проф. д.н. инж. Николай Тончев Тончев


 Области на научно-изследователски интереси

1. Методи и средства за уякчаване на метални материали
2. Оптимизационни решения от областта на материалознанието, свързани с икономия на материали и енергия
3. Избор на материал и режим на термично обработване за детайли и инструменти в етапа на проектиране
4. Формализиране на процеси, обработващи металните и неметалните материали
5. Приложение на високо яките стомани в автомобилостроенето

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Китай, Далиан, Много-критериално подпомагане вземането на решения за механичните свойства при леене на магнезиеви сплави, 2018г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. BULTRIB
2. Int. Society on Multiple Criteria Decision Making
3. НТС "Машиностроене"

 Цитирания

1. Труд: P Koprinkova-Hristova, N Tontchev Echo state networks for multi-dimensional data clustering Artificial Neural Networks and Machine Learning–ICANN 2012, 571-578
Цитиран от: P Koprinkova-Hristova, K Alexiev - Еcho State Networks in Dynamic Data Clustering, Artificial Neural Networks and Machine , Springer
2. Труд: P Koprinkova-Hristova, N Tontchev Echo state networks for multi-dimensional data clustering Artificial Neural Networks and Machine Learning–ICANN 2012, 571-578
Цитиран от: Koprinkova-Hristova, P. ; Doukovska, L. ; Kostov, P. Working regimes classification for predictive maintenance of mill fan systems, Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 2013 , IEEE International Symposium on 19-21 June 2013
3. Труд: P Koprinkova-Hristova, N Tontchev Echo state networks for multi-dimensional data clustering Artificial Neural Networks and Machine Learning–ICANN 2012, 571-578
Цитиран от: Petia Koprinkova-Hristova ; Kiril Alexiev ; Denitsa Borisova ; Georgi Jelev ; Valentin Atanassov, Recurrent neural networks for automatic clustering of multispectral satellite images XIX, 88920X (October 17, Proc. SPIE 8892, Image and Signal Processing for Remote Sensing
4. Труд: P Koprinkova-Hristova, N Tontchev Echo state networks for multi-dimensional data clustering Artificial Neural Networks and Machine Learning–ICANN 2012, 571-578
Цитиран от: Koprinkova-Hristova, P. Angelova, D. ; Borisova, D. ; Jelev, G. Clustering of spectral images using Echo state networks, Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 2013, IEEE International Symposium on 19-21
5. Труд: Tontchev N, Hristov N. Method for solving multiple criteria decision making (MCDM) problems in building-up by welding area, VIII International Congress Machines, technologies, materials, vol.1, pp.98-102
Цитиран от: Драголов Е. Повишаване трайността на възстановени детайли от земеделската и автотракторна техника чрез покрития от електролитни железни сплави, Дисертация, Русе, 2013, Русенски университет
6. Труд: Tontchev N, N. Hristov Method for solving multiple criteria decision making (MCDM) problems in building-up by welding area, VIII International Congress Machines, technologies, materials, vol.1, pp.98-102
Цитиран от: Кангалов П. , Е. Драголов, Методика на интервалния подход за решаване на задачи от областта на електролитните покрития, Сборник доклади , Научна конференция - РУ ”Ангел Кънчев”30.10.2011г, РУ ”Ангел Кънчев”
7. Труд: Tontchev N.,.A. Dimitroff, Аn aerogell "intelligent" membrane facade technologydevelopment by a planed experiment, Mechanics and technology of composite materials, Proceedinggs, 2009,264-269
Цитиран от: Димитров А. Съвременна топлотехника и енергетика, null
8. Труд: Tontchev N, N. Hristov Method for solving multiple criteria decision making (MCDM) problems in building-up by welding area, VIII International Congress Machines, technologies, materials, vol.1, pp.98-102.
Цитиран от: Драголов Е., П. Кангалов, Приложение на интервалния подход при определяне влиянието на режима на отлагане на желязно-никелово-кобалтово-мангановите покрития върху микротвърдостта им Научна конференция-гр.Русе-на 30.10.2011г., РУ ”Ангел Кънчев”
9. Труд: Тончев Н. Материалознание и технология на материалите, University of Transport - Sofia,
Цитиран от: Електроди за ръчно електродъгово заваряване, Maintenance & Asset Manager, IV,2010, бр.17. 36-37., null
10. Труд: Тончев Н. Материалознание и технология на материалите, , Издателство на ВТУ "Тодор Каблешков"
Цитиран от: Тихомира Кирилова Програма: Пространствен дизайн - магистърска програма , Нов Български Университет
11. Труд: Тончев Н. Материалознание и технология на материалите, ИК "Екопрогрес", София, 2008,
Цитиран от: Зюмбилев А. Материалознание, АИ "Аграрен университет", null
12. Труд: Тончев Н. Материалознание и технология на материалите, University of Transport - Sofia
Цитиран от: Контрол на дефектите, Maintenance & Asset Manager, IV,2010, бр.17. 24-25, null
13. Труд: Tontchev N. G. Valchev, A computer system for analysis of the technological processes in engineering education, Saint Paul, Minnesota, USA, vol.1.,1995, pp.178-182, IV Word Conference on Engineering Еducation 1995
Цитиран от: E. Драголов, Многофакторна оптимизация на технологичните режими , осигуряващи компромисно максимабно отлагане на никел, кобалт и манган в електролитните желязно-никелово-кобалтови покрития., Национален военен университет "Васил Левски"
14. Труд: Христов Н., Н. Тончев Интервален подход и прилагането му за решаване на задачи от областта на наваряването, Journal of Technical University Sofia, vol.14, 2009, pp.209 - 214.
Цитиран от: Иванов С. Хибриден подход между генетични алгоритми и невронни мрежи при многокритериалната оптимизация Трибологичен журнал Бултриб, 2010, бр 1, 80-83., null
15. Труд: Hristov N.Tontchev N.An Interval approach and its application to solve problems from the domain welding., Fundamendal sciences and application, Journal, vol 14,209-214
Цитиран от: Драголов Е., П. Кангалов, Приложение на интервалния подход при определяне влиянието на режима на отлагане на желязно-никелово-кобалтово-мангановите покрития върху микротвърдостта им Научна конференция-гр.Русе-на 30.10.2011г., РУ ”Ангел Кънчев”
16. Труд: Hristov N.Tontchev N.An Interval approach and its application to solve problems from the domain welding., Fundamendal sciences and application, Journal, vol 14,209-214
Цитиран от: Кангалов П. , Е. Драголов, Методика на интервалния подход за решаване на задачи от областта на електролитните покрития, Сборник доклади , Научна конференция - РУ ”Ангел Кънчев”30.10.2011г, РУ ”Ангел Кънчев”
17. Труд: Христов, Н.,Тончев, Н. Интервален подход и прилагането му за решаване на задачи от областта на наварянането. ТУ-филиал Пловдив,Международна конференция
Цитиран от: Драголов Е. Повишаване трайността на възстановени детайли от земеделската и автотракторна техника чрез покрития от електролитни железни сплави, Дисертация, Русе, 2013, Русенски университет
18. Труд: Кемилев Н., Н. Тончев Материалознание и технология на материалите - метални материали, Виртуален център, Симолини
Цитиран от: Кемилев Н. Самостоятелна и инивидуална работа - начин за одобряване на подготовката по „Материалознание”, Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13(11), стр. 17 – 21.
19. Труд: Tontchev N., Ivanov St. Metods for solving multiple criteria decision making (mcdm) problems and decision suport system, 3-rt International IEEE Conference Intelligent Systems, September, 126-12
Цитиран от: Драголов Е. Повишаване трайността на възстановени детайли от земеделската и автотракторна техника чрез покрития от електролитни железни сплави, Дисертация, Русе, 2013, Русенски университет
20. Труд: Tontchev N. Peculiarities applyng multi criteria decision aiding approach a clas problems in material science , Amtech05 , 2, 12-17
Цитиран от: Драголов Е. Повишаване трайността на възстановени детайли от земеделската и автотракторна техника чрез покрития от електролитни железни сплави, Дисертация, Русе, 2013, Русенски университет
21. Труд: null
Цитиран от: Kovacheva R. G. Bachvarov, R. Dafinova, Influence of Conter Pressure Condition on Microstructural Characteristics of AlSi7Mg Castings. Journal of Materials Science and Technology vol.4, № 3 pp.42-56., null
22. Труд: Tontchev N., G Valchev, Computer System for Analysis of Technological Processes in Engineering Education „Fourth World Conference on Engineering Education“, Minesota USA. Vol.1, pp 178÷182.
Цитиран от: Драголов Е., Многофакторна оптимизация на технологичните режими, осигуряващи максимално отлагане на кобалт в електролитната сплав от желязо, никел, кобалт и манган, Сборник доклади, Майски четения „ Дни на науката 2010”-гр.Велико Търново, НТС
23. Труд: null
Цитиран от: Драголов Д.Н. Изследване процеса на желязо -мангано- никелови електролитни покрития за възстановяване на детайли от военната техника, Велико Търново 1993, Дисертация за доктор на техническите науки. , null

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2010
Тема: Моделиране на свойствата и оптимизация на състава на сплави на желязна основа, използвани в машиностроенето
Тип: научно-изследователски
Поръчител: Фонд "Научни изследвания"
Ръководител: Николай Тончев
2. Година: 2010
Тема: Създаване на стенд за ударно -абразивно износване и осъществяване на изследвания за оценка на конкурентни материали за наваряване
Тип: научно-изследователски
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: Николай Тончев
3. Година: 2009
Тема: Трибологично изследване на наварени биметални слоеве и възстановяване на стенд за износване на ротационни детайли
Тип: научно-изследователски
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: Николай Тончев
4. Година: 2006
Тема: Изследване структурата и свойствата след наваряване с тръбен електрод в защитна газова среда.
Тип: научно-изследователски
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: Николай Тончев
5. Година: 2005
Тема: Адаптиране на приложения на метода на преместващите се ограничения при наваряване на ротационни детайли
Тип: научно-изследователски
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: Николай Тончев
6. Година: 2003
Тема: Създаване на инструментариум за наблюдение, анализ и усъвършенстване на системата за управление на качеството на обучение по ISO 9001:2000
Тип: изследователски
Поръчител: Фондация "Отворено общество"
Ръководител: Николай Тончев
7. Година: 2001
Тема: Regional Programme of Transport Staff Qualification
Тип: образователен
Поръчител: Фондация "Отворено общество"
Ръководител: Николай Тончев
8. Година: 1997
Тема: CIPA - CT94-0156 - COPERNICUS, включен със Заповед РД 09-69/02.05.1997 от Директора на ИМЕТ- БАН
Тип: изследователски
Поръчител: Европейската Комисия
Ръководител: Янко Арсов
9. Година: 1995
Тема: Програмно осигуряване за многокритериална оптимизация на технологични процеси от машиностроенето
Тип: научно-изследователски
Поръчител: Министерство на образовонието и науката
Ръководител: Николай Тончев
10. Година: 1990
Тема: Сьздаване на еластично релсово скрепленве, 1990-1992
Тип: внедрителски
Поръчител: НК"БДЖ"
Ръководител: Георги Бахаров

 Учебници и помагала

1. Тончев Н. Производствени технологии, University of Transport, 2011г.
2. Тончев Н. Материалознание и технология на материалите, , Издателство на ВТУ "Тодор Каблешков", 2010г.
3. Тончев Н. Материалознание и технология на материалите, Сборник методически материали., Екопрогрес, 2008г.
4. Кемилев Н., Н. Тончев Материалознание и технология на материалите - метални материали, Виртуален център, Симолини , 2006г.

 Доклади на научни форуми

1. V.I. Semenov, Huang S., Tontchev N., Valiev V.R., Belov , Bogale D., Wang A., Corrossion Behavior of Commercially - Pyre Titamium with Different microctructure,Int. Sciense non-equlibrium phase Transformation, pp.167-171., NTS - Mashinostroene, 2017г.
2. Тончев Н, И. Савова, Н. Христов, (2013), Изследване на коефициента на обработваемост на качествени и конструкционни легирани стомани, обработвани чрез стружкоотделяне, , Сборник доклади на 10-ти Международен конкрес „Мащини, Технологии, Материали“, том. 1, с. 142 – 148., 2016г.
3. Тончев Н., М. Иванов, (2013), Моделиране на състава на сплави на желязна основа с помощта на изкуствени невронни мрежи, , Годишник на Факултет „Национална сигурност и отбрана“., 2013г.
4. Ivanov M., N. Tontchev, (2013), Application of Ontological Models for Representing Engineering Concept in Engineering, International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, , Machines, Technologies, Materials , VII, Issues 9, pp. 35 – 40., 2013г.
5. Тончев Н., (2013),Два многокритериални подхода за оптимизиране състава и свойствата на легирани стомани,, МТС. AJ, статия 0834, том 11, бр. 3, рр. IV-1 – IV-7., 2013г.
6. 2011 Lukarski Y. , S. Popov, N. Tontchev, P. Koprinkova- Hristova, S. Popova, An design of new brands of martenzite steels by artificial neural networks, International Scientific Conference, Advanced Materials and Technologies, pp. 54-59., UgalMat11,, 2011г.
7. S. Popova N. Tontchev, P. Koprinkova-Hristova Optimization decisions for plazma platings properties, AUTOMATICS AND INFORMATICS"11, pp.B 235 - B 238. 3-7 October 2011, Sofia, Bulgaria, САИ 2011, НТС, 2011г.
8. Николай Тончев, Петя Копринкова-Христова, Силвия Попова, Върху възможността за прогнозиране на свойствата на високояки стомани при икономично легиране Конф. Военна академия "Г.С. Раковски", null, 2011г.
9. P. Koprinkova-Hristova, N. Tontchev, S. Popova NEURAL NETWORKS FOR MECHANICAL CHARACTERISTICS MODELLING AND COMPOSITIONS OPTIMIZATION OF STEEL ALLOYS, AUTOMATICS AND INFORMATICS’10, pp.I-49 - I-53. 3-7 October 2010, Sofia, Bulgaria, САИ, 2010г.
10. Hristov N.Tontchev N.An Interval approach and its application to solve problems from the domain welding., Fundamendal sciences and application, Journal, vol 14,209-214, 2009г.
11. Tontchev N.Т.A. Dimitroff AN AEROGELL “INTELLIGENT” MEMBRANE FACADE TECHNOLOGYDEVELOPMENT BY A PLANED EXPERIMENT, Mechanics and technology of composite materials, Proceedinggs, 2009,264-269, 2009г.
12. Markov S., N. Tontchev., Transport policy. regional and economical development - a consequence from the global nature of the transport system, Trakia Jornal of Sciences, 2009., Trakia University, 2009г.
13. Tontchev N.Т.S. Ivanov, S.Popova, P.Zlateva Neural Networks for modeling adhesion and coefficient of usage of dust cover of PG-AH9 with plasma-gas water steam, Automatics and informatics 07,II-5-II-8, 2008г.
14. Tontchev N., St. Ivanov Metods for solving multiple criteria decision making (mcdm) problems and decision suport system, 3-rt International IEEE Conference Intelligent Systems, September 2006, 126-129, 2006г.
15. 2006 Тончев Н. Числен подход за решаване на еднокритериални и многокритериални инженерни задачи, XVI Международна научна конференция - Транспорт"06, IX-11 - IX-14., null, 2006г.
16. Генов Й., Н.Тончев, В.Камбуров, Регресионен модел за пределните деформации на листов метал, "ICMEN", Касандра Халкидики, Гърция, 5-7 октомври, 2005 год., с.255-259;, 2005г.
17. Tontchev N. L.Kirilov,Two methods for solving multiple criteria decision making (mcdm) problems , amtech05 , 2, 18-23, 2005г.
18. Монов Ал. Н.Тончев Н.Кемилев Сравнителен анализ на геометричните параметри и качеството на наварени шевове с два вида тръбна електродна тел, ВТУ "Тодор Каблешков", Транспорт05 ,v9 - v13, 2005г.
19. Tontchev N. Al. Monov Comparative analysis of geometric parameters and quality welded -up seams made with tubular and dense electrode wire, Amtech05 , 2, 211-216., 2005г.
20. Tontchev N. Peculiarities applyng multi criteria decision aiding approach a clas problems in material science , Amtech05 , 2, 12-17, 2005г.
21. Tontchev N., St. Ivanov Madmml - visual multiple criteria approach and decision suport system, ВТУ "Т. Каблешков", Транспорт05 v19 - v23, 2005г.
22. Examination on welding - up mode influence on form and dimension of welded - up layer, XI International Scientific Conference - Railcon"04, pp.283 - 286., null, 2004г.
23. Тончев Н. Приложение на технологичното проектиране на изковки в учебния процес, XIV Научна конференция с международно участие - Транспорт"04, 279-283, null, 2004г.
24. Тончев Н., Н. Кемилев, Ал. Монов, Прилагане Прилагане метода на Тагучи в областта на наваряването в газови смеси с тръбни телове, XIV Научна конференция с международно участие - Транспорт"04, 279-283., null, 2004г.
25. Kirilov L., N. Tontchev, Al. Monov (2004) Multiple Criteria Approach to Solving Problems of Metal Building-up by Welding, Proceedings of the 4-th IFAC Workshop DECOM-TT 2004 – Automatic Systems for Building the Infrastructure in Developing Countries (Regional and Global Aspects), (Eds. V. Sgurev. G. Dimitrovski, M. Hadjiiski), Bansko - Bulgaria, October 2004, pp. 255-260, Decom-TT, 2004г.
26. Авджиева Т., Н.Тончев, Относно възможностите за автоматизирано оценяване на знанията на обучаемите в мрежова среда, XIII Международна научна конференция - Транспорт"03, 639 - 644, null, 2003г.
27. Tontchev N., Dimitrov D., Multicriteria aid for decision making by movable limits (MADMML), , 53 Meeting of European Working Group MULTICRITERIA AIDS FOR DECISIONS, Greece, Athens, 29-30 March 2001, pp 17-20, 2001г.
28. Dimitrov D., Tontchev N., Multi-objective approach to technological processes optimization, , Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 497-502, 2001г.
29. Dimitrov D., N. Tontchev. Multi-objective approach to technological processes optimization XI International Scientific Conference - TEMPT"01, pp.509 - 513., null, 2001г.
30. Tontchev N., Dimitrov D., Technology offer method and software for multi-criteria aid decision making, , 52 Meeting of European Working Group MULTICRITERIA AIDS FOR DECISIONS, Vilnius, Lithuania, 5-6 October 2000, 2000г.
31. Коларов И., Тончев Н., Д. Димитров. Приложение на многокритериалната оптимизация за прогнозиране на качеството на безразрушителния контрол, , ХІV Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие “Дефектоскопия’99”, Созопол, 1999, 387 - 392, 1999г.
32. Тончев Н., В.Тошков , А. Зюмбилев., Многокритериален подход и комютърна система, за определяне на свойствата на термично и химико-термично обработени сплави, Науч. конф. АМТЕХ97, Габрово, 1997, стр. 175 -182., АМТЕХ, 1997г.
33. Tontchev N. T. Atanasov G. Valchev PC-Based Methods for Studies on Repair Technology, TRANSCOM97, Zilina, vol.1, pp.249-252, TRANSCOM, 1997г.
34. Tontchev N. G. Valchev Multicriteria Optimization of the Properties of Plasma - Sprayed Coatimgs, TRANSCOM97, 1997, vol.1, pp.241-244., TRANSCOM, Zilina , 1997г.
35. Кемилев Н., Н. Тончев, Н. Мартовицкая, Относно оптимизацията на механичните свойства на настови релсови връзки при термоциклична обработка, X-та Научна конференция, ВВТУ "Тодор Каблешков" ТЕМРТ"97, том2, 562 - 568., null, 1997г.
36. Драголов Д., Н. Тончев, Д. Димитровски, Ст. Стефанов, Многофакторна оптимизация на технологични режими, осигуряващи максимално отлагане на манган в електролитните покрития, Сборник доклади "Корабна енергетика", том 1, 278-284., null, 1996г.
37. Тошков В., А.Зюмбилев, Н.Тончев, Влияние на азотирането в тлеещ разряд върху топлоустойчивостта на стомани, Сборник доклади "Хемус"96"349-353, null, 1996г.
38. Тошков В., А.Зюмбилев, Н. Мартовицкая, Н.Тончев, Комплексно обогатяване на стомани с хром и азот, Сборник доклади "Металознание, металолеене и термично обработване", част I, 159-164., null, 1996г.
39. Тончев Н. Д.Димитровски. Програмно осигуряване за дискретна визуализация на многофакторни пространства, Автоматика и информатика "96, София, 1996 г., с. 367-370, Автоматика и информатика "96, 1996г.
40. Тончев Н., Д. Димитровски, Върху една възможност за изобразяване на целеви функции с четири независими променливи, VIII-ма Научна конференция, ВВТУ "Тодор Каблешков", том2, 177 - 182., null, 1995г.
41. Зюмбилев А., Н.Тончев, Влияние на йонното азотиране върху грапавостта на повърхнините, Сборник доклади "Металознание, металолеене и термично обработване", част I, 151-155., null, 1995г.
42. 1995 Желязкова Ц., Н. Тончев, Геометрия на шева при подводно заварени шевове с обмазани електроди, Сборник доклади "Прогресивни машиностроителни технологии", АМТЕСН"95, том 2, 124-130., null, 1995г.
43. Тончев Н., Д. Димитровски, Програмно осигуряване за компромисна оптимизация на технологични процеси, Сборник доклади "Авиация и космонавтика", том 1, 583 - 589, Долна Митрополия., null, 1995г.
44. Tontchev N. G. Valchev, A computer system for analysis of the technological processes in engineering education, Saint Paul, Minnesota, USA, vol.1.,1995, pp.178-182, IV Word Conference on Engineering Еducation, 1995г.
45. Тончев Н. И. Коларов. Определяне на граничното редуциране на стената на ососиметрично изделие при комбинирано дълбоко изтегляне, Сб. науч. тр., ВВТУ, год. III, кн.II, София, 1994, с.275-282, ВВТУ, 1994г.
46. Тончев Н., Н. Ангелова, Ж. Панев, Компютърна система за определяне технологичните параметри при редуциране на дебелостенни тръби, Научни трудове "Ремонт на въоръжението и техниката", книжка 31, 124-129, null, 1994г.
47. Тончев Н., Ж. Панев, Н. Ангелова, Моделиране големината на граничния коефициент на свиване на тръбни заготовки в зависимост от механичните свойства и условията на деформиране, Сборник доклади "Прогресивни машиностроителни технологии", АМТЕСН"93, том 2, 292-196., null, 1994г.
48. Ираклиева В., Н. Тончев., Моделиране формирането на шева при ВИГ - заваряване, в зависимост от параметрите на процеса, III-та Научно-техническа сесия, ВВТУ "Тодор Каблешков",том 2, 80 - 84., null, 1992г.
49. Тончев Н., Максимална степен на деформиране при дълбоко изтегляне без притискане за някой критични съотношения на относителната дебелина, II-ра Научно-техническа сесия, ВВТУ "Тодор Каблешков", 478 - 483., null, 1991г.
50. Тончев Н., Моделиране устойчивостта на деформациония процес при дълбоко изтегляне, Сборник трудове на ВВТУ "Тодор Каблешков", 204 - 211., null, 1991г.
51. Тончев Н.Т. Максимална степен на деформиране при дълбоко изтегляне без притискане за някой критични съотношения на относителната дебелина, Сборн. доклади, Втора научнтехн. сесия межд. участие, Част 1, ВВТУ "Т.Каблешков". София, 1991 .с. 478 -483., ВВТУ, 1991г.
52. Генов Й., Н.Тончев, И.Ненов. Оптимален контур на матрица за дълбоко изтегляне, конференция, Сб. доклади "Актуални проблеми на пластичната обработка на металите". Варна, 1990, с. 374 - 378., НТС, 1990г.
53. Tonchev, N., Kirilov, L. (1997) Multi-objective approach to technological processes optimization, report presented at the Int. Conference on Methods and Applications of Multiple Criteria Decision Making, FUCAM, Mons, Belgium, May 14-16 1997, pp. 116-118, Fucam, 0г.

 Статии в научни списания

1. ROBUST BI-CRITERIA APPROACH TO OPTIMIZE THE COMPOSITION AND PROPERTIES OF MAGNESIUM ALLOY, Kalev Yo.Hai HaoTontchev N. Mathematical Modeling, Vol. 2 (2018), Issue 1, pg(s) 28-32, 2018г.
2. MODELLING AND FINITE ELEMENT ANALYSIS OF TENSILE TESTING FOR THE COATED SPECIMENS, N.A. DolgovN. Tonchev Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations., Vol. 4 (2018), Issue 4, pg(s) 122-125, 2018г.
3. Христов Ст., Н. Тончев, Възможности за анализ и оптимизация на комплекс от свойства в областта на материалознанието, сп. Механика, транспорт, комуникации, Млад Форум т. 7, брой 1, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online), , 2018г.
4. Tonchev N., E. Yankov. Multi-criteria support for decision-making by shifting restrictions Basic information., NTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “MATHEMATICAL MODELING”, 2017, No 1, ISSN DOI10.13140/RG.2, 2017г.
5. СВЪРЗАНОСТ И ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ В УЧЕБНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, сп. Механика, транспорт, комуникации, т. 15, брой 3, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online), с. IV-41 - 46, 2017г.
6. SCHEME OF TREATMENT AND ITS EFFECT ON THE STRAIN HETEROGENEITY AND STRUCTURAL CHANGES IN BILLETS OF LOW-CARBON STEEL, Materials Science. Non-Equili-brium Phase Transformations, Issue 3/2017, ISSN print 2367-749X, ISSN web 2534-8477, 2017, pp. 87-91., 2017г.
7. THE PECULIARITIES OF THE METALLURGICAL DESIGN DEVELOPED THROUGH PROJECT MANAGEMENT PRINCIPLES, Tontchev N.Dimitrov D.Hai Hao Mathematical Modeling, Vol. 1 (2017), Issue 3, pg(s) 148-151, 2017г.
8. Yankov E., N. Tontchev, S. Yonchev. Application of CAD design of tehnological processes in the field of material science., International Scientific Journal, Industry 4.0, YEAR I, ISSUE 6, 2017, No 1, pp. 115-118, ISSN 2535-0161., 2017г.
9. Semenov V.I., G.A. Aleshin, A.G. Raab, N. Tontchev, V. Kamburov, E. Yankov. SCHEME OF TREATMENT AND ITS EFFECT ON THE STRAIN HETEROGENEITY AND STRUCTURAL CHANGES IN BILLETS OF LOW-CARBON STEEL, МАТЕRIAL SCIENCE „NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS”, 2017, BULGARIA, 2017, No 1, pp. 83-87, ISSN 2535-0226. , 2017г.
10. SELECTING THE OPTIMUM VARIANT OF THE SHEAR DRAWING PROCESS FOR LOW-CARBON STEEL, Machines, Technolоgies, Materials, Iss. 3, 2017,pp. 123-127., 2017г.
11. ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ И УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРОЙ, «Нефтегазовые технологии и новые материалы. Проблемы и решения». Сборник научных трудов. Выпуск 6 (11) – Уфа: Монография. 2017. С. 352-360., 2017г.
12. GENERALIZED ALGORITHM FOR NUMERICAL ANALYSIS AND MULTICRITERIA OPTIMIZATION OF MULTIPARAMETRIC REGRESSION MODELS, A. Toncheva, D. Stoilkovski, N. Tontchev,Industry 4.0, Vol. 1 (2016), Issue 1, pg(s) 35-42, INDUSTRY-4.0, 2016г.
13. MANIFESTATION OF ALTSCHULLER‘S PRINCIPLES IN SOME TECHNOLOGICAL DECISIONS FROM THE FIELD OF TRANSPORT ENGINEERING, MTC.AJ, vol. 14,3/3, 2016, Article № 1355, 2016г.
14. CORROSION BEHAVIOR OF COMMERCIALLY-PURE TITANIUM WITH DIFFERENT MICROSTRUCTURES, Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations, V. 4/2016, ISSN print 2367-749X, ISSN web 2534-8477, 2016, pp. 167-171., 2016г.
15. Hristova, M., E. Yankov, N. Tontchev, Comparative Analysis of Models DSAT-16 and MOTP_VTU to Calculate the Properties of the Layer in the Welding Area, International Journal for science, technics and innovations for the industry, ISSN 1313-0226, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, issue 6/ 2016, 21-24, 2016г.
16. ПРИЛОЖИМОСТ НА ХЕМОМЕТРИЧНИЯ ПОДХОД В МЕХАНИКАТА И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО, , сп. Механика, транспорт, комуникации, т. 14, брой 3/3, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online), с. VII-1 - 10, 2016г.
17. ОСНОВНИ АСПЕКТИ В ПРИЛАГАНЕТО НА CAD-CAE АНАЛИЗА НА СИСТЕМАТА „ДИСК – ЛОПАТКА“ ПРИ ГАЗОТУРБИННИТЕ ДВИГАТЕЛИ, сп. Механика, транспорт, комуникации, т. 14, брой 2, част 2, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online), с. 0-1 - 13, 2016г.
18. MODELING AND OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION OF TITANIUM -BASED ALLOYS BY APPROXIMATION WITH REGRESSION MODELS, Tontchev N.Ivanov M.Yankov E. Machines. Technologies. Materials., Vol. 10 (2016), Issue 1, pg(s) 23-25, 2016г.
19. Tontchev N., (2015), Contribution to the “Materials Genome Initiative” with Numerical Methods for Metallurgical Design,, XXII Meждународна Научна Конференция “Транспорт 2015“ , 2015г.
20. CONTRIBUTION TO THE ‘MATERIALS GENOME INITIATIVE’WITH NUMERICAL METHODS FOR METALLURGICAL DESIGN, MTC.AJ, vol. 13,3/2, 2015, Article № 1239, 2015г.
21. Tontchev N., Z. Cekerevac Approach and Application in Multicriteria Decision Support in the Field of Materials Science, January ., MEST JournaL, 2014г.
22. Tontchev N., M. Ivanov, (2014): Modeling and Optimization of the Composition of Iron – Based Alloys By Approximation with Neural Models and Genetic Optimization Algorithm, , FBIM Transactions, 15, 2(1), pp. 1-12., 2014г.
23. Tontchev N., Y. Kalev, (2013): On the Formation of Expert Knowledge in the Metalworking Technology Cost, International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, , Technologies, Materials, VII, Issues 10, pp. 77 – 80., 2014г.
24. Tontchev N., М.Ivanov, Modeling and Prediction of Composition Properties of Titanium-Based Allouys Means of Artificial Neural Networks, , MTC AJ, vol. 12, issue 3/3, article 1080., 2014г.
25. Тончев Н., Е. Иванов, Двукритериален оптимизационен подход с приложение в металургията за търсене интервал на параметрите при удовлетворяване на предварително поставени изисквания за променливите,, MTC AJ, vol. 12, issue 3/3, article 1081., 2014г.
26. Tontchev N. Y. Kalev, (2014), Robust Bi – Criteria Approach to Optimaze the Composition and Properties of Titanium – Based Alloys,., “Machines Technologies, Materials” pp.26-30, issue 12/2014, 2014г.
27. Tontchev N. Y. Kalev, R. Lazarova, Modeling and Optimization of the Properties and Composition of Titanium – Based Alloys, “., Machines Technologies, Materials” pp.16-19, issue 11/2014, 2014г.
28. Ivanov M., N. Tontchev, Investigation of Mechanical Properties of Titanium Alloys Based on Genetic Optimization and Pareto Front, , “Machines, Technologies, Materials” pp.24-30, issue 11/2014., 2014г.
29. Ivanov M., N. Tontchev, Software Model for Selection of the Appropriate Chemical Composition of Titanium Alloys Under Defines Requirements for Mechanical Characteristics, ., “Machines, Technologies, Materials” pp.26-30, issue 11/2014, 2014г.
30. Иванов Е., Н. Тончев,Числена процедура за проверка на оптимален състав на титанова сплав при използване на ограничена по обем база от данни, ., MTC AJ, vol. 12, issue 3/2, article 1000, 2014г.
31. Тончев Н. , И. Савова, Н. Христов, Изследване на коефициента на обработваемост на качествени и конструкционни легирани стомани, обработвани чрез стружкоотделяне, , Сборник доклади на 10-ти Международен конкрес „Машини, Технологии, Материали“, том. 1, с. 142 – 148., 2013г.
32. Tontchev N., Y. Kalev, Robust Bi-criteria Approach to Optimize the Composition and Properties of Alloy Steels, , Годишник ВТУ,том 4., 2013г.
33. Tontchev N., Y. Kalev, Determing Influence of Alloying Elements on Properties of Alloys by Robust Experiment, July, pp. 31 – 39., MEST Journal, 2013г.
34. Tontchev N., Y. Kalev, On the Formation of Expert Knowledge in the Metalworking Technology Cost, , International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Materials, VII, Issues 10, pp. 77 – 80, 2013г.
35. Koprinkova-Hristova P., N.Tontchev, Popova, S., Two approaches to multi-criteria optimization of steel alloys for crankshafts production, Vol. 5, № 2, pp. 96 – 103, Int. J. Reasoning – based Intelligent Systems, 2013г.
36. Ivanov M., N. Tontchev, Application of Ontological Models for Representing Engineering Concept in Engineering, VII, Issues 9, pp. 35 – 40,, International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Materials, 2013г.
37. Тончев Н., Два многокритериални подхода за оптимизиране състава и свойствата на легирани стомани, МТС. AJ, статия 0834, том 11, бр. 3, рр. IV-1 – IV-7, ВТУ, 2013г.
38. Koprinkova-Hristova P., N.Tontchev, S. Popova, Two approaches to multi-criteria optimization of steel alloys for crankshafts production, Vol. 5, № 2, 2013, pp. 96 – 103., Int. J. Reasoning – based Intelligent Systems,, 2013г.
39. Tontchev N., Y. Kalev, (2013): Robust Bi-criteria Approach to Optimize the Composition and Properties of Alloy Steels, , Procceding of University of Transport, vol. 4., 2013г.
40. Tontchev N., N. Hristov, Numerical Procedure to Determine the Optimal Composition of the Steel a Small Volume Database with the Same Treatment, VII, Issues 11, pp. 54 – 57, International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Materials,, 2013г.
41. Tontchev N., Y. Kalev, Determing Influence of Alloying Elements on Properties of Alloys by Robust Experiment,., MEST Journal, July, pp. 31 – 39, 2013г.
42. Tontchev N., N. Hristov, (2013): Numerical Procedure to Determine the Optimal Composition of the Steel a Small Volume Database with the Same Treatment, International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, , Machines, Technologies, Materials, VII, Issues 11, pp. 54 – 57., 2013г.
43. Tontchev N., M. Ivanov, Modeling and Optimization of the Composition of Iron – Based Alloys By Approximation with Neural Models and Genetic Optimization Algoritm l, December ., MEST Journa, 2013г.
44. Тончев Н. Върху решението за оптимален избор на материал и технология на обработване от даден клас инструментални стомани, работещи на горещо, XX международна научна конференция "Транспорт 2011", Akademic journal Мechanics Transport Communication, issue 3, 2011, article No 623., University of Transport, 2011г.
45. Тончев Н. Относно формализирането и тенденциите за развитие на материали със специализирано приложение, XX международна научна конференция "Транспорт 2011 Akademic journal Мechanics Transport Communication, issue 3, 2011, article No 628., University of Transport, 2011г.
46. Tontchev N., (2011): The decision for an optimal selection of material and technology to process a grade of tool steels, hot work, issue 3, 2011, article No 623., University of Transport, , Akademic Journal “Мechanics, Transport, Communication”, , 2011г.
47. Тончев Н. М. Кандева, Н. Христов Методика за определяне параметрите на качеството на композитни покрития при наваряване на ротационни повърхнини. VIII International Congress Machines, technologies, materials, 2011, vol. 1, pp.141-144. , НТС, 2011г.
48. Tontchev N, N. Hristov Method for solving multiple criteria decision making (mcdm) problems in building-up by welding area, VIII International Congress Machines, technologies, materials, 2011, vol. 1, pp.98-102., НТС, 2011г.
49. Petia Koprinkova-Hristova, Nikolay Tontchev, Silviya Popova, Neural Networks Approach to Optimization of Steel Alloys Composition L. Iliadis and C. Jayne Part I, IFIP AICT 363, pp. 315-324, 2011, © IFIP International Federation for Information Processing 2011, EANN/AIAI 2011, 2011г.
50. Tontchev N., S. Popov, P. Koprinkova-Hristova, S. Popova and Y. Lukarski, Comparative study on intelligent and classical modelling and composition optimization of steel alloys, Journal of Materials Sciences and Engineering with Advanced Technology, Volume no :4, Issue no: 1, July 2011, pp.69-91. , (http://www.scientificadvances.co.in/index.php?cmd=artical&j=2&su=72, 2011г.
51. Монов А.,М. Кандева., Н.Тончев, Геометрична оптимизация на износоустойчиви наварени покрития, Трибологичен журнал Бултриб, бр 1, 85-91, null, 2010г.
52. Иванов С., Н.Тончев, Оптимизиране на невронни мрежи с генетични алгоритми за целите на многокритериалната оптимизация, Трибологичен журнал Бултриб, бр 1, 74-79., null, 2010г.
53. Тончев Н., Структура и свойства на стомани с приложение в автомобилната промишленост. Akademic journal Мechanics Transport Communication, issue 2, 2010, article No 475., University of Transport, 2010г.
54. Кандева М., Н. Христов Н.Тончев, Изследване на абразивната износоустойчивост на наварени биметални покрития, конференция, "Механика на машините", том 18, 2010,1, 53-57., TU - Varna, 2010г.
55. Христов Н., Н. Тончев Приложение на интервалния подход за управление дебелината на трудно обработваемо покритие, Трибологичен журнал Бултриб, бр 1, 65-73., null, 2010г.
56. Изследване нагласата на студентите по въпроси за индивидуалното израстване и отношението им към преподавателската дейност, уводна статия, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.1, ISSN 1312-3823, стр. BG.01-08, 2010г.
57. Kandeva M., N. Tontchev, N. Hristov, E. Assenova, Tribological study of cladded bimetallic coatings, Journal of the Balkan Tribological Association, vol.15, No 4, 455-466. , null, 2009г.
58. Тончев Н., Н. Христов, Относно управлението на процеса наваряване за постигане на слоеве с определена геометрия и свойства, Транспорт 2009, Akademic journal Мechanics Transport Communication, issue 3, 2009, article No 426., University of Transport, 2009г.
59. Tontchev N.Т.Lazarova R. Kandeva M. Hristov N.Metallographic and mechanical investigations of fettled layers with specific properties, Fundamendal sciences and application, Journal, vol 15,289-296, 2009г.
60. Тончев Н.Т., Н.Христов, Относно управлението на процеса наваряване за постигане на слоеве с определена геометрия и свойства, Механика транспорт комуникации бр.3., 2009, VI73-VI78, 2009г.
61. Христов Н.Д. , Н. Тончев, Д. Алипиев, BULUW - WEB базирана информационна система от областта на наваряването., Машиностроене и машинознание №6, 2009, 24-27, 2009г.
62. Tontchev N.Т, L.Kirilov, K. Miettinen , Modeling of problems of metal building – up by welding with multiple criteria., IIT/WP – 247, 2008, от 1 до 7, 2008г.
63. Tontchev N.Т, D. Alipiev I.Savova, Implementation of some methodological matters from E-larning into "Materials science and technology" field , Механика транспорт комуникации бр.3., IX 43 – IX 48, 2008г.
64. Tontchev N.Т., L. Kirilov , Two Approaches for Solving Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Problems with an Illustrative Example, PROBLEMS OF ENGINEERING, CYBERNETICS AND ROBOTICS, 58, 2007, 53-63, 2007г.
65. Zyumbilev A., N. Tontchev, Optimising the properties of ion-nitrided layers, Journal "Technical Sciences" vol.5, pp. 121-125., null, 1996г.
66. Драголов Д., Н. Тончев, Д. Димитровски, Ст. Стефанов, Многофакторна оптимизация на технологични режими, осигуряващи максимално отлагане на манган и никел в електролитните покрития, Сборник доклади "Корабна енергетика", том 1, 272-277., null, 1996г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. МПК В 21 Д 22/20, № 49417, Матрица за дълбоко изтегляне на конусни детайли, 1989, София2. МПК В 21 Д 22/20, № 50073, Матрица за дълбоко изтегляне на чашкообразни детайли, 1990 г.3. Награда златен медал на Интелект "ЕХРО"" - 1991 г.4. Намаляване броя на пресовите операции на детайли 1/64, 9/74, 2/84, СОПОТ, 12.12.19845. Нова технология за производство на гилзи, СОПОТ, 07.03.1984

 Студии

 Монографии

1. Materials Science, LAMBERT, 2014г.
2. Ефективни решения в областта на обработването на металните материали на желязна основа ., University of Transport - Sofia , 2012г.
3. Тончев Н., Изследване влиянието на контура на инструмента върху максималната степен на деформиране при дълбоко изтегляне, 155 с., ВМЕИ "В. Ленин" (сега ТУ-София), 1991г.

 Специализации

1. Русия, МИИТ, Термично обработване, 1998г.
2. България, ЦПМ към ВМЕИ "В. Ленин" (сега ТУ-София), Приложна математика 1985 , 1986г.

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. Руски