доц. д-р инж. Теодор Димитров Беров


 Области на научно-изследователски интереси

1. Транспортни технологии, Градски транспорт, Мениджмънт, Логистика, Програмиране

 Лекции в чужбина или друго ВУ

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

 Цитирания

1. Труд: Техническа експлоатация и безопасност на транспорта,В Т У „Тодор Каблешков”, 2002г
Цитиран от: Разработване на модел на „система за управление на потока от товарни автомобили превозващи насипни товари за пристанища разположени в градовете”, S&T, Volume VI, 2016, Number 2: NAUTICAL AND ENVIRONMENTAL STUDIES, str. 51 - 58
2. Труд: Техническа експлоатация и безопасност на транспорта, В Т У „Тодор Каблешков”, 2002г
Цитиран от: Безопасност на транспорта, МТК, том 12, брой 3/1, статия № 0973, 2014 г. (ISSN 1312-3823)

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2017
Тема: Динамично адаптивно управление и регулиране на трафика в града и проектиране на логистични мрежи устойчиви на стохастични въздействия
Тип: вътрешен проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: проф.д-р инж. К. Карагьозов
2. Година: 2017
Тема: Проект BG05M2OP001-2.002-001 „Студентски практики“ – ФАЗА1
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
3. Година: 2016
Тема: Динамично адаптивно управление и регулиране на трафика в града и проектиране на логистични мрежи устойчиви на стохастични въздействия
Тип: вътрешен проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: проф.д-р инж. К. Карагьозов
4. Година: 2016
Тема: Изграждане на модел за използване на съвременния информационен инструментариум на Microsoft по програма Dreamspark за провеждане на научно приложни изследвания и обучение в сферата на транспорта
Тип: вътрешен проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: доц.д-р инж. Д. Димитров
5. Година: 2014
Тема: Имитационно моделиране и изследване на устойчивостта на веригата за управление на доставките. Създаване на лаборатория по проектиране и управление на логистични вериги и мрежи
Тип: вътрешен проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: проф.д-р инж. К. Карагьозов
6. Година: 2013
Тема: Имитационно моделиране и изследване на устойчивостта на веригата за управление на доставките. Създаване на лаборатория по Проектиране и управление на логистични вериги и мрежи
Тип: вътрешен проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: доц.д-р.инж. К. Карагьозов
7. Година: 2007
Тема: Изграждане на лаборатория по "Индустриален мениджмънт
Тип: вътрешен проект
Поръчител: ВТУ
Ръководител: доц.д-р.инж. К. Карагьозов

 Учебници и помагала

1. Техническа експлоатация и безопасност на транспорта, Райков Р., Георгиев Н., Стойков Д., Беров Т., Стоянов И., София, ВТУ""Тодор Каблешков"",2002г, 2002г.

 Доклади на научни форуми

1. Беров T., Борисов A , ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ - ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ В МАСОВИЯ ГРАДСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ, Механика Транспорт Комуникации': т.17, бр.3 / 2019, ВТУ”Т.Каблешков”, София, ISSN 2367-6620 (Online) & ISSN 1312-3823.art. ID:1786., 2019г.
2. Борисов A , Беров Т. ОПТИМИЗИРАНЕ ТЕХНОЛОГИЯТА НА РАБОТА И ТЕХНИЧЕСКАТА СЪОРAЖЕНОСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВАЩИТЕ СИСТЕМИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРМИНАЛИ , Механика Транспорт Комуникации': т.17, бр.3 / 2019, ВТУ”Т.Каблешков”, София, ISSN 2367-6620 (Online) & ISSN 1312-3823.art. ID:1785., 2019г.
3. A Decision Support System for Intermodal Freight Transport Choice based on MS EXCEL: Road-Rail, XVIII SCIentific-expert conference in Railways ‘Railcon’18’. 2018. 11-12.10.2018,Nis, SERBIA, ISBN 978-86-6055-086-8, pp 65-68 { http://railcon.rs/zbornik18/Sekcija%202/2.8.pdf}, 2018г.
4. Подход за симулиране заетостта и разпределението на автомобилите на спешна медицинска помощ при обслужване на повикванията чрез MS EXCEL, 2018, МНТК "Транспорт",НС MTC-aj, ISSN:2367-6620, том 16, брой 3/1, статия № 1604, стр. I-39 – I-44, 2018г.
5. Модел за оптимизиране маршрутизацията на електрически превозни средства, НФ"ЕТС", Ф"ТМ",ВТУ Т.Каблешков, НЕС"МТК",ISSN:1312-3823, бр.3/2016,статия ID:1307, 2016г.
6. Implementing the Google Maps API to improve Vehicle Routing Problem: distance/traveltime matrix, XVII SCIentific-expert conference in Railways ‘Railcon’16’. 2016. 13-14.10.2016,Nis, SERBIA, ISBN 978-86-6055-086-8, 2016г.
7. Initial solutions for VRPTW by taking into account the time windows, Proceedings of The 6th MAC 2016, MAC Prague consulting Ltd., ISBN 978-80-88085-05-8, 2016г.
8. Решаване на проблема на транспортния пътник (TSP) в градска зона чрез уеб-базирано приложение за планиране на многоцелево пътуване, Беров Т., МНТК "Транспорт",НС MTC-aj, ISSN:2367-6620, том 13, брой 3/1, статия № 1151, 2015г.
9. Възможности за приложение на изкуствени невронни мрежи (ИНМ) в транспортното планиране, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISSN: 1310 – 3946, ISSUE 14 (177), 2015г.
10. Procedure for the separation sequence of vertices in different routes, Machines, technologies, materials, Vol. 8, No. 6, 2014. pp. 9-12., 2014г.
11. Метод за планиране маршрутите на превозните средства при дистрибуцията на стоки в градска зона, II международна научно техническа конференция "техника. технологии. образование. сигурност”, 2014,стр.88-91, 2014г.
12. Прилагане AHP с размити числа за решаване на логистични проблеми, Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823, том 12, бр. 3(1), 2014, стр. I-56 - I-63(ar.ID:00966), 2014г.
13. Приложение на империалистически конкурентен алгоритъм за оптимизиране маршрутизацията на превозните средства, Механика, транспорт, комуникации, том 12, бр. 3(1), 2014, стр. I-63-I-68 (ar.ID:00967), 2014г.
14. Application of method fuzzy logic for carrier selection, НТС по машиностроене, Международен виртуален журнал-Машини, технологии, материали, бр.4,стр.33,, 2013г.
15. ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА RO-LA ПРЕВОЗИ, ТРАНСПОРТ 2011, 2011г.
16. ПОДХОД ЗА ОТЧИТАНЕ ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ИНТЕРМОДАЛНИ ПРЕВОЗИ, Научни известия на НТС по машиностроене (ISSN 1310-3946), том 2011г., 2011г.
17. Подход за определяне ефективността на РО-ЛА превози през България, БЕРОВ Т., СТОЙКОВ Д., СТАМЕНОВ В.,СТОЯНОВ И., МЕЖДУНАРОДЕН ВИРТУАЛЕН ЖУРНАЛ-Машини, технологии, материали, бр.7,2010г, 2010г.
18. Ефективност на крайградски железопътни пътнически превози за гр.София Ананиев С., Беров Т., ТРАНСПОРТ 2009, 2009г.
19. Определяне на оптимална вместимост на съставите за осигуряване на превозния процес в Метрополитена Теодор БЕРОВ, Димитър СТОЙКОВ, Веселин СТАМЕНОВ , trans&MOTAUTO"08, 2008г.
20. КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ТЕХНИКАТА, ТЕХНОЛОГИИТЕ И ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ СТРУКТУРИ Теодор БЕРОВ, Димитър СТОЙКОВ, Веселин СТАМЕНОВ, trans&MOTAUTO"07, 2007г.
21. УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА ПРОГНОЗИРАНЕТО НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕН ПЕРСОНАЛ В ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ Теодор БЕРОВ, Димитър СТОЙКОВ, Веселин СТАМЕНОВ, trans&MOTAUTO"07, 2007г.
22. ОПТИМИЗИРАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА АВТОТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ, XVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТРАНСПОРТ 2007" София 16 - 17 ноември 2007 г, 2007г.
23. СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ СЛЕД 2007 ГОДИНА, ХVI научна конференция "Транспорт 2006" с международно участие на ВТУ "Т. Каблешков" 2006 София 9 - 10 ноември 2006 г, 2006г.
24. СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ И ТАРИФНА ПОЛИТИКА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, Т.Беров, Е.Железов, ХVI научна конференция "Транспорт 2006" , 2006г.
25. Действащ модел на компютърната централизация на железопътен участък, Беров Т., Хаджиев Е., Научна конференция - Смолян, 2002 г, 2002г.

 Статии в научни списания

1. Подход за симулиране заетостта и разпределението на автомобилите на спешна медицинска помощ при обслужване на повикванията чрез MS Excel, Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“. Факултет „ТМ”. ВТУ „Тодор Каблешков”, София. 2018 . Научно списание Механика Транспорт Комуникации http://www.mtc-aj.com Научен доклад ID 1604 : 2018/3, ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) том 16, брой 3/1, 2018 г. № 1604, 2018г., 2018г.
2. A Vehicle Routing Planning System for Goods Distribution in Urban Areas Using Google Maps and Genetic Algorithm, International Journal for Traffic and Transport Engineering, 2016, Vol: 6/Issu 2, pp 159-167,ISSN: 2217-544X EISSN: 2217-5652, Serial URL: http://www.ijtte.com/home/, 2016г.
3. AN APPROACH FOR DETERMINATION OF THE ECOLOGICAL EFFICIENCY OF INTERMODAL FREIGHT TRANSPORT , Научно-технически съюз по машиностроене, МЕЖДУНАРОДЕН ВИРТУАЛЕН ЖУРНАЛ-Машини, технологии, материали, бр.5,2011г., , 2011г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. Награда от Ректора, Грамота за успешно приключена процедура по програмна акредитация, 2014г.

 Студии

 Монографии

 Специализации

 Владеене на чужди езици