доц. д-р инж. Румен Ангелов Иванов


 Области на научно-изследователски интереси

1. Инженерна геодезия, геодезия, GPS, GNSS, Компютърни системи в строителството, Определяне геометрията на автомобилни и железни пътища, AutoCAD

 Лекции в чужбина или друго ВУ

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. Съюз на геодезистите и земеустроителите в България

 Цитирания

1. Труд: Nikolov V., A. Dimitrova, K. Kostov, R. Ivanov, ”The Bulgarian experience in using slag in road construction”, 4th International SIIV Congress “Advantages in Transport Infrastructures and Stakeholders”, Palermo, Italy, 12th-14th September, 2007, 2-8pp.
Цитиран от: Zhang Ding-bang, Yi Zhang, Tao Cheng, „Measurement of grass root reinforcement for copper slag mixed soil using”, Measurement 118, 2018, 14–22pp., Elsevier
2. Труд: Nikolov V., A. Dimitrova, K. Kostov, R. Ivanov, ”The Bulgarian experience in using slag in road construction”, 4th International SIIV Congress “Advantages in Transport Infrastructures and Stakeholders”, Palermo, Italy, 12th-14th September, 2007, 2-8pp.
Цитиран от: Prasad P.S., G.V. Ramana, “Feasibility study of copper slag as a structural fill in reinforced soil structures”, Geotextiles and Geomembranes 44, 2016, 623-640pp., Elsevier
3. Труд: Иванов Р. Проектиране на пътища с Делоне триангулация . XVI Международна научна конференция “Транспорт 2006“, ВТУ “Т. Каблешков“, Сборник доклади ISBN- 10:954-12-0130-X
Цитиран от: Бабунска-Иванова Н. "Създаване на динамичен инженерен модел при проектиране на транспортна инфраструктура", XXII Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ 2015", сп. Механика, транспорт, комуникации –ISSN 1312-3823, том 13, брой 3/3, 2015, статия № 1222, стр. VIII-28-33., 2015г., ВТУ „Т. Каблешков”
4. Труд: Stoyanov L., R. Ivanov (2002), Design of the new Bulgarian Gravity Basic Network, Bulgarian Geophysical Journal, V.28, 1-4, 32-41
Цитиран от: ЛАМБЕВА Т., “РОБАСТНО-СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА РЕЛАТИВНИ ГРАВИМЕТРИЧНИ МРЕЖИ” , АВТОРЕФЕРАТ НА ДИСЕРТАЦИЯ, 2015,
5. Труд: Иванов, Румен А., “Проектиране на пътища с Делоне триангулация”, Шестнадесета международна научна конференция, „Транспорт 2006“, V раздел, 21-23 стр.
Цитиран от: Христова В.,Самоорганизираща се програмна система за анализ на пътна мрежа, пътно-транспортни съоръжения и структури, S E S 2 0 1 4 T e n t h A n n i v e r s a r y S c i e n t i f i c Co n f e r e n c e w i t h I n t e r n a t i o n a l Pa r t i c i p a t i o n S P A C E , E C O L O G Y , S A F E T Y 12 – 14 November 2014, Sofia, Bulgaria ,
6. Труд: Stoyanov L.D. , R.A. Ivanov (2002) Design of the new Bulgarian Gravity Base Network , Bulgarian Geophysical Journal, 2002, V.28, 1-4
Цитиран от: Господинов Сл., Е. Пенева , А. Андреев, Г. Михайлов / 2014 / Анализ на Държавната гравиметрична мрежа на Република България, Доклад на работна група по задача 3.3. Създаване на Програма за обновяване и усъвършенстване на Държавните геодезически мрежи (Държавна гравиметрична мрежа) към Съвета по геодезия, картография и кадастър , АГКК, Софи я , 28 стр. , http://www.cadastre.bg/sites/default/ files/documents/SavetPoGeodeziaKK/analiz_grav_mrega_bg__agkk.pdf,
7. Труд: Иванов, Р., Е. Йончев, П. Пискулев, Н. Бабунска-Иванова, “Определяне геометрията на автомобилни пътища с GPS, акселерометър и одометър”, XIX международна научна конференция “Транспорт 2009”, “Механика, Транспорт, Телекомуникации”, бр.3, 2009
Цитиран от: Nikolov V., I. Gadzhov. Handbook for Road Design, First edition,
8. Труд: Иванов, Р., "Ръководство по инженерна геодезия", 2009
Цитиран от: Nikolov V., I. Gadzhov. Handbook for Road Design, First edition,
9. Труд: Stoyanov V, Ivanov R (2000) Towards an improved geodetic reference system for Bulgaria. Geod Cartogr Land Manage 1:3–9 (in Bulgarian)
Цитиран от: Valcheva S., I. Yovev, R. Grebenitcharsky, Tidal Systems and Reductions for Improvement of the Bulgarian National Vertical Reference System, Chapter Gravity, Geoid and Height Systems, Volume 141 of the series International Association of Geodesy Symposia, pp. 257-263, Springer
10. Труд: Иванов, Р., Е. Йончев, П. Пискулев, Н. Бабунска-Иванова, “Определяне геометрията на автомобилни пътища с GPS, акселерометър и одометър”, XIX международна научна конференция “Транспорт 2009”, “Механика, Транспорт, Телекомуникации”, бр.3, 2009, ВТУ „Т. Каблешков”
Цитиран от: Николов В., И. Гаджов, Ръководство за проектиране на пътища, ВТУ "Т.Каблешков", 2010, ВТУ „Т. Каблешков”
11. Труд: Иванов, Р., “Ръководство по инженерна геодезия”, ВТУ ”Т. Каблешков”, София, 2009
Цитиран от: Николов В.,, И. Гаджов, “Ръководство за проектиране на пътища”, ВТУ "Т.Каблешков", 2010, ВТУ „Т. Каблешков”
12. Труд: Даскалова,М, Р. Иванов, “Относно някои характеристики на деформациите на земната повърхност ”, Юбилейна научна сесия ”50 години Централна лаборатория по висша геодезия”, София, 1998г.
Цитиран от: Кастрева,П., “Подобряване на съществуващи геодезически мрежи”, Aвтореферат на дисертация, София, 2000г. ,

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2023
Тема: “Revealing the power of SAR data in different application areas – education of new generation of professionals (RSSD)”
Тип: Mеждународен научен проект
Поръчител: Европейската космическа агенция и Институт за космически изследвания и технологии – БАН.
Ръководител: доц. д-р инж. Христо Николов - БАН
2. Година: 2014
Тема: „Използване на мощни лазерни нивелири в транспортното строителство”
Тип: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ
Поръчител: договор за научни изследвания, финансиран от ВТУ
Ръководител: доц. д-р инж. Румен А. Иванов
3. Година: 2009
Тема: “Определяне геометрията на автомобилни пътища с GPS, инерциален сензор и одометър”
Тип: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ
Поръчител: договор за научни изследвания, финансиран от ВТУ
Ръководител: доц. д-р инж. Румен А. Иванов

 Учебници и помагала

1. Иванов, Р., "Ръководство по инженерна геодезия" 3. изд, ВТУ Т. Каблешков, 2014г.
2. Иванов, Р., "Ръководство по инженерна геодезия" 2. изд, ВТУ Т. Каблешков, 2009г.
3. Иванов, Р., "Ръководство по инженерна геодезия" 1. изд, ВТУ Т. Каблешков, 2006г.

 Доклади на научни форуми

1. Possibilities of building new underground gas storages in Southeast Europe and their geotechnical monitoring, X International Geomechanics Conference, 19 – 23 September 2022, Sts. Constantine and Helena Resort, Varna, Bulgaria , 2022г.
2. Classification of the geometry of roadways and railways, VI International Scientific Conference „Machinery and Construction Technologies in Transport – 2022”, 05th-07th October 2022, Academic Journal “Mechanics, Transport, Communications”, vol.20, issue 3/3 , 2022г.
3. Ivanov, R., “Diversification of gas transportation routes and sources for gas hub Balkan”, VII International Symposium NEW HORIZONS 2019 of Transport and Communications, 29-30 November, Doboj, 2019 , 2019г.
4. Русева П., Иванов Р., „Стратегия за превръщане на Република България в газов енергиен център”, , “Млад форум”, „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 7, брой 1, 2018, V-1 ÷ V-3, 2018г.
5. Димитров Н., Р. Иванов, „Строителство на морски газопроводи”, “Млад форум”, Механика, Транспорт, Комуникации”, том.6, бр.1, 2017, VIII-11÷ VIII-14, 2017г.
6. Иванов Р., П. Брънзалов, “Oпределяне наклоняването на сгради и съоръжения”, Научна Конференция, “Механика, Транспорт, Комуникации”, том.14, бр.3/3, 2016, XIV-8÷ XIV-14, 2016г.
7. Иванов Р., П. Брънзалов, Н. Бабунска-Иванова, К. Костов. "Използване на мощни лазерни нивелири в транспортното строителство", Факултетна научна конференция 2014, сп. Механика, транспорт, комуникации –ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/3, 2014, статия № 1086, стр. XIV-33-38., 2014г.
8. Иванов Р., П. Брънзалов, “Спътникови навигационни системи и навигационна война”, Военна академия “Г.С.Раковски”, Годишник 3/2013, 84-89с. , 2013г.
9. Брънзалов П., Р. Иванов, “Уязвимост на спътниковите навигационни системи и методи за тяхното преодоляване във влаковия транспорт”, XXI Международна Научна Конференция “Транспорт 2013”, “Механика, Транспорт, Комуникации”, бр.3, 2013, XI-36÷ XI-42, 2013г.
10. Ivanov R., P. Branzalov, “Low-Power Radio Frequency Interference on a GPS Receiver”, Conference Proceedings of the Second International Conference, European Polythechnical University/June 9-10.06.2012, 99-101pp. , 2012г.
11. Брънзалов П., Р. Иванов, “Електромагнитни смущения в GNSS навигацията”, XX международна научна конференция “Транспорт 2011”, “Механика, Транспорт, Телекомуникации”, бр.3, 2011, ВТУ „Т. Каблешков”, София, VIII-57÷VIII-63с., 2011г.
12. Иванов Р., П. Брънзалов, "Устойчивост на GPS системите спрямо електромагнитните смущения", Научна конференция “Адаптиране на системите за отбрана към съвременните заплахи”, Военна академия “Г.С.Раковски”, 2011, 137-139с. , 2011г.
13. Бабунска-Иванова, Н., Р. Иванов, "Най-кратката железопътна връзка между Видин и София", VІІІ Национална младежка научно-практическа сесия, София, 2010г.
14. Иванов, Р., Е. Йончев, П. Пискулев, Н. Бабунска-Иванова, “Определяне геометрията на автомобилни пътища с GPS, акселерометър и одометър”, XIX международна научна конференция “Транспорт 2009”, “Механика, Транспорт, Телекомуникации”, бр.3, 2009, ВТУ „Т. Каблешков”, София, V-27÷V-31с., 2009г.
15. Nikolov V., A. Dimitrova, K. Kostov, R. Ivanov, ”The Bulgarian experience in using slag in road construction”, 4th International SIIV Congress “Advantages in Transport Infrastructures and Stakeholders”, Palermo, Italy, 12th-14th September, 2007, 2-8pp., 2007г.
16. Николов В., Р. Иванов, З. Трендафилов, К. Костов, “Проектиране на улици с използване на теорията на транспортните потоци”, XVI Научна конференция с международно участие “Транспорт 2006”, ВТУ ”Т. Каблешков”, 9-10 ноември 2006, София, 2006г.
17. Иванов Р., “Проектиране на пътища с Делоне триангулация”, XVI Научна конференция с международно участие “Транспорт 2006”, ВТУ ”Т. Каблешков”, 9-10 ноември 2006, София, 2006г.
18. Иванов, Р., В. Николов, К. Костов, “Современные геодезические технологии для определения геометрии железной дороги”, The Fifth International Conference “Heavy Machinery HM 2005”, Kraljevo, 28 June-03 July 2005, 1D.23-1D.24 , 2005г.
19. Иванов, Р., Р. Вълков, “Комбиниране на измервания от GPS и тотална станция за целите на геодезическото осигуряване на железния път”, XIV Научна конференция с международно участие “Транспорт 2004”, ВТУ ”Т. Каблешков”, 11-12 ноември 2004, София, 2004г.
20. Костов, К., Б. Иванов, Р. Иванов, “Безбаластов път в жп тунели-предимства и недостатъци на съществуващите конструкции”, XIV Научна конференция с международно участие “Транспорт 2004”, ВТУ ”Т. Каблешков”, 11-12 ноември 2004, София, 2004г.
21. Ivanov, R., “Common processing of GPS and terrestrial measurements”, International Symposium on “Modern Technologies, Education and Professional practice in the globalizing world”, 6-7 November 2003, Bulgaria, 177-181pp. , 2003г.
22. Todorov, S., V. Nikolov, R. Ivanov, “Restructuring of the Bulgarian railways 2003”, Railways on the edge of the 3rd Millennium “On the way towards the ‘European’ railway”, 10th International Symposium, 27-28 may, 2003, Zilina, 60-65pp. , 2003г.
23. Иванов, Б., Р. Иванов, “Контрол на геометрията на подновен участък от железния път, препроектиран при репериране за скорост 130km/h”, “ТEMPT 2001-Транспортът на XXI”, ВТУ ”Т. Каблешков”, 15-16 ноември 2001, София, 523-526., 2001г.
24. Даскалова, М, Р. Иванов, “Относно някои характеристики на деформациите на земната повърхност”,, Юбилейна научна сесия ”50 години Централна лаборатория по висша геодезия”, София, 1998г., 1998г.
25. Иванов, Р., “Точност на измерванията при определяне на премествания на точките от прецизните ъглово-дължинни мрежи”, Юбилейна научна сесия ” 50 години Централна лаборатория по висша геодезия”, София, 1998, 107-110с., 1998г.
26. Dimitrov, D., R. Ivanov, “ Tectonic strains in the region South - West from Sofia, established by geodetic monitoring ”, , In UNESCO and Bulgarian Academy of Sciences International project “ Expert assessment of Land subsidence related to hydrogeological and engineering geological conditions in the regions of Sofia, opje and Tirana”, 2-5 December, 1998, Sofia., 1998г.

 Статии в научни списания

1. Иванов Р., "Нови газови коридори през Черно море и тяхната важност за Р България",, Железопътен и интермодален транспорт, бр. 12, 2017, 2017г.
2. Иванов Р., "Определяне геометрията на автомобилни пътища със спътникови навигационни системи",, Геодезия, Картография, Земеустройство, №2-3, 18-19с. №2-3, 2007, 18-19с. , 2007г.
3. L. Stoyanov, R. Ivanov, "On the derivation of local/regional geodetic system", , Contribution to Geophysics and Geodesy, vol.36, №4, 385-405pp., 2006г.
4. Ivanov, R., I. Topalov, B. Avramov, “Remote Railway Digital Video Surveillance with GPS Navigation”, The Navigation View, I, 2005, 18-22pp. , 2005г.
5. Stoyanov, L., R. Ivanov, "Design of the new Bulgarian Gravity Basic Network", , Bulgarian Geophysical Journal, 2002, V.28, 1-4, 32-41pp. , 2002г.
6. Ivanov, R., "Processing GPS and Loran-C data for fault detection and trajectory identification", , The Navigation View, N1, 21-26pp., 2002г.
7. Иванов Р., "Комбиниране на спътникови и наземни навигационни системи", , Геодезия, Картография, Земеустройство, бр.1/2, 3-5с., 2002г.
8. Ivanov, R., "Combination of GPS and Loran-C measurements", The Navigation View, II, 2002, 18-21pp. , 2002г.
9. Stojanov, L., R. Ivanov, “Appropriate global geopotential model for combined determination of the quasigeoid “, , Reports on Geodesy, N5 (60), 2001, 17-30pp., 2001г.
10. Стоянов, Л., Р. Иванов, "За преход към подобрена референтна система в България", , "Геодезия, Картография, Земеустройство, бр.1 , 2000г.
11. Николов В., С.Тодоров, Р.Иванов, Комбинирано въздействие на натоварването от подвижния ж.п. състав и от автомобилното движение върху земното платно в района на железопътните прелези., сп." Железопътен транспорт", кн. 6, 2000г.
12. Николов, В., С. Тодоров, С., Р. Иванов, "Комбинирано въздействие на натоварването от подвижния жп състав и от автомобилното движение върху земното платно в района на железопътните прелези", , Железопътен транспорт, бр.6, 2000г., 2000г.
13. Костадинов, Ст., Р. Иванов, "Използване цифровия модел на железния път при мостовото строителство", Геодезия, Картография, Земеустройство, бр.1, 1999г.
14. Димитров, Д., Р. Иванов, “Тектонски напрежения в района югоизточно от град София, определени по данни от геодезически измервания”, Геодезия, Картография, Земеустройство, бр.1, 1997г., 1997г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. Грамота за присъдена трета награда за участие с доклад в VIII Национална младежка научно-практическа сесия 2010г.2. Награда на Ректора - грамота за постижения в учебно-изследователската работа 2017г.

 Студии

 Монографии

1. Engineering surveying and deformation surveys, ВТУ "Тодор Каблешков", 2020г.

 Специализации

1. Австрия, Технически Университет Грац, 14 месечна специализация за периода 2000-2002г. в катедра по “Позициониране и Навигация”, 2000г.

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. Руски