проф. дтн инж.-мат. Петър Колев Колев


 Области на научно-изследователски интереси

1. Теоретична механика
2. Приложна механика
3. Моделиране на сложни механични системи и процеси
4. Механика на нехолономни системи
5. Интелигентни транспортни системи
6. Автор е на цялостна теория за динамично моделиране на роботи и валови структури с отворени континуалнодискретни еластични системи
7. Автор е на нова форма на Общото уравнение на динамиката за идеални холономни системи, подчинени на идеални, склерономни и двустранни връзки в зависими обобщени координати, наречена „Модифицирани уравнения на Лагранж от II-ри род“.

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Словакия, Жилина, Жилински университет, Приложна мехоника, 2016г.
2. Словакия, Жилина, Жилински университет, Приложна механика, 2015г.
3. Латвия, Рита, Университет по комуникации и транспорт, Приложна механика, 2015г.
4. Румъния, Букурещ; Технически Университет, Приложна механика, 2012г.
5. Турция, Университет Сюлейман Демирел , Приложна механика, 2010г.
6. Чехия, Пардубице ; Университет-Пардубице, Приложна механика, 2005г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, със седалище гр. Краков, Полша - Секретар за България, www.eas.info.pl
2. Главен редактор на Годишника на ВТУ "Тодор Каблешков",
3. Главен редактор на Научно списание "Механика, транспорт, комуникации" и на младежкото издание „Млад форум”,
4. Зам. председател на програмен комитет на Научно-техническа конференция с международно участие „Приоритетите в транспорта – през моя поглед“, Пловдив, 2014
5. Зам. председател на СЕКТОРЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ – ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА, ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА СЕКТОР „ТРАНСПОРТ” към Българска стопанска камара
6. Зам. председател на Специализиран научен съвет (2004-2006г.) към Висшата атестационна комисия (ВАК), член на Научната комисия по машинни науки на ВАК (2006-2011г.)
7. Научен комитет на 15. medzin?rodn? vedeck? konferencia Crises situations solution in specific environment", Zilina, 2010
8. Научен комитет на International Scientific Conference Management 2010, Faculty of Industrial Management, Kru?evac, Serbia, 2010
9. Научен комитет на International scientific conference "Small and Medium Enterprises - Possibilities and Perspectives 2011", Novi Pazar, Serbia, 2011
10. Национален комитет по Теоретична и приложна механика.
11. Председател е на „Асоциация на руски и български висши училища и представители на бизнеса”
12. Председател на организационните комитети на международни конференции „ТРАНСПОРТ-2005, 2006, 2007, 2008“, председател на програмните комитети на международни конференции „ТРАНСПОРТ-2009, 2011, 2013,2015“, както и на факултетните конференции през 2012, 2014, 2016г.
13. Програмен комитет на Международна научна конференция "Ekonomicky a socialny rozvoj slovenska", Bratislava, Slovakia, 2009
14. Програмен комитет на Международна научна конференция "Ekonomic and Social Develeopment of Slovakia", Bratislava, Slovakia, 2010
15. Член е на Симпозиума на транспортните факултети и университети в Европа
16. Член на ЕNOVER /Еuropean Academy of Architecture/, European Network For Video Education, Research, Management and Industry Cooperation
17. Член на Научен съвет на конференция International Scientific Professional Conference “Fight Against Fraud & Corruption 2014”, Belgrad
18. Член на редакционна колегия на Международно научно списание: „Management Education Science Technology Economics”, Р Сърбия, (The MEST Journal is registered in DOI system by CrossRef with DOI 10.12709/issn.2334-7058. All articles published in this issue, as well as in the previous issues of the MEST Journal, have their own DOIs).
19. Член на ръководството на Националния комитет по Теоретична и приложна механика към БАН
20. Член на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 Цитирания

1. Труд: Kolev, P., Todorova, D. & Gergova, N. (2012), “Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov University of Transport”, in: Proceedings of ISC “Management 2012”, Belgrade, 2012, University of Belgrade, pp. 343-369.
Цитиран от: Ламбовска, М. Контрол на преподавателски екипи във висше училище. , сп. Стратегии на образователната и научната политика”, том 26, бр. 1, “Аз Буки” - МОН, С., 2018, с. 54-74, https://azbuki.bg/editions/azbuki/archive/archive2011/doc_download/4369-strategies-1-18-mayalambovska ; https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4eF4Xa8n2B9v42d6Ta&page=1&doc=1 - СТУДИЯ В СПИСАНИЕ, ИНДЕКСИРАНО В WEB OF SCIENCE
2. Труд: Колев, П., Тодорова, Д., & Гергова, Н. (2014). Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом, Москва, с. 305-308.
Цитиран от: Ламбовска, Мая, “Модел за резултатите на преподавателските екипи на ВТУ “Тодор Каблешков””, сп. "Икономика и управление", брой 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2017, с. 146-160, https://ideas.repec.org/a/neo/journl/v13y2017i1p146-160.html, сп. "Икономика и управление", брой 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2017, с. 146-160, https://ideas.repec.org/a/neo/journl/v13y2017i1p146-160.html
3. Труд: Kolev P., Todorova D., Gergova N., Electronic Forms Of Training – Opportunities And Prospects For Todor Kableshkov University Of Transport, Международна научна конференция "Мениджмънт 2012”, Белград, стр. 343-369, 2012, ISBN 978-86-84909-73-4
Цитиран от: Нина Гергова, „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в РБългария”, , Дисертация 2017г.
4. Труд: Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура, Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, стр. 6, 2014
Цитиран от: Нина Гергова, „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в РБългария”, , Дисертация 2017г.
5. Труд: Колев П., Тодорова Д., Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм, Научно методическо списание "Професионално образование", изд. "Аз Буки", МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555Х, стр. 404-412,.
Цитиран от: Нина Гергова, „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в РБългария”, , Дисертация 2017г.
6. Труд: Колев П., Тодорова Д., Гергова Н. “Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. Доклад на Международна конференция “Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, 2014, с. 305-308.,
Цитиран от: Ламбовска, М., Показатели за представянето на преподавателските екипи на ВТУ “Тодор Каблешков”,, том 15, бр. 3, 2017, с. IV-17 – IV-22, DOI 10.2139/ssrn.3123300, https://mtc-aj.com/library/1472.pdf
7. Труд: Колев, П., Тодорова, Д., & Гергова, Н. (2014). Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. Доклад на Международна конференция “Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом” (сс. 305-308). Москва.
Цитиран от: Ламбовска, М. Модел за представянето на преподавателските екипи на ВТУ “Тодор Каблешков”., сп. “Икономика 21”, бр. 2, С. А. “Д. А. Ценов”, Свищов, 2017, с. 33-54 /бълг./, с. 32-52 /англ./, https://ideas.repec.org/a/dat/econ21/y2017i2p32-52.html .
8. Труд: Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг, X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015,.
Цитиран от: Нина Гергова, „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в РБългария”, , Дисертация 2017г.
9. Труд: Todorova D., Kolev P., Gergova N. Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища имени Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг. // X Международная научная конференция „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” - - Москва, 2015
Цитиран от: Ламбовска, М., “Контрол на екипи”, Монография, Издателство на ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2016.
10. Труд: Колев П., Тодорова Д., Гергова Н. Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. //Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом” - Москва, 2014.
Цитиран от: Ламбовска, М., “Контрол на екипи”, Монография, Издателство на ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2016.
11. Труд: Kolev, P., Todorova, D., Gergova, N. Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport. // International scientific conference “Management 2012”, Belgrade, Serbia, p. 343-369.,
Цитиран от: Ламбовска, М. Концепция за контрол на екипи в организацията. , сп. “Икономика 21”, бр. 1, С. А. “Д. А. Ценов”, Свищов, 2014, с. 3-32 /бълг./, с. 3-31 /англ./, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=305642
12. Труд: Колев, П, П. Греков, В. Недев. Моделиране и изследване на движението на елементите от ходовата част на подвижен железопътен състав в холономна постановка.
Цитиран от: Bachvarov, St., V. Zlatanov, S. Atanasova. On the Dynamics of an Elastic Mathematical Pendulum with a Movable Suspension Point., Mechanics Transport Communcation - Acad.Journal, Vol. 1, Issue 1, 2013
13. Труд: Kolev P., Todorova D., Gergova N., “Electronic forms of training – opportunities and prospects for Todor Kableshkov Univesity of transport”, ISC “Management 2012”, Belgrade, p. 343-369,
Цитиран от: Ламбовска, М., Приложение на модел за контрол на екипи във ВТУ “Тодор Каблешков”. , сп. “Механика, транспорт, комуникации”, бр. 2, ВТУ “Тодор Каблешков”, С., 2013, с. 1-11, https://mtc-aj.com/library/922.pdf .

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2014
Тема: Издаване на рецензирано научно списание „Механика, транспорт, комуникации” по Конкурс Българска научна периодика – 2014г.
Тип: национален
Поръчител: Фонд Научни изследвания
Ръководител: проф. дтн инж. мат. Петър Колев
2. Година: 2013
Тема: „Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Тип: Европейски
Поръчител: Европейски социален фонд, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, 2013-2014г.
Ръководител: доц. д-р Детелин Василев
3. Година: 2012
Тема: Намаляване на вредните емисии и подобряване на енергийната ефективност на сграда и съоръжения на корпус Общежитие на ВТУ „Тодор Каблешков”
Тип: проект
Поръчител: Национален доверителен Екофонд, 2012-2013г.
Ръководител: проф. дтн инж.-мат. Петър Колев
4. Година: 2012
Тема: „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Тип: национален
Поръчител: Българска Стопанска камара, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, 2012-2014г.
Ръководител: БСК
5. Година: 2012
Тема: BG051PO001-4.3.04-0024 Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Т.Каблешков" гр.София,
Тип: Европейски
Поръчител: Финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, 2012 -2014г.
Ръководител: проф. дтн инж.-мат. Петър Колев
6. Година: 2005
Тема: Изследване и оптимизиране на машина за челно маркиране на горещ метал при стан 950/500 - ТМК "Кремиковци".
Тип: проект
Поръчител: НПЛ КЕТИ към ВМЕИ "Ленин", 1988 г.
Ръководител: гл. ас. П. Колев
7. Година: 1989
Тема: I. 09. 89. Внедряване на система за дистанционно управление на мостови кран.
Тип: проект
Поръчител: НИС при ВНВСУ "ген. Бл. Иванов" .
Ръководител: гл. ас. д-р Г. Иванов
8. Година: 1987
Тема: 3014/17. 03. 87. Механо-математическо моделиране и изследване на динамиката, якостта и управлението на сложни механични системи с приложение в ма-шиностроенето и транспорта.
Тип: н. изсл. проект
Поръчител: НИС при ВМЕИ "Ленин" по тема №14 на Комитета за на
Ръководител: проф. Бъчваров С.
9. Година: 1985
Тема: I. 01. 85. Автоматизация на процесите на зареждане и изпразване на циментови силози.
Тип: проект
Поръчител: НИС при ВНВСУ "ген. Бл. Иванов" .
Ръководител: гл. ас. д-р Г. Иванов
10. Година: 1984
Тема: I. 13. 84. Моделиране на отоплителна инсталация с електрически модел.
Тип: проект
Поръчител: НИС при ВНВСУ "ген. Бл. Иванов" .
Ръководител: доц. Савов Ц.
11. Година: 1983
Тема: I. 06. 83. Автоматизация на производствените процеси в строителството с помощта на активно управляеми промишлени роботи.
Тип: проект
Поръчител: НИС при ВНВСУ "ген. Бл. Иванов" подизпълнител на тема при НИС на ВМЕИ "Ленин"
Ръководител: проф. Бъчваров С.

 Учебници и помагала

1. Колев П. К. Методи за динамичен анализ (учебник записки в Moodle), ВТУ "Т. Каблешков", 2015г.
2. Колев П. Динамичен анализ и моделиране на сложни механични системи. , Учебник записки в електронен формат. ВТУ „Т. Каблешков! , 2015г.
3. Колев П. К., Д.Ц. Патьов, А.В. Димитров. ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА (учебник) , ВТУ "Т. Каблешков", 2009г.
4. Колев П. К., Д.Ц. Патьов, А.В. Димитров. ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА (учебник) , ВТУ "Т. Каблешков", 2006г.
5. Колев П. К., Д.Ц. Патьов, А.В. Димитров. ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА (учебник) , ВТУ "Т. Каблешков", 2004г.
6. Сборник от курсови задачи по теоретична механика, ВНВСУ "Ген. Бл. Иванов", 1981г.
7. Колев П. К. , Василев Д. Л. - Сборник от курсови задачи по теоретична механика., Издание на ВНВСУ "ген. Бл. Иванов", , 1981г.

 Доклади на научни форуми

1. Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг , X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015, 2015г.
2. Todorova D., Kolev P., Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, 11 Международна научна конференция, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-23-9, стр. 334-343, 2015г.
3. Тодорова Д., Колев П., „Новаторство в технологиите на транспортните потоци”,, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3, 2015г.
4. Nikolov, Sv., V. Nedev, P. Kolev. An investigation of complex rigid body motion., Сб. доклади от МНФ „Техника и строителни технологии в транспорта - 2014”, София, 18-19 септ. 2014., 2014г.
5. Греков П., Колев П., Недев В., Статично и кинематично разглеждане на вагонна колоос, Сборник доклади на Конференция ВСУ' 2013, София, 2013г.
6. Греков П., Колев П., Недев В., Някои динамични въпроси от движението на задвижвана вагонна колоос, Сборник доклади на Конференция ВСУ' , 2013г.
7. Греков П., Колев П., Недев В., Моделиране и изследване на движението на елементи от ходовата част на подвижен железопътен състав в холономна постановка, Сборник доклади на Конференция ВСУ' 2012, София, 2012г.
8. Греков П., Колев П., Недев В.,Моделиране на нехолономната връзка при движение на колоос от подвижен железопътен състав, Сборник доклади на Конференция ВСУ' 2012, София, 2012г.
9. P.Kolev,A. Dzhaleva-Chonkova, R. Valkov, Traditions and European aspects of transport staff training in Bulgaria , Scientific Symposium of Transport Universiteies and Faculties in Europe , 2009г.
10. П. Колев,С. Бъчваров, Антония Манолова, Честотен анализ на манипулационен робот - тип "Skara" , сп. "Механика на машините", кн.2 , 2008г.
11. P.Kolev,N. Stoycheva, N.Nenov, A. Dzhaleva-Chonkova Reserch possibslstses of the academic institutions for solving problems on pan-European transport corridors , International Scientific Symposium Cooperation of Transport Scientific Faculties in FP7 , 2007г.
12. Stoytcheva N., Kolev P., Dimitrov D., Christova M., Some results and trends in e-learning activities in transport education in Bulgaria, , 14th International Symposium EURNEX-Zel 2006, “Towards the competitive rail system in Europe”, 2006г.
13. Христова М., А. Джалева, Н. Стойчева, П. Колев. Прилагане на елементи на електронното обучение за подпомагане на образователния процес във ВТУ „Т. Каблешков“., XVI научна конференция с международно участие Транспорт 2006, ISSN 1312-3823, София, ВТУ „Т. Каблешков“ , 2006г.
14. P. K. KOLEV. Modeling Two-Link Robots of Discrete Anthropomorphic Structure with Limited Drive Power , Zel 2004, 11thInternational Symposium, 2004г.
15. Колев П., В. Недев. Метод на последователното моделиране за механични системи с периодична структура, Сб. доклади на XII-та научна конференция с международно участие “Транспорт 2002”, ВТУ “Т. Каблешков”, София, 2002. с. 277-282. , 2002г.
16. Bachvarov St., V. Zlatanov, , P. Kolev, Konst. Arnaudov. Eigen oscillations in a two-mass machine aggregate with a nonlinear elastic shaft between the rotating masses. , Proceedings of the 9TH national congress on theoretical and applied mechanics 19-22 September 2001, Volume 1, p.p.339-344. , 2001г.
17. KOLEV P., V. NEDEV. Dynamics of Stationary Movement of Manipulating Robot with Distributed Parameters and Plain Model of Gripe with Limited Power of Drive. , Пленарен доклад пред ІХ-ти Нац. конгрес по теоретична и приложна механика, Варна, 19-22 септ. 2001) г16. Proceedings of the 9TH national congress on theoretical and applied mechanics 19-22 September 2001, Volume 1, p.p. 244-252. , 2001г.
18. Bachvarov St., V. Zlatanov, K. Arnaudov, P. Kolev. Non-steady processes in machine aggregates with friction coupling and elastic shaft between the power and the working machine, Proceedings of the 9TH national congress on theoretical and applied mechanics 19-22 September 2001, Volume 1, p.p.7-19 , 2001г.
19. Бъчваров Ст., П. Колев, А. Манолова, Динамичен анализ на двузвенен манипулатор - тип “SKARA”. , Юбилейна научна сесия “50 години Хидротехнически факултет”, Изд. УАСГ – София, 1999. Том.5. С. 69-77. , 1999г.
20. Бъчваров Ст., П. Колев, А. Манолова, Честотен анализ на манипулационен робот - тип “Скара” , IV-та Научно - техническа конференция с международно участие “Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Сб доклади ,Изд. ТУ – Варна, 1998. , 1998г.
21. Колев П., В. Недев, Динамика на автономна механична система с фрикционно самовъзбуждане. , -та научна конференция с международно участие "Технически и икономически проблеми на съвременния транспорт" - орг. Министерство на транспорта, НК БДЖ, НТС по транспорта, ВВТУ "Т. Каблешков", 2 - 3 октомври 1997 год., София, Сб. Доклади, Изд. ВВТУ, София, 1997. С.457-463. , 1997г.
22. Колев П., В. Недев, Динамика на свободните трептения на еднозвенен манипулатор с разпределени параметри при зададено програмно регионално движение. , Сборник трудове на ВВТУ "Т. Каблешков" - София, 1996. С.400-404. , 1996г.
23. Колев П., В. Недев, Някои аспекти от динамиката на автономна система с фрикционно самовъзбуждане - II част, "Научна сесия '95 с международно участие (18-19 май 1995 г.), Сборник трудове - част I, ВВУАПВО "П. Волов" гр. Шумен, 1995. С.239-242. , 1995г.
24. Колев П., В. Недев, Някои аспекти от динамиката на автономна система с фрикционно самовъзбуждане - I част, , "Научна сесия '95 с международно участие (18-19 май 1995 г.), Сборник трудове - част I, ВВУАПВО "П. Волов" гр. Шумен, 1995. С.234-238. , 1995г.
25. Колев П. К. - Върху методиката на общото уравнение на статиката при изследване на равновесието на равнинни геометрично неизменяеми механични системи. , Сборник научни доклади на ЮНС на ВНВСУ "ген. Бл. Иванов", , 1988г.
26. Иванов Г. , Колев П. К. - Модернизиране на силози за цимент чрез автоматично регулиращи се филтри. , Сборник научни доклади на ЮНС на ВНВСУ "ген. Бл. Иванов",, 1988г.
27. Савов Ц. М. , Колев П. К. - Изследване изменението на ъглите на рязане при стругуване на многостенни профили по кинематичен метод. , Юбилейна научна сесия 1300 години от образуването на българската държава, ВНВУ "В. Левски",, 1981г.
28. Савов Ц. М. , Колев П. К. , Василев Д. Л. - Върху методиката на изучаването на основните теореми на динамиката и прилагането им при решаване на задачи от движение на механични системи. , Юбилейна научна сесия 1300 години от образуването на българската държава, ВНВУ "В. Левски", , 1981г.
29. Савов Ц. М. , Колев П. К. - Върху възможността за шлифоване на многостенни профили по кинематичен метод. , Юбилейна научна сесия 1300 години от образуването на българската държава, ВНВУ "В. Левски",, 1981г.
30. Савов Ц. М. , Колев П. К. - Синтез на безударен гърбичен механизъм с минимизирано износване на гърбицата., Сборник доклади - Юбилейна научна сесия 35 години ВНВВУ Г. Бенковски", том Х - техническа механика и физика., 1980г.
31. Савов Ц. М. , Колев П. К. - Върху възможността за нарязването на профилите на някои гърбици и профилни съединения по метода на обхождането., Сборник доклади - Юбилейна научна сесия 35 години ВНВВУ Г. Бенковски", том Х - техническа механика и физика, , 1980г.

 Статии в научни списания

1. Todorova D., Gergova N., Christova M., Kolev P., Theoretical Analysis And Positioning Benchmarking As A Product Quality Measuring Instrument, MEST `(Management, Education, Science & Society, Technology) Journal, JEL Category: M11, O32, Serbia, ISSN 2334-7058 (Online), 2018г.
2. Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes,, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X, индексиран EBSCO, Elibraly.ru, ULRICHSWEB, JurnalIndex, 2017г.
3. Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes,, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X, индексиран EBSCO, Elibraly.ru, ULRICHSWEB, JurnalIndex, 2017г.
4. П. Колев, Моделиране движението на мото-пед в нехолономна постановка. , Механика транспорт комуникации, бр.3/2015, 2015г.
5. Kolev P., Todorova D., Gergova N., E-Learning and the Liaison with the Business –Todor Kableshkov University of Transport Goals,, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 2, 2014, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171, стр. 95-101, The MEST Journal is indexed in Google Scholar and registered in DOI system by CrossRef with DOI 10.12709/issn.2334-7058. All articles published in this issue, as well as in the previous issues of the FBIM Transactions, have their own DOIs. The MEST Journal is registered in doiSerbia of the National Library of Serbia, COBOB.SR, Matica Srpska Library, COBISS.SR, and EleCas base of KoBSON., 2014г.
6. Nikolov, S., Nedev, V., Kolev, P., An investigation of complex rigid body motion, Mechanics, Transport, Communications (ISSN 1312-3823), vol. 12, No 3, art. No 1037 (10 pages), 2014г.
7. Колев П., Тодорова Д., Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм, , Научно методическо списание "Професионално образование", изд. "Аз Буки", МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555Х, стр. 404-412, 2012г.
8. Колев П.,А. Манолова,Моделиране на двузвенен робот с дискретна структура при ограничена мощност на задвижването , сп. "Механика на машините", кн. 1 , 2010г.
9. Колев П. К. Метод на центровите равнини – моделиране на дискретни валови системи. , Сп. Механика Транспорт Комуникации. бр.1, 2004г, , www.mtc-aj.com, 2004г.
10. Kolev P. K. Metod of planes of centers: modeling discrete shaft systems containing differential gear. , Journal of Theoretical and Applied Mechanics,, 2004г.
11. Колев П. К.. Метод на центровите равнини – моделиране на разклонени дискретни валови системи , Механика на машините, 2004г.
12. Колев, П. - Центрови оси на особени монозвенни манипулационни системи. , сп. Механика на машините, № 45. 2003. С. 73-78. , 2003г.
13. Колев, П. - Центрови оси на особени полизвенни манипулационни системи. , сп. Механика на машините, № 45. 2003. С. 67-72, 2003г.
14. Колев, П. - Центрови оси на манипулационни системи с “корави възли с променлива геометрия” и хетерогенни манипулационни системи. , сп. Механика на машините, № 45. 2003. С. 79-84. , 2003г.
15. Колев, П. - Модифицирани уравнения на Лагранж от II-ри род., сп. Механика Транспорт Комуникации, Направление Механика и мехатроника. брой1 2003. , www.mtc-aj.com , 2003г.
16. Kolev P.K. - Stage-by-Stage Modeling of Undisturbed Motion of Poly-Link Robots with Special Continual Discrete Manipulation Systems. , Systems Analysis Modeling Simulation. Berlin. Germany. , 2003г.
17. KOLEV P. K, V. NEDEV. Stage-Wise Modeling of Robots with Discrete Manipulation Systems., Механика на машините № 51, 2003г. с. 23-26. , 2003г.
18. P. K. KOLEV. “Stage-by-Stage Modeling” of Non-Disturbed Motion of Two-Link Robots With Discrete Manipulation Systems. , Механика на машините № 51, 2003г. с. 64-68. , 2003г.
19. Kolev P.K. - Stage-by-Stage Modeling of Undisturbed Motion of Poly-Link Robots with Continual Discrete Manipulation Systems with Stiff Units of Variable Geometry., Engineering Mechanics. Brno. Czech Republic. , 2003г.
20. Колев, П., В. Недев. Динамичен анализ на регионално движение на робот с разпределени параметри в активна вибросреда (Част ІІ), , Механика на машините, № 40, 2002, с.37-40. , 2002г.
21. Колев П., А. Манолова. – Динамичен анализ на двузвенен манипулационен робот при зададени програмни движения – част I. , сп. Механика на машините, № 40. 2002. с. 21-24. , 2002г.
22. Колев, П., В. Недев. Динамичен анализ на регионално движение на робот с разпределени параметри в активна вибросреда (Част І), , Механика на машините, №38, 2001, с.111-114. , 2001г.
23. KOLEV P., V. NEDEV. Stationary Motion Dynamics of a Manipulation Robot with Distributed Parameters and Hydraulic Drive of the Module for Vertical Translation., Journal of Theoretical and Applied Mechanics, BAS, 31 (2001), No.1, 3-8. , 2001г.
24. Колев П., В. Недев. Върху динамиката на регионалното движение на манипулационен робот с хидравлично задвижване. , Механика на машините, № 34, 2001, с.80-85. , 2001г.
25. Колев П., А. Манолова, Динамика на свободните трептения на еднозвенен манипулационен робот - тип “SKARA” с разпределени параметри. , Механика на машините №29, ТУ-Варна, 2000. С.60-64., 2000г.
26. Колев P. K., Динамичен анализ на малките собствени трептения на особени механични системи. , Механика на машините №26, ТУ-Варна, 1999. С.50-56. , 1999г.
27. Колев P. K., Динамичен анализ на малките собствени трептения на особени механични системи. , Механика на машините №26, ТУ-Варна, 1999. С.50-56. , 1999г.
28. KOLEV P. K., V. S. NEDEV, Dynamics of Regional Movement of a Manipulation Robot with Distributed Parameters with Hydraulic movement of the Module for Vertical Translation., Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol.29. №3. 1999. 26-35. , 1999г.
29. Колев P. K., А. Манолова, Взаимодействие между регионалното движение и напречните трептения на еднозвенен робот при ограничена мощност на задвижването. , Механика на машините №28, ТУ-Варна, 1999. С.89-94. , 1999г.
30. Колев П. K., В. Недев, Свободни напречни треп-тения на манипулатор с разпределени параметри при за-дадено програмно регионално движение, III-та Научно - техническа конференция с междунаро, 1997г.
31. Колев П. K., В. Недев, Динамика на смутеното движение на еднозвенен манипулатор с разпределени па-раметри при зададено програмно регионално движение. , Механика на машините, №15, Год. IV, кн. 3, Изд. ТУ, 1996г.
32. Коlev P. - Statifnary Motion Dynamics of an Open Peridical Structure Transport System. , Journal of Teoretical and Applied Mechanics, Sofia,, 1993г.
33. Колев П. , Господинова Д. - Математическо моделиране на система с последователна отворена динамична структура със задвижване в двата й края. , Механика на машините, Год. I., кн. 2, 61-64, Издание на ВМЕИ, Варна, 1992г.
34. Колев П. К. - Обобщен механо-математически модел на строителен манипулатор с антропоморфна структура (част втора). , Юбилейна научна сесия с международно участие "100 , 1989г.
35. Колев П. К. - Динамика на манипулационен робот с еластична ръка с триене на връзките. , . VI национален конгрес по Теоретична и приложна м, 1989г.
36. Колев П. К. - Обобщен механо-математически модел на строителен манипулатор с антропоморфна структура (част първа)., Юбилейна научна сесия с международно участие "100 , 1989г.
37. Бъчваров С. Н. , Колев П. К. - Динамика манипуляционного робота с двумя степенями свободы с одним нулевым корнем характеристического уравнения в условиях резонанса. * Реферирана в РЖ "Механика" 1989 г., Теоретична и приложна механика, БАН кн.1,, 1989г.
38. Бъчваров С. Н. , Колев П. К. - Динамика манипуляционного робота с упругими звенями. * Реферирана в РЖ "Промишленные роботы и манипуляторы" 1990 г. № 2.37.50, Известия АН СССР , Механика твердого тела, кн. 5,, 1989г.
39. Бъчваров С. Н. , Колев П. К. - Динамика манипуляционного робота с упругой рукой в условиях резонанса. , . Основи на динамиката и управлението на манипулат, 1988г.
40. Василев Д. Л. , Колев П. К. - Динамично изследване на устройство за челно маркиране на горещ метал., Сборник научни доклади на ЮНС на ВНВСУ "ген. Бл. И, 1988г.
41. Колев П. К. , Василев Д. Л. - Динамично изследване на обратния ход на устройство за маркиране на горещ метал., Сборник научни доклади на ЮНС на ВНВСУ "ген. Бл. И, 1988г.
42. Бъчваров С. Н. , Колев П. К. , Каленски П. , Ганчев К. - Експериментални изследвания на промишлен робот RВ231., Годишник ВТУЗ , Техническа механика, т. 22, кн. 2,, 1988г.
43. Колев П. К. - Динамика на манипулационни роботи в цилиндрични координати с еластични звена. Автореферат на дисертация за н. цт. Доктор, , ВМЕИ "Ленин" -София, 1987г.
44. Колев П. К. , Бъчваров С. Н. - Динамичен анализ на вертикалното регионално движение на робот с еластична ръка в условията на дробен резонанс., Динамика на механични системи. XII семинар, Варна , 1987г.
45. Бъчваров С. Н. , Колев П. К. - Динамика на манипулационен робот с еластични звена с един нулев корен на характеристичното уравнение. * Реферирана в РЖ "Механика" 1987 г. № 12А193 , Теоретична и приложна механика, БАН кн.3, , 1987г.
46. Арнаудов К. С. , Колев П. К. - Числено изследване на влиянието на теглича върху динамиката на двигателната система на автовлак. * Реферирана в РЖ "Механика" 1987 г. № 11А119 , сп. Селскостопанска техника, сп. 2, , 1987г.
47. Бъчваров С. Н. , Колев П. К. , Арнаудов К. С. - Числено изследване на динамиката на промишлен робот с еластични звена. , Дни на Механиката Варна. Динамика на механични системи, 1986г.
48. Бъчваров С. Н. , Колев П. К. - Изследване динамиката на регионалните движения на един тип манипулационен робот., * Реферирана в РЖ "Механика" 1987г. № 6А178, * Реферирана в РЖ "Механика" 1988 г. № 9А129 * Реферирана в РЖ "Промишленные роботы и манипуляторы" 1988 г. № 9.37.62 , V конгрес по теоретична и приложна механика, кн. 4, 1985г.
49. Колев П. К. - Свободни трептения на манипулационен робот, разгледан като равнинна двумасова еластична система с три степени на свобода., Сборник научни трудове на ВНВСУ кн. 10, 1985г.
50. Колев П. К. , Бъчваров С. Н. , Савов Ц. М. , Аврамов И. , Заманов В. - Възможността за приложение на български промишлени роботи в производството на керамични строителни материали., II национална научно-техническа конференция с международно участие "ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ 84", 1984г.

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

1. Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание "Икономическа мисъл", изд. "Институт за икономически изследвания на БАН", София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140. Списанието е индексирано и реферирано от Jurnal of Economic Literature/EconLit, издания на американската икономическа асоциация AEA и RePE , 2016г.

 Монографии

1. Кирсанов С., Сафонов Е., Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Ванг Бо, Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере городского пассажирского транспорта в России и Болгарии, Москва, Россия, 2018, ISBN 978-5-6040214-1-5, 2018г.
2. Колев П., ПКК-МЕТОД на разделяне на движенията в еластодинамиката на манипулационни и валови системи, ВТУ "Т. Каблешков", 2018г.
3. Колев П., Метод на центровите оси в еластодинамиката на манипулационни системи, Монография, Дисертационен труд, Доктор на техническите науки, , 2005г.

 Специализации

1. България, Фирма ACS Global Services ,  Проведено обучение на Семинар с практическа насоченост: „ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГЛОБАЛНАТА ЛОГИСТИКА”, 2015г.
2. България, ВТУ „Т. Каблешков” гр. София,  Курс на обучение за разработване на електронни курсове в платформата Moodle на ВТУ „Тодор Каблешков” по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на Виртуална библиотека във ВТУ „Т. Каблешков” гр. София. , 2014г.
3. България, Националната агенция за оценяване и акредитация ,  Курс за оценяване на дистанционна форма на обучение към Националната агенция за оценяване и акредитация , 2013г.

 Владеене на чужди езици

1. немски
2. Руски