssrn.3123300, https://mtc-aj.com/library/1472.pdf
55. Труд: Тодорова Д., „Европейска кохезионна политика”, ISBN 978-954-12-0234-0, стр. 144, 2015г.,
Цитиран от: Гергана Кирилова „Влияние на социално-икономическото развитие и международната търговия върху товарния транспортен пазар”, , Дисертация, 2017г.
56. Труд: Тодорова, Д., Бъдеще, базирано върху знанието, “Професионално образование”, МОН, бр. 5, 2012, С., с. 411-412, http://www.azbuki.bg/editions/journals/professional/contents/voceducont052012
Цитиран от: Нина Гергова, „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в РБългария”, , Дисертация 2017г.
57. Труд: Тодорова, Д., Бъдеще, базирано върху знанието, “Професионално образование”, МОН, бр. 5, 2012, С., с. 411-412, http://www.azbuki.bg/editions/journals/professional/contents/voceducont052012
Цитиран от: Нина Гергова, „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в РБългария”, , Дисертация 2017г.
58. Труд: Данчева М., Тодорова Д., „Маркетингов анализ на конкурентоспособността на образователните услуги на висшето училище (ВУ) – методически аспекти”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2015, стр. 8, ISSN 1312-3823,
Цитиран от: Нина Гергова, „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в РБългария”, , Дисертация 2017г.
59. Труд: Колев П., Тодорова Д., Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм, Научно методическо списание "Професионално образование", изд. "Аз Буки", МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555Х, стр. 404-412,.
Цитиран от: Нина Гергова, „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в РБългария”, , Дисертация 2017г.
60. Труд: Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура, Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, стр. 6, 2014
Цитиран от: Нина Гергова, „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в РБългария”, , Дисертация 2017г.
61. Труд: Kolev P., Todorova D., Gergova N., Electronic Forms Of Training – Opportunities And Prospects For Todor Kableshkov University Of Transport, Международна научна конференция "Мениджмънт 2012”, Белград, стр. 343-369, 2012, ISBN 978-86-84909-73-4
Цитиран от: Нина Гергова, „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в РБългария”, , Дисертация 2017г.
62. Труд: Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг, X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015,.
Цитиран от: Нина Гергова, „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в РБългария”, , Дисертация 2017г.
63. Труд: Колев, П., Тодорова, Д., & Гергова, Н. (2014). Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом, Москва, с. 305-308.
Цитиран от: Ламбовска, Мая, “Модел за резултатите на преподавателските екипи на ВТУ “Тодор Каблешков””, сп. "Икономика и управление", брой 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2017, с. 146-160, https://ideas.repec.org/a/neo/journl/v13y2017i1p146-160.html, сп. "Икономика и управление", брой 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2017, с. 146-160, https://ideas.repec.org/a/neo/journl/v13y2017i1p146-160.html
64. Труд: Todorova D., Kolev P., Gergova N. Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища имени Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг. // X Международная научная конференция „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” - - Москва, 2015
Цитиран от: Ламбовска, М., “Контрол на екипи”, Монография, Издателство на ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2016.
65. Труд: Колев П., Тодорова Д., Гергова Н. Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. //Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом” - Москва, 2014.
Цитиран от: Ламбовска, М., “Контрол на екипи”, Монография, Издателство на ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2016.
66. Труд: Тодорова Д. Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм. // Професионално образование, “Аз Буки”, бр. 5, 2012, с. 404-412.
Цитиран от: Ламбовска, М., “Контрол на екипи”, Монография, Издателство на ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2016.
67. Труд: Todorova D., Kolev P., Gergova N. Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища имени Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг. // X Международная научная конференция „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” - - Москва, 2015
Цитиран от: Ламбовска, М., “Контрол на екипи”, Монография, Издателство на ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2016.
68. Труд: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ТРАНСПОРТА "ТОДОРА КАБЛЕШКОВА”, 18. International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, ISBN 978-80-554-0701-2, 5 and 6 of Jun 2013, Zilina, s. 639-646
Цитиран от: Ламбовска, М., “Контрол на екипи”, . Монография, Издателство на ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2016
69. Труд: Тодорова, Д., Бъдеще, базирано върху знанието, “Професионално образование”, МОН, бр. 5, 2012, С., с. 411-412, http://www.azbuki.bg/editions/journals/professional/contents/voceducont052012
Цитиран от: Ламбовска, Мая, “Концепция за бюджетно решение на организацията”,, сп. " Механика, транспорт, комуникации ", брой 2, ВТУ “Тодор Каблешков”, С., 2016, с. 1-6, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=1287#.V4PoQdR96t8
70. Труд: Тодорова, Д., Бъдеще, базирано върху знанието, “Професионално образование”, МОН, бр. 5, 2012, С., с. 411-412, http://www.azbuki.bg/editions/journals/professional/contents/voceducont052012
Цитиран от: Ламбовска, Мая, “Концепция за бюджетно решение на организацията”,, сп. " Механика, транспорт, комуникации ", брой 2, ВТУ “Тодор Каблешков”, С., 2016, с. 1-6, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=1287#.V4PoQdR96t8
71. Труд: Zivanovic, N., Zivanovic, V., Todorova D., Reengineering of business processes – strategy of turning points in crisis management, “Механика, транспорт, комуникации”, бр. 2, 2010, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=474_EN#.V3feXNR96t8
Цитиран от: Ламбовска, Мая, “Основни принципи за оценяване в бюджетния контрол на организацията”,, сп. " Механика, транспорт, комуникации ", брой 1, ВТУ “Тодор Каблешков”, С., 2016, с. 26-31, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=1286#.V4PnzNR96t8
72. Труд: Zivanovic, N., Zivanovic, V., Todorova D., Reengineering of business processes – strategy of turning points in crisis management, “Механика, транспорт, комуникации”, бр. 2, 2010, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=474_EN#.V3feXNR96t8,
Цитиран от: Ламбовска, Мая, “Концепция за бюджетно решение на организацията”, сп. " Механика, транспорт, комуникации ", брой 2, ВТУ “Тодор Каблешков”, С., 2016, с. 1-6, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=1287#.V4PoQdR96t8, сп. " Механика, транспорт, комуникации ", брой 2, ВТУ “Тодор Каблешков”, С., 2016, с. 1-6, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=1287#.V4PoQdR96t8
73. Труд: Тодорова, Д. Инвестициите, ключов фактор за устойчиво развитие и конкурентоспособност на транспортния сектор, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, стр. III -1-7, ISSN 1312-3823 2014
Цитиран от: Николай Георгиев, "Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт", Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X. , Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X.
74. Труд: Тодорова Д., „Развитие на транспортния сектор на България чрез оперативни програми „Транспорт” и „Транспортна инфраструктура”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3, стр. РР26-35, ISSN 1312-3823, 2013
Цитиран от: Николай Георгиев, "Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт", Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X. , Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X.
75. Труд: Тодорова Д. „Състояние на пътната и железопътната транспортна инфраструктура и влиянието и върху икономическото развитие на България”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3, стр. III-7-13, ISSN 1312-3823, 2013
Цитиран от: Николай Георгиев, "Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт", Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X. , Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X.
76. Труд: Тодорова Даниела - “Конкурентоспособност и устойчиво развитие на наземния транспорт” Сп. "Икономически изследвания", бр. 3, стр. 68-77 Jel: R41 2012, Импакт ранг (SJR) - Ikonomicheski Izsledvania, Active SJR 2012
Цитиран от: Николай Георгиев, "Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт", Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X., Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X.
77. Труд: Тодорова Д., Инвестициите, ключов фактор за устойчиво развитие и конкурентоспособност на транспортния сектор, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, стр. III -1-7, ISSN 1312-3823 201
Цитиран от: Росица Панайотова, Дисертация за присъждане на ОНС „Доктор“, „Подходи за анализ и оценка на финансирането на инвестициите в транспортната инфраструктура в България”, 2015г., УНСС
78. Труд: TODOROVA, D, “Development of transport sector in Bulgaria through “Sector Operational Program Transport and Transport Infrastructure”, e-magazine. „Mechanics, Transport, Communications”, vol 3, PP 26-35, ISSN 1312-3823 2013
Цитиран от: Petya Koralova, Evaluating Economic Activity Of River Ports At Bulgarian Section Of Danube As A Result Of The World Economic Crisis, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр. 279-288, 2015, ilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр. 279-288
79. Труд: TODOROVA, D, „Investments – key factor for sustainable development and competitiveness of transport sector “, e-magazine. „Mechanics, Transport, Communications”, vol 3 III -1-7, ISSN 1312-3823 2014,
Цитиран от: Petya Koralova, Evaluating Economic Activity Of River Ports At Bulgarian Section Of Danube As A Result Of The World Economic Crisis, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр. 279-288, 2015, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр. 279-288, 2015
80. Труд: Тодорова Д., „Европейска кохезионна политика“, София, 2015, ISBN 978-954-12-0234-0
Цитиран от: Petya Koralova, Analysis Of The Assessment Of Serving Potential Transport Demand And Infrastructure Needs By Utilizing The Existing Infrastructure Along Bulgarian Section Of Corridor VII, под печат в Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082)
81. Труд: Todorova, D, “Analysis of the state of road and railway infrastructure and estimating its impact on the economic development of Bulgaria”, e-magazine “Mechanics, Transport, Communications”, vol. 3/2013, pp. III -7-13, ISSN 1312-3823
Цитиран от: Petya Koralova, Analysis Of The Assessment Of Serving Potential Transport Demand And Infrastructure Needs By Utilizing The Existing Infrastructure Along Bulgarian Section Of Corridor VII, под печат в Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082)
82. Труд: Todorova, D. Effects of the operational programmes on the development of transport sector in Bulgaria. “BIZNES POSOKI“ scientific magazine, ISSN 1312-6016, Issue 1/2015
Цитиран от: Georgiev N., Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015, , Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172
83. Труд: Todorova, D. Investment, a key factor for sustainable development and competitiveness of the transport sector. „Mechanics, Transport, Communications“ scientific magazine, ISSN 1312-3823, Sofia, Issue 3, 2014
Цитиран от: Georgiev N., Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015
84. Труд: Todorova, D. Competitiveness and sustainable development of land transport. „Ikonomicheski Izsledvania" scientific magazine, Issue 3/2012
Цитиран от: Georgiev N., Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172
85. Труд: Todorova, D. Opportunities and restrictions to the sustainable development of land transport in Bulgaria. „Mechanics, Transport, Communications“ scientific magazine, ISSN 1312-3823, Sofia, Issue 1, 2012
Цитиран от: Georgiev N., Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172
86. Труд: Todorova, D. Sustainable mobility - a challenge to the transport system in Bulgaria. „Mechanics, Transport, Communications“ scientific magazine, ISSN 1312-3823, Sofia, Issue 3, 2012
Цитиран от: Georgiev N., Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172
87. Труд: Todorova, D. Condition of the road and railway transport infrastructure and its influence on the economic development of Bulgaria. „Mechanics, Transport, Communications“ scientific magazine, ISSN 1312-3823, Sofia, Issue 3, 2013
Цитиран от: Georgiev N., Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172
88. Труд: Todorova, D. Effects of the operational programmes on the development of transport sector in Bulgaria. “BIZNES POSOKI“ scientific magazine, ISSN 1312-6016, Issue 1/2015
Цитиран от: Vaysilova E., Assessment and management of enterprise liquidity in conditions of crisis, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 715-720, 2015, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 715-720
89. Труд: Todorova D. Impact Of Fuel Abuses On The Economic Situation Of Transport Companies,International Scientific Professional Conference, Belgrade, Serbia, 2014, ISBN 978-86-6375-031-9
Цитиран от: Vaysilova E., Assessment and management of enterprise liquidity in conditions of crisis, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 715-720, 2015, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 715-720
90. Труд: Todorova, D, Vasilev D. „Повышение качества образования и обучения через улучшения системы управления в Университете Транспорта "Тодора Каблешково”, Zilina. 18. International Conference “Crises Situations Solution In The Specific Environment”, 2013, ISBN 978-80-554-0701-2, 639 p.р
Цитиран от: Варадинова Ю., Методика за провеждане на анкети във висшите учебни заведения във връзка с качеството на обучение, Сборник с научни трудове от XIII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 15“ . Технически Университет – София, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327., Технически Университет – София, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327
91. Труд: Тодорова Д., Инвестициите, ключов фактор за устойчиво развитие и конкурентоспособност на транспортния сектор, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, стр. III -1-7, ISSN 1312-3823 2014
Цитиран от: Размов T., Потенциал за развитие на контейнерните превози с железопътен транспорт в Република България, монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, София, ISBN: 1312-362X., Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, София, ISBN: 1312-362X.
92. Труд: Тодорова Д., Конкурентоспособност и устойчиво развитие на наземния транспорт, Сп. "Икономически изследвания", бр. 3, стр. 68-77 Jel: R41 2012, Импакт ранг (SJR) - Ikonomicheski Izsledvania, Active SJR 2012
Цитиран от: Размов T., Потенциал за развитие на контейнерните превози с железопътен транспорт в Република България, монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, София, ISBN: 1312-362X. , Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, София, ISBN: 1312-362X.
93. Труд: Тодорова Д., Развитие на транспортния сектор на България чрез Оперативни програми "Транспорт" и "Транспортна инфраструктура", сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, стр. PP 26-35, ISSN 1312-3823 2013
Цитиран от: Размов T., Потенциал за развитие на контейнерните превози с железопътен транспорт в Република България, монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, София, ISBN: 1312-362X., Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, София, ISBN: 1312-362X.
94. Труд: Тодорова Д., Състояние на пътната и железопътна транспортна инфраструктура и влиянието и върху икономическото развитие на България, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, стр. III -7-13, ISSN 1312-3823 2013
Цитиран от: Размов T., Потенциал за развитие на контейнерните превози с железопътен транспорт в Република България, монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, София, ISBN: 1312-362X., Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, София, ISBN: 1312-362X.
95. Труд: Тодорова Д., Развитие на транспортния сектор на България чрез Оперативни програми "Транспорт" и "Транспортна инфраструктура", сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, стр. PP 28, ISSN 1312-3823 2013
Цитиран от: Николай Николов, „Иновации и научни изследвания в развитието на транспорта”, МВБУ – Ботевград, Сборник с доклади от Международна конференция „Иновативни стратегии за конкурентоспособен бизнес”, ISBN 978-554-9432-671, (CD), 2015, Сборник с доклади от Международна конференция „Иновативни стратегии за конкурентоспособен бизнес”, ISBN 978-554-9432-671, (CD), 2015
96. Труд: Тодорова Д., Инвестициите, ключов фактор за устойчиво развитие и конкурентоспособност на транспортния сектор, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, стр. III -1-7, ISSN 1312-3823 2014
Цитиран от: Николай Николов, „Иновации и научни изследвания в развитието на транспорта”, МВБУ – Ботевград, Сборник с доклади от Международна конференция „Иновативни стратегии за конкурентоспособен бизнес”, ISBN 978-554-9432-671, (CD), 2015 , Сборник с доклади от Международна конференция „Иновативни стратегии за конкурентоспособен бизнес”, ISBN 978-554-9432-671, (CD), 2015
97. Труд: Тодорова Д., “Особености на икономическия анализ при оценка на инфраструктурни проекти по разходи и ползи“, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3/2008г., София; Научно списание, ISSN 1312-3823,
Цитиран от: Ламбовска, Мая, “Бюджетно управление на стопанската организация”, , "Екс-прес", Габрово, 2015, ПК 19,5.
98. Труд: Kolev, P., Todorova, D., Gergova, N. Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport. // International scientific conference “Management 2012”, Belgrade, Serbia, p. 343-369.
Цитиран от: Ламбовска М., Механизъм за контрол върху представянето на екипи. , Научни трудове на УНСС, том 2, УИ “Стопанство”, С., 2014, с. 7-62, https://ideas.repec.org/a/nwe/natrud/y2014i2p7-62.html .
99. Труд: Тодорова Д. Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм. // Професионално образование, “Аз Буки”, бр. 5, 2012, с. 404-412.
Цитиран от: Ламбовска, М. Концепция за контрол на екипи в организацията. , сп. “Икономика 21”, бр. 1, С. А. “Д. А. Ценов”, Свищов, 2014, с. 3-32 /бълг./, с. 3-31 /англ./, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=305642
100. Труд: Kolev, P., Todorova, D., Gergova, N. Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport. // International scientific conference “Management 2012”, Belgrade, Serbia, p. 343-369.,
Цитиран от: Ламбовска, М. Концепция за контрол на екипи в организацията. , сп. “Икономика 21”, бр. 1, С. А. “Д. А. Ценов”, Свищов, 2014, с. 3-32 /бълг./, с. 3-31 /англ./, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=305642
101. Труд: Kolev, P., Todorova, D., Gergova, N. Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport. // International scientific conference “Management 2012”, Belgrade, Serbia, p. 343-369.
Цитиран от: Ламбовска, М., Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор на науките” “Контрол на екипи (измерване и оценяване представянето на екипите)”, стр. 206, 2014г., Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор на науките” “Контрол на екипи (измерване и оценяване представянето на екипите)”, стр. 206, 2014г.
102. Труд: Тодорова Д. Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм. // Професионално образование, “Аз Буки”, бр. 5, 2012, с. 404-412
Цитиран от: Ламбовска, М., Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор на науките” “Контрол на екипи (измерване и оценяване представянето на екипите)”, стр. 206, 2014г., Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор на науките” “Контрол на екипи (измерване и оценяване представянето на екипите)”, стр. 206, 2014г.
103. Труд: Тодорова Д. Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм. // Професионално образование, “Аз Буки”, бр. 5, 2012, с. 404-412
Цитиран от: Ламбовска, М. Концепция за контрол на екипи в организацията. сп. “Икономика 21”, бр. 1, С. А. “Д. А. Ценов”, Свищов, 2014, с. 3-32 /бълг./, с. 3-31 /англ./. на стр. 23 бълг. и на стр. 21 англ. Списанието е индексирано в EBSCO и CEEOL., сп. “Икономика 21”, бр. 1, С. А. “Д. А. Ценов”, Свищов, 2014, с. 3-32 /бълг./, с. 3-31 /англ./. на стр. 23 бълг. и на стр. 21 англ.
104. Труд: Kolev, P., Todorova, D., Gergova, N. Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport. // International scientific conference “Management 2012”, Belgrade, Serbia, p. 343-369
Цитиран от: Ламбовска, М. Механизъм за контрол върху представянето на екипи. Научни трудове на УНСС, том 2, УИ “Стопанство”, София, 2014, с. 7-62. на стр. 42., Научни трудове на УНСС, том 2, УИ “Стопанство”, София, 2014, с. 7-62. на стр. 42.
105. Труд: Тодорова Д. Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм. // Професионално образование, “Аз Буки”, бр. 5, 2012, с. 404-412
Цитиран от: Ламбовска, М. Механизъм за контрол върху представянето на екипи. Научни трудове на УНСС, том 2, УИ “Стопанство”, София, 2014, с. 7-62. на стр. 42., Научни трудове на УНСС, том 2, УИ “Стопанство”, София, 2014, с. 7-62. на стр. 42.
106. Труд: Kolev, P., Todorova, D., Gergova, N. Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport. // International scientific conference “Management 2012”, Belgrade, Serbia, p. 343-369
Цитиран от: Ламбовска, М. Концепция за контрол на екипи в организацията. сп. “Икономика 21”, бр. 1, С. А. “Д. А. Ценов”, Свищов, 2014, с. 3-32 /бълг./, с. 3-31 /англ./. на стр. 23 бълг. и на стр. 21 англ. Списанието е индексирано в EBSCO и CEEOL., сп. “Икономика 21”, бр. 1, С. А. “Д. А. Ценов”, Свищов, 2014, с. 3-32 /бълг./, с. 3-31 /англ./. на стр. 23 бълг. и на стр. 21 англ.
107. Труд: Тодорова Д. „Състояние на пътната и железопътната транспортна инфраструктура и влиянието и върху икономическото развитие на България”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3, стр. III-7-13, ISSN 1312-3823, 2013
Цитиран от: Гергана Кирилова, Недко Ананиев, „Състояние и перспективи на товарните железопътни превози в Република България”, Научно-техническа конференция „Приоритетите в транспорта – през моя поглед”, , Сборник с доклади, Пловдив, 2014г.
108. Труд: Тодорова Д., „Развитие на транспортния сектор на България чрез оперативни програми „Транспорт” и „Транспортна инфраструктура”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3, стр. РР26-35, ISSN 1312-3823, 2013
Цитиран от: Гергана Кирилова, Недко Ананиев, „Състояние и перспективи на товарните железопътни превози в Република България”, Научно-техническа конференция „Приоритетите в транспорта – през моя поглед”, , Сборник с доклади, Пловдив, 2014г.
109. Труд: Тодорова Д. „Възможности и ограничения пред устойчивото развитие на наземния транспорт в България”, сп. Механика Транспорт Комуникации, стр. BG – 0.1-0.11, ISSN 1312-3823, 2012
Цитиран от: Гергана Кирилова, Недко Ананиев, „Състояние и перспективи на товарните железопътни превози в Република България”, Научно-техническа конференция „Приоритетите в транспорта – през моя поглед”, , Сборник с доклади, Пловдив, 2014г.
110. Труд: Тодорова Д. Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм. // Професионално образование, “Аз Буки”, бр. 5, 2012, с. 404-412.
Цитиран от: Ламбовска, М. Концепция за контрол на екипи в организацията. , сп. “Икономика 21”, бр. 1, С. А. “Д. А. Ценов”, Свищов, 2014, с. 3-32 /бълг./, с. 3-31 /англ./, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=305642
111. Труд: Тодорова Д. Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм. // Професионално образование, “Аз Буки”, бр. 5, 2012, с. 404-412.
Цитиран от: Ламбовска, М. Механизъм за контрол върху представянето на екипи. , Научни трудове на УНСС, том 2, УИ “Стопанство”, С., 2014, с. 7-62, https://ideas.repec.org/a/nwe/natrud/y2014i2p7-62.html .
112. Труд: Тодорова Д., Развитие на транспортния сектор на България чрез Оперативни програми "Транспорт" и "Транспортна инфраструктура", сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, стр. PP 26-35, ISSN 1312-3823 2013
Цитиран от: Kirova A., THE ROLE OF THE INTERNATIONAL TRANSPORT IN FOREIGN TRADE REALIZATION, Manegement, Serbia
113. Труд: Василев Д. Е. Железов, Д. Тодорова, Л. Новак СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Цитиран от: Емил Железов, Елисавета Малинова, СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, ISSN 1312-3823http://www.mtc-aj.com
114. Труд: Kolev P., Todorova D., Gergova N., “Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport”, ISC “Management 2012”, Belgrade, p. 343-369
Цитиран от: Ламбовска М., ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕЛ ЗА КОНТРОЛ НА ЕКИПИ ВЪВ ВТУ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 2, ISSN 1312-3823http://www.mtc-aj.comсп
115. Труд: Тодорова Д. “Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм“, София, “Аз Буки”, бр. 5, 2012, стр. 404-412
Цитиран от: Ламбовска М., ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕЛ ЗА КОНТРОЛ НА ЕКИПИ ВЪВ ВТУ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 2, ISSN 1312-3823http://www.mtc-aj.com
116. Труд: Kolev P., Todorova D., Gergova N., “Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport”, ISC “Management 2012”, Belgrade, p. 343-369,
Цитиран от: Ламбовска, М., Приложение на модел за контрол на екипи във ВТУ “Тодор Каблешков”. , сп. “Механика, транспорт, комуникации”, бр. 2, ВТУ “Тодор Каблешков”, С., 2013, с. 1-11, https://mtc-aj.com/library/922.pdf .
117. Труд: Даниела Тодорова - “Конкурентоспособност и устойчиво развитие на наземния транспорт”, Сп. "Икономически изследвания", бр. 3, стр. 68-77 Jel: R41 2012, Импакт ранг (SJR) - Ikonomicheski Izsledvania, Active SJR 2012
Цитиран от: Rossitsa Chobanova; Rayna Tsaneva Идеи за иновационно развитие на българската икономика «Ideas for Innovative Development of Bulgarian Economics» by Source: Economic Thought ( , Икономическа мисъл, issue: 6, pages: 120-128, on www.ceeol.com,
118. Труд: Василев Д., Е. Железов, Д. Тодорова, Л. Новак, СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МАССОВЫХ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 13. International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, ISBN 978-80-8070-847-4 28 – 29 май 2008 г. Жилина, Словакия, s. 783-792
Цитиран от: Емил Железов, Елисавета Малинова, СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ,, сп. Механика Транспорт Комуникации, 2013 art. ID:802
119. Труд: Тодорова Д., “Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм“, София, “Аз Буки”, бр. 5, 2012, стр. 404-412,
Цитиран от: Ламбовска, М., Приложение на модел за контрол на екипи във ВТУ “Тодор Каблешков”. , сп. “Механика, транспорт, комуникации”, бр. 2, ВТУ “Тодор Каблешков”, С., 2013, с. 1-11, https://mtc-aj.com/library/922.pdf .
120. Труд: Тодорова Д., “Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм“, София, “Аз Буки”, бр. 5, 2012, стр. 404-412,
Цитиран от: Ламбовска, М., Приложение на модел за контрол на екипи във ВТУ “Тодор Каблешков”. , сп. “Механика, транспорт, комуникации”, бр. 2, ВТУ “Тодор Каблешков”, С., 2013, с. 1-11, https://mtc-aj.com/library/922.pdf .
121. Труд: Василев Д., Тодорова Д.,Железов Е., Ананиев С., Варадинова Ю., Превоз на опасни товари със сухоземен транспорт, София, 2010, ISBN 978-954-12-0191-6, 372 с.
Цитиран от: Кирилова Г., Александров Д., Василев Н., Караджова К., Костадинов К. Изграждане на площадка за управление на отпадъци и бизнес план за развитие, , Научно списание "МЛАД ФОРУМ", 2012, бр. III, стр. 3.21-3.39
122. Труд: Василев Д., Железов Е., Тодорова Д., Характерни особености на общата политика на ЕС в областта на градския транспорт (Peculiarities of the General EU Policyto Pubic Urban Transport), Рег. No: 0246, в списание „Механика, транспорт,комуникации” бр. 3/2008, ISSN 1312-3823. стр. ІІІ-1-6,
Цитиран от: Тодорова Д., „Възможности и ограничения пред устойчивото развитие на наземния транспорт в България”, Механика Транспорт Комуникации ISSN 1312-3823, брой 1, 2012г. уводна статия;
123. Труд: Железов Е., Тодорова Д., Ценообразуване на транспортната услуга
Цитиран от: Ночева М., Конкуренция Конкурентоспособност Транспортен пазар, изд. ВТУ "Т. Кабелшков", ISBN 978-954-12-0212-8стр. 150, 151,
124. Труд: Тодорова Д. Теоретични и методологични аспекти на анализа на разходите и ползите при разработване на инвестиционен проект
Цитиран от: Ламбовска М. Концепция за оценяване на постиженията в бюджетния контрол, Сп. „Икономически алтернативи“, бр. 1, стр. 46, ISSN: 1312-5281
125. Труд: Тодорова Д., Особености на икономическия анализ при оценка на инфраструктурни проекти по разходи и ползи
Цитиран от: Ламбовска М., учебник за дистанционно обучение „Управление на разходите за стопанската дейност”, учебник за дистанционно обучение „Управление на разходите за стопанската дейност”, УИ „Стопанство”, стр. 147, ISBN 978-954-644-086-0
126. Труд: Тодорова Д., Теоретични и методологични аспекти на анализа на разходите и ползите при разработване на инвестиционен проект
Цитиран от: Ламбовска М., „Модел за оценяване на дейността на центровете на отговорности в организацията, "Диалог" бр.4 от 2010, стр. 30, ISSN: 1311-9206
127. Труд: Todorova D., Теоретични и методологични аспекти на анализа на разходите и ползите при разработване на инвестиционен проект
Цитиран от: Lambovska M., An approach to performance evaluation of responsibility centers in the organization, Международна научна конференция „Икономика, финанси, мениджмънт – анализ, развитие и перспективи”, Teplice, Slovakia, ISBN 978-80-89401-16-1 –стр. 106.
128. Труд: Todorova D., Bulgarian Railways" Investment Policy - its state and European Perspectives
Цитиран от: Korzeniowski L., Menedzment Podstawy Zarzadzania, AMSGrafix, Polsha, ISBN 978-83-61645-44-3, стр. 371-376
129. Труд: Todorova D., “Bulgarian Railways’ Investment Policy“
Цитиран от: Korzeniowski L., “Menedzment podstawy zarzadzania”, книга 460стр. ISBN 978-83-6145-44-3
130. Труд: Vasilev D., Д. Тодорова, Importance of Urban Transport in Bulgaria and Tendencies of it’s Development, Четвъртата Международна научно-техническа конференция “Challenges in Transport and Communications“,14.09.06 до 15.09.2006 г., ISBN 80-7194-880-2, Пардубице, Чехия, s. 233-238,
Цитиран от: Vasilev D. and coauthors, Social Aspects of City Public Transport Infrastructure Zilina – Sofia,, ISBN 978-80-554-0121-8 2009
131. Труд: Василев Д., Е. Железов, Д. Тодорова, Социальные и демографические проблемы услуг на транспорте, предлагаемых массовым общественным городским транспортом 12. International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, ISBN 978-80-8070-702-6 20 – 21 юни 2007 г. Жилина, Словакия, s. 735-744
Цитиран от: Vasilev D. and coauthors, Social Aspects of City Public Transport Infrastructure Zilina – Sofia, , ISBN 978-80-554-0121-8 2009
132. Труд: Тодорова Д., Теоретични и методологични аспекти на анализа на разходите и ползите при разработване на инвестиционен проект
Цитиран от: Lambovska M., An approach to performance evaluation of responsibility centers in the organization, Международна научна конференция "Икономика, финанси, мениджмънт - анализ, развитие и перспективи", Teplice, Slovakia, ISBN 978-80-89401-16-1 -стр. 106.
133. Труд: Тодорова Д., “Новите икономически условия на работа на железопътния транспорт и влиянието им върху инвестиционната му политика”
Цитиран от: Петко Аврамов, учебник „Икономика на транспорта", Учебник, изд. ВТУ „Т. Каблешков”, ISBN 954-12-0116-4

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2023
Тема: Издаване на рецензирано научно списание „Механика, транспорт, комуникации”
Тип: Национален
Поръчител: Конкурс Българска нФонд Научни изследвания - Научна периодика – 2023г., Номер и дата на подписване на договора: № КП-06/НП-71/16.12.2022,
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова
2. Година: 2023
Тема: 26 Международна научна конференция Транспорт 2023
Тип: Национален
Поръчител: Фонд Научни изследвания, КП-06-МНФ/16/ от 08.08.2023г.
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова
3. Година: 2023
Тема: „Изследване на нагласите за предприемачество в транспортния сектор сред студентите във ВТУ „Тодор Каблешков“
Тип: Национален
Поръчител: МОН - ВТУ, договор № 82/06.04.2023г.,
Ръководител: проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова
4. Година: 2022
Тема: : Издаване на рецензирано българско научно издание „Механика Транспорт Комуникации”,
Тип: Национален
Поръчител: Финансиран от фонд „Научни изследвания”, Конкурс Българска научна периодика – 2022 г. , Договор: № КП - 06 - НП3/5 от 15.11.2021 г., Срок на изпълнение – 1 година, до декември 2022 г.,
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова
5. Година: 2022
Тема: „Иновативни транспортни технологии и системи –количествено оценяване на иновациите в транспортния сектор на РБългария“
Тип: Национален
Поръчител: Договор № 190/05.05.2022г., Финансиран от МОН – ВТУ „Тодор Каблешков“
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова
6. Година: 2022
Тема: Провеждане на VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА – 2022”.,
Тип: Национален
Поръчител: фонд „Научни изследвания”, Договор №КП-06-МНФ/5/20.07.2022г.
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова
7. Година: 2022
Тема: GREENUP: European youth reflecting about the green future of Europe”
Тип: Международен
Поръчител: CERV Lump Sum Grants, European Education and Culture Executive Agency, Договор № Project 101053441 — GREENUP— CERV-2021-CITIZENS-TOWN Срок на изпълнение – 24 месеца 25/04/2022 - 25/04/2024
Ръководител: доц. д-р Нина Гергова
8. Година: 2021
Тема: Together to Road Safety (TORS
Тип: Международен
Поръчител: ERASMUS+ KA205, Договор № 2020-3-IE01-KA205-082895 , Срок на изпълнение – от 2021-02-01 до 2022-07-31
Ръководител: доц. д-р Нина Гергова
9. Година: 2021
Тема: Модел за измерване и оценка на качеството на образование във висшите училища в Р България”,
Тип: Национален
Поръчител: Финансиран от фонд „Научни изследвания”, конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г., Договор № КП-06-Н55/10 от 16.11.2021 г. Срок за изпълнение: 2021-2023г. Срок 36 месеца
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова
10. Година: 2021
Тема: :„Изследване състоянието на иновациите в сухопътния транспорт и подходи за тяхното стимулиране“
Тип: Национален
Поръчител: МОН - Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“,договор №57/21.04.2021 г
Ръководител: проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова
11. Година: 2021
Тема: Издаване на рецензирано научно списание „Механика, транспорт, комуникации”
Тип: Национален
Поръчител: Фонд Научни изследвания,Договор № ДНП 06/НП -2/18 от 02 декември 2020
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова
12. Година: 2021
Тема: Провеждане на ХХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРАНСПОРТ 2021”
Тип: Национален
Поръчител: фонд „Научни изследвания”, Договор: № КП - 06 - МНФ/5 от 19.08. 2021 г., Срок на изпълнение – 2021 г.,
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова
13. Година: 2021
Тема: „Транснационално научно и технологично сътрудничество с Народна република Китай (гр. Нингбо) и развитие на CEEC Institute, Ningbo University of Technology”,
Тип: Международен
Поръчител: Финансиран от: CEEC Institute, Ningbo University of Technology, Договор: № 172/29.10.2021 г., Срок на изпълнение – 24 месеца 01/12/2021 - 30/11/2023
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова
14. Година: 2021
Тема: „ECVET compatible 3D printing training modules for automotive technologies”
Тип: Международен
Поръчител: ERASMUS+ , Договор № 2021-1-SK01-KA220-VET-000034617, Срок на изпълнение – 24 месеца 01/12/2021 - 30/11/2023
Ръководител: доц. д-р Нина Гергова
15. Година: 2020
Тема: Усъвършенстване на научната инфраструктура, чрез използване на web базирани мобилни платформи за развитие на научноизследователската дейност на катедра "ИСТ"
Тип: Национален
Поръчител: МОН - ВТУ договор №87/20.05.20 г.,
Ръководител: доц. д-р Валентина Станева
16. Година: 2020
Тема: „Създаване на оптимална производствена инсталация и технология за производство на органичен хуминов препарат на основата на торф за употреба в биологичното земеделие“,
Тип: Национален
Поръчител: : Националния иновационен фонд – 11сесия, Финансираща институция: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката (ИАНМСП), Номер и дата на подписване на договора: 03.12.2020-28.02.2022 г. (15 месеца) По сключен договор: № 11ИФ-02-19/03.12.2020 г.,
Ръководител: проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова
17. Година: 2019
Тема: „Обновяване на изградената среда в смисъла на умните градове и идеите за устойчиво развитие на обмена на знания и учене през целия живот” (Rehabilitation of the Built Environment in the Context of Smart City and Sustainable Development Concepts for Knowledge Transfer and Lifelong Learning),
Тип: Международен
Поръчител: Европейски съюз по линия на Еразъм+, Договор №: 2018-1-RO01-KA203-049214
Ръководител: проф. Николай Георгиев
18. Година: 2018
Тема: Изграждане на стратегия за модернизиране на образователната услуга във ВТУ „Тодор Каблешков” с прилагане на нови модели на преподаване и учене
Тип: Национален
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р Емилия Вайсилова
19. Година: 2018
Тема: BENCHMARKING - INTELLIGENT PORTFOLIO FER QUALITY MEASUREMENT AND MANAGEMENT OF EDUCATION AT BULGARIAN AND SLOVAKIA HIGHER SCHOOLS
Тип: Международен
Поръчител: Slovakia, School of Economics and management in public administration in Bratislava, Department of Management SEMPA
Ръководител: prof. Daniela Todorova, PhD, doc. Zoltan Rozsa, PhD
20. Година: 2017
Тема: SKILLS - Increased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development services (Повишаване на институционалния капацитет в корабоплаването по река Дунав, чрез стимулиране на съвместни транснационални компетенции и умения в областта на образованието и обществените услуги за развитие”),
Тип: Международен
Поръчител: финансиран от ЕС по трансгранична програма за сътрудничество (Interreg Danube Transnational Programme Danube Skills)
Ръководител: доц.д-р Симеон Ананиев
21. Година: 2017
Тема: "Българска научна периодика - 2017", Списание "Маханика, транспорт, комуникации"
Тип: Национален, ДНП - 06/28 от 20.12.2017г.
Поръчител: Фонд научни изследвания
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова, проф. дтн Петър Колев
22. Година: 2017
Тема: Подкрепа на научни форуми с международно участие, провеждани в България 23 Международна научна конференция Транспорт 2017
Тип: Национален
Поръчител: Фонд научни изследвания
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова
23. Година: 2017
Тема: „Бенчмаркинг модел - интелигентно портфолио за измерване и управление качеството на образование във висшите училища в Р.България“
Тип: Наредба №3, 2017 г.; Договор №126/24.04.2017 г.
Поръчител: ВТУ „Тодор Каблешков”
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова
24. Година: 2016
Тема: „Методи и модели за изследване, оценка и мениджмънт на разходите в железопътните товарни предприятия с цел повишаване на конкурентоспособността им”
Тип: Национален
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р Емилия Вайсилова
25. Година: 2016
Тема: „Развитие и усъвършенстване на научна структура на ВТУ „Тодор Каблешков” за прилагане на практико-приложни интердисциплинарни подходи при обучението на студенти",
Тип: Национален
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова, доц. д-р Валентина Станева
26. Година: 2016
Тема: Подкрепа на научни форуми с международно участие, провеждани в България, договор ДПМ НФ 01-/11 от 20.09.2016г.:ТРЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ 2016”
Тип: Национален
Поръчител: Фонд научни изследвания
Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова
27. Година: 2015
Тема: Подкрепа на научни форуми с международно участие, провеждани в България
Тип: Национален проект
Поръчител: Дирекция "Наука", МОН
Ръководител: доц. д-р Даниела Тодорова
28. Година: 2015
Тема: Подкрепа на научни форуми с международно участие, провеждани в България (22 Международна научна конференция Транспорт 2015)
Тип: Национален
Поръчител: Финансиран от Министерство на образованието и науката, Дирекция "Наука"
Ръководител: доц. д-р Даниела Тодорова
29. Година: 2015
Тема: „Изследователски капацитет „Интелигентни транспортни системи за Е-бизнес при интермодалния товарен транспорт“ Договор № 1233/24.04.2015г.
Тип: Национален
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р Даниела Тодорова
30. Година: 2014
Тема: „Създаване на изследователски център „Интелигентни транспортни системи“, Договор № 1611/22.04.2014г.
Тип: Национален
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р Даниела Тодорова
31. Година: 2014
Тема: Подкрепа на научни форуми с международно участие, провеждани в България (Втора научна конференция с международно участие „Комуникации, електроенергетика и информатика в транспорта – КЕИТ 2014), Договор № ДО1-144/06.06.2014
Тип: Национален
Поръчител: Министерство на образованието и науката, Дирекция "Наука",
Ръководител: доц. д-р Даниела Тодорова
32. Година: 2014
Тема: „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”,
Тип: Европейски
Поръчител: Българска Стопанска камара, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, 2012-2014г.
Ръководител: БСК
33. Година: 2014
Тема: Издаване на рецензирано научно списание „Механика, транспорт, комуникации” по Конкурс Българска научна периодика – 2014г
Тип: Национален
Поръчител: Фонд Научни изследвания, Договор № ДНП 04/39 от 12 декември 2014,
Ръководител: проф. Петър Колев
34. Година: 2013
Тема: Подкрепа на научни форуми с международно участие, провеждани в България
Тип: Национален проект
Поръчител: Дирекция "Наука", МОН
Ръководител: доц. д-р Даниела Тодорова - ръководител
35. Година: 2013
Тема: BG051PO001-3.1.08-0007 „Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Тип: Европейски социален фонд, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Поръчител: МОН
Ръководител: доц. д-р Детелин Василев, доц. д-р Даниела Тодорова - Експерт финансово управление и отчетност в екипа за управление на проекта
36. Година: 2012
Тема: Планиране на човешките ресурси в национална компания „Железопътна инфраструктура” и в холдинг български държавни железници” ЕАД. Техническа помощ и обучение за подобрване на мениджмънта
Тип: Европейски фонд за регионално развитие на ЕС
Поръчител: Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013
Ръководител: Ева Йоте, доц. д-р Даниела Тодорова-Разработване и провеждане на програма за обучение на ръководни служители от целевите групи
37. Година: 2012
Тема: BG051PO001-4.3.04-0024 Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Т.Каблешков" гр.София
Тип: Европейски социален фонд, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Поръчител: МОМН
Ръководител: проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, доц. д-р Даниела Тодорова - Експерт финансово управление и отчетност в екипа за управление на проекта
38. Година: 2012
Тема: Намаляване на вредните емисии и подобряване на енергийната ефективност на сграда и съоръжения на корпус Общежитие на ВТУ „Тодор Каблешков”
Тип: Европейски проект
Поръчител: Национален доверителен екофонд
Ръководител: проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, доц. д-р Даниела Тодорова-Координатор на проекта - експерт по икономика и маркетинг
39. Година: 2011
Тема: Методика за анализ и оценяване на качеството на обучение във ВТУ „Тодор Каблешков
Тип: Вътрешен проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р инж. Детелин Василев
40. Година: 2010
Тема: Създаване на център за бизнес планиране и управление на проекти
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р Антоанета Кирова
41. Година: 2009
Тема: Учебна лаборатория за Автоматизирани системи за обработка на икономическата информация
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор каблешков"
Поръчител:
Ръководител: доц.д-р Николай Николов
42. Година: 2008
Тема: Създаване на система за електронно обучение и тестиране в областта на счетоводните дисциплини
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител:
Ръководител: доц.д-р Емил Железов
43. Година: 2008
Тема: ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОВАР В ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА, BUL-SK-110/07
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител:
Ръководител: доц.д-р Росица Ангелова
44. Година: 2007
Тема: Social Aspects of City Public Transport Infrastructure, BUL-SK-110/07
Тип: Европейски проект
Поръчител: NSF
Ръководител: доц. д-р Детелин Василев
45. Година: 2005
Тема: Infrastructure of City Public Transport - Social and Psychologcial Aspect, Sofia, Viena, Pardubice
Тип: Европейски проект
Поръчител: ASO
Ръководител: проф. д.ик.н. Петко Аврамов
46. Година: 2003
Тема: Научно-изследователски проект на тема: Подобряване енергийните характеристики на сграда "Студентско общежитие № 2" на ВТУ Тодор Каблешков чрез саниране
Тип: Вътрешен проект ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р инж. Александър Димитров

 Учебници и помагала

1. Тодорова Д., „Европейска кохезионна политика”, , ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN 978-954-12-0234-0, стр. 144, 2015г.
2. Тодорова Д., „Икономика на транспортната система”, Електронен курс,, www.moodle.vtu.bg, 2014г.
3. Тодорова Д., “Бизнес планиране”, Електронен курс, www.moodle.vtu.bg, 2014г.
4. Тодорова Д., „Управление на малкия и среден бизнес”, Електронен курс, www.moodle.vtu.bg, 2014г.
5. Тодорова Д., Практическо ръководство "Изготвяне на бизнес план", , изд. ВТУ "Т. Каблешков", София, 2011 г., ISBN 978-954-12-0203-6, 2011г.
6. Железов Е., Василев Д., Тодорова Д., Ананиев С., Варадинова-Милкова Ю.,"Превоз на опасни товари със сухоземен транспорт", ВТУ "Т. Каблешков" ISBN 978-954-12-0191-6, 2010г., 2010г.
7. Железов Е., Тодорова Д. Ръководство по ценообразуване на транспортната услуга, ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN 978-954-12-0171-8, 2010г.

 Доклади на научни форуми

1. Antoaneta Kirova, Daniela Todorova, Petar Kolev, Martin Zlatkov - COMBINED TRANSPORT INITIATIVES AND EUROPEAN TRANSPORT POLICY , 1-ви МЕЖДУНАРОДЕН ЛОГИСТИЧЕН СИМПОЗИУМ - Одрин, Турция., 2020г.
2. PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN BULGARIA, Trakya University Publications:200 ISBN No: 978-975-374-229-0, стр. 257-262, The International Sustainable Tourism And Environment Protection Conference, 22-23 November 2018 - Edirne/TURKEY, , 2018г.
3. Тодорова Д. , „Годишната издръжка на студента трябва да се обвърже с минималната заплата”, Сборник в-к Труд, изд. УНСС, 2018г., 2018г.
4. Оценка экономической эффективности применения интеллигентных транспортных систем, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 04-06 апрель 2018г., Домодедово, под печат в Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2018 УДК 338.24 (082), 2018г., 2018г.
5. Todorova D., Gergova N., Education Market Challenges In Bulgaria , 22. Medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí”, Zilina, 2017, s. 383-390, ISBN 978-80-554-1332-7, 2017г.
6. Kolev P., Todorova D., Моделирование транспортных потоков на интеллектуальные транспортные системы при динамические транспортных процесов), XI Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2016г., Домодедово, под печат в Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2016 УДК 338.24 (082), 2016г.
7. Тодорова Д., Гергова Н., Вызовы пред развитием высшего транспортного училище им. Тодора Каблешкова, София, Болгария), XI Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2016г., Домодедово, под печат в Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2016 УДК 338.24 (082, 2016г.
8. Todorova D., Gergova N., Possibilities To Apply Benchmarking As An Instrument For Product Quality Measurment, 21. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 650-656, 2016, ISBN 978-80-554-1213-9 , 2016г.
9. Тодорова Д., „Интелигентните транспортни системи – възможност за устойчиво развитие на обществения транспорт”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 170-175, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3, 2015г.
10. Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг , X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, под печат в Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015, 2015г.
11. Тодорова Д., Колев П., „Новаторство в технологиите на транспортните потоци”,, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3, 2015г.
12. Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг , X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015, 2015г.
13. Todorova D., Kolev P., Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, 11 Международна научна конференция, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-23-9, стр. 334-343, 2015г.
14. Todorova D., Gergova N., Possibilities To Apply Benchmarking As An Instrument For Product Quality Measurment, 21. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 650-656, 2016, ISBN 978-80-554-1213-9 , 2015г.
15. Todorova D., Kolev P., Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, 11 Международна научна конференция, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-23-9, стр. 334-343, 2015г.
16. Гергова Н., Тодорова Д., Образовательный рынок в Болгарии - влияние на экономическое развитие страны, 11 Международна научна конференция, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-23-9, стр. 120-129, 2015г.
17. Todorova D., Franchising As A Business Model For Development Of The Economy In Bulgaria, MONOGRAPH Bezpieczenstwo w administracji I biznesie jako czynnik europejskiej integracji I rozwoju edited by M. Chrabkowski, C. Tararczuk and J. Tomaszewski. The monograph rapresents the achievements of international scientific conference. Gdinia, Poland, стр. 13, 2015, ISBN 978-83-61505-57-0 , 2015г.
18. Todorova D., Предизвикательства перед развития городского транспорта в Софии, X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, под печат в Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 14, 2015, 2015г.
19. Todorova D., “Condition And Trends On The Labour Market In The Transport Sector Of The Republic Of Bulgaria”, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 663-670, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4 , 2015г.
20. Todorova D., Kirova A., “Intelligent Transport Systems – Requirement And Opportunities”, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 671-676, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4, 2015г.
21. Todorova D., Kolev P., „Интеллектуальные транспортные системы. Моделирование динамических транспортных потоков при критическом переходе: ускорение – замедление”, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4, 2015г.
22. Todorova D., Модернизация транспортной инфраструктуры – фактор развития туризма, X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, под печат в Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 11, 2015г., 2015г.
23. Todorova D., Opportunities for Economic Development of Bulgaria through Public Private Partnership , International Scientific Conference Managament 2014, 2014г.
24. Тодорова Д., „Значение и полза на мониторинга и контрола при реализация на инвестиционни проекти в железопътната инфраструктура”, , Научна конференция УНСС, 2014, стр. 188-195, 2014г.
25. Todorova D., Investment Climate In Bulgaria And Business Opportunities, 10 Международна научна конференция, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-10-9, стр. 283-292, 2014г.
26. Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура” , Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, стр. 6, 2014, 2014г.
27. Todorova D. Impact Of Fuel Abuses On The Economic Situation Of Transport Companies, International Scientific Professional Conference, Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-6375-031-9, стр. 6, 2014г.
28. Todorova D., European Funding For Projects – Main Source For Sustainable Development Of Transport Sector, 19. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр707-714, 2014, ISBN 978-80-554-0875-0, 2014г.
29. Тодорова Д., Стимулирование инвестиционного процесса для развитие железнодорожного транспорта в Р Болгарии, Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, стр. 5, 2014г.
30. Kolev P., Todorova D., Gergova N., E-Learning and the Liaison with the Business – Important Goals of the Education at Todor Kableshkov University of Transport, International Scientific Conference Managament 2014, 2014г.
31. Тодорова Д., Железнодорожный транспорт в РБолгарии – состояние и проблемы, Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, стр. 5, 2014г.
32. Todorova D., Освоение средств по Оперативной программе Транспорт - фактор для развития транспортного сектора в Болгарии, 18. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2013 ISBN 978-80-554-0701-2, стр. 629-638, 2013г.
33. Todorova D., Vasilev D.,Повышение качества образования и обучения через улучшения системы управления в Университете Транспорта "Тодора Каблешково”, 18. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2013 ISBN 978-80-554-0701-2, стр. 639-646, 2013г.
34. Kolev P., Todorova D., Gergova N., ELECTRONIC FORMS OF TRAINING – OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR TODOR KABLESHKOV UNIVERSITY OF TRANSPORT, Международна научна конференция "Мениджмънт 2012, гр. Белград, ISBN 978-86-84909-73-4, стр. 343-369., 2012г.
35. Todorova D, PREINVESTMENT STUDIES IMPACT ON THE EFFECTIVENESS OF INFRASTRUCTURE PROJECTS, Международна научна конференция "Мениджмънт 2012", гр. Белград, ISBN 978-86-84909-73-4, стр. 682-685, 2012г.
36. Todorova D., Opportunities for economic development of Bulgaria through public-private partnership, Университет Унион, Белград, ISBN 978-86-84909-73-4, 2012г.
37. Todorova D., Возможности повышения конкурентоспособности транспортных предприятий в условиях экономического кризиса, 17. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2013 ISBN 978-80-554-0701-2, 2012г.
38. Kolev P., Todorova D., Gergova N.,“Development of electronic forms for distance learning and virtual library at Todor Kableshkov University of Transport”, Университет Унион, Белград, ISBN 978-86-84909-73-4, 2012г.
39. Василев Д., Тодорова Д., "Анализ, оценка и управление на риска при кризисни ситуации в транспорта", УНСС, Управление на кризи, Международно коопериране, хуманитерна помощ и реакции при кризи, Научна конференция, ISBN 978-954-644-335-9, стр. 226-237, 2011г.
40. Todorova D. The Role of the Metropolitan for Sustainable Public Transport, 5th International Scientific Symposium of Transport Faculties - "Collaboration Creates Opportunities", Zilina, Slovakia, 2011г.
41. Тодорова Д., "Транспортът в глобалната икономика"УНСС, "Предпоставки за устойчиво развитие на железопътния транспорт", Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика", УНСС, ISBN 978-954-644-264-2, стр. 99-106, 2011г.
42. Todorova D., „The Role of the Metropolitan for Sustainable Public Transport”, 5th International Scientific Symposium of Transport Faculties - "Collaboration Creates Opportunities", 14. – 15. 4. 2011, Zilina, Slovakia, ISBN: 978-80-554-0350-2, стр. 17-26, 2011г.
43. Todorova D., Состояние и перспективы развития рынка транспорта в условиях выхода из экономического кризиса, 16. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2011 ISBN 978-80-554-0368-7, стр. 711-718, 2011г.
44. Todorova D, „Повышение качества пассажирских перевозок как фактора развития железнодорожного транспорта", ІV Международная научно-практическая конференция „Безпека життедияльности людини як умова сталовго розвитку сучасного суспильства” Киев, Украйна 2011, 2011г.
45. Todorova D. Состояние и развития городского транспорта в Софии, 15. medzinаrodnа vedeckа konferencia Crises situations solution in specific environment, Zilina, ISBN 987-80-554-0204-8, стр. 711-718, 2010г.
46. Todorova D. Peculiarities with determination and management of transport company costs, International scientific conference Management, Krusevac, Serbia, , 2010г.
47. Тодорова Д. Стимулиране на инвестициите в транспортния сектор в условия на икономическа криза, международна научна конференция на тема "Глобалната финансово-икономическа криза и финансовият контрол", УНСС, ISBN 978-954-644-170-6, 2010г.
48. Todorova D. Меры по повышению эффективности, качества и привлекательности городского транспорта в Софии, 15. medzinаrodnа vedeckа konferencia Crises situations solution in specific environment", Zilina, ISBN 987-80-554-0204-8, стр. 719-725, 2010г.
49. Todorova D. Competitiveness of Bulgaria"s Economy Under the Conditions of the European Economic Integration, Международна научна конференция "Ekonomic and Social Develeopment of Slovakia", Bratislava, Slovakia, 2010г.
50. Todorova D. Organization of Rail Transport of Hazardous Goods , Zilinа, Dopravnа logistika a krаzovа situ?cie, ISBN 978-80-554-0114-0, стр. 280-284, 2009г.
51. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ОБЛАСТИ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА , 13. International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, ISBN 978-80-8070-847-4 28 – 29 май 2008 г. Жилина, Словакия, s. 793-800, 2008г.
52. Тодорова Д. Теоретични и методологични аспекти на анализа на разходите и ползите при разработване на инвестиционен проект, Научна конференция "Младежта на България, Европейската ни идентичност и иновативни постижения", София, ISSN 1313-5589, стр. 151-154, 2008г.
53. МЕТОДИКА И МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, 13. International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, ISBN 978-80-8070-847-4 28 - 29 май 2008 г. Жилина, Словакия, s. 801-810, 2008г.
54. Todorova D. Экономические особенности в анализах по расходам и пользам инвестиционных проектов развития железнодорожного транспорта, The Sixth Triennial International Conference HEAVY MACHINERY HM, Кралево, Сърбия, ISBN 987-86-82631-45-3 стр. 41-44, 2008г.
55. Todorova D., Jelezov Em.,Vasilev D. Social and economic assessment of the town of Pernik according to the criteria of public transport service state and development, Dopravna logistika a krizova situacie LOGVD, Zilina Slovakia, ISBN 978-80-8070-736-7, стр. 239-248, 2007г.
56. Todorova D. Дунай-мост 2 - фактор развития европейского транспортного коридора № 4, 12. medzin?rodn? vedeck? konferencia Crises situations solution in specific environment", Jilina, ISBN 987-80-8070-702-6, стр.709-713, 2007г.
57. Todorova D. Снова реформа на болгарских железных дорогах - необходимость в финансовой стабилизации, 12. medzin?rodn? vedeck? konferencia Crises situations solution in specific environment", Jilina, ISBN 987-80-8070-702-6, стр.715-719, 2007г.
58. Социальные и демографические проблемы услуг на транспорте, предлагаемых массовым общественным городским транспортом, 12. International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, ISBN 978-80-8070-702-6, 20 - 21 юни 2007 г. Жилина, Словакия, s. 735-744, 2007г.
59. Social and economic assessment of the town of Pernik according to the criteria of public transport service state and development, LOGVD-2007 Dopravná logistika a krízové situácie, ISBN 978-80-8070-736-7 20.09 2007 Жилина, Словакия, s. 239-248, 2007г.
60. Todorova D., Jelezov Em..,Vasilev D. Mетодика и модель оценки социально-экономических эффектов инвестиционных проектов городского общественного транспорта, 13. International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, Zilina, Slovakia, ISBN 978-80-8070-847-4, стр. 801-810, 2007г.
61. Todorova D., Jelezov Em..,Vasilev D. Cоциальные аспекты массовых городских пассажирских перевозок, 13. International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, Zilina, Slovakia, ISBN 978-80-8070-847-4, стр. 783-792, 2007г.
62. Todorova D., Jelezov Em..,Vasilev D. Социально-экономические аспекты общей политики европейского союза в области городского транспорта, 13. International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, Zilina, Slovakia, ISBN 978-80-8070-847-4, стр. 793-800, 2007г.
63. Тодорова Д. Характерни особености на инвестиционната политика на предприятие от железопътния транспорт, Шестнадесета международна научна конференция "Транспорт 2006", София; печатно издание, ISBN -10:954-12-03130-X, ISBN-13: 987-954-12-0130-5, стр. ІІІ-19-22, 2006г.
64. Todorova D. Bulgarian Railways" Investment Policy, 2. International Conference Bezpieczenstwo w administracji I biznesie"Security administration and business in the changing europe, Jurata Poland, ISBN 978-83-918369-2-7, стр. 371-376, 2006г.
65. Todorova D. Современное состояние инвестиционной политики на железнодорожном транспорте Болгарии, 3-й международной научно-технической конференции Белоруского национального технического университета, Минск, печатно издание; ISBN 985-479-424-5 (Ч.2) ISBN 985-479-425-3, стр. 178-181, ISBN 80-8070-566-6, 2006г.
66. Todorova D. Основные направления и приоритеты инвестиционной политики железнодорожного транспорта Республики Болгарии, 4-й международной научно-технической конференции Белоруского национального технического университета, Минск, печатно издание, ISBN 985-479-575-6 (Ч.1) ISBN 985-479-577-2 стр. 344-350, 2006г.
67. Importance of Urban Transport in Bulgaria and Tendencies of it"s Development, Четвъртата Международна научно-техническа конференция “Challenges in Transport and Communications“,14.09.06 до 15.09.2006 г., ISBN 80-7194-880-2, Пардубице, Чехия, s. 233-238,, 2006г.
68. Тодорова Д. Востановление железнодорожной инфраструктуры в кризисных ситуациях при участия государства, . International Scientific Conference Zilina, печатно издание, стр. 645-651, 2006г.
69. Todorova D., Vasilev D. Importance of urban Transport in Bulgaria and tendencies of its development, Pardubice, печатно издание, 2006г.
70. Todorova D. Bulgarian Railways" Investment Policy - its state and European Perspectives , International Conference "DPPGIS 2005 - Transport Infrastructure, Information and Communication Technologies", гр. Пардубице, Чехия;печатно издание; ISBN 80-903478-2-7 - анотация, 2005г.
71. Тодорова Д. Инвестиционна политика на железопътния транспорт - състояние и европейски перспективи, Международна конференция "Европейски перспективи на националното стопанство", Варна, печатно издание, ISBN 954-21-0227-5, стр.414-423, 2005г.
72. Тодорова Д. Значение инвестиций как выхода из кризисного состояния подвижного состава на железнодорожном транспорте, 10 International Scientific Conference, Zilina, печатно издание; ISBN 80-8070-426-0, стр. 701-705, 2005г.
73. Тодорова Д. Състояние на железопътната инфраструктура в процеса на изграждане на единна европейска транспортна система, Петнадесета научна конференция с международно участие "Транспорт 2005", София; ISBN 954-12-0115-6, стр.ІІІ - 48-52, 2005г.
74. Тодорова Д. Развития транспорта в условиях глобализации экономики, Международная научно - практическая конференция " Страны мирового сообщества в условиях глобализации экономики", печатно издание, ISBN 5-98228-010-0, стр. 93-95, 2004г.
75. Тодорова Д. Элементы кризиса в период структурной реформы железнодорожного транспорта в Болгарии, Ninth International Scientific Conference " Crises situations solution in specific environment", печатно издание, ISBN 80-8070-273-X, стр. 641-645, 2004г.
76. Тодорова Д. Кризисные моменты в развитии железнодорожного транспорта при переходе к риночной икономике , 8 medzinarodnej vedeckej konferencie, Zilina, печатно издание, стр. 513-519 ISBN 80-8070-089-3, 2003г.
77. Тодорова Д. Форми на финансиране на инвестициите в транспорта, Тринадесета научна конференция с международно участие "Транспорт 2003", София; печатно издание; стр. 553-556, 2003г.
78. Todorova D. Integration of Bulgarian transport into European transport system: Prerequisite for enhancement of national railways competitiveness , medzinarodnej vedeckej konferencie Zilina, печатно издание, стр. 7-13, 2003г.
79. Тодорова Д. Конкурентоспособност на железопътния транспорт в условията на Европейска интеграция, Национална конференция "Морското образование", печатно издание, ISSN 1310-9278, стр. 25-33, 2003г.
80. Тодорова Д. Инвестиционна политика в железопътния транспорт в условия на Европейска интеграция , Единадесета научна конференция с международно участие "Темпт 2001 - Транспортът на 21 век", София, печатно издание; ISBN 954 12 0072 9, стр.609-612, 2001г.

 Статии в научни списания

1. СТИМУЛИРАНЕ НА УМЕНИЯТА ОТ ГРУПА STEM (НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРСТВО И МАТЕМАТИКА) В ОБУЧАЕМИТЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТЯХНАТА ЗАЕТОСТ, сп. Механика транспорт комуникации, бр. 3/3/2023г. ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online], 2023г.
2. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“. , Сборник с доклади, 1 Международна научна конференция на тема: „Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от COVID-19“ в гр. Стара Загора – 15-17.03.2023г. , 2023г.
3. TRAINING OF LOGISTICS SPECIALISTS – A NECESSARY RESOURCE, IN ACCORDANCE WITH THE DYNAMICS OF THE LABOR MARKET, ISBN: 978-625-6957-91-6 , I st INTERNATIONAL LOGISTICS SYMPOSIUM, EDIRNE, 18.03.-22.03.2023г., 2023г.
4. KEY IMPACTS OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE WELL-BEING OF THE WORKING ENVIRONMENT, MEST `(Management, Education, Science & Society, Technology) Journal, 2023, VOL 2, № 1, 2023, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171, 2023г.
5. Количествени и качествени показатели и тенденции за развитие на образованието във висшите училища в Р България“. , Сборник с доклади. ISBN 978-954-712-892-7, НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ по ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ, ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ“, 27-29 април 2023 г., Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2023г.
6. STRIVING FOR HIGH-QUALITY PUBLICATIONS: MOTIVATIONAL PROFILES OF MANAGEMENT WITHIN A BULGARIAN UNIVERSITY CLUSTER, Lambovska, M., & Todorova, D. , TEM Journal, 12(2), 1100–1109. https://doi.org/10.18421/TEM122-56 - индексирана в двете библиографските системи „Scopus” и Web of Science , 2023г.
7. РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ПРАГА НА СТАРТИРАНЕТО НА ТРЕТИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД И ПРИЕМАНЕТО НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, Василена Йосифова, Даниела Тодорова, сп. Млад форум, бр. 1/2022г., ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online], 2022г.
8. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ТРАНСПОРТНИ СПЕЦИАЛНОСТИ,ИЗУЧАВАНИ В ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, Камен Христов, Даниела Тодорова, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2022, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2022г.
9. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ В КОМПАНИИ ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА, Камен Христов, Даниела Тодорова, сп. Млад форум, бр. 1/2022г., ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online], 2022г.
10. ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ И КРЪГОВА ИКОНОМИКА, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2022, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2022г.
11. Publish and Flourish’ instead of ‘Publish or Perish’: A Motivation Model for Top-quality , Lambovska, M., & Todorova, D. , Journal of Language and Education, 7(1), 141-155. https://doi.org/10.17323/jle.2021.11522, https://jle.hse.ru/article/view/11522/12743. индексирана в библиографската система „Scopus” , 2021г.
12. SETTING GOALS FOR IMPROVING THE PRODUCTIVITY OF INDUSTRIAL SYSTEMS, Robert Latin, Goran Babić, Vlada Živanović, Daniela Todorova, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 2, 2021, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2021г.
13. ПОВИШАВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРЕДЛАГАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” И ПОСТИГАНЕ НА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ, Механика Транспорт Комуникации, бр. 2, 2021, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2021г.
14. КРЪГОВА ИКОНОМИКА: НОВ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2021, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2021г.
15. МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ И СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2021, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2021г.
16. Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху развитието на икономиката на България - предизвикателства и перспективи, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2020, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2021г.
17. Cohesion policy as a factor the development of the economy of Bulgaria, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 1, 2020, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171 , 2020г.
18. Cohesion policy as a factor the development of the economy of Bulgaria, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 1, 2020, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171 , 2020г.
19. Econometric analysis of the influence of foreign direct investment in the north east region of bulgaria on economic development in the interval 2008-2017, Тодорова Д., Бакалова Р., ISSN 2535-0005(PRINT, ISSN 2535-0013 (ONLINE), YEAR V, ISSUE 2 (8), SOFIA, BULGARIA 2020, VOLUME II “BUSINESS. SOCIETY”, 2020г.
20. Качеството на научните изследвания и иновации – фактуро за насърчаване на финансирането за научноизследователска дейност, Механика, Транспорт, Комуникации, том 18, брой 3/3, 2020 г, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2020г.
21. Логически модели на транспортните потоци чрез нови технологии за управление на трафика, сп. Механика Транспорт Комуникации, уводна статия, бр. 3/3, 2020, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2020г.
22. Models and econometric analysis. Study of the impact of foreign direct investment in the region of south-east Bulgaria, Тодорова Д., Бакалова Р, ISSN 2535-0005(PRINT,ISSN 2535-0013 (ONLINE), YEAR V, ISSUE 2 (8), SOFIA, BULGARIA 2020, VOLUME II “BUSINESS. SOCIETY”, 2020г.
23. Анализ на таксите за ползване на пътната инфраструктура в Република България, сп. Механика Транспорт Комуникации, уводна статия, бр. 3/1, 2019, стр. 01-11, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2019г.
24. Устойчивата връзка "образование – наука - бизнес" - ключ за стратегическо развитие на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", сп. Механика Транспорт Комуникации, уводна статия, бр. 3/1, 2019, стр. 01-11, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2019г.
25. The Effects Of Franchising For Incresing Competitiveness And Development Of The Economy , Monograph, Nauka I praktika bezpieczenstwa, Krakow, 2019, ISBN 978-83-61645-34-4, 2019г.
26. Колев П., Тодорова Д., 15 ГОДИНИ СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ “ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ, ПУБЛИКУВАНИ В СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ“ – ОБЗОР. Част II, , сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.2/2019, ISSN 1312-3823, 2019г.
27. Todorova D., Gergova N., The Effects Of Franchising For Incresing Competitiveness And Development Of The Economy , Monograph, Nauka I praktika bezpieczenstwa, , Krakow, 2019, ISBN 978-83-61645-34-4, 2019г.
28. Todorova D., Perspectives for the development of Todor Kableshkov University of Transport, 10 European Scientific Conference on Conditions and Processes on Investment, Panning, Buld – UP and Development of Bulding Industry 2020+Vesegrad, May 2019, ISBN: 978-80-87159-53-8, 2019г.
29. Кръгова икономика, сп. Механика Транспорт Комуникации, уводна статия, бр. 3/1, 2019, стр. 01-11, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2019г.
30. ORGANIZATION OF THE COMPANY FOR ECOLOGICAL MANAGEMENT Nada Živanović, Аbdalhkiem F.А. Flifel, Zliten, Daniela Todorova, Dakheel Ihmedat , Механика транспорт комуникации, научно списание. София: ВТУ „Тодор Каблешков”, бр. 1, 2018, ISSN 1312-3823., 2018г.
31. Интелигентните транспортни системи като фактор за устойчиво развитие на транспорта, Даниела Тодорова, Снежана Карипова, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, стр. III 96-101, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2018г.
32. Интернационализация на висшето образование – развитие чрез университетско сътрудничество на обучението на бъдещи кадри за транспортната система, Даниела Тодорова, Петър Колев, Нина Гергова, сп. Механика Транспорт Комуникации, уводна статия, бр. 3/1, 2018, стр. 01-07, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2018г.
33. Иновации, иновационни дейности и иновационна политика в транспортната система, Даниела Тодорова, Мария Славова-Ночева, Боян Медникаров, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, стр. III 1-12, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2018г.
34. ФАКТОРИ НА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, ВКЛЮЧЕНИ В МОДЕРНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РАБОТАТА В ЕКИП, Александра Торнянски, Салих Стукович, Даниела Тодорова, Нада Живанович, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 2, 2018, стр. III 9-16, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2018г.
35. СЪПЪТСТВАЩИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Даниела Тодорова, Дияна Маринова, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 1, 2018, стр. III 1-6, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2018г.
36. Todorova D., PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN BULGARIA, The International Sustainable Tourism And Environment Protection Conference, 22-23 November 2018 - Edirne/TURKEY, Trakya University Publications:200 ISBN No: 978-975-374-229-0, стр. 257-262, 2018г.
37. Управление на инвестиционни проекти с европейско финансиране за изграждане и модернизиране на пътна инфраструктура, Даниела Тодорова, Иван Иванов, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online], 2018г.
38. „Годишната издръжка на студента трябва да се обвърже с минималната заплата”, анализ Дискусия „Висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Сборник в. Труд, изд. УНСС, 2018г., 2018г.
39. Трудов пазар в транспортния сектор на РБългария –характеристика, състояние и тенденции за развитие, 5. Даниела Тодорова, Димитър Тодоров, сп.Млад форум, бр.1/2018, ISSN 2367-6558[print], ISSN 2367-6612 [online], 2018г.
40. Оценка экономической эффективности применения интеллигентных транспортных систем, Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2018 УДК 338.24 (082), 2018г.
41. Theoretical Analysis And Positioning Benchmarking As A Product Quality Measuring Instrument, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 1, 2018, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171 , 2018г.
42. Тодорова, Даниела, Миряна Евтимова. Кръгова икономика и екологична сигурност., Механика. Транспорт. Комуникации: научно списание. София: ВТУ „Тодор Каблешков”, том 15, бр. 3, 2017, ISSN 1312-3823., 2017г.
43. Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes,, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X, индексиран EBSCO, Elibraly.ru, ULRICHSWEB, JurnalIndex, 2017г.
44. Публично-частно партньорство - алтернативна форма на финансиране на проекти с обществено значение, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2017, стр. III -20-28, ISSN 1312-3823, 2017г.
45. The Quality Of Education In Higher Education - A Significant Factor For National And Country Competitiveness, Todorova D., Gergova N. , Научно списание „Crisis management”, брой 2/2017г Slovakia, ISSN 1336-0019 Научно списание „Crisis management”, брой 2/2017г Slovakia, ISSN 1336-0019, 2017г.
46. Геополитически и геоикономически аспекти на новите транспортни коридори в Евразия и тяхното влияние за развитието на България, Боян Медникаров, Даниела Тодорова, Сияна Люцканова, Иво Йоцов, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2017, стр. 1-19, ISSN 1312-3823, 2017г.
47. Модел за мотивация на академичния състав чрез еквивалентно стимулиране за постигнато високо качество Христов Х., Гергова Н., Христова М., Тодорова Д., , Научно методическо списание "Стратегии на образователната и научната политика", изд. "Аз Буки", МОН, София, кн. 1, 2017, ISSN 1314 – 8575 (Online) ISSN 1310 – 0270 (Print), 2017г.
48. Todorova D., Gergova N., Влияние экономического кризиса на рынке образовательных услуг в Болгарии, Списание Секюритология 2/2016, Krakov, Полша, ISSN 1898-4509, 2016г.
49. Todorova D., Characteristics of The Crisis In The Transport Sector of Republic of Bulgaria, Списание Секюритология 2/2016, Krakov, Полша, ISSN 1898-4509, 2016г.
50. Todorova D., Gergova N., Perspectives For The Development of Higher Education Market In Bulgaria,, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 1, 2016, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171The MEST Journal is indexed in Google Scholar and registered in DOI system by CrossRef with DOI 10.12709/issn.2334-7058. All articles published in this issue, as well as in the previous issues of the FBIM Transactions, have their own DOIs. The MEST Journal is registered in doiSerbia of the National Library of Serbia, COBOB.SR, Matica Srpska Library, COBISS.SR, and EleCas base of KoBSON., 2016г.
51. Ролята на публично-частното партньорство за развитието на транспортната инфраструктура, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3.1/2016, ISSN 1312-3823, 2016г.
52. Тодорова Д., Влияние на икономическата криза върху състоянието на трудовия пазар в транспортния сектор на България”,, приета за печат в сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2015, стр. 7, ISSN 1312-3823 , 2015г.
53. Todorova D., Public-Private Partnership – Effective Model For The Development Of The Bulgarian Economy, Jurnal Public administration and regional development, Bratislava, Slovakia, ISSN: 1337-2955 стр. 29-34, 2015г.
54. Todorova D., Kolev P., Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, 11 Международна научна конференция, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-23-9, стр. 334-343, 2015г.
55. Тодорова Д., „Ефекти на оперативните програми върху развитието на транспортния сектор на България”, СТУДИЯ, , Списание „Бизнес посоки”, бр. 1, 2015, ISSN: 1312-6016, стр. 64-87, Списанието е реферирано и индексирано в световноизвестни бази данни с научна информация, ИНИОН РАН, GOOGLE SCHOIAR, EBSCO, ZBW – German National, Library of Economics Leibniz Information Centre for Economics., 2015г.
56. Todorova D., Franchising – A Flexible Method For Development Of The Transport Sector, , MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal,VOL 2, № 2, стр. 8, 2015, www.mest.meste.org, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia, ISSN 2334-7171, 2015, The MEST Journal is indexed in Google Scholar and registered in DOI system by CrossRef with DOI 10.12709/issn.2334-7058., 2015г.
57. Todorova D., Transport Sector In Bulgaria – Challenges The Crisis And Limitations, Научно списание „Crisis management”, брой 1/2015г Slovakia, стр. 64-69, ISSN 1336-0019, 2015г.
58. Todorova D., Opportunities for Economic Development of Bulgaria through Public Private Partnership , MEST `(Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, №1, 2015, Serbia, JEL Classification: E22, O1, R42, ISSN 2334-7171, стр. 48-53, DOI 10.12709/mest.03.03.01.06 The MEST Journal is indexed in Google Scholar and registered in DOI system by CrossRef with DOI 10.12709/issn.2334-7058. , 2015г.
59. Тодорова Д., „Роля на концесиите за развитието на транспортната инфраструктура”, (на български и на английски език), , Списание „Икономика 21, JEL: E22, O1, R4, приета за печат в бр. 1/2015г., стр. 20, Economics 21, (ISSN1314-3123), The journal is included in international databases: EBSCO Publishing., 2015г.
60. Данчева М., Тодорова Д., „Маркетингов анализ на конкурентоспособността на образователните услуги на висшето училище (ВУ) – методически аспекти”, , приета за печат в сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2015, стр. 8, ISSN 1312-3823, 2015г.
61. Тодорова Д., „Инвестиционни възможности за развитие на транспорта”, приета за печат в сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2015, стр. 7, ISSN 1312-3823 , 2015г.
62. Тодорова Д., Инвестициите, ключов фактор за устойчиво развитие и конкурентоспособност на транспортния сектор, , сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2014, стр. III -1-7, ISSN 1312-3823, 2014г.
63. Kolev P., Todorova D., Gergova N., E-Learning and the Liaison with the Business –Todor Kableshkov University of Transport Goals, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 2, 2014, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171, стр. 95-101, The MEST Journal is indexed in Google Scholar and registered in DOI system by CrossRef with DOI 10.12709/issn.2334-7058. All articles published in this issue, as well as in the previous issues of the FBIM Transactions, have their own DOIs., 2014г.
64. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ТРАНСПОРТА "ТОДОРА КАБЛЕШКОВА”, , 18. International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, ISBN 978-80-554-0701-2, 5 and 6 of Jun 2013, Zilina, s. 639-646, 2013г.
65. Тодорова Д., Развитие на транспортния сектор на България чрез Оперативни програми "Транспорт" и "Транспортна инфраструктура", сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, стр. PP 26-35, ISSN 1312-3823, 2013г.
66. Тодорова Д., Състояние на пътната и железопътна транспортна инфраструктура и влиянието и върху икономическото развитие на България, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, стр. III -7-13, ISSN 1312-3823, 2013г.
67. Mariana Petrovic, Daniela Todorovaq 21st International Scientific Conference Transport 2013 , Сп. PROMET, Scientific Jornal on Traffic and Transpotation Research, ISSN 0353-5320 UDK 656, Vol.25, Импакт фактор 0,292, 2013г.
68. Колев П., Тодорова Д., Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм, , Научно методическо списание "Професионално образование", изд. "Аз Буки", МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555Х, стр. 404-412, 2012г.
69. Тодорова Д., Уводна статия "ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕД УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА НАЗЕМНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ", сп. Механика Транспорт Комуникации, ISSN 1312-3823, стр. BG 0.1-0.11, 2012г.
70. Колев П., Тодорова Д., ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” - МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, Научно методическо списание "Професионално образование", изд. "Аз Буки", София, ISSN 1314-555Х, стр. 404-412, 2012г.
71. Тодорова Д., Устойчива мобилност - предизвикателство пред транспортната система на България, сп. Механика Транспорт Комуникации, ISSN 1312-3823, бр. 3/1, 2012г.стр. BG -3.8-3.13, 2012г.
72. Даниела Тодорова, "Бъдеще, базирано върху знанието", Сп. Професионално образование, МОН, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555X, стр. 411-412, 2012г.
73. Даниела Тодорова, "Конкурентоспособност и устойчиво развитие на наземния транспорт", Сп. "Икономически изследвания", бр. 3, стр. 68-77, Jel: R41, Импакт ранг 0.100 , 2012г.
74. Тодорова Д., Оценка на индикаторите за устойчиво развитие на наземния транспорт влияещи върху сигурността и безопасността на превозите, сп. Механика Транспорт Комуникации, ISSN 1312-3823, стр. ІІІ-1-ІІІ-6, 2011г.
75. Todorova D. The Impact of Global Financial and Economic Crisis on the Economy of Bulgaria, сп. "Crisis management", брой 2, Slovakia, ISSN 1336-0019, стр. 75-77, 2010г.
76. Todorova D., Zivanovic N., Zivanovic V. Reengineering of business processes - strategy of turning points in crisis management, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.2 София, ISSN 1312-3823, 2010г.
77. Todorova D. Эффекты экономического кризиса на развитие транспортного сектора и туризма в Болгарии, сп. "Securitologia" бр. 2, ISSN 1898-4509, 2010г.
78. Тодорова Д. Отражение на финансовата криза върху железопътните услуги, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3, София, ISSN 1312-3823, стр. ІІІ-73-78, 2009г.
79. Тодорова Д., Железов Е., Василев Д. Характерни особености на общата политика на ЕС в областта на градския транспорт , сп. "Механика, транспорт, комуникации" бр. 3, ISSN 1312-3823. стр. ІІІ-1-6,, 2008г.
80. Тодорова Д., Железов Е., Василев Д. Икономическа характеристика на ефектите от инфраструктурни проекти за градски транспорт , сп. "Механика, транспорт, комуникации" бр. 3, ISSN 1312-3823. стр. ІІІ-7-10, 2008г.
81. Тодорова Д. Особености на икономическия анализ при оценка на инфраструктурни проекти по разходи и ползи, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.3, София, ISSN 1312-3823, стр. ІІІ - 27-30, 2008г.
82. Характерни особености на общата политика на ЕС в областта на градския транспорт (Peculiarities of the General EU Policy to Pubic Urban Transport), сп. „Механика, транспорт, комуникации”, ISSN 1312-3823. бр. 3/2008, стр. ІІІ-1-6, Рег. No: 0246, 2008г.
83. Тодорова Д. Характеристика и анализ на механизмите и източниците на финансиране на инвестиционни проекти на НК "Железопътна инфраструктура", сп. Механика, Транспорт Комуникации, бр.3, София; Научно списание, част І, ISSN 1312-3823, стр. ІІІ - 23-26, 2007г.
84. Todorova D., Avramov P.,Vasilev D. Infrastructure of City Public Transport - Social and Psychologcial Aspect, ASO 2005, Sofia, Viena, Pardubice, печатно издание, ISBN 80-903478-2-7, 2006г.
85. Тодорова Д. Новите икономически условия на работа на железопътния транспорт и влиянието им върху инвестиционната му политика, сп. "Железопътен транспорт" бр. 3, печатно издание; ISSN 1310-683X, 2003г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. 2015г. - Грамота за цялостен принос – от Студентски съвет към ВТУ „Тодор Каблешков” – (Плакет и грамота)2. 2017г. - Награда за принос за развитието на транспортното образование3. 2017г. Почетен професор на Ningbo University of Technology“, Китай

 Студии

1. Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание "Икономическа мисъл", изд. "Институт за икономически изследвания на БАН", София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140. Списанието е индексирано и реферирано от Jurnal of Economic Literature/EconLit, издания на американската икономическа асоциация AEA и RePE , 2016г.
2. Тодорова Д., „Ефекти на оперативните програми върху развитието на транспортния сектор на България”, Списание „Бизнес посоки”, бр. 1, 2015, ISSN: 1312-6016, стр. 64-87, Списанието е реферирано и индексирано в световноизвестни бази данни с научна информация, ИНИОН РАН, GOOGLE SCHOIAR, EBSCO, ZBW – German National, Library of Economics Leibniz Information Centre for Economics., 2015г.
3. Тодорова Д., Индикатори за измерване на устойчивото развитие на наземния транспорт, Списание „Бизнес посоки”, бр. 1, 2011, ISSN: 1312-6016, стр. 99-123, 2011г.

 Монографии

1. Умные города: перспективы развития в Болгарии, Индии, России, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, ISBN – 978-86-904190-0-5, BEOGRAD, 2022г.
2. Анализ и оценка на съсредоточието на висшите училища на регионално ниво и възможностите за тяхната оптимизация, Издателство УНСС, 2022г., 2022г.
3. Daniela Todorova, Nina Gergova, Marya Hristova, Vojtech Kollar, Stanislav Filip, Lubica , MODEL – INTELLIGENT PORTFOLIO FOR QUALITY MEASUREMENT AND MANAGEMENT OF EDUCATION AT BULGARIAN AND SLOVAKIA HIGHER SCHOOLS, ISBN 978-954-12-0260-9, Sofia, Bulgaria, Bratislava, Slovakia, 2019г.
4. Кирсанов С., Сафонов Е., Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Ванг Бо, Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере городского пассажирского транспорта в России и Болгарии, Москва, Россия, 2018, ISBN 978-5-6040214-1-5, 2018г.
5. Тодорова Д., „Публично-частно партньорство – инструмент за развитие на българската икономика и подобряване на транспортната инфраструктура”, ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN 978-954-12-0235-7, 2015г., стр. 128, 2015г.
6. Todorova D., kолектив Social Aspects of City Public Transport Infrastructure, MONOGRAPH ELEBORATED WITH SUPORT OF THE APVV PROJECT № SK-BUL-01506 AND THE CEID PROJECT №26220120028 Zilina - Sofia, ISBN 978-80-554-0121-8, стр. 150, 2009г.
7. Vasilev D., Avramov P., Todorova D., Infrastructure of City Public Transport, Social and Psyhological Aspects, ASO 2005, 60pp, ISBN 80-903478-1-9, 2005г.

 Специализации

1. България, Фирма ACS Global Services , Проведено обучение на Семинар с практическа насоченост: „ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГЛОБАЛНАТА ЛОГИСТИКА”,- (Сертификат 2015г.), 2015г.
2. България, ВТУ "Тодор Каблешков", Курс на обучение за разработване на електронни курсове в платформата Moodle на ВТУ „Тодор Каблешков” по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на Виртуална библиотека във ВТУ „Т. Каблешков” гр. София. – (Удостоверение и Сертификат за Обучител за разработване на електронни курсове в платформата Moodle – 04.11.2014г.), 2014г.
3. България, Фонд „Русский мир”, Майсторски клас „Новейшие тенденции и практики преподавания русского языка как иностранного” по проект „Открытая линия”, – (Свидетелство № 0116/03.09.2013г.), 2013г.
4. България, София, Националната агенция за оценяване и акредитация , Курс за оценяване на дистанционна форма на обучение към Националната агенция за оценяване и акредитация - (Удостоверение – 2013г.), 2013г.
5. България, София, Бизнес обучение и квалификация, „ЗФУКПС и неговото практическо приложение в организациите от публичния сектор” Курс бизнес обучение и квалификация –( Удостоверение №2714/30.11.2011г.), 2011г.
6. България, ВТУ "Тодор Каблешков", АДА - СОФТ, Итегрирана компютърна система за фирмено управление EasyCheck, 2011г.
7. България, Бизнес едюкейшън - София, Системи за финансово управление и контрол, 2011г.
8. България, Комерс Финанс, Фирмено управление - интегрирана компютърна система "Бизнес навигатор", 2005г.
9. Русия, Институт по икономика и финанси, Московски държавен университет по транспорт, Икономика на транспорта, 2004г.
10. Русия, Институт по икономика и финанси, Московски държавен университет по транспорт, Финанси и кредит, 2004г.

 Владеене на чужди езици

1. английски език
2. руски език