гл.ас. д-р инж. Теодор Кирилов Кирчев


 Области на научно-изследователски интереси

1. Технология и организация на транспорта
2. Оперативно управление на транспорта
3. Обучение на водачи на МПС
4. Съвременни подходи в обучението

 Лекции в чужбина или друго ВУ

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

 Цитирания

1. Труд: Димитров Д., Кирчев Т., Приложение на съвременните информационни средства в системите за оперативно управление на транспорта, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 11, брой 3, ст. № 0783, 2013 г., https://mtc-aj.com/library/783.pdf
Цитиран от: Трендафилов З., Перспективи пред професионалното обучение на ръководителите движение и влакови диспечери в железопътния транспорт, сп. Механика транспорт комуникации, София том.16. бр.3/1, 2018, ISSN 1312-3823
2. Труд: Dimitrov D., Kirchev T., Application of Modern Information Tools in Anoperational Transport Management, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/783.pdf
Цитиран от: Zlateva P., Penev V., Rowlands G., Georgiev G., An Approach for Risk Analysis of Drones Attack to Critical Infrastructure Objects, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
3. Труд: Dimitrov D., Kirchev T., Application of Modern Information Tools in An Operational Transport Management, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/783.pdf
Цитиран от: Tzvetkova S., Zlateva P., Analysis of the Synergetic and Quantum Effects of the Integrated System for Transporting Energy Resources, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
4. Труд: Dimitrov D., Kirchev T., Application of Modern Information Tools in An Operational Transport Management, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/783.pdf
Цитиран от: Tzvetkova S., The Effective Functioning of Transport-Distribution Systems and the Implementation of Transport Services on the Market, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
5. Труд: Dimitrov D., Hadziev E., Kirchev T. Communication as An Element of Successful Management of Transport, Mechanics Transport Communications - Academic Journal, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/363.pdf
Цитиран от: Tzvetkova S., The Effective Functioning of Transport-Distribution Systems and the Implementation of Transport Services on the Market, 6-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), DECEMBER 2-3-rd, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria
6. Труд: Димитров Д., Кирчев Т., Използване на Web-ориентиран инструментариум в обучението по диспечерско ръководство на експлоатационната работа в транспорта,
Цитиран от: Димитров А., Недев В., Интернет технологиите – инструмент в организацията на учебния процес на катедрено ниво, Сборник доклади на тринадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2003, с. 633-638, Сборник доклади на дванадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2002, с. 475-478

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2019
Тема: Симулационен модел на диспечерско управление на метро и железопътен участък - Т Р Е Н А Ж О Р
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ"Т.Каблешков"
Ръководител: доц.д-р инж. Мирена Тодорова
2. Година: 2018
Тема: Симулиране на иновативни схеми за организиране на движението в метрополитена, чрез използване на интелигентни системи за управление
Тип: научноприложен
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Димитров
3. Година: 2015
Тема: Разработване на система за контрол на натоварването и теглото на вагоните и състоянието на буксите им - Научно изследователския проект №1255/27.04.2015 год.
Тип: Научно изследователския проект
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Тодор Константинов Размов
4. Година: 2012
Тема: Stress Prevention Activities for the Road Transport Drivers and SME (SPA-ROAD) 2010-1-ES1-LEO05-21000 - Дейности за превенция на стреса на професионалните шофьори и служители в малките и средни предприятия
Тип: международен проект
Поръчител: Европейската програма за развитие на професионалното образование "Леонардо да Винчи"
Ръководител: Испания
5. Година: 2009
Тема: NEO TRAN ES/07/LLP-LdV/TOI/149073 за продължаващо обучение на ръководни кадри на малки и средни предприятия от транспортния сектор
Тип: международен проект
Поръчител: Европейската програма за развитие на професионалното образование "Леонардо да Винчи"
Ръководител: Испания
6. Година: 2009
Тема: LLP-LdV-TOI-07-FI-160810 "Модернизиране на професионалните способности на инструкторите за шофьори - бъдещи кадри за продължаващо обучение" (Modernising the Professional Capabilities of Driving Instructors - Future Facilitators of Lifelong Traffic Safety Learning (Pro-Cadrin))
Тип: международен проект
Поръчител: Европейската програма за развитие на професионалното образование "Леонардо да Винчи"
Ръководител: Финландия
7. Година: 2008
Тема: "ES/06/B/F/PP-149518 "Хармонизирано обучение на транспортни специалисти (CT-TRANS: Formacion Continua armonizada para el Sector del Transporte por Carretera)
Тип: международен проект
Поръчител: Европейската програма за развитие на професионалното образование "Леонардо да Винчи"
Ръководител: Испания
8. Година: 2007
Тема: "Нов подход в обучението по техническите дисциплини - развитие и интегриране на европейски модули" (New Approach in Technology Training - Development and Integration of European Modules in Technology Education) TR/05/B/F/PP/178009
Тип: международен проект
Поръчител: Европейската програма за развитие на професионалното образование "Леонардо да Винчи"
Ръководител: Турция
9. Година: 2007
Тема: "Компютъризирана лаборатория за обучение по естествени и технически науки 2 ( SI-05-B-F-PP-176008, Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching - part 2 (ComLab-2))
Тип: международен проект
Поръчител: Европейската програма за развитие на професионалното образование "Леонардо да Винчи"
Ръководител: Словения
10. Година: 2005
Тема: IFD - Instructor for driving SK/02/B/F/PP-142272 , Инструктори за шофьори
Тип: международен проект
Поръчител: Европейската програма за развитие на професионалното образование "Леонардо да Винчи"
Ръководител: Словакия
11. Година: 1993
Тема: "Приложни алгоритми и програми за обучение и приложение в лабораторни упражнения, курсово и дипломно проектиране на комплект дисциплини в областта на организация на движение на влаковете, организация на маневрената работа и системи за управление в железопътния транспорт."
Тип: Проект 1-42-92 от плана на НИС при ВВТУ "Т. Каблешков"
Поръчител: ВНВТУ
Ръководител: доц. д-р инж. Г. Уждрин
12. Година: 1988
Тема: "Система за автоматизирано определяне и управление на пропускателната способност на железопътните гари, участъци и линии."
Тип: Проект 1.14./1988 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков"
Поръчител: БДЖ
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков
13. Година: 1988
Тема: "Разработване на плана за композиране на влаковете в железопътната мрежа на ЕИМ"
Тип: Проект 8.9./1987 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков"
Поръчител: БДЖ
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков
14. Година: 1987
Тема: "Нова методика за определяне на пропускателната, преработвателната и превозната способност на железопътния транспорт.",
Тип: . Проект 8.5/1986 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков"
Поръчител: БДЖ
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков

 Учебници и помагала

 Доклади на научни форуми

1. Mirena Todorova, Teodor Kirchev, Kostadin Trifonov, A survey on needs and possibilities of training in acquiring “Train dispatcher” qualification, , Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии BulTrans '19, Созопол, 2019г.
2. Кирчев Т. Изследване на причините, предизвикващи аварийни прекъсвания и влиянието им върху управлението на движението на влаковете, ХХII международна научна конференция ТРАНСПОРТ 2015, 2015г.
3. Кирчев Т. Изследване и анализ на аварийните прекъсвания на движението на влаковете по диспечерски кръгове, ХХII международна научна конференция ТРАНСПОРТ 2015, 2015г.
4. Кирчев Т. Управление на движението при аварийни прекъсвания на контактната мрежа, Научен форум "Иновации и конкурентноспособност в транспорта", организиран от Факултет ТМ на ВТУ "Т Каблешков", 2014г.
5. Коларов И.. Кирчев Т. Дейности за превенция на стреса в сектора на сухопътния транспорт, XXI международна научна конференция "ТРАНСПОРТ 2013", Варна, 2013г.
6. Димитров Д., Хаджиев Е., Кирчев Т. "Транспортните работници в условията на съвременния мениджмънт - структура на работното време и неговото ефективно планиране" , Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ 2009", ноември, София, 2009г.
7. Димитров Д., Хаджиев Е., Кирчев Т. "Комуникацията - елемент на успешното управление на транспорта", Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ 2009",ноември, София, 2009г.
8. Kolarov I., Kirchev T. "MODULARTE - national project activities and evaluation of the feedbacks" , Valorisation conference 2007, ноември, Анкара, Турция , 2007г.
9. . Kolarov I, T. KirchevCOMPUTERIZED REGISTERING OF THE CONTACT PRESSURE IN PRESS-JOINT, GIREP 2006, August 20 - 25, Amsterdam, Netherlands 2006, , 2006г.
10. Димитров Д., Кирчев Т. "Задача за оперативно управление на транспортните пунктове" , Научна конференция"ТРАНСПОРТ ноември, София, 2005г.
11. Галев Б., Димитров Д., Хаджиев Е., Кирчев Т., Интерактивен web-тренажор по техническа безопасност и охрана на труда в транспорта, , Сборник доклади на петнадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2005, с. IV-27-IV-30, ISBN 954-12-0115-6, 2005г.
12. Димитров Д., Кирчев Т., Задача за оперативно управление на транспортните пунктове, , Сборник доклади на петнадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2005, с. I-59-I-62, ISBN 954-12-0115-6, 2005г.
13. Галев Б., Димитров Д., Хаджиев Е., Кирчев Т. "Интерактивен WEB-тренажор по техническа безопасност и охрана на труда в транспорта" , Научна конференция"ТРАНСПОРТ " София, 2005г.
14. Коларов И., Кирчев Т. "Инструктори за шофьори - програма за обучение в европейски мащаби"- , Научна конференция"ТРАНСПОРТ София, 2005г.
15. Коларов И., Кирчев Т.," Инструктори за шофьори - състояние и перспективи за избор на кандидати за обучение в европейски мащаби" - , Научна конференция"ТРАНСПОРТ , София , 2004г.
16. Димитров Д., Кирчев Т. "Моделиране на работата на влаковия диспечер при управление на движението в железопътния транспорт" , XII Научна конференция - ВТУ, 2002г.
17. Димитров Д., Кирчев Т., Моделиране работата на влаковия диспечер при управление на движението в железопътния транспорт, , Сборник доклади на дванадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2002, с. 73-76, 2002г.
18. 12. Димитров Д., Кирчев Т. "Използване на WEB-ориентиран инструментариум в обучението по диспечерско ръководство на експлоатационната работа в транспорта , -XII Научна конференция - ВТУ, 2002г.
19. Димитров Д., Кирчев Т., Използване на Web-ориентиран инструментариум в обучението по диспечерско ръководство на експлоатационната работа в транспорта, , Сборник доклади на дванадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2002, с. 475-478, 2002г.
20. 11. Тодорова М., Кирчев т. "Изследване на пътникопотоците и оптимизиране на качеството на обслужването им в гара Бургас" , XII Научна конференция - ВТУ, 2002г.
21. Райков Р., Карагъозов К., Тодорова М., Стаменов В., Кирчев Т. "Усъвършенстване на система за оценка ефективността на инвестиционните решения в железопътния транспорт"- , III Научно-техническа сесия -ВВТУ, 1992г.
22. Кирчев Т., Стоянов И. "Оптимизиране на местната работа в участък" , III Научно-техническа сесия -ВВТУ, 1992г.
23. Кирчев Т., Георгиев Н., Стоянов И. "Използване на видеокомпютърни системи за симулиране действията на дежурния ръководител при осигуряване движението на влаковете - III Научно-техническа сесия -ВВТУ, III Научно-техническа сесия -ВВТУ, 1992г.
24. Размов Т., Георгиев Н., Кирчев т. "Алгоритъм за определяне на техническата маршрутизация на вагоните между влакообразуващите гари , Научно-техническа конференция - Г. Оряховица, , 1990г.
25. Райков Р., Качаунов Т., Карагъозов К., Кирчев Т., Размов Т., Купенов Д., Тодорова М., Беров Т. "Разработване на оптимален план за композиране на товарните влакове в железопътната мрежа" , V Научно приложна конференция - Пловдив , 1989г.
26. Райков Р., Карагъозов К., Иванчев Г., Русев И., Кирчев Т., Размов Т., Купенов Д. "Нова методика за определяне пропускателната способност на железопътни системи" , Първа младежка научна сесия ВНВТУ, 1988г.
27. Райков Р., Кирчев Т. "Основна методика за моделиране и управление движението на влаковете" , Първа младежка научна сесия ВНВТУ, 1988г.

 Статии в научни списания

1. Размов Т. Кирчев Т. Определяне на нормативна продължителност на аварийно прекъсване на движението на база оптимизация на разходите, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online),том 16, брой 3/1, 2018 г. статия № 1599, 2018г.
2. Димитров Д., Кирчев Т., Приложение на съвременните информационни средства в системите за оперативно управление на транспорта, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print); ISSN 2367-6620 (online), том 11, брой 3, ст. № 0783, https://mtc-aj.com/library/783.pdf, 2013г.
3. Димитров Д., Хаджиев Е., Кирчев Т. Комуникацията - елемент на успешното управление на транспорта, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0363, https://mtc-aj.com/library/363.pdf, 2009г.
4. Димитров Д., Хаджиев Е., Кирчев Т. Транспортните работници в условията на съвременния мениджмънт - структура на работното време и неговото ефективно планиране, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0364, https://mtc-aj.com/library/364.pdf, 2009г.
5. 6. Райков Р., Качаунов Т., Карагъозов К., Иванчев Г., Кирчев Т., Размов Т., Купенов Д., Тодорова М., Беров Т., Иванчев Г., Панов К., Данчев А. Ненов И."Система на ЕИМ за оперативно управление на плана за композиране на влаковете, масата и скоростта на товаварните влакове в железопътната мрежа" , Сборник ВВТУ, София, 1991г.
6. 4. Райков Р., Качаунов Т., Карагъозов К., Кирчев Т., Размов Т., Купенов Д., Тодорова М., Беров Т., Иванчев Г., Русев И., Лозанов Д., Панов К., Данчев А. "Разработване плана за композиране на влаковете на ЕИМ" , сп."Железопътен транспорт", кн.2, 1990г.

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

 Монографии

 Специализации

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. Руски