проф. д-р Валентина Илиева Станева


 Области на научно-изследователски интереси

1. Основи на счетоводството, Счетоводство, контрол и анализ в областта на транспорта; Финансово и управленско счетоводство; Финансов одит; Счетоводна политика, Счетоводни приблизителни оценки,

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Португалия, Лисабон, The conceptual framework for financial reporting as a basis for compiling the financial statements of transport, 2023г.
2. Италия, Бари, Italy as part of Blue Med FAB and DANUBE FAB as an instrument of the green air transport deal in Europe, 2023г.
3. Италия, Бари, The specific accounting decisions in the company, 2023г.
4. Португалия, Лисабон, South West and DANUBE FAB as an instrument of the green air transport deal in Soutwest and Southeast Europe, 2023г.
5. Румъния, Букурещ, DANUBE FAB – ten years after the start, 2022г.
6. Румъния, Букурещ, Fair value in accounting estimates, 2022г.
7. Унгария, Дьондьош, “Fair value in accounting estimates”, 2018г.
8. Унгария, Дьондьош, “Profeessional competence for using accounting estimates in corporate financial statements”, 2018г.
9. Полша, Варшава, Applicability of accounting estimates in accounting practices, 2016г.
10. Полша, Варшава, Implementation of European regulation for determination of airport charges, 2016г.
11. България, София, НБУ - Счетоводство, 2012г.
12. Румъния, Букурещ, Implementation of European regulation for determining charges in South-East Europe., 2012г.
13. Румъния, Букурещ, The Initiative DANUBE FAB – the right way for development of Air Navigation Services in South-East Europe., 2012г.
14. България, София, НБУ - Банково счетоводство, 2012г.
15. Турция, Одрин, Accounting policies and phases of economic cycle., 2011г.
16. Турция, Одрин, The accounting policy in the management of the transport firm., 2011г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. EUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY
2. Member of International Scientific Committee in Eighteenth International Scientific Conference, 2018, Budva, Montenegro, Institute of Knowledge Management-Skopie
3. Member of International Scientific Committee in Fifteenth International Scientific Conference, 2017, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management-Skopie
4. Member of International Scientific Committee in Fourteenth International Scientific Conference, 2017, Agia Triada, Thessaloniki, Greece, Institute of Knowledge Management-Skopie.
5. Member of International Scientific Committee in Nineteenth International Scientific Conference, 2018, Agia Triada, Thessaloniki, Greece, Institute of Knowledge Management-Skopie.
6. Member of International Scientific Committee in Seventeenth International Scientific Conference, 2018, Vrnjacka Banja, Serbia, Institute of Knowledge Management-Skopie
7. Member of International Scientific Committee in Thirteenth International Scientific Conference, 2017, Budva, Montenegro, Institute of Knowledge Management-Skopie
8. Member of International Scientific Committee in Twelfth International Scientific Conference, 2017, Vrnjacka Banja, Serbia, Institute of Knowledge Management-Skopie
9. Научен секретар на Транспортен колеж при ВТУ Тодор Каблешков (до неговото закриване)
10. Член на Академичния съвет на Академия за иновации и развитие
11. Член на Контролен съвет на ВТУ "Тодор Каблешков"
12. Член на Международен научен програмен комитет на годишна международна научна конференция на НВУ "Васил Левски", гр. Велико Търново, 14-15.06.2018 г.
13. Член на Международен научен програмен комитет на годишна международна научна конференция на НВУ "Васил Левски", гр. Велико Търново, 27-28.06.2019 г.
14. Член на организационен комитет на Научен форум "Ефективност на транспортните системи" на Факултет "Транспортен мениджмънт" при ВТУ "Тодор Каблешков", 22-23.06.2016 г., Банско.
15. Член на Съюза на счетоводителите в България
16. член на УС на Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България
17. Член на Факултетен съвет на Факултет "Транспортен мениджмънт" във ВТУ "Тодор Каблешков"

 Цитирания

1. Труд: Станева, В. (2011). Счетоводна политика в управлението на транспортната фирма, Печатна база на ВТУ „Т. Каблешков“, с. 40.
Цитиран от: Георгиева, Д., Счетоводна политика на нефинансово предприятие, Издателство на МВБУ-Ботевград, 2020, стр. 11, ISBN 978-954-9432-97-8. , Издателство на МВБУ-Ботевград
2. Труд: Станева, В. и колектив. (2017). Съдържателни аспекти по прилагането на промени в счетоводната политика и счетоводните приблизителни оценки в предприятията от нефинансовия сектор, Икономиката на България и Европейския съюз: наука и бизнес, София: ИК УНСС, с. 246.
Цитиран от: Георгиева, Д., Счетоводна политика на нефинансово предприятие, Издателство на МВБУ-Ботевград, 2020, стр. 7, ISBN 978-954-9432-97-8., Издателство на МВБУ-Ботевград
3. Труд: Станева, В., 2018. Финансово-счетоводни аспекти на антикорупцията, Международен дискусионен форум „Образование, наука, иновации“, Общество, антикорупция, администрация. София: Нюанс дизайн, април 2018 г., с. 32, ISBN: 978-954-8655-68-2.
Цитиран от: Банкова, Д., Относно киберсигурността в предприятията. Електронно списание на ИДЕС, София, 2020, бр. 1, ISSN 1314-8990 (online), стр. 8., Електронно списание на ИДЕС
4. Труд: Станева, В., (2020), „Критерии и подходи за диференциране на счетоводните приблизителни оценки от актюерските оценки”, Сборник доклади от Юбилейна Международна Научна Конференция „Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха”, 11-12 май 2020, Икономически университет – Варна, България, том 3, 2020, стр. 45, ISBN 978-954-21-1039-2.
Цитиран от: Начкова, М., Прилагане на МСФО 9 финансови инструменти от застрахователите International journal “KNOWLEDGE”, Institute of Knowledge Management, Skopje, Scientific Papers, Vol. 40.1, м.5/2020, p. 5, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X., Institute or Knowledge Management, Skopje
5. Труд: Staneva, V. (2019) „Accounting estimates and approximations in IFRS 15 Revenue from contracts with customers”, International journal “KNOWLEDGE”, Institute of Knowledge Management, Skopje, Scientific Papers, Vol.35.1, м.12/2019, p. 30, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X.
Цитиран от: Начкова, М., Предизвикателства при осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети на застрахователите, Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция „Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха”, Икономически университет - Варна, том 3, 2020, стр. 516. ISBN 978-954-21-1039-2., Икономически университет - Варна
6. Труд: Станева, В., Счетоводна политика и фазите на икономическия цикъл. Сборник доклади от XVIII международна научна конференция на „Транспорт“ при ВТУ „Тодор Каблешков”, 2008, ISSN 1312-3823, с. III-92.
Цитиран от: Банабакова, В., Социално ориентираната логистика – концептуални основи и добри практики, Сборник научни трудове на Годишна университетска научна конференция с международно участие в НВУ „Васил Левски”, 27-28.06.2019 г., гр. Велико Търново, стр. 208, ISSN 2367-7481., НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
7. Труд: Станева, В. и колектив. (2017). Съдържателни аспекти по прилагането на промени в счетоводната политика и счетоводните приблизителни оценки в предприятията от нефинансовия сектор, Икономиката на България и Европейския съюз: наука и бизнес, София: ИК УНСС, с. 246.
Цитиран от: Георгиева, Д., Счетоводно отчитане на разходи за иновационни проекти (основен курс за несчетоводители), Издателство на МВБУ-Ботевград, 2019, стр. 96, ISBN 978-954-9432-90-9. , Издателство на МВБУ-Ботевград
8. Труд: Staneva, V. (2017). Fair value in accounting estimates. Skopje: International journal scientific papers, vol. 16.1, p. 91-95.
Цитиран от: Ivanova, R., About the analysis of the rate of return of enterprise’s assets and equity International journal “KNOWLEDGE”, Institute of Knowledge Management, Skopje, Scientific Papers, Vol.34.1, 2019, p. 23, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X. , Institute or Knowledge Management, Skopje
9. Труд: Staneva, V. (2014). Accounting estimates in the financial statements of transport companies in Bulgaria. Sofia: Publishing house Avangard-Prima
Цитиран от: Ivanova, R., About the analysis of the rate of return of enterprise’s assets and equity International journal “KNOWLEDGE”, Institute of Knowledge Management, Skopje, Scientific Papers, Vol.34.1, 2019, p. 22, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X., Institute or Knowledge Management, Skopje
10. Труд: Станева В., „Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план на транспортна фирма за таксиметрови услуги при условията на сключен лизингов договор“, ХV научна конференция с международно участие “Транспорт – 2005”, София, 2005, с. III-63. ISBN 954-12-0115-6, ISSN 1312-3823.
Цитиран от: Петрова-Кирова, М., Лизинг – влияние на промените в МСФО 16 лизинг върху представянеto на предприятия от транспортния сектор. Научно списание Механика, Транспорт, Комуникации, том 17, брой 3, 2019 г., статия № 1808, стр. III-103., Научно списание Механика, Транспорт, Комуникации, ВТУ "Тодор Каблешков"
11. Труд: Станева, В. и колектив. (2017). Съдържателни аспекти по прилагането на промени в счетоводната политика и счетоводните приблизителни оценки в предприятията от нефинансовия сектор, Икономиката на България и Европейския съюз: наука и бизнес, София: ИК УНСС, с. 253.
Цитиран от: Георгиева, Д., Счетоводно отчитане на разходи за иновационни проекти (основен курс за несчетоводители), Издателство на МВБУ-Ботевград, 2019, стр. 98, ISBN 978-954-9432-90-9. , Издателство на МВБУ-Ботевград
12. Труд: Станева, В., За иновациите и креативността в счетоводството. Сборник доклади от научен форум „Иновации и конкурентоспособност в транспорта” на факултет „Транспортен мениджмънт” при ВТУ „Тодор Каблешков”, Боровец, 18-19 юни 2014, ISSN 1312-3823, с. III-36.
Цитиран от: Банабакова, В., Социално ориентираната логистика – концептуални основи и добри практики, Сборник научни трудове на Годишна университетска научна конференция с международно участие в НВУ „Васил Левски”, 27-28.06.2019 г., гр. Велико Търново, стр. 210, ISSN 2367-7481., НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
13. Труд: Станева В., „Методически подходи при определянето на счетоводната оценка на материалните запаси", списание на ИДЕС, бр.4/2017 г., с.8
Цитиран от: Иванова, Росица. "По въпроса за анализа на обръщаемостта на краткотрайните активи на предприятието", International journal “KNOWLEDGE”, Institute or Knowledge Management, Skopje, Scientific Papers, 29 - 31.03.2019, Vrnjacka Banja, Serbia, Vol. 30.1, page 107- 113 , цитат на стр. 109., Institute or Knowledge Management, Skopje
14. Труд: Станева, В. и колектив. (2017) Съдържателни аспекти по прилагането на промени в счетоводната политика и счетоводните приблизителни оценки в предприятията от нефинансовия сектор, Икономиката на България и Европейския съюз: наука и бизнес, София: ИК УНСС, с. 246.
Цитиран от: Георгиева, Даниела. Счетоводна политика на юридически лица с нестопанска цел – теория и практика, монография, Издателство на МВБУ-Ботевград, 2018, стр. 12, ISBN 978-954-9432-80-0., Издателство на МВБУ-Ботевград
15. Труд: Станева, В. и колектив. (2017) Съдържателни аспекти по прилагането на промени в счетоводната политика и счетоводните приблизителни оценки в предприятията от нефинансовия сектор, Икономиката на България и Европейския съюз: наука и бизнес, София: ИК УНСС, с. 253.
Цитиран от: Георгиева, Даниела. Счетоводна политика на юридически лица с нестопанска цел – теория и практика, монография, Издателство на МВБУ-Ботевград, 2018, стр. 36, ISBN 978-954-9432-80-0., Издателство на МВБУ-Ботевград
16. Труд: Staneva, Valentina. Conceptual differences in determination of provisions and accounting estimates in financial statements of undertakings in the non-financial sector. Sixteenth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 16.03-18.03.2018, Vrnjacka Banja, Serbia, 2018, Vol. 22.3., p. 849, table 1. ISSN 1857-923X for e-version, ISSN 2545-4439 for printed version
Цитиран от: Петрова-Кирова, Магдалена. Възможности на системата на интегрирано отчитане като инструмент за подобряване представянето на предприятията от транспортния сектор, стр. 79, Дисертационен труд, ВТУ Тодор Каблешков, 2017г., ВТУ Каблешков ЕООД
17. Труд: Станева, В. (2011) Счетоводна политика в управлението на транспортната фирма, автореферат на дисертационен труд, Печатна база на ВТУ „Т. Каблешков“, с. 40.
Цитиран от: Георгиева, Даниела. Счетоводна политика на юридически лица с нестопанска цел – теория и практика, монография, Издателство на МВБУ-Ботевград, 2018, стр. 15, ISBN 978-954-9432-80-0., Издателство на МВБУ-Ботевград
18. Труд: Станева, Валентина. Счетоводна политика и фазите на икономическия цикъл, сп. „Механика, транспорт, комуникации”, брой 3, ISSN 1312-3823, стр. ІІІ-92-96 2008 и Счетоводна политика в управлението на транспортната фирма, Дисертационен труд
Цитиран от: Колев, Орлин. Първи етап на масовата приватизация на предприятията от транспортния отрасъл в България – оценка на финансово - икономическото им състояние в началото на процеса и към настоящия момент /2014 г./, стр. 102, Дисертационен труд, ВТУ Тодор Каблешков, 2017 г., ВТУ Каблешков ЕООД
19. Труд: Staneva, Valentina. Applicability of the change in accounting estimates in financial-accounting metrics of enterprises, Eleventh International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, 16-18.12.2016, Bansko, Bulgaria, 2016, Vol. 15.2., p. 579-584. ISSN 1857-92
Цитиран от: Иванова, Росица. "Принципни модели за анализ и оценка на рентабилността на собствения капитал на предприятието", International journal “KNOWLEDGE”, Institute or Knowledge Management, Skopje, Scientific Papers, 15 . 12 - 17 .1 2 .2017, Банско – България, Vol. 20.3, page 1235 - 1241 , цитат на стр. 1237., Institute or Knowledge Management, Skopje
20. Труд: 41. Станева, Валентина. „Теоретични аспекти по прилагането на счетоводните приблизителни оценки във финансовите отчети на предприятията.”, сп. „Актив счетоводна матрица”, бр. 1/2014, ISSN 1314-3484, с. 5-7 и бр. 2/2014, ISSN 1314-3484, с. 12-14.
Цитиран от: Иванова, Росица. Аспекти на анализа на финансовата устойчивост на предприятието, Университетска научна конференция 2014 на Национален военен университет „Васил Левски”, гр. В. Търново, 03 – 04 юли 2014 г., под печат., Национален военен университет „Васил Левски”, гр. В. Търново
21. Труд: Станева, Валентина. Стратегията в счетоводната политика. Сборник доклади от Девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика” на МВБУ-Ботевград, София, 2012, с. 854-862. ISBN 978-954-9432-57-2;
Цитиран от: Марков, Станислав. Проблеми на образованието в България, Университетска научна конференция 2014 на Национален военен университет „Васил Левски”, гр. В. Търново, 03 – 04 юли 2014 г., под печат., Национален военен университет „Васил Левски”, гр. В. Търново

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2023
Тема: Предварителна оценка на икономическата ефективност по градозащитата на територията на Северна, Централна и Североизточна България по самолетен способ.
Тип: Външен проект на УНСС-София
Поръчител: ИА "Борба с градушките"
Ръководител: проф. Т. Иванов, д-р Христо Станев
2. Година: 2021
Тема: Изследване на състоянието на иновациите в сухопътния транспорт и подходи за тяхното стимулиране
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р Д. Тодорова
3. Година: 2021
Тема: Усъвършенстване на научната инфраструктура, чрез използване на web базирани мобилни платформи за развитие на научноизследователската дейност на катедра "ИСТ" - II етап
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р Валентина Станева
4. Година: 2020
Тема: Усъвършенстване на научната инфраструктура, чрез използване на web базирани мобилни платформи за развитие на научноизследователската дейност на катедра "ИСТ"
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р Валентина Станева
5. Година: 2019
Тема: „Нови хоризонти за безработни, неактивни и заети лица, в Югозападен район чрез предоставяне на услуги и обучения по предприемачество и бизнес“. по договор BG05M9OP001-1.023-0006-C01, Счетоводството в услуга на предприемачите.
Тип: Външен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Поръчител: Европейски социален фонд, ЕС
Ръководител: Стилиян Станимиров
6. Година: 2017
Тема: Проектиране и изграждане на електронни ресурси за осигуряване на дистанционна форма на обучение в катедра „ИСТ“ по магистърски програми, по договор № 121/24.4.2017
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р Емилия Вайсилова
7. Година: 2016
Тема: Развитие и усъвършенстване на научната структура на ВТУ „Т. Каблешков“ за прилагане на практико-приложни интердисциплинарни подходи при обучението на студенти“.
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р Д. Тодорова, доц. д-р В. Станева
8. Година: 2013
Тема: Учебно тренировъчен център "Мениджмънт и иновации в транспорта" - II етап по договор №1511/25.04.2013 г.
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р Васко Василев
9. Година: 2012
Тема: Преструктуриране на железопътния сектор в Република България по особена позиция №2: "Планиране на човешките ресурси в Национална компания "Железопътна инфраструктура" и в "Холдинг български държавни железници"ЕАД. Техническа помощ и обучение за подобряване на мениджмънта." Договор № Д-54/05.09.2012г.
Тип: Международен
Поръчител: Европейски фонд за регионално развитие на ЕС, съфинансиран от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие по приоритетна ос "Техническа помощ",
Ръководител: Ева Йоте
10. Година: 2009
Тема: Учебна лаборатория за Автоматизирани системи за обработка на икономическата информация
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц.д-р Николай Николов
11. Година: 2008
Тема: Създаване на система за електронно обучение и тестиране в областта на счетоводните дисциплини
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц.д-р Емил Железов

 Учебници и помагала

1. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ. ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, АВАНГАРД ПРИМА, 2021г.
2. Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието, учебник в съавторство с екип от УНСС, 653 стр., Бенефин ЕООД, София, 2018г.
3. Обща теория на счетоводството. Методическо ръководство., Издателство „Авангард Прима”, 2016г.
4. Ръководство по финансово счетоводство, Авангард Прима, София, 2015г.
5. Обща теория на счетоводството. Методическо ръководство., Авангард Прима, София, 2015г.
6. Обща теория на счетоводството. Ръководство за упражнения., Пропелер, София, 2012г.
7. Станева В., "Ръководство по финансово счетоводство" част I, Пропелер, София, 2011г.

 Доклади на научни форуми

1. The analysis of the financial result - an assessment tool the application of specific accounting decisions in the logistics enterprise. , I-st International Logistics Sumposium 20-21 March 2023, Edirne, Türkiy, p. 325-336, ISBN 978-625-6957-91-6., 2023г.
2. Счетоводна специфика в дейността на транспортните предприятия., Международно списание KNOWLEDGE, Струга, Северна Македония, 18-21.08.2022 г., кн. 53-1. ISSN 1857-923X за електронна версия, ISSN 2545-4439 за печатна версия, стр. 87 - 93., 2022г.
3. Специфика при прилагане на данъчната регулация за разходи, които представляват скрито разпределение на печалбата., Международно списание KNOWLEDGE, Банско, България, 15.12.2022 г., кн. 55-6. ISSN 1857-923X за електронна версия, ISSN 2545-4439 за печатна версия, стр. 1069-1074., 2022г.
4. Анализът на финансовия резултат - инструмент за оценка приложението на специфични счетоводни решения в предприятие от нефинансовия сектор. , Международно списание KNOWLEDGE, Струга, Северна Македония, 19-22.08.2021 г., кн. 47-1. ISSN 1857-923X за електронна версия, ISSN 2545-4439 за печатна версия, стр. 85 - 91. , 2021г.
5. Accounting estimates in the contracts for dry and wet leasing in air transport., International Journal KNOWLEDGE, Vrnjacka Banja, Serbia, April 2021, Vol. 45-1. p. 253 – 258. ISSN 1857-923X for e-version, ISSN 2545-4439 for printed version, 2021г.
6. Критерии и подходи за диференциране на счетоводните приблизителни оценки от актюерските оценки., Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция „Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха”, Икономически университет - Варна, том 3, 2020, стр. 43-54. ISBN 978-954-21-1039-2., 2020г.
7. Счетоводните приблизителни оценки в счетоводната теория. Приносите на счетоводството в икономическата наука., Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ“, 2020, ИК УНСС, София, ISBN 978-619-232-278-6, стр. 360-368, 2020г.
8. Факторингът в дейността на транспортното предприятие, Втора научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи 20“ на факултет „Транспортен мениджмънт” при ВТУ „Тодор Каблешков”, Боровец, 17-19 септември 2020, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 18, бр. 3/1, 2020 г., статия № 1977, ISSN 1312-3823 (print), с. III-50 – III-55, 2020г.
9. Концептуалната рамка за финансово отчитане като база за съставяне на финансовите отчети на транспортните предприятия, Втора научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи 20“ на факултет „Транспортен мениджмънт” при ВТУ „Тодор Каблешков”, Боровец, 17-19 септември 2020, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 19, бр. 3, 2021 г., статия № 2093, ISSN 1312-3823 (print), с. III-1 – III-8, 2020г.
10. Бригадната отговорност – начин за възстановяване на липси на активи., Twentieth International Scientific Conference KNOWLEDGE – CAPITAL OF THE FUTURE, 29.03-31.03.2019, Vrnjacka Banja, Serbia, 2019, Vol. 30.6., p. 1563-1568. ISSN 1857-923X for e-version, ISSN 2545-4439 for printed version, 2019г.
11. Счетоводна политика за изпълнение на мерките срещу изпирането на пари. , НВУ „Васил Левски”, 27-28 юни 2019 г., гр. Велико Търново, ISSN 2367-7481, 2019г.
12. Conceptual differences in determination of provisions and accounting estimates in financial statements of undertakings in the non-financial sector, Sixteenth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 16.03-18.03.2018, Vrnjacka Banja, Serbia, 2018, Vol. 22.3., ISSN 1857-923X for e-version,, 2018г.
13. Концептуални различия по прилагането на счетоводна политика в предприятията от нефинансовия и публичния сектор, НВУ, Велико Търново, 14-15 юни 2018 г., ISBN 2367-7481, 2018г.
14. Финансово-счетоводни аспекти на антикорупцията, Академия за иновации и развитие, София, април 2018 г., ISBN 978-954-8655-68-2, 2018г.
15. Accounting approaches in the management of the undertaking under amortization of assets, Eighteenth International Scientific Conference KNOWLEDGE – CAPITAL OF THE FUTURE, 27.09-29.09.2018, Agia Triada, Greece, 2018, Vol. 25.1. Selected Scientific Papers, ISSN 1857-923X for e-version, 2018г.
16. Новият МСФО 16 „Лизинг“ и възможностите за прилагане на промяна в счетоводните приблизителни оценки, УНСС, София, 2018г.
17. Fair value in accounting estimates., Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 31.3-02.04.2017, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017г.
18. Methodological aspects at determination of accounting assessment of the inventories in the enterprises from the non-financial sector., Invited Scientific Papers KNOWLEDGE – CAPITAL OF THE FUTURE, Skopje, Macedonia, 2017, 2017г.
19. За спецификата в отчетността на авансовите плащания с доставчици и клиенти, Сборник доклади от ХХIII международна научна конференция на младите учени “Икономика на България и Европейския съюз в глобалния свят", УНСС, София, 17 ноември 2017 г., 2017г.
20. The economic benefit of the application of changes in the used accounting estimates., Thirteenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, 25-28.05.2017, Budva, Montenegro, 2017г.
21. Имуществената отговорност при липси на активи в предприятията от нефинансовия сектор., Сборник доклади от ХХII международна научна конференция на младите учени “Икономика на България и Европейския съюз: Наука и бизнес”, УНСС, София, 11 ноември 2016 г., 2016г.
22. Accounting estimate knowledge applicability in the setting of accounting bases., Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, 07-09.10.2016, Agia Triada, Greece, 2016г.
23. Applicability of the change in accounting estimates in financial-accounting metrics of enterprises., Eleventh International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, 16-18.12.2016, Bansko, Bulgaria, 2016г.
24. The knowledge about an accounting estimate such as prevention against manipulation of financial statements of the enterprises, Ninth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, 17-19.06.2016, Durres, Republic of Albania, 2016, 2016г.
25. Практически подходи за разграничаване на счетоводни приблизителни оценки от преоценки, обезценки и счетоводни грешки., Сборник доклади от Единадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Конкурентоспособност и иновации” на УНСС и ВУЗФ, 15 декември 2015 г., гр. София, ISBN 978-954-8590-35-8 (CD), с. 190-197., 2015г.
26. Счетоводните приблизителни оценки – иновацията срещу консерватизма в счетоводството. , Сборник доклади от Дванадесета международна научна конференция „Иновативни стратегии за конкурентоспособен бизнес” на МВБУ-Ботевград, 12-13 юни 2015, София, ISBN 978-954-9432-67-1 (CD), с. 381-386., 2015г.
27. Възможности за прилагане на счетоводни приблизителни оценки в предприятията от публичния сектор., сборник научни трудове на Годишна университетска научна конференция с международно участие в НВУ „Васил Левски”, 16-17 юли 2015 г., гр. Велико Търново, ISSN 1314-1937., 2015г.
28. Концептуални различия при проявлението на справедливата стойност в счетоводните приблизителни оценки., ХХII научна конференция с международно участие “Транспорт – 2015”, 8-10 октомври 2015 г., Боровец, бр. 3, 2015, с. III-95 – III-100, ISSN 1312-3823., 2015г.
29. За иновациите и креативността в счетоводството., Научен форум „Иновации и конкурентоспособност в транспорта” на факултет „Транспортен мениджмънт” при ВТУ „Тодор Каблешков”, Боровец ,18-19 юни 2014, ISSN 1312-3823, с. III-35 - III-38., 2014г.
30. Нормативни аспекти на счетоводните приблизителни оценки, Сборник доклади от Десета международна научна конференция „Съвременният модел на Европейския съюз и мястото на България в него” на МВБУ-Ботевград, София, 2013, с. 440-446. ISBN 978-954-9432-61-9 (CD)., 2013г.
31. За някои аспекти по прилагането на счетоводната политика и счетоводните приблизителни оценки., Сборник доклади от Десета международна научна конференция „Съвременният модел на Европейския съюз и мястото на България в него” на МВБУ-Ботевград, София, 2013, с. 447-454. ISBN 978-954-9432-61-9 (CD)., 2013г.
32. За одита на приблизителните счетоводни оценки в транспортното предприятие., ХХI научна конференция с международно участие “Транспорт – 2013”, София, бр. 3, 2013, с. III-120 – III-126. ISSN 1312-3823., 2013г.
33. Същност и използване на приблизителните счетоводни оценки във финансовите отчети на предприятията., Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „Криза и икономически растеж” на УНСС, София, Т. I, 2012, с. 277-280. ISBN 978-954-644-431-8., 2012г.
34. Implementation of european regulation for determination of airport charges., International scientific conference MANAGEMENT 2012, Mladenovac, Serbia, 2012, p. 648-653. ISBN 978-86-84909-74-1., 2012г.
35. Стратегията в счетоводната политика., Сборник доклади от Девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика” на МВБУ-Ботевград, София, 2012, с. 854-862. ISBN 978-954-9432-57-2 (CD)., 2012г.
36. Duranlar Selchuk., Valentina Staneva. The transportation passages of the European Union and the roles of Balkan countries. , Сборник доклади от международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, Варна, Т. ІІ, 2012, p. 145-152. ISBN 978-954-2121-0601-2., 2012г.
37. Станева В., Петков Т. "Модел за осигуряване прозрачност на разходите по наземното обслужване и летищните такси.", ХХ научна конференция с международно участие "Транспорт - 2011" , София, ВТУ "Тодор Каблешков",2011, 2011г.
38. Станева В. Амортизационная политика в условиях экономического кризиса, 15. medzinаrodnа vedeckа konferencia Crises situations solution in specific environment", Zilina, ISBN 987-80-554-0204-8, 2010г.
39. Staneva V. The accounting policy in the management of the transport firm, Международна конференция "Transportation and land use interaction", Политехнически университет - Букурещ, Румъния, ISSN - 1844 - 9050, 2008г.
40. Станева В. Счетоводна политика на транспортната фирма в условията на валутна криза, ХI научна конференция с международно участие "Решения на кризисни ситуации в специфична среда", Жилина, Словакия, 2006, 2006г.
41. Станева В. Счетоводная политика транспортной фирмы в условиях инфляционного кризиса , International Scientific Conference, Zilina, печатно издание, ISBN 80-8070-426-0, стр. 627-63 , 2005г.
42. Станева В. Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план на трансопртна фирма за таксимитрови услуги при условията на сключен лизингов договор, ХV научна конференция с международно участие "Транспорт 2005", печатно издание, ISBN 954-12-0115-6, стр. ІІІ-62-66, 2005г.
43. Станева, В., "Счетоводни и данъчни аспекти при отчитането на ремонта на катастрофирали и аварирали застраховани транспортни средства", ХІV научна конференция с международно участие "Транспорт - 2004", София, ВТУ "Тодор Каблешков", 2004, 2004г.
44. Станева В., "Същност и съдържание на счетоводната политика в транспортната фирма при условията на преход към пазарна икономика", ХІІІ научна конференция с международно участие "Транспорт - 2003", София, ВТУ "Тодор Каблешков", 2003 г., 2003г.
45. Станева В., "Счетоводната политика в транспортната фирма по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване", Научна конференция по морско обучение и квалификация - 15 май 2003 г., Варна, 2003г.
46. Станева В., "Проблеми на счетоводното отчитане на здравното осигуряване в транспортната фирма", ХІІ научна конференция с международно участие "Транспорт - 2002", 2002г.

 Статии в научни списания

1. DANUBE FAB като инструмент на зелената сделка във въздушния транспорт на Югоизточна Европа, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 20, бр. 3/1, 2022 г., статия № 2300, ISSN 1312-3823 (print), с. III-26 – III-31, 2022г.
2. Данъчно регулиране на финансовия резултат в транспортното предприятие, Международна научна конференция „70 години финансово-счетоводен факултет на УНСС“. 2022 г. Издателски комплекс – УНСС. ISBN 978-619-232-668-5, стр. 150-161, 2022г.
3. Счетоводно-правни аспекти при формиране на еднократно задължение, превишаващо срока за погасителна давност на периодични плащания при предоставяне на обществена услуга „Водоснабдяване и канализация“. , Електронно списание на ИДЕС, София, 2021, бр. 1, стр. 1-9, ISSN 1314-8990 (online), 2021г.
4. Счетоводни подходи при отчитане на експлоатационен лизинг по условията на СС 17 – Лизинг в транспортно предприятие., Електронно списание на ИДЕС, София, 2021, бр. 1, стр. 1-11, ISSN 1314-8990 (online), 2021г.
5. Префактурирането като нелоялна търговска практика за преодоляване на давностния срок при периодични плащания. , Електронно списание на ИДЕС, София, 2021, бр. 2, стр. 1-10, ISSN 1314-8990 (online), 2021г.
6. Opportunities to apply change in accounting estimates in investment property. , International Journal KNOWLEDGE, Vrnjacka Banja, Serbia, March 2020, Vol. 38-1. p. 67 – 73. ISSN 1857-923X for e-version, ISSN 2545-4439 for printed version., 2020г.
7. Петков Тонко, Йоцев Йовко, Станева Валентина. Оценка на българския въздушно-транспортен пазар., сп. Механика, Транспорт, Комуникации, ВТУ Тодор Каблешков, 2019г.
8. Accounting estimates and approximations in IFRS 15 Revenue from contracts with customers., International Journal KNOWLEDGE, 2019, Vol. 35-1. p. 27 – 33. ISSN 1857-923X for e-version, ISSN 2545-4439 for printed version., 2019г.
9. Criteria and approaches for differentiation of accounting estimates from the estimates of independent estimates. , International Journal KNOWLEDGE, 2019, Vol. 33. Selected Scientific Papers, p. 21 – 26. ISSN 1857-923X for e-version, ISSN 2545-4439 for printed version., 2019г.
10. Имуществената отговорност при липси на активи в предприятията от нефинансовия сектор, сп. Счетоводство плюс, София, бр. 5/2018, ISSN 1311-0497, 2018г.
11. Professional competence for using accounting estimates in corporate financial statements, Electronic Journal Business Management, Svishtov, Issue 1/2018, published 21 March 2018, ISSN: 2534-8396, 2018г.
12. Станева Валентина, Петков Тонко, Йоцев Йовко, Станев Христо, Относно някои проблеми, свързани с концесията на летище София, сп. Механика, Транспорт, Комуникации, ВТУ Тодор Каблешков, 2018г.
13. Станева Валентина, Петков Тонко, Йоцев Йовко, Станев Христо, Критичен анализ на Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г., част въздушен транспорт, сп. Механика, Транспорт, Комуникации, ВТУ Тодор Каблешков, 2018г.
14. Специфика в отчетността на авансовите плащания с доставчици и клиенти, сп. Счетоводство плюс, София, бр. 4/2018, ISSN 1311-0497, 2018г.
15. Правни и счетоводни аспекти на данък "уикенд" по Закона за данък върху добавената стойност, сп. Механика, Транспорт, Комуникации, ВТУ Тодор Каблешков, 2017г.
16. Правни и счетоводни аспекти на данък „уикенд“ в светлината на закона за корпоративното подоходно облагане. , сп. Механика, Транспорт, Комуникации, ВТУ Тодор Каблешков, 2017г.
17. Методически подходи при определянето на счетоводната оценка на материалните запаси, Електронно списание на ИДЕС, сп. ИДЕС, бр. 4/2017, ISSN 1314-8990, 2017г.
18. Станева В., Петков Т., Концесионирането на гражданските летища за обществено ползване в Република България., сп. Механика, Транспорт, Комуникация, ВТУ Тодор Каблешков, 2016г.
19. Теоретични аспекти по прилагането на счетоводните приблизителни оценки във финансовите отчети на предприятията., сп. „Актив счетоводна матрица”, бр. 1/2014, ISSN 1314-3484, с. 5-7 и бр. 2/2014, ISSN 1314-3484, с. 12-14., 2014г.
20. За някои концептуални различия на одиторския и счетоводния подход при прилагането на счетоводните приблизителни оценки., сп. „Актив счетоводна матрица”, София, бр. 11, 2013, с. 10-13. ISSN 1314-3484., 2013г.
21. За спецификата на счетоводната грешка и счетоводната приблизителна оценка., сп. „Актив счетоводна матрица”, София, бр. 12, 2013, с. 21-24. ISSN 1314-3484., 2013г.
22. За някои аспекти при разработването и оформянето на счетоводната политика в електротранспорта. , Сборник с публикации „Електроенергетика и електротранспорт – съвременно развитие и перспективи”, София, 2012, с. 32-37. ISBN 978-954-8640-15-2., 2012г.
23. Станева В. Оценъчна политика при преоценката и обезценката на дълготрайните материални активи на енергоснабдителните подрайони и тяговите подстанции на електрифицирания транспорт, Сборник с публикации "Електротранспорт 2010", ISBN 978-954-8640-12-1, стр. 43 , 2010г.
24. Станева В., Петков Т. Пазарът на въздухоплавателните услуги у нас, сп. "Механика Транспорт Комуникации ", брой 3/2009, ISSN 1312 - 3823, стр. ІІІ-30- III 41, 2009г.
25. Станева В. Счетоводна политика и фазите на икономическия цикъл, сп. "Механика Транспорт Комуникации ", брой 3/2008, ISSN 1312 - 3823, стр. ІІІ-92- III 96, 2008г.
26. Станева В. Плоския данък като елемент на провежданата либерална данъчна политика в Република България, сп. "Механика Транспорт Комуникации ", брой 3/2007, ISSN 1312 - 3823, III 75 - III 78, 2007г.
27. Станева В. Амортизационната политика- елемент на счетоводната политика на авиокомпаниите в етапа на присъединяването на България в Европейския съюз, сп. Механика, транспорт, комуникации, бр. 1, ISSN 1312-3823, стр. BG-3.9-3.14, 2006г.
28. Станева В., "Основните принципи на счетоводството - елемент на счетоводната политика в транспортната фирма", Сп. "Механика Транспорт Комуникации ", бр. 2/2004, 2004г.
29. Станева, В., "Счетоводно отчитане на разходите за ремонт на транспортните средства", Сп. "Механика Транспорт Комуникации ", бр. 1/2004, 2004г.
30. Станева В., "Отразяване на ДЗПО в транспортна фирма", Сп."Счетоводство ХХІ", брой 5/ Май 2004, 2004г.

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

 Монографии

1. Разграничаване на специфичните счетоводни решения от счетоводните измами в транспортното предприятие. Годишник на ИДЕС 2022 г., Студия., „Спектър“ АД, 2022г.
2. ФОРМИРАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СЧЕТОВОДНИ РЕШЕНИЯ В ТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ , ВТУ, 2021г.
3. Счетоводните приблизителни оценки в провизиите на предприятията от нефинансовия сектор. Годишник на ИДЕС 2018 г., Студия., „Спектър“ АД, 2018г.
4. Съдържателни аспекти по прилагането на промени в счетоводната политика и счетоводните приблизителни оценки в предприятията от нефинансовия сектор. Колективна монография „Икономиката на България и Европейския съюз: наука и бизнес“, ИК – УНСС, 2017г.
5. Счетоводните приблизителни оценки в контекста на новото счетоводно законодателство. Годишник на ИДЕС 2016 г., Студия, „Спектър“ АД, 2016г.
6. Счетоводните приблизителни оценки във финансовите отчети на транспортните предприятия в България. , Авангард Прима, София, 2014г.
7. Счетоводна политика в управлението на транспортната фирма., ВТУ, 2011г.

 Специализации

1. България, Комерс Финанс, София, Фирмено управление - интегрирана компютърна система "Бизнес навигатор" , 2010г.
2. България, "Информа интелект" ООД , София, Международни счетоводни стандарти, 2003г.

 Владеене на чужди езици

1. английски
2. руски