проф. д-р инж. Тодор Константинов Размов


 Области на научно-изследователски интереси

1. Tехнология и управление на транспорта
2. Tранспортно планиране
3. Tеория на транспортните потоци
4. Прогнозиране на транспортните потоци и трафика
5. Изследване на операциите в транспорта
6. Маркетинг
7. Основи на мениджмънта
8. Мениджмънт и маркетинг на транспорта
9. Логистика
10. Проектиране и управление на логистични вериги
11. Автоматизирани системи за управление в транспорта
12. Имитационно моделиране на транспортните системи и процеси
13. Управление на проекти и финансов инженеринг

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. България, УНСС, "Изследване на операциите в транспорта" , 0г.
2. България, УНСС София, "Икономико-математически методи и модели", 0г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията - АПИУИ
2. Действителен член (академик) на „International Academy of Life Protection” , гр. Киев, Украйна
3. Работни групи, консултативни и експертни съвети: Ръководител на подгрупа "Инфраструктура, приспособления и интерфейси" в Консултативния съвет към МТИТС, ИА „ЖА” за разработване на Стратегия на Република България за внедряване на ТСОС "ЛНП", Заповед № 14–00-65/23.03.2009 год.
4. Работни групи, консултативни и експертни съвети: Член на Консултативен съвет за разглеждане на проект „Методика и модел за образуване на инфраструктурни такси”, МТИТС, ИА „ЖА”, Заповед № 10-18-114/19.04.2008.
5. Работни групи, консултативни и експертни съвети: Член на Консултативен съвет за Разработване на трафик - генератор на железопътен подвижен състав - товарни вагони към ИА “ЖА”, МТИТС , 2007 год.
6. Работни групи, консултативни и експертни съвети: Член на Консултативен съвет към МТИТС, ИА „ЖА” по въпросите свързани със стратегията на ЕК за създаването и развитието на „Железопътна мрежа, ориентирана към товарните превози”, 2008 год.
7. Работни групи, консултативни и експертни съвети: Член на Работна група за актуализация на ТСОС „Експлоатация и управление на движението” в съответствие с изискванията на Директива №2008/57/ЕО и Решение №2011/314/ЕС, ИА “ЖА”, МТИТС, 2012 год.
8. Работни групи, консултативни и експертни съвети: Член на Работна група към МТИТС, ИА “ЖА” за разработване на Национален план за внедряване на ТСОС „Експлоатация и управление на трафика” в съответствие с изискванията на Директива № 2001/16/ЕС за оперативна съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система, изменена и допълнена с Директива № 2004/50/ЕС и Решение №2006/920/ЕО, Заповед № 08–281 от 09.07.2008 год.
9. Работни групи, консултативни и експертни съвети: Член на работна група по комбиниран транспорт, относно развитие и повишаване на конкурентоспособността на комбинирания транспорт в Република България, МТИТС, Заповед № РД 08–357 от 29.06.2010 год.
10. Учредител и член на Общото събрание от 2016 г. на ”Изследователски проекти 2020”- бизнес организация с идеална цел в областта на техниката, икономиката и технологиите. https://researchprojects2020.wordpress.com/about/
11. Учредител, член на Управителния съвет, а в настоящия момент член на организацията с идеална цел "Изследователски проекти за европейска и атлантическа интеграция" /ИПЕАИ/.
12. Член на международната асоциация “European association for security” (Европейска Асоциация за Сигурност) от 2009 г., www.eas.info.pl
13. Член на Международния научен комитет на Научен форум „Иновации и конкурентоспособност в транспорта”. Организатор ВТУ „Тодор Каблешков”, факултет „Транспортен мениджмънт”, 2014 год.
14. Член на Научния комитет на Научен студентски семинар „Транспортни технологии и мениджмънт в логистиката ‘14”. Организатор катедра „Технология, организация и управление на транспорта”, 2014 год.
15. Член на Научния комитет на Научен студентски семинар „Транспортни технологии и мениджмънт в логистиката ‘14”. Организатор катедра „Технология, организация и управление на транспорта”, 2015 год.
16. Член на Организационния комитет на V Мiжнароднiй науково-практичнiй комференцiï „Безпека життєдiятельностi людини як умова сталого развитку сучасного суспiльства”, 2013, Киев.
17. Член на програмния комитет на XXIII Международна научна конференция „Транспорт 2017”, ВТУ „Тодор Каблешков”, гр. София

 Цитирания

1. Труд: Karagyozov K., Razmov T., Varadinova J., Todorova M., Dzhaleva-Chonkova A., Impact of Natural Disasters on Transport Systems, Годишник на ВТУ”Т.Каблешков” ISSN 1314-362X, 3/2012, С.- студия
Цитиран от: D Dimitrov, P Zlateva, INFORMATION MODEL FOR THE REGISTRATION OF DISASTERS AFFECTING THE ROAD INFRASTRUCTURE, Scientific and Practical Conference World science,ISSN: 2413-1032eISSN: 2414-6404, т.1 2018
2. Труд: Dzhaleva-Chonkova A, Todorova M, Marinov M, Razmov T (2014) Internationalisation of MSC programmes in rail transport and logistics. In: EURO-ZEL 2nd international symposium, Żilina
Цитиран от: Jörn Schlingensiepen, Florin Nemtanu, Marin Marinov, Systematic and Customer Driven Approach to Cost-Efficiently Improving Interlocking and Signaling in Train Transport, Rail Transport—Systems Approach pp 239-271, Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 87), 2017, Rail Transport—Systems Approach
3. Труд: Размов T., Димитров Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по "Управление на проекти" - трето издание, ВТУ "Тодор Каблешков", 2012 г., ISBN – 10: 954-12-0127-X; ISBN –13: 978-954-12-0127-5
Цитиран от: Tonchev N., Dimitrov D., Hai Hao, The Peculiarities of the Metallurgical Design Developed Through Project Management Principles, Proceedings of International Scientific Conference Mathematical Modeling Technological and Socio-Economic Processes, Borovets, 13-16 December 2017
4. Труд: Karagyozov K., Razmov T., Varadinova J., Todorova M., Dzhaleva-Chonkova A., Impact of Natural Disasters on Transport Systems, Годишник на ВТУ”Т.Каблешков” ISSN 1314-362X, 3/2012, С.- студия
Цитиран от: Виолина Вельова„Изследване влиянието на параметрите на трафика и инфраструктурата върху транспортната безопасност”, дисертация, ВТУ”Тодор Каблешков”, 2017,Сф
5. Труд: Dzhaleva-Chonkova A, Todorova M, Marinov M, Razmov T (2014) Internationalisation of MSC programmes in rail transport and logistics. In: EURO-ZEL 2nd international symposium, Żilina
Цитиран от: Jörn Schlingensiepen, Florin Nemtanu, Marin Marinov, Systematic and Customer Driven Approach to Cost-Efficiently Improving Interlocking and Signaling in Train Transport, Rail Transport—Systems Approach pp 239-271, Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 87), 2017, Rail Transport—Systems Approach
6. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: David Shirres, Freight train of the future, , RAIL FREIGHTRAIL NEWS TECHNOLOGY , September 1, 2015
7. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: Md Zahurul Islama Dewan, Ross Jacksonb, , Mark Robinsonc, European freight rolling stock fleet size in 2050 in light of the Transport White Paper 2011, Elsevier, Journal of Rail Transport Planning & Management Volume 5, Issue 4, December 2015, Pages 195–210 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210970615300056
8. Труд: Железов Е., Размов Т., Доклад „Анализ на ползите и разходите” по проект „Стратигия за внедряване на ERTMS в Р България”, Октомври 2010 г.
Цитиран от: Василев Н., Кирилова Г., "ВНЕДРЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАФИК (ERTMS), КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКОР В СТРАНАТА", МЛАД ФОРУМ Механика Транспорт Комуникации ISSN 2367-6558 (print) ISSN 2367-6612 (online) том 4, брой 1, 2015 г.,статия № 1132
9. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.Bulgarien teem: Kiril Karagyozov, Mirena Todorova, Todor Razmov, Anna Dzhaleva
Цитиран от: Iwnickia Simon, John Nellthorpb , Clemente Fugginic , Donato Zanganic, The ‘SUSTRAIL’ high speed freight vehicle: innovations and the assessment of the benefits and costs , Transport Research Arena 2014, Paris, http://tra2014.traconference.eu/papers/pdfs/TRA2014_Fpaper_18400.pdf
10. Труд: Размов T., Димитров Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по "Управление на проекти" - второ доработено и допълнено издание, ВТУ "Тодор Каблешков", 2009 г., ISBN-10: 954-12-0127-X; ISBN-13: 978-954-12-0127-5
Цитиран от: Варадинова Ю., Модели за устойчиво развитие на железопътната инфраструктура, Дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”, ВТУ „Тодор Каблешков”, С., 2014
11. Труд: Качаунов Т., Карагьозов К., Размов Т., Купенов Д.,Тодорова М и Колев М. Приложни алгоритми и програми за обучение и приложение в лабораторни, курсово и дипломно проектиране за комплект дисциплини в областта на теория на транспортните потоци, моделиране и надеждност на превозния процес, НИС при ВВТУ "Тодор Каблешков", С., 1993
Цитиран от: Борисов А., дисертационен труд „Усъвършенстване взаимодействието на магистралния с промишления железопътен транспорт”, ВТУ"Т.Каблешков"
12. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015. Bulgarien teem: Kiril Karagyozov, Mirena Todorova, Todor Razmov, Anna Dzhaleva
Цитиран от: Vaghi, Carlo, Wheat, Phillip, Österle, Ines, Milotti, Alberto, Nellthorp, John, The role of human factors in rail freight innovation, Transport Research Arena (TRA) 2014 Proceedings , Paris, http://tra2014.traconference.eu/papers/pdfs/TRA2014_Fpaper_20139.pdf
13. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: N. Jiménez-Redondoa, Escribaa S., Benítezb F.G., Coresb F., Cáceresb N., Towards automated and cost-efficient track maintenance. Final developments of the ACEM-Rail project, Transport Research Arena 2014, Paris, http://tra2014.traconference.eu/papers/pdfs/TRA2014_Fpaper_19929.pdf
14. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.Bulgarien teem: Kiril Karagyozov, Mirena Todorova, Todor Razmov, Anna Dzhaleva
Цитиран от: Sładkowski Aleksander; Dantas Rui; MicuCristian, Sekar Giritharan; Arena Alfredo; Singhania Vatsal Urban freight distribution: council warehouses & freight by rail, Transport Problems: an International Scientific Journal . 2014 Special Edition, Vol. 9, p29-43. 15p. http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18960596&AN=111831413&h=Ay063i6fGqj3UcIT7AIwGu%2b9fmCCy8sH1N8nULDmpjlMj1Ya8Rh1PyDRE%2buP4SahJHQDtlgIxwKOWtxPqAKEtg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d18960596%26AN%3d111831413
15. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015
Цитиран от: AE Beagles, DI Fletcher, The aerodynamics of freight: approaches to save fuel by optimising the utilisation of container trains, Impact Factor:0.857 | Ranking:Transportation Science & Technology 20 out of 33 | Engineering, Civil 67 out of 125 | Engineering, Mechanical 74 out of 130, April 8, 2013.
16. Труд: Impact of Natural Disasters on Transport Systems – Case Studies from Bulgaria. Report from the International Panel of the WEATHER project funded by the European Commission’s 7th framework programme., http://www.weather-project.eu/weather/downloads/Deliverables/WEATHER-IP_BG-Karagyozov_pub.pdf?WSESSIONID=b5f600b222266cb1f37de607ec480a8a
Цитиран от: Uncertainty in Long-Range Forecasting: Annotated Literature Review, http://www.pdx.edu/nerc/sites/www.pdx.edu.nerc/files/Forecasting.Annotated.FinalReport.pdf, Northwest Economic Research Center College of Urban & Public Affairs, PSU
17. Труд: Kарагьозов К., Размов Т., Варадинова Ю, Тодорова М., Чонкова А., „Impact of Natural Disasters on Transport Systems”- Студия, ВТУ ”Тодор Каблешков”, 03.2012
Цитиран от: Кътев Ст., Карагьозов К.”Подходи при избор местоположението на логистичните обекти при проектиране на верига на доставките”, Механика Транспорт Комуникации, Научно списание ISSN 1312 3823- том 11, брой 3, 2013 г статия № 0872http://www.mtc-aj.com Механика Транспорт Комуникации, Научно списание ISSN 1312 3823- том 11, брой 3, 2013 г статия № 0872http://www.mtc-aj.com Механика Транспорт Комуникации, Научно списание ISSN 1312 3823- том 11, брой 3, 2013 г статия № 0872http://www.mtc-aj.com
18. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: ZANGANI D., Cl. Fuggini, Towards a new perspective in railway vehicles and Infrastructure, ТРА 2012, ELSEVIER, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 48, 2012, Pages 2351-2360;
19. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: ZANGANI D., Cl. Fuggini, The Sustrail Project: An Integrated Approach For An Increased Performance Of The Freight Rail System, EACS 2012 – 5th European Conference on Structural Control, Genoa, Italy – 18-20 June 2012
20. Труд: Цитиран труд - Razmov T., Forecasting and Managing the Car Flows Processing over the Railway Network, Ph.D. Thesis, Approved by Scientific Council on Mechanical Technologies and Transport, Sofia, Bulgaria, 2004.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marin Marinov, Jos? Viegas, A mesoscopic simulation modelling methodology for analyzing and evaluating freight train operations in a rail network, Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of the Federa, International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 19, issue 1, January 2011, ISSN 1569-190X.
21. Труд: Цитиран учебник - Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998.
Цитиран от: Dimitrov, S. D., "Simulation model of an internal-dispatch center in the urban passenger transport", IV Международна научно-практическа конференция "Безопасност на човешкия живот като условие за устойчивото развитие на съвременното общество", 08.06 - 10.0,
22. Труд: Цитиран труд - Razmov Т., Forecasting and Managing the Processing of Car Flows over the Railway Network, Ph.D. Thesis, approved by Scientific Council on ""Mechanical Technologies and Transport", Sofia, Bulgaria, 2004.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marin Marinov, Jos? Viegas, Analysis and Evaluation of Double-Ended Flat-Shunted Yard Performance Employing Two Yard Crews, may 2011, Journal of Transportation Engineering, ASCE.
23. Труд: Цитиран труд - Razmov Т., Forecasting and Managing the Processing of Car Flows over the Railway Network, Ph.D. Thesis, approved by Scientific Council on ""Mechanical Technologies and Transport", Sofia, Bulgaria, 2004.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marin Marinov, Jos? Viegas, Analysis and Evaluation of Double-Ended Flat-Shunted Yard Performance Employing Two Yard Crews , may 2011,Journal of Transportation Engineering, ASCE.
24. Труд: Цитиран учебник - T. Katchaunov, K. Karagyozov, D. Kupenov, T. Razmov, Simulation Modelling of Transport Processes (Simulations with GPSS), VTU ""Todor Kableshkov", Sofia, Bulgaria, 1998.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marin Marinov, Jos? Viegas, Tactical management of rail freight transportation services: evaluation of yard performance, Transportation Planning and Technology Vol. 34, No. 4, June 2011, 363-387.
25. Труд: Цитиран труд - Razmov Т., Forecasting and Managing the Processing of Car Flows over the Railway Network, Ph.D. Thesis, approved by Scientific Council on ""Mechanical Technologies and Transport", Sofia, Bulgaria, 2004.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marin Marinov, Jos? Viegas, Tactical management of rail freight transportation services: evaluation of yard performance, Transportation Planning and Technology Vol. 34, No. 4, June 2011, 363-387.
26. Труд: Цитиран учебник - Райков Р., Размов Т., Константинов Д., Мениджмънт и маркетинг на транпорта, ВТУ "Т. Каблешков", София, 2002 год.
Цитиран от: Тренчев И., Иновациите в информационните технологии и железниците, сп. "Железопътен транспорт", бр.3, 2011 год., сп. "Железопътен транспорт"
27. Труд: Цитиран учебник - Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998.
Цитиран от: Димитров, С. Д., "Приложение на системата за имитационно моделиране GPSS World в учебния процес", TРАНСПОРТ 2011: XX Международна Научна Конференция, 04 - 05 Ноември 2011 г., Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", София, България (под печат), ВТУ
28. Труд: Цитиран учебник - Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998.
Цитиран от: Dimitrov, S. D., "Simplified border checkpoint simulation model", trans& МОТАUTO"11, гр. Варна, 28.06 - 01.07.2011 г., Научно списание "Машини, технологии, материали", бр. 3, 2011 г..,
29. Труд: Цитиран учебник - Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998.
Цитиран от: Димитров, С. Д., "Имитационен модел на пешеходен светофар", trans&МОТАUTO"10, РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, 06 - 08 Юли 2010 г., Научно списание "Машини, технологии, материали", бр. 7, 2010 г.,
30. Труд: Цитиран учебник - Райков Р., Т.Размов, Константинов Д., Мениджмънт и маркетинг на транспорта, София, ВТУ "Т.Каблешков", 2002,
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Ivan Trenchev, Valery Nikolov, Eexperience and Iinnovation in Iinformation Ttechnologies - Factors for Oovercoming the Cconsequences of the Gglobal Eeconomic Ccrisis in Rrailway Ttransport (tradition, experience and innovati, International virtual journal "Machines, Technologies, Material"
31. Труд: Цитиран учебник - Райков Р., Т.Размов, Константинов Д., Мениджмънт и маркетинг на транспорта, София, ВТУ "Т.Каблешков", 2002.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Тренчев И., Иновациите транспортните технологии и железниците, сп. "Железопътен транспорт", бр.3, 2011 г., сп. "Железопътен транспорт"
32. Труд: Цитиран учебник - T. Katchaunov, K. Karagyozov, D. Kupenov, T. Razmov, Simulation Modelling of Transport Processes (Simulations with GPSS), VTU ""Todor Kableshkov", Sofia, Bulgaria, 1998.
Цитиран от: Towards a performance assessment approach for analysing the level of compatibility between rail freight wagons, loading units and freight transportation services, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal.,
33. Труд: Цитиран учебник - T. Katchaunov, K. Karagyozov, D. Kupenov, T. Razmov, Simulation Modelling of Transport Processes (Simulations with GPSS), VTU ""Todor Kableshkov", Sofia, Bulgaria, 1998.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Towards a performance assessment approach for analysing the level of compatibility between rail freight wagons, loading units and freight transportation services , 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal.
34. Труд: Цитиран труд - Razmov Т., Forecasting and Managing the Processing of Car Flows over the Railway Network, Ph.D. Thesis, approved by Scientific Council on ""Mechanical Technologies and Transport", Sofia, Bulgaria, 2004.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marinov, Marin, Zunder, Tom and Islam, Dewan Md Zahurul, Concepts, models and methods for rail freight and logistics performances: an inception paper, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal.
35. Труд: Цитиран учебник - Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998.
Цитиран от: Стоилова С., Организация и управление на железопътния транспорт, С., ТУ, 2010., ТУ
36. Труд: Цитиран учебник - T. Katchaunov, K. Karagyozov, D. Kupenov, T. Razmov, Simulation Modelling of Transport Processes (Simulations with GPSS), VTU ""Todor Kableshkov", Sofia, Bulgaria, 1998.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marinov, Marin, Zunder, Tom and Islam, Dewan Md Zahurul, Concepts, models and methods for rail freight and logistics performances: an inception paper, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal.
37. Труд: Цитиран учебник - Райков Р., Т.Размов, Константинов Д., Мениджмънт и маркетинг на транспорта, София, ВТУ "Т.Каблешков", 2002.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Тренчев И., Концептуален модел за развитие на корпоративна информационна система в БДЖ ЕАД, XV научна конференция ТРАНСПОРТ 2009, ВТУ "Т. Каблешков", 2009., ВТУ "Т. Каблешков"
38. Труд: Цитиран учебник - Райков Р., Т.Размов, Константинов Д., Мениджмънт и маркетинг на транспорта, София, ВТУ "Т.Каблешков", 2002.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Тренчев И., Модел за корпоративна информационна система в БДЖ, сп. "Железопътен транспорт", бр.8, 2009 г., сп. "Железопътен транспорт"
39. Труд: Цитиран труд - Карагьозов К. Размов Т. Купенов Д. Борисов А. "Концепция за изграждане на логистична инфраструктура, на мултимодални транспортни системи на Балканите" - Логистика в икономиката на преход, С., УНСС 1999.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Качаунов Т., Борисов А., Взаимодействие между видовете транспорт, ВТУ "Т.Каблешков", София, 2009 год., ВТУ "Т.Каблешков"
40. Труд: Цитиран труд - Razmov Т., Forecasting and Managing the Processing of Car Flows over the Railway Network, Ph.D. Thesis, approved by Scientific Council on ""Mechanical Technologies and Transport", Sofia, Bulgaria, 2004.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marin Marinov, Jos? Viegas, A simulation modelling methodology for evaluating flat-shunted yard operations, Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, ISSN 1569-190X.
41. Труд: Цитиран учебник - Качаунов Т. Карагьозов К. Купенов Д. Размов Т., "Имитационно моделиране на транспортните процеси" С., ВТУ "Т.Каблешков", 1998.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Качаунов Т., Борисов А., Взаимодействие между видовете транспорт, ВТУ "Т.Каблешков", София, 2009 год., ВТУ "Т.Каблешков"
42. Труд: Цитиран учебник - Райков Р. Размов Т. Константинов Д. "Мениджмънт и маркетинг на транспорта" С., ВТУ "Т.Каблешков", 2002.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Качаунов Т., Борисов А., Взаимодействие между видовете транспорт, ВТУ "Т.Каблешков", София, 2009 год., ВТУ "Т.Каблешков"
43. Труд: Цитиран учебник - T. Katchaunov, K. Karagyozov, D. Kupenov, T. Razmov, Simulation Modelling of Transport Processes (Simulations with GPSS), VTU ""Todor Kableshkov", Sofia, Bulgaria, 1998.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marin Marinov, Jos? Viegas, A simulation modelling methodology for evaluating flat-shunted yard operations, Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of the Federation of European Simulation Societies, , International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, ISSN 1569-190X.
44. Труд: Цитиран труд - Razmov T., Razmov T, "Forecasting and Managing the Processing of Car Flows over the Railway Network", Ph.D. Thesis, approved by Scientific Council on "Mechanical Technologies and Transport", Sofia, Bulgaria, 2004.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marin Marinov, PhD, Eng., Instituto Superior T?cnico - CESUR, Transport Infrastructure, Systems and Policy Group (TISP) Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisbon, Portugal, Ripple effects in yard operations, In: Transport 2008: XVII, Transport 2008: XVIII th Scientific Conference with International Participation, 2008, Sofia, VTU.
45. Труд: Цитиран труд - Raikov R., Karagyozov K., Razmov T., Kupenov D., Ivantchev G., Measuring Processing Capacity of Exploitation Rail Subsystems with the Help of Simulation, 22 IV Scientific-Application Conference on Micro-Processor Technics in Rail, Plovdiv, Bulgaria, 1987.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marin V. Marinov, Jos? M. Viegas, Universidade Tecnica de Lisboa, Instituto Superior T?cnico, Transport Department, Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, Portugal, Evaluation of Production Schemes for Railway Freight Transport, Proceeding of the 2nd International Seminar on Railway Operations Modeling and Analysis (RailHannover)., 2007, Hannover, Germany.
46. Труд: Цитиран труд - Katchaunov T., Karagyozov K., Kupenov D., Razmov T., Simulation Modelling of Transportation Processes (simulations by GPSS), VVTU"T. Kableshkov", Sofia, Bulgaria, 1998.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marin V. Marinov, Jos? M. Viegas, Universidade Tecnica de Lisboa, Instituto Superior T?cnico, Transport Department, Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, Portugal, Evaluation of Production Schemes for Railway Freight Transport, Proceeding of the 2nd International Seminar on Railway Operations Modeling and Analysis (RailHannover)., 2007, Hannover, Germany.
47. Труд: Цитиран труд - Razmov T., Forecasting and Management of the Processing of Freight Car Flows on the Railway Network, Ph.D. Thesis, Higher Transport School "Todor Kableshkov", Sofia, Bulgaria, 2004.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marin V. Marinov, Jos? M. Viegas, Universidade Tecnica de Lisboa, Instituto Superior T?cnico, Transport Department, Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, Portugal, Evaluation of Production Schemes for Railway Freight Transpor, Proceeding of the 2nd International Seminar on Railway Operations Modeling and Analysis (RailHannover)., 2007, Hannover, Germany.
48. Труд: Цитиран труд - Razmov T., Forecasting and Management of the Processing of Freight Car Flows on the Railway Network, Ph.D. Thesis, Higher Transport School "T.Kableshkov", Sofia, 2004.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Marin Varbanov Marinov, Instituto Superior T?cnico - CESUR, Department of Civil Engineering and Architecture, Lisbon, Portugal, The Penalty of Cyclic Queues in Operating Processes with Freight Trains at Formation Yards, Seve, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey
49. Труд: Цитиран учебник - Райков Р., Т.Размов, Константинов Д., Мениджмънт и маркетинг на транспорта, София, ВТУ "Т.Каблешков", 2002
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Тренчев И., Проект на интегрирана информационна система за управление на бизнеса на транспортни фирми., XV научна конференция ТРАНСПОРТ 2005, ВТУ "Т. Каблешков", 2005., ВТУ "Т. Каблешков"
50. Труд: Цитиран труд: Размов Т. Оптимизация на преработката на вагоните при етапа на концентрацията им към влакообразуващите гари.Тринадесета научна конференция с международно участие "Транспорт 2003", ВТУ "Тодор Каблешков", София, 13-14 ноември 2003 год., Сборник доклади, стр. 31-36.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: "Изследване на неравномерността на превозите по основни назначения" XIV научна конференция с международно участие "Транспорт 2004", ВТУ "Тодор Каблешков", София, 11-12 ноември 2004 год., Сборник доклади, стр. 11-15 с автори, ВТУ
51. Труд: Цитиран учебник-Качаунов Т., Карагьозов К., Купенов Д., Размов Т. Имитационно моделиране на транспортните процеси.ВВТУ "Тодор Каблешков", София, 1998 год.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: Гл. ас. инж. Андрей БОРИСОВ, инж. Костадин ИВАНОВ, "Обслужване на индустриален клон от железопътен превозвач",
52. Труд: Цитиран труд: Размов Т., Сайменова Б., Влияние на макроикономическите показатели върху годишния обем на пътникопотоците реализирани с железопътен транспорт и прогнозирането им до 2005 год.XI Научна конференция с международно участие "ТЕМПТ 2001 - Транспортът на XXI век.", гр. София, 15-16 ноември 2001 год., Сборник доклади, стр. 19-24.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация:"Влияние на технико-икономическите показатели върху количественото изменение на производствения персонал в експлоатацията на железопътния транспорт"Тринадесета научна конференция с международно участие "Транспорт 2003", ВТУ ", ВТУ
53. Труд: Цитиран учебник - Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998.
Цитиран от: Георгиев Н., Изследване и подобряване на надеждността и безопасността на железопътното движение, дисертация ОКС "Доктор", 2003,
54. Труд: Цитиран труд - Качаунов Т., К.Карагьозов, Д.Купенов, Т.Размов. Пакет приложни програми по учебните дисциплини "Моделиране и надеждност на превозния процес" и "Теория на транспортните потоци". VІ-та НТС на ВВТУ с международно участие, С., 1993.
Цитиран от: Карагьозов К., Д. Димитров, Използване на MICROSOFT OFFICE в офис дейностите на транспортните фирми, ВТУ "Тодор Каблешков", ТЕМПТ, 2001,
55. Труд: Цитиран учебник-Качаунов Т., Карагьозов К., Купенов Д., Размов Т. Имитационно моделиране на транспортните процеси. ВВТУ "Тодор Каблешков", София, 1998 год.
Цитиран от: Трудът е цитиран в публикация: "Изследване и прогнозиране на обема на товарните превози по железопътен транспорт до 2005 год." 11-та Научна конференция с международно участие - "ТЕМРТ 2001 - Транспортът на XXI век", ВТУ, София, 15-16 ноември 2001 год., С, ВТУ
56. Труд: Цитиран учебник - Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998.
Цитиран от: Карагьозов К., Д. Димитров, Използване на MICROSOFT OFFICE в офис дейностите на транспортните фирми, ВТУ "Тодор Каблешков", ТЕМПТ, 2001.,
57. Труд: Рефериран труд: Райков Р., Карагьозов К., Размов Т., Купенов Д. Взаимноизгодно развитие на транспортните коридори в региона на Югоизточна Европа. сп. "Железопътен транспорт", бр. 5, 1998 год., София, стр. 4-7.
Цитиран от: Трудът е рефериран в "Реферативный журнал" - Железнодорожный транспорт, сводный том 1, 1999 год.-руски език.,
58. Труд: Рефериран труд: Райков Р., Купенов Д., Размов Т., Уждрин Г., Данчев А., Георгиев Н., Беров Т., Манчзв"И., Хаджиев Е., Вермезов Р. Проект за тренажорен комплекс за обучение на влакови диспечери и ръководители - движение, изграден на компютърна основасп. "Железопътен транспорт", бр. 3, 1994 год., София, стр. 10-15
Цитиран от: Трудът е рефериран в "Реферативный журнал" - Железнодорожный транспорт, сводный том 11, 1994 год.-руски език,
59. Труд: Рефериран труд: Райков Р., Карагьозов К., Качаунов Т., Иванчев Г., Размов Т., Купенов Д., Данчев А., Панов К., Тодорова М., Беров Т., Русев И., Кирчев Т., Лозанов Д. Разработване на плана за композиране на влаковете на ЕИМ.сп. "Железопътен транспорт", бр. 2, 1990 год., гр. София, стр. 5-8
Цитиран от: Трудът е рефериран в "Реферативный журнал" - Железнодорожный транспорт, сводный том 11, 1990 год.-руски език,

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2017
Тема: Проект Проект №: BG16M1OP001-5.001-0007 „Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 год.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на ЕС и Държавния бюджет по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 год. Ключов експерт: Транспортно планиране
Тип: по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 год.
Поръчител: Възложител МТИТС
Ръководител:
2. Година: 2016
Тема: Прединвестиционно проучване, финансов анализ и АРП за проект „интегриран градски транспорт, гр. Сливен” по проект “Изграждане на капацитет на Община Сливен, по ОПРР за следващия програмен период”
Тип: по ОПРР
Поръчител:
Ръководител:
3. Година: 2015
Тема: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL)
Тип: EC-7FP
Поръчител: ЕС
Ръководител: проф. д-р инж. Кирил Карагьозов
4. Година: 2015
Тема: Разработване на система за контрол на натоварването и теглото на вагоните и състоянието на буксите им.
Тип: Научноизследователски проект по наредба №9 на МОН за 2015 год.
Поръчител:
Ръководител: проф. д-р инж. Тодор К. Размов
5. Година: 2015
Тема: Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе - BG 161PО004-3.0.01-0004;
Тип: Техническа помощ
Поръчител: ДП „НКЖИ“
Ръководител:
6. Година: 2015
Тема: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL)
Тип: EC-7FP
Поръчител: ЕС
Ръководител: проф. д-р инж. Кирил Карагьозов
7. Година: 2014
Тема: "Имитационно моделиране и изследване на устойчивостта на веригата за управление на доставките. Създаване на лаборатория по проектиране и управление на логистичните вериги и мрежи" – договор № 1619/22.04.2014 год.
Тип: 52. Научноизследователски проекти по Наредба №9 на МОН
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Тодор Размов
8. Година: 2014
Тема: 49. Действие 2007-EU-22070-S „Проучвания за развитието на приоритетен железопътен проект №22” в областта на транс-европейските транспортни мрежи (TEN-T) Фаза Б1: ”Предварителни проучвания за модернизация на железопътна линия Радомир - Кулата”, Договор: 4251/01.02.2013г. „Техническа помощ за модернизация на железопътна линия Радомир – Кулата”
Тип: Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013
Поръчител: МТИТС
Ръководител:
9. Година: 2014
Тема: „Разработване на концепция за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение на база на очакваните товаропотоци“ по проект „Техническа помощ за развитие на българските пристанища“
Тип: Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.
Поръчител: МТИТС
Ръководител:
10. Година: 2013
Тема: “Анализ на идейния проект и изготвяне на технически спецификации за подготовка на обект „Модернизация на железопътната линия Видин – София”
Тип: Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013”
Поръчител: ДП "НКЖИ"
Ръководител:
11. Година: 2013
Тема: „Автомагистрала „Калотина - София” Лот 1 - Западна дъга на СОП”, ОП „Транспорт 2007 – 2013”, Обособена позиция № 1: „Изготвяне на Анализ „Ползи - Разходи” и попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране от Кохезионен фонд” на обект: “Път ІІ – 18, Софийски околовръстен път в участъка от км. 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 6+309” (Западна дъга на СОП)”
Тип: Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013
Поръчител: МТИТС
Ръководител:
12. Година: 2013
Тема: "Имитационно моделиране и изследване на устойчивостта на веригата за управление на доставките. Създаване на лаборатория по проектиране и управление на логистичните вериги и мрежи" – I-ви етап по договор № 1337/25.04.2012 год.
Тип: 41. Научноизследователски проекти по Наредба №9 на МОН
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: проф. д-р инж. Кирил Карагьозов
13. Година: 2013
Тема: 44. Проект BG51PO001-4.3.04-0024 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на "виртуална библиотека" във ВТУ "Тодор Каблешков" гр.София”
Тип: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител:
14. Година: 2013
Тема: „Реинженеринг на поддържането на железния път, контрола на движението и разпределението на електрическа енергия, извършвани от Национална компания „Железопътна инфраструктура” -
Тип: Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013”
Поръчител: МТИТС
Ръководител: проф. д-р инж. Тодор Размов
15. Година: 2013
Тема: „Изготвяне на трафик прогноза за участък от СОП: Път II-18 “Софийски околовръстен път – Южна дъга” от км 50+560 (ул. „Василашко езеро”) до км 58+520 (п.в. с АМ „Люлин”)”
Тип: Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013”
Поръчител: АПИ
Ръководител:
16. Година: 2012
Тема: "BYPASS OF MONTANA - ROAD I-1 (E 79)", „Изготвяне на Формуляр за кандидатстване за финансиране от Кохезионен фонд в съответствие на Националната методология, включително прогнозиране на автомобилното движение, изготвяне на Анализ разходи-ползи, Анализ на риска и Мултикритериален анализ за строителството на път I-1/Е79 „Обходен път на град Монтана” от км 102+060 до км 114+512,2”
Тип: Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013
Поръчител: АПИ
Ръководител:
17. Година: 2012
Тема: "BYPASS OF VRATSA - ROAD I-1 (E 79)", „Изработване на Формуляр за кандидатстване за финансиране от Кохезионен фонд в съответствие на Националната методология, включително прогнозиране на автомобилното движение, изготвяне на Анализ разходи-ползи, Анализ на риска и Мултикритериален анализ за строителството на обект „Обходен път на град Враца” Път I-1(E79) от км 0+000 до км 6+816”
Тип: Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013
Поръчител: АПИ
Ръководител:
18. Година: 2012
Тема: „Оценка и актуализация на финансово-икономическия анализ разходи и ползи (сравнителен анализ)” по проект "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД-ТУРСКА ГРАНИЦА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАСЕТО ЗА СКОРОСТ ДО 160 КМ/Ч ПО ПРОГРАМА ИСПА", Мярка 2001 BG 16 P PТ 003
Тип: ИСПА
Поръчител:
Ръководител:
19. Година: 2012
Тема: Weather Extremes: Assessment of Impacts on Transport Systems and Hazards for European Regions
Тип: 7th Framework Program of the European Union, theme 7: transport including aeronautics
Поръчител:
Ръководител: проф. д-р инж. Кирил Карагьозов
20. Година: 2011
Тема: "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград - Свиленград" - Оценка на съответствие на техническа спецификация и консултант
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: МТИТС
Ръководител: МТИТС
21. Година: 2011
Тема: "Модернизация на железопътен участък София-Пловдив" - част от Трансевропейската железопътна мрежа - Оценка на съответствие на техническа спецификация и консултант
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: МТИТС
Ръководител: МТИТС
22. Година: 2010
Тема: Номер - EC FP7-SST-2010-RTD-1, Grant agreement no: 265740 SUSTRAIL " The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle - track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost", EC FP7
Тип: Международен
Поръчител: ЕС
Ръководител: ръководител от страна на ВТУ доц. д-р инж. Карагъозов
23. Година: 2010
Тема: Техническа помощ за модернизация на трансевропейската железопътна мрежа в България: Позиция II - железопътна линия София - Перник - Радомир
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: Poyry infra GmbH
Ръководител: Poyry infra GmbH
24. Година: 2010
Тема: Техническа помощ за модернизация на трансевропейската железопътна мрежа в България: Позиция I - железопътна линия София - Драгоман"
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: Poyry infra GmbH
Ръководител: Poyry infra GmbH
25. Година: 2010
Тема: Концесионни анализи за пристанищен терминал 2А и пристанищен терминал "Насипни товари", териториално обособени зони от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: "ЕКИП 2000 - Котов С-ие" СД
Ръководител: "ЕКИП 2000 - Котов С-ие" СД
26. Година: 2010
Тема: Бизнес план за разработване на фериботна линия "Варна - Зонгулдаг" и "Варна - Самсун"
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: "Инфракеър" АД
Ръководител: "Инфракеър" АД
27. Година: 2010
Тема: "Интегриран воден проект за гр. Ямбол"
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: ANISA-M Ltd
Ръководител: ANISA-M Ltd
28. Година: 2010
Тема: Проект "Изготвяне на стратегия за внедряване на Спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) за конвенционалната железопътна система в Република България", Шустер план и "Гама мениджмънт" АД, 2010;
Тип: проект за техническа помощ
Поръчител: "Гама мениджмънт" АД
Ръководител:
29. Година: 2010
Тема: Проект "Изготвяне на стратегия за внедряване на Европейска система за управление на железопътния трафик (ERTMS)", Проджект Мениджмънт ООД - клон България /ПМ/ Project Management Ltd - branch Bulgaria (PM), 2010;
Тип: проект за техническа помощ
Поръчител: Project Management Ltd - branch Bulgaria (PM)
Ръководител:
30. Година: 2010
Тема: Проект "Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир - Гюешево", финансиран от Европейския съюз, Мот Макдоналд - България и "Институт за транспортни изследвания" ООД, 2010;
Тип: проект за техническа помощ
Поръчител: Мот Макдоналд - България
Ръководител:
31. Година: 2010
Тема: Проект "Техническа помощ за подновяване и реконструкция на железопътен участък Пловдив - Михайлово", ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010;
Тип: проект за техническа помощ
Поръчител: ЕВРОТРАНСПРОЕКТ
Ръководител: Иван Здравчев
32. Година: 2010
Тема: Проект "Техническа помощ за развитие на железопътен възел Бургас", финансиран от Европейския съюз, ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010, 2010;
Тип: проект за техническа помощ
Поръчител: ЕВРОТРАНСПРОЕКТ
Ръководител: Валентин Михайловски
33. Година: 2010
Тема: Проект "Техническа помощ за развитие на железопътен възел София", финансиран от Европейския съюз, Обединение ЕВРОТРАНСПРОЕКТ груп, 2010;
Тип: проект за техническа помощ
Поръчител: ЕВРОТРАНСПРОЕКТ
Ръководител: Тома Йоцов
34. Година: 2010
Тема: Номер - 510743-LLP-1-2010-UK-ERAZMUS-ECDCE, RiFLE (Rail Freight and Logistics Curriculum Development), Erasmus Intensive Programmes
Тип: Erasmus Intensive Programmes
Поръчител: ЕС
Ръководител: от страна на ВТУ ръководител доц. д-р инж. Карагъозов
35. Година: 2009
Тема: "Интегриран воден проект за гр. Велико Търново"
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: ANISA-M Ltd
Ръководител: ANISA-M Ltd
36. Година: 2009
Тема: "Интегриран воден проект за гр. Балчик, община Добрич"
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: ANISA-M Ltd
Ръководител: ANISA-M Ltd
37. Година: 2009
Тема: "Интегриран воден проект за гр. Маджарово, община Хасково"
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: ANISA-M Ltd
Ръководител: ANISA-M Ltd
38. Година: 2009
Тема: "Интегриран воден проект за с. Добрич, община Димитровград"
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: ANISA-M Ltd
Ръководител: ANISA-M Ltd
39. Година: 2009
Тема: Разработване на Национален план за оперативна съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна мрежа, техническа спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) за подсистема "Експлоатация и управление на движението", ИА "ЖА", 2009;
Тип: проект за техническа помощ
Поръчител: ИА "ЖА"
Ръководител:
40. Година: 2009
Тема: Разработване на "Стратегия на Република България 2009 - 2020 за изпълнение на техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с "Лица с намалена подвижност (ЛНП)" на трансевропейската конвенционална и високоскоростна железопътна система", съгласно Решение 2008/164/ЕО на Европейската комисия от 21 декември 2007 год. - ръководител на подгрупа "Инфраструктура, приспособления и интерфейси" в Консултативния съвет ТСОС "ЛНП", ИА "ЖА", 2009;
Тип: проект за техническа помощ
Поръчител: ИА "ЖА"
Ръководител: доц.д-р инж.Т.Размов - ръководител на подгрупа "Инфраструктура, приспособления и интерфейси" в Консултативния съвет ТСОС "ЛНП", ИА "ЖА", 2009;
41. Година: 2009
Тема: "Интегриран воден проект за гр. Кърджали"
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: ANISA-M Ltd
Ръководител: ANISA-M Ltd
42. Година: 2008
Тема: Проект "Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от железопътната линия Мездра-Горна Оряховица в България", SYSTRA, 2008;
Тип: проект за техническа помощ
Поръчител: SYSTRA
Ръководител:
43. Година: 2008
Тема: "Лаборатория по индустриален мениджмънт" - катедра "ТОУТ" към ВТУ "Тодор Каблешков"
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител: МОН
Ръководител: доц.Карагьозов
44. Година: 2008
Тема: "Интегриран воден проект в гр. Стара Загора и гр. Димитровград"
Тип: Техническа помощ
Поръчител: ANISA-M Ltd
Ръководител: ANISA-M Ltd
45. Година: 2008
Тема: "Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря", ANISA-M Ltd
Тип: Техническа помощ
Поръчител: ANISA-M Ltd
Ръководител: ANISA-M Ltd
46. Година: 2008
Тема: "Изграждане на ПСОВ в гр. Несебър и Равда и отвеждащи колектори"
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: ANISA-M Ltd
Ръководител: ANISA-M Ltd
47. Година: 2008
Тема: "Изграждане на колектори за отвеждане на отпадни води в населените места кв. "Симеоново" и кв. "Модерно предградие", гр. София", 2008 год.
Тип: Проект за техническа помощ
Поръчител: ANISA-M Ltd
Ръководител: ANISA-M Ltd
48. Година: 2007
Тема: "Модел за определяне на инфраструктурните такси", НК "ЖИ", 2007;
Тип: проект за техническа помощ
Поръчител: НК "ЖИ"
Ръководител: доц. д-р Тодор Размов
49. Година: 2007
Тема: "Методика и трафикови прогнози за железопътната мрежа на Република България", "Прогнози за локомотивния парк и нужните инвестиции за подновяването му", "Прогноза за нужните инвестиции в локомотивно оборудване при внедряване на ERTMS" и "Прогнози за вагонния парк", ИА "ЖА", 2007;
Тип: проект за техническа помощ
Поръчител: ИА "ЖА"
Ръководител:
50. Година: 2007
Тема: Разработване на "Национален план на Република България за внедряване на ERTMS" - МТ, ИА "ЖА", 2007;
Тип: проект за техническа помощ
Поръчител: МТ, ИА "ЖА"
Ръководител: Кърт Андерсън
51. Година: 2007
Тема: 6th RTD Framework Programme of the European Commission, ENACT, 2007;
Тип:
Поръчител:
Ръководител:
52. Година: 2007
Тема: "Методика и допускания за изготвяне на модел за трафикови прогнози по жп линии за инвестиционните нужди по проекти на Национална компания "Железопътна инфраструктура"", НК "ЖИ", 2007;
Тип: проект за техническа помощ
Поръчител: НК "ЖИ"
Ръководител:
53. Година: 2005
Тема: "Управление на проекти - аналитичен, методичен и приложен инструментариум", гр. София.
Тип: Научно - изследователски проект - договор № 1842/17.05.2005 год.
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р Т. Качаунов
54. Година: 2005
Тема: "Методика и модели за обвръзка на композициите, локомотивите и превозните бригади за реално действащи ГДВ", гр. София.
Тип: Научно - изследователски проект - договор № 2271/23.06.2005 год.
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р К. Карагьозов
55. Година: 2005
Тема: "Лаборатория по симулационно моделиране в транспорта и комуникациите", гр. София. Внедряване - приложено Удостоверение N 4194/30.11.2005 год. на ВТУ "Тодор Каблешков".
Тип: Научно - изследователски проект - договор № 3551/29.09.2004 год.
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р инж. В.Къдрев и доц. д-р инж. К.Карагьозов
56. Година: 2004
Тема: "Модулна дидактическа система", гр. София.
Тип: Научно - изследователски проект - договор № 3555/29.09.2004 год.
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р К.Василева
57. Година: 2002
Тема: "Методи и модели за прогнозиране на трафика.", гр. София. Внедряване - приложено Удостоверение N 4195/30.11.2005 год. на ВТУ "Тодор Каблешков", гр. София.
Тип: Научно - изследователски проект - договори № 3538/16.11.2001 год., №2201/06.08.2002 год. и № 2072/30.07.2003 год.
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р инж. К.Карагьозов
58. Година: 2001
Тема: "Регионално сътрудничество в областта на преквалификацията на транспортни специалисти", гр. София.
Тип: Проект финансиран на база договор между фондация "Отворено общество" и ВТУ "Тодор Каблешков", договор №65/03.04.2001 год.
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р инж. Н.Тончев
59. Година: 2001
Тема: "Усъвършенстване на комплекса към ВТУ "Тодор Каблешков" по влаково движение", гр. София.
Тип: Научно - изследователски проект - договор № 3539/16.11.2001 год.
Поръчител:
Ръководител: гл.ас. инж. Т. Беров
60. Година: 1995
Тема: "Проучване за развитието на железопътните линии от Унгария до Турция през Румъния и България", произтичащо от Решенията на 8-мата сесия на Ръководния комитет на Проекта за Трансевропейска железница (Проект ТЕР), Женева, 18-20 октомври 1995 год.
Тип: Проект за задание по тема 1.1.4
Поръчител:
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков
61. Година: 1993
Тема: "Приложни алгоритми и програми за обучение и приложение в лабораторни упражнения, курсово и дипломно проектиране за комплект дисциплини в областта на теорията на транспортните потоци и моделиране и надеждност на превозния процес." , гр. София. Внедряване - приложено Удостоверение N 4124/24.11.2005 год. на ВТУ "Тодор Каблешков", гр. София.
Тип: Тема I-33/1992 от плана на НИС при ВВТУ "Т. Каблешков", 01.09.1992 год. - 30.09.1993 год.
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р инж. Т.Качаунов.
62. Година: 1992
Тема: "Комплекс за обучение на дежурни ръководители и диспечери (тренажор на компютърна основа).", гр. София. Недряване - приложено Удостоверение N 4123/24.11.2005 год. на ВТУ "Тодор Каблешков", гр. София.
Тип: Тема 1-34-92 от плана на НИС при ВВТУ "Т. Каблешков", 01.10.1992 год. - 30.09.1994 год.
Поръчител:
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков.
63. Година: 1992
Тема: "Приложни алгоритми и програми за обучение и приложение в лабораторни упражнения, курсово и дипломно проектиране на комплект дисциплини в областта на организация на движение на влаковете, организация на маневрената работа и системи за управление в железопътния транспорт.", гр. София. Внедряване - приложено Удостоверение N 4122/24.11.2005 год. на ВТУ "Тодор Каблешков", гр. София..
Тип: Тема 1-42-92 от плана на НИС при ВВТУ "Т. Каблешков", 01.05.1992 год. - 30.06.1993 год.
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р инж. Г. Уждрин.
64. Година: 1991
Тема: "Подготовка на базата данни с вагонопотоците за месец юни и юли и определяне на плана за композиране на влаковете за мрежата на БДЖ.", гр. София. Внедрена с Протокол от 18.11.1993.
Тип: Тема ПК 12/1991 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков", 1991 год.
Поръчител:
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков.
65. Година: 1990
Тема: "Система за технологично регулиране на придвижването на чуждите вагони в мрежата на БДЖ.", гр. София.
Тип: Тема 8.11/1990 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков", 01.09.1990 год. - 31.05.1991 год.
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р инж. К.Карагьозов
66. Година: 1990
Тема: "Система за оперативно разпределение на празните вагонопотоци в мрежата на БДЖ", гр. София.
Тип: Тема 3.1/1990 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков", 01.07.1990 год. - 30.11.1991 год.
Поръчител:
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков
67. Година: 1990
Тема: "Автоматизиране на информационната технология за следене и контрол на договорите за товаро-разтоварна дейност и спедиторска дейност с предприятията на ниво железопътен район", гр. София. Внедрена с Протокол от 09.05.1990 год. на Специализиран технически съвет на Железопътно управление - Горна Оряховица.
Тип: Тема 880/1990 по договор N 880/02.03.1990 год. между ЖУ - Горна Оряховица и ВНВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител:
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков.
68. Година: 1989
Тема: "Диалогова система на ЕИМ за оперативно разработване на плана за композиране и технологично регулиране на масата, скоростта, честотата и тяговото обвързване на товарните влакове по влакообразуващите гари и маршрути за движение в мрежата на БДЖ", гр. София. Внедряване. Протокол за приемане на Тема 1-17/89 от Ф "БДЖ" и Програма за въвеждане в опитна експлоатация на системата утвърдена от ген. директор на Ф "БДЖ".
Тип: Тема 1-17/89 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков", 01.04.1989 год. - 31.12.1990 год.
Поръчител:
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков.
69. Година: 1988
Тема: "Технология и организация на движението в условията на електрифицирана, удвоена и автоматизирана железопътна линия", гр. София. Внедрена със Заповед N 276/31.03.1988 год. на Зам. председателя на СО "БДЖ".
Тип: Тема 8.6/1986 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков", 01.01.1986 год. - 30.06.1988 год.
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р инж. К.Карагьозов
70. Година: 1988
Тема: Система за автоматизирано определяне и управление на пропускателната способност на железопътните гари, участъци и линии.", гр. София.
Тип: Тема 1.14./1988 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков", 01.09.1988 год. - 31.03.1990 год.
Поръчител:
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков.
71. Година: 1987
Тема: "Разработване на плана за композиране на влаковете в железопътната мрежа на ЕИМ", гр. София. Внедрена с Протокол от 18.11.1993.
Тип: Тема 8.9/1987 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков", 01.09.1987 год. - 30.11.1988 год.
Поръчител:
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков.
72. Година: 1986
Тема: "Нова методика за определяне на пропускателната, преработвателната и превозната способност на железопътния транспорт.", гр. София.
Тип: Тема 8.5/1986 от плана на НИС при ВНВТУ "Т. Каблешков", 01.04.1986 год. - 31.12.1987 год.
Поръчител:
Ръководител: проф. д-р инж. Р. Райков

 Учебници и помагала

1. Размов Т., Варадинова Ю., Маркетинг", http://moodle.vtu.bg/enrol/index.php?id=205, ВТУ "Тодор Каблешков", 2016г.
2. Размов Т., Варадинова Ю., "Мениджмънт", http://moodle.vtu.bg/course/category.php?id=25, ВТУ "Тодор Каблешков", 2016г.
3. Т.Размов, Димитров Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово роектиране по "Управление на проекти" - трето издание, ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN-10: 954-12-0127-X; ISBN-13:978-954-12-0127-5, 2012г.
4. Т.Размов, Димитров Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово роектиране по "Управление на проекти" - второ допълнено и преработено издание, ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN-10: 954-12-0127-X; ISBN-13:978-954-12-0127-5, 2009г.
5. Размов, Т., Д. Димитров. Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по "Управление на проекти", С., ВТУ "Тодор Каблешков", Второ издание, 2009., ВТУ "Тодор Каблешков", Второ издание, 2009., 2009г.
6. Размов Т. Комплект лабораторни упражнения по "Имитационно моделиране", Lab_1.doc - електр., 2007г.
7. Размов Т. Задание за курсова работа по Управление на проекти, ManagementProjekt.pdf, 2007г.
8. Размов Т. Задание за курсов проект по "Изследване на операциите", Kursov_proek_po_IO.doc -електр., 2007г.
9. Размов Т. Задачи по изследване на операциите, , 2007г.
10. Размов Т., Д.Димитров Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по "Управление на проекти", ВТУ "Т.Каблешков" - ръководство, 2006г.
11. Т.Размов, Димитров Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово роектиране по "Управление на проекти", ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN-10: 954-12-0127-X; ISBN-13:978-954-12-0127-5, 2006г.
12. Размов Т. - Разработване на материали за семинарни и лабораторни упражнения по Специализиран софтуер за решаване на потокови задачи в транспорта, http://tout.vtu.bg - eлектронно помагало, 2004г.
13. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. Използване на случайни величини в железопътния транспорт. С., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., 2003г.
14. Райков, Р., Т. Размов, Д. Константинов. Мениджмънт и маркетинг на транспорта. С., ВТУ "Тодор Каблешков", 2002., ВТУ "Тодор Каблешков", 2002., 2002г.
15. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. Имитационно моделиране на транспортните процеси. С., ВВТУ "Тодор Каблешков", 1998. , ВВТУ "Тодор Каблешков", 1998г.
16. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. Оптимизиране на процесите в железопътния транспорт чрез симплекс метод. С., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., 1993г.
17. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. Решаване на потокови задачи, посредством алгоритъма на дефекта в експлоатацията на железопътния транспорт. С., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., 1993г.
18. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. Намиране на поток или максимален поток с минимална стойност в железопътни транспортни мрежи. С., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., 1993г.
19. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. Изследване на зависимости и връзки в железопътния транспорт чрез многофакторен регресионен анализ. С., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., 1993г.
20. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. Намиране на най-кратките и оптимални пътища в графи, изобразяващи транспортни мрежи. С., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., 1993г.
21. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. Търсене в дълбочина и широчина в транспортни мрежи. С., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., 1993г.
22. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. QUAN - за определяне на операционните характеристики на открити системи за масово обслужване с различни разпределения на входящите потоци и времената за обслужване. С., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., 1993г.
23. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. Оптимизиране на процесите в железопътния транспорт чрез транспортна задача. С., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., 1993г.
24. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. Оптимизиране на процесите в железопътния транспорт чрез еднопараметрично динамично програмиране. С., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., 1993г.
25. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. Изследване на зависимости и връзки между два фактора в железопътния транспорт. С., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., 1993г.
26. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. Намиране на максимален поток в железопътни транспортни мрежи. С., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., ВТУ "Тодор Каблешков", 1993., 1993г.

 Доклади на научни форуми

1. Todor Razmov, Assessment Of The Current State And The Potential Development Of Passenger Rail Transport In The Republic Of Bulgaria (Oценка на състоянието и възможностите за развитие на пътническите железопътни превози в Република България), XV Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг '17”, 25-28 юни 2017, гр. Созопол, Том II, pp. 860 – 869, ISSN 1310-3946 и ISSN 1314-6327., 2017г.
2. Размов Т., Л. Клямбарски, Моделирането на транспортния трафик – основен инструмент за комплексна оценка на инфраструктурни проекти и мерки за подобряване на работата на транспортния сектор., Научно-практическа конференция „Мобилност за един свързан свят”, 28 октомври 2016 год., УНСС, 2016., 2016г.
3. Razmov, T., Risk assessment of a railway infrastructure project., 20. medzinárodná vedecká konferencia “Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí”, Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Žilina, 20. - 21. máj 2015., 2015г.
4. Размов, Т., Л. Клямбарски, Нов подход и алгоритъм за динамично сегментиране при калибриране на агрегирани логит модели., XII Международна научна конференция „Транспорт” 2015, Боровец, 2015 год., 2015г.
5. Размов, Т., Модел за разпределение и прогнозиране на градския трафик при промени в транспортната мрежа., XII Международна научна конференция „Транспорт” 2015, Боровец, 2015 год., 2015г.
6. Размов, Т., Подобряване на дейността на минно-енергиен комплекс чрез реинженеринг., XIII Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг’ 15”, гр. Созопол, 2015., 2015г.
7. Razmov, T., Risk Analisis In The Preparation Of The Package To Transport Investments Projects., XII International Scientific Conference ”Management and Engineering’14”, Sozopol, Bulgaria, 2014. http://iscme.tu-iiim.org/uploads/, 2014г.
8. Internationalisation of MSC programmes in rail transport and logistics, 22nd International Symposium EURO - Zel 2014 "Recent Challenges for European Railways", 03 - 04 June 2014, Žilina (Slovak Republic)., 2014г.
9. Размов, Т., Моделирование уровня инфраструктурных сборов при инвестициях в новом подвижном составе для перевозки контейнеров., ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті - ЕКУЗТ 2014", 2014. http://www.ekuzt.gov.ua/node/149, 2014г.
10. Студея "Методология за определяне на финансово-икономическата ефективност от концесиониране на морско пристанище с национално значение", Годишник на ВТУ "Тодор Каблешков", ISSN 1314-362-X , 120 страници, 2013г.
11. Размов Т., Б. Скробански, Улучшение безопасности пассажиров и товаров в железнодорожной сети Республики Болгария , V міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства», Київ, Україна, 2013., 2013г.
12. Карагьозов К. С., Размов Т. К., Варадинова Ю. Е., "Единая система транспортного обеспечения национальной безопасности", IV Международна Научно-практическа конференция "Безопасност на човешкия живот като предпоставка/условие за устойчивото развитие на съвременното общество" 08-10. 06. 2011г.,Киев, Украйна 2011 , 2011г.
13. Размов Т., Оценка на риска на железопътни инфраструктурни проекти финансирани от ЕС, Юбилейна научна конференция "Транспортът в глогалната икономика", 12 май, УНСС, София, 2011 год., УНСС, София, 2010г.
14. Marinov, M., T. Zunder, J. Schlingensiepen, S. Ricci, K. Karagyozov, T. Razmov, A. Dzhaleva-Chonkova Innovative Concepts for Knowledge Exchange, Mobility and Expertise in Rail Freight and Logistics. Maribor, In: Highlight 2010: Sustainable Development in Logistics (ICLEEE) International Conference of Logistics, Economics and Environmental Engineering.2010, Maribor, Slovenia:Vocational College of Traffic and Transport, 2010;, , 2010г.
15. Размов, Т. Methodology, modeling and traffic forecasts and investments needed of ERTMS implementation into the railway network of Bulgaria. Czech Telematic Autumn in Bulgaria, Sheraton Sofia Hotel Balkan, 2008;, , 2008г.
16. Размов, Т. Методика, моделиране и прогнози на трафика и нужните инвестиции в пътно и локомотивно оборудване при внедряване на ERTMS в железопътната мрежа на Република България. С., Семинар на тема "Тенденции за развитие на оперативната съвместимост в железопътния транспорт в страните от ЕС", 2008;, , 2008г.
17. Minchev, B., S. Ananiev, T. Razmov, E. Jelezov, N. Stoytcheva, Strategy for implementation of the ERTMS in Bulgaria. EURNEX- ?el 2006, 15th International Symposium: Towards The Competitive Rail Systems in Europe, Zilina (Slovak Republic), part 3, May 2007;, , 2007г.
18. Карагьозов, К., Т. Размов, Интегрален подход в управлението на логистичните системи. Созопол, Пета международна конференция "Мениджмънт и инжанеринг", 2007;, , 2007г.
19. Размов Т. Трафикови прогнози за железопътната мрежа на Република България свързаи с разработването на национален план и стратегия за внедряване на ERTMS , Семинар на тема: Европейски стандарти в железопътния транспорт. План за внедряване на ERTMS в Република България, гр.Велинград, 2007г.
20. Размов Т. Методика за разработване и оптимизиране на технологията и организацията на работа по обслужване на пътниците в пътническа гара с голям пътникопоток, ХV Научна конференция "Транспорт 2005" с международно участие на ВТУ "Т.Каблешков", 2005г.
21. Размов Т., Оптимизация на преработката на вагонопотоците в железопътната ни мрежа в условията на либерализиран железопътен транспортен пазар, ХІІІ-та Научна конференция с международно участие, ВТУ "Т.Каблешков", 2003г.
22. Размов Т., Определяне на вида на параметрите на влакообразуване за влакообразуващите гари в Република България, ХІІІ-та Научна конференция с международно участие, ВТУ "Т.Каблешков", 2003г.
23. Размов Т. , Оптимизация на преработката на вагоните при етапа на концентрацията им към влакообразуващите гари, ХІІІ-та Научна конференция с международно участие, ВТУ "Т.Каблешков", 2003г.
24. Размов Т., Ананиев С. - Вариантни решения за комбинирани превози, реализирани от транспортни оператори през България в контекста на Евроинтеграцията, Научно техническа конференция с международно участие "Железопътен транспорт - 2000", 2000г.
25. Карагьозов К., Т.Размов - Моделиране и оптимизиране на движението на пътнико и товаропотоците по транспортните коридори в Република България, Научно техническа конференция с международно участие "Железопътен транспорт 2000" на тема: Прогнозиране на пътнико и товарропотоците по критските коридори, преминаващи през балканския регион и ефективност от изграждането им", 2000г.
26. Карагьозов, К., Т. Размов, Д. Купенов. Моделиране и оптимизиране на движението на пътнико- и товаропотоците по транспортните коридори в Република България. Варна, Научно-техническа конференция с международно участие "Железопътен транспорт 2000" на тема: "Прогнозиране на пътнико и товаропотоците по критските транспортни коридори, преминаващи през балканския регион и ефективност от изграждането им.", Асоциация на Европейските съюзи на железопътните инженери (УЕЕИВ) и "БДЖ", 2000., , 2000г.
27. Размов, Т. Тарифна политика и тарифи свързани с комбинираните превози. С., Научна конференция с международно участие "Балканите - транспортен кръстопът между Европа, Азия и Африка", НТС по транспорт, 1998., , 1998г.
28. Размов, Т. Избор на система за комбинирани превози по метода Ро-Ла за железопътната мрежа на България. С., Научна конференция с международно участие "Балканите - транспортен кръстопът между Европа, Азия и Африка", НТС по транспорт, 1998., , 1998г.
29. Карагьозов, К., Т. Размов, Д. Купенов. Концепция за изграждане на логистична инфраструктура на мултимодални транспортни системи на Балканите. С., Научна конференция с международно участие "Балканите - транспортен кръстопът между Европа, Азия и Африка", НТС по транспорт, 1998., , 1998г.
30. Райков Р., К.Карагьозов, Т.Размов, Д.Купенов - Взаимоизгодно развитие на транспортните коридори в региона на Югоизточна Европа- Балканите транспортен кръстопът между Европа, Азия и Африка, Новотел Европа, зала Шипка, 1998г.
31. Лъжански, Т., К. Карагьозов, Т. Размов. Гражданска транспортна поддръжка на националната сигурност. С., Българо-американски семинар на тема: Планиране и управление на материално-техническото осигуряване на Български контингент в състава на многонационални сили, участващ в хуманитарни операции", Министерство на отбраната, 1997., , 1997г.
32. Размов Т., А.Александров Възможности за реализация на комбинирани превози в железопътната мрежа на България по системата Ro-La, Х-та Научна конференция с международно участие ТЕМРТ,97 ВВТУ, 1997г.
33. Размов Т. - Оптимизиране и управление на набирането във влакообразуващите гари, посредством регулиране на големината на групите вагони формиращи набиращите се назначения, ІХ Научна конференция ВВТУ, 1996г.
34. Карагьозов К., Д.Купенов, Т.Размов -Динамично структуриране и маршрутизация:Оптимизация на транспортните елементи на логистичните вериги, ВВТУ VІІІ-ма Научна конференция, 1995г.
35. Карагьозов, К., Т. Размов, Д. Купенов, А. Данчев. Установяване на маршрутите от чужди вагони предназначени за износ в железопътната ни мрежа и изследване на устойчивостта им. С., Трета научно-техническа сесия с международно участие, ВТУ "Тодор Каблешков", 1992, Сборник доклади част I, стр. 10-21., , 1992г.
36. Райков, Р., К. Карагьозов, Т. Качаунов, Г. Иванчев, Д. Купенов, Т. Кирчев, Т. Размов, Н. Георгиев, Т. Беров, К. Панов, М. Тодорова, А. Данчев. Система на ЕИМ за оперативно управление на плана за композиране на влаковете, масата и скоростта на товарните влакове в железопътната мрежа. Горна Оряховица, Научно-техническа конференция с международно участие на тема: "Съвременни технологии в организацията на превозния процес и ефективното използване на подвижния състав", Федерация на научно-техническите дружества,, , 1990г.
37. Карагьозов, К., Т. Размов. Подсистема за оптимизиране на броя и маршрутите за придвижване на едногруповите влакове в железопътната мрежа. Горна Оряховица, Научно-техническа конференция с международно участие на тема: "Съвременни технологии в организацията на превозния процес и ефективното използване на подвижния състав", Федерация на научно-техническите дружества, 1990., , 1990г.
38. Размов, Т., Н. Георгиев, Т. Кирчев. Алгоритъм за определяне на техническата маршрутизация на вагоните между влакообразуващите гари. Горна Оряховица, Научно-техническа конференция с международно участие на тема: "Съвременни технологии в организацията на превозния процес и ефективното използване на подвижния състав", Федерация на научно-техническите дружества,1990., , 1990г.
39. Беров, Т., К. Карагьозов, Т. Размов, Д. Купенов. Информационна подсистема и алгоритъм за определяне на кореспонденциите от вагони между влакообразуващите гари. Горна Оряховица, Научно-техническа конференция с международно участие на тема: "Съвременни технологии в организацията на превозния процес и ефективното използване на подвижния състав", Федерация на научно-техническите дружества, 1990., , 1990г.
40. Райков Р., Карагьозов К., Размов Т., Димитров Д., Николов Т., Автоматизирана система за обработка на информационните потоци по договорите за товарно-разтоварни и спедиторски услуги на ниво Железопътен район, Втора национална НТК на тема "Съвременни транспортно-манипулационни технологии и системи", 20-22 септември 1989 г., Варна, 1989г.
41. Райков, Р., К. Карагьозов, Т. Размов, Д. Димитров, Т. Николов. Автоматизирана система за обработка на информационните потоци по договорите за товаро-разтоварни и спедиторски услуги на ниво железопътен район. Варна, Втора национална научно-техническа конференция "Съвременни транспортни манипулационни технологии и системи" с международно участие, Федерация на научно-техническите дружества, 1989., , 1989г.
42. Карагьозов, К., Т. Размов. GPSS - модел на железопътен участък. Пловдив, Пета научно-приложна конференция с международно участие на тема: "Приложение на ЕИМ и микропроцесорна техника в железопътния транспорт", Федерация на научно-техническите дружества, 1989., , 1989г.
43. Райков, Р., К. Карагьозов, Т. Качаунов, Г. Иванчев, Т. Размов, Д. Купенов, А. Данчев, К. Панов, М. Тодорова, Т. Беров, И. Русев, Т. Кирчев, Д. Лозанов. Разработване на оптимален план за композиране на товарните влакове в железопътната мрежа. Пловдив, Пета научно-приложна конференция с международно участие на тема: "Приложение на ЕИМ и микропроцесорна техника в железопътния транспорт", Федерация на научно-техническите дружества, 1989., , 1989г.
44. Карагьозов, К., Т. Размов. Имитационен модел за определяне на технологическите показатели на експлоатационната работа на железопътен полигон. Пловдив, IV-та научно-приложна конференция с международно участие на тема: "Приложение на ЕИМ и микропроцесорна техника в железопътния транспорт", НТС в България, 1987., , 1987г.
45. Райков Р., К. Карагьозов, Т. Размов, Д. Купенов, Г. Иванчев. Определяне на пропускателната способност на експлоатационни железопътни подсистеми с помощта на имитационното моделиране. Пловдив, IV-та научно-приложна конференция с международно участие на тема: "Приложение на ЕИМ и микропроцесорна техника в железопътния транспорт", НТС в България, 1987., , 1987г.

 Статии в научни списания

1. Размов, Т., И. Тренчев, Съвременни системи за информация и управление в железопътния транспорт, , сп. CIO, бр.2, 2015., 2015г.
2. Размов, Т., И. Тренчев, Системи за резервация и заплащане в железопътния транспорт – нормативни изисквания и реализации, сп. CIO, бр.1, 2015., 2015г.
3. Размов, Т., И. Тренчев, Съвременни системи за информация и управление в железопътния транспорт, Електронно научно – приложно списание „Железопътен и интермодален транспорт”, бр. 6, 2015. http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=2015-06&article=48FAFF76DAC6CAD5C2257E16003FFD3A , 2015г.
4. Размов, Т., Л. Клямбарски, Моделиране на търсенето на транспортни услуги за превоз на пътници с обществен транспорт в република България (Modelling the demand for public passenger transport services in Bulgaria), научно сп. „Механика, транспорт, комуникации”, том 12, бр.3/1, София, 2014., 2014г.
5. Размов Т. К., Тренчев И. Г., Подходи за математическо моделиране на резервацията на места в железопътния транспорт., Електронно научно-приложно списание „Железопътен и интермодален транспорт”, бр.3, 2013. http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=201303&article=94197F8601703213C2257C130037AE56 , 2013г.
6. Размов Т. К., Тренчев И. Г., Подходи за математическо моделиране на резервацията на места в железопътния транспорт., Електронно научно-приложно списание „Железопътен и интермодален транспорт”, бр.3, 2013. http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=201303&article=94197F8601703213C2257C130037AE56 , 2013г.
7. Кантарно стопанство на Република България. Стратегия и перспективи за развитие. , сп. Железопътен транспорт, бр. 12/ 2011, София, 2011г.
8. Todor Razmov,M. Marinov, T. Zunder,"Innovative Concepts for Knowledge Exchange, Mobility and Expertise in Rail Freight and Logistics", In: Highlight 2010: Sustainable Development in Logistics (ICLEEE) International Conference of Logistics, Economics and Environmental Engineering.2010,Maribor, Slovenia:Vocational College of Traffic and Transport, 2010г.
9. Todor Razmov,Christina Nikolova, Sustainability implications of railway infrastructure charging and cost allocation: the case of Bulgaria. International Journal of Sustainable Economy (IJSE), Volume 2 - Issue 4 - 2010;, , 2010г.
10. Димитров Д., Размов Т. Прилагане на метода за вътрешна норма за възвращаемост на инвестициите при оценка на алтернативи в транспорта, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0105, https://mtc-aj.com/library/105.pdf, 2007г.
11. Димитров, Д., Т. Размов, Прилагане на метода за вътрешна норма за възвръщаемост на инвестициите при оценка на алтернативи в транспорта. "Механика, транспорт, комуникации", С., Научно списание, брой 3, 2007;, , 2007г.
12. Размов, Т. Методика за разработване и оптимизиране на технологията и организацията на работата по обслужване на пътниците в пътническа гара с голям пътникопоток. С., Петнадесета научна конференция с международно участие "Транспорт 2005", ВТУ "Тодор Каблешков", 2005, Сборник доклади, стр. I-50-:-I-62., , 2005г.
13. Размов, Т. Оптимизация на преработката на вагопотоците в железопътната ни мрежа в условията на либерализиран железопътен транспортен пазар, Тринадесета научна конференция с международно участие "Транспорт 2003", ВТУ "Тодор Каблешков", София, 13-14 ноември 2003 год., Сборник доклади, стр. 53-59., , 2003г.
14. Размов, Т. Оптимизация на преработката на вагоните при етапа на концентрацията им към влакообразуващите гари, Тринадесета научна конференция с международно участие "Транспорт 2003", ВТУ "Тодор Каблешков", София, 13-14 ноември 2003 год., Сборник доклади, стр. 31-36., , 2003г.
15. Размов, Т. Определяне на вида на параметрите на влакообразуване за влакообразуващите гари в Република България, Тринадесета научна конференция с международно участие "Транспорт 2003", ВТУ "Тодор Каблешков", София, 13-14 ноември 2003 год., Сборник доклади, стр. 25-30., , 2003г.
16. Размов, Т., Б. Сайменова. Влияние на макроикономическите показатели върху годишния обем на пътникопотоците реализирани с железопътен транспорт и прогнозирането им до 2005 год. С., XI Научна конференция с международно участие "ТЕМПТ 2001 - Транспортът на XXI век.", ВТУ "Тодор Каблешков", 2001, Сборник доклади, стр. 19-24., , 2001г.
17. Размов, Т., С. Ананиев. Практически измерения на взаимноизгодното развитие на комбинираните превози в Югоизточна Европа. С., Железопътен транспорт, 2001, № 6, стр. 4-12., , 2001г.
18. Иванов, М., Т. Размов, Д. Купенов. Усъвършенстване на система за решаване на оптимизационни задачи от транспортен тип. С., XI Научна конференция с международно участие "ТЕМПТ 2001 - Транспортът на XXI век.", ВТУ "Тодор Каблешков", 2001, Сборник доклади, стр. 97-102., , 2001г.
19. Карагьозов, К., Т. Размов. Прилагане на европейската политика за развитие на железопътния транспорт (курс за обучение на транспортни кадри). С., XI Научна конференция с международно участие "ТЕМПТ 2001 - Транспортът на XXI век.", ВТУ "Тодор Каблешков", 2001, Сборник доклади, стр. 129-134., , 2001г.
20. Карагьозов, К., Т. Размов, Д. Купенов, А. Борисов. Концепция за изграждане на логистична инфраструктура на мултимодални транспортни системи на Балканите. Варна, Втора международна конференция "Логистиката в променящия се свят" (теория, практика, обучение), УНСС и Българска асоциация по логистика,.1999, Сборник доклади, стр. 184-190., , 1999г.
21. Лъжански, Т., К. Карагьозов, Т. Размов. Гражданская транспортная поддержка националной безопасности. Zilina, Словакия, Международна конференция "Riesenie krizovovch situacii v specifistnom prosredi", 1998, стр. 44-57., , 1998г.
22. Райков Р., К.Карагьозов, Д.Купенов, Т. Размов - Взаимно изгодно развитие на транспортните коридори в Югоизточна Европа, сп. Железопътен транспорт №5, 1998г.
23. Райков, Р., К. Карагьозов, Т. Размов, Д. Купенов. Взаимноизгодно развитие на транспортните коридори в региона на Югоизточна Европа, С., Железопътен транспорт, 1998, № 5, стр. 4-7., , 1998г.
24. Размов, Т., А. Александров. Възможности за реализация на комбинирани превози в железопътната мрежа на България по системата Ро-Ла, С., Десета научна конференция с международно участие ТЕМРТ ,97, ВТУ "Тодор Каблешков", 1997, Сборник доклади, стр. 54-66., , 1997г.
25. Размов, Т. Оптимизиране и управление на набирането във влакообразуващите гари, посредством регулиране на големината на групите вагони, формиращи набиращите се назначения, Девета научна конференция с международно участие - ТЕМРТ 1996, ВВТУ "Тодор Каблешков", София, 03-05 октомври 1996 год., Сборник доклади - част 2-ра, стр. 69-77., , 1996г.
26. Карагьозов, К., Д. Купенов, Т. Размов. Метод ДСМ - Динамично структуриране и маршрутизация: Оптимизация на транспортните елементи на логистичните вериги. С., Осма научна конференция, ВТУ "Тодор Каблешков", 1995, Сборник доклади, стр. 82-96., , 1995г.
27. Karagiozov, K., D. Kupenov, T. Razmov. DSR Method - Dynamic Structuring and Routing: Optimizing the Transport Element of the Logistic Chains. Santiago de Compostela, Испания, II Congreso, II Meeting, SIGEF - Sociedad International de Gestion Y Economia Fuzzy, , 1995, Papers Vol. II, стр. 163-178., , 1995г.
28. Райков, Р., Д. Купенов, Т. Размов, Г. Уждрин, А. Данчев, Н. Георгиев, Т. Беров, И. Манчев, Е. Хаджиев, Р. Вермезов. Проект за тренажорен комплекс за обучение на влакови диспечери и ръководители движение, изграден на компютърна основа. С., Железопътен транспорт, 1994, № 3, стр. 10-15., , 1994г.
29. Райков, Р., Д. Купенов, Т. Размов, Г. Уждрин, А. Данчев, Н. Георгиев, Т. Беров, И. Манчев, Е. Хаджиев, Р. Вермезов. Проект за тренажорен комплекс върху компютърна мрежа за обучение на диспечери и ръководители на железопътното движение. С., Шеста научно-техническа конференция с международно участие, ВТУ "Тодор Каблешков", 1993, Сборник доклади, стр. 47-57., , 1993г.
30. Качаунов, Т., К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов. Пакет приложни програми по учебните дисциплини "Моделиране и надеждност на превозния процес" и "Теория на транспортните потоци". С., Шеста научно-техническа конференция с международно участие, ВТУ "Тодор Каблешков", 1993, Сборник доклади, стр. 40-46, , 1993г.
31. Размов, Т. Концепция за изграждането на интегрирана компютърна система за управление на процесите в разпределителна гара. С., Годишник на ВВТУ "Тодор Каблешков", 1993, стр. 21-25., , 1993г.
32. Райков, Р., Д. Купенов, Т. Размов, К. Карагьозов, А. Данчев. Методика за разпределение на празните вагони с отчитане на времето за придвижването им. С., Трета научно-техническа сесия с международно участие. ВТУ "Тодор Каблешков", 1992, Сборник доклади част I, стр. 3-9., , 1992г.
33. Райков, Р., Д. Купенов, Т. Размов, А. Данчев, Т. Беров. Автоматизирана система за разпределение на празните вагони в мрежата на "БДЖ". С., Трета научно-техническа сесия с международно участие, ВТУ "Тодор Каблешков", 1992, Сборник доклади част I, стр. 63-70., , 1992г.
34. Карагьозов, К., Т. Размов, Д. Купенов, А. Данчев. Математически модел за придвижването на чуждите вагони в железопътната мрежа с възможност за претоварване в определени гари. С., Трета научно-техническа сесия с международно участие, ВТУ "Тодор Каблешков", 1992, Сборник доклади част I, стр. 322-332., , 1992г.
35. Размов, Т. Моделиране и изследване на устойчивостта на плана за композиране на влаковете, Трета научно-техническа сесия с международно участие, ВВТУ "Тодор Каблешков", София, 19-20 ноември 1992 год. Сборник доклади - част I, стр. 308-321;, , 1992г.
36. Карагьозов, К., Т. Размов, Д. Купенов, А. Данчев. Информационна среда и алгоритъм за оптимизиране на движението на чуждите вагони в железопътната мрежа. С., Трета научно-техническа сесия с международно участие, ВТУ "Тодор Каблешков", 1992, Сборник доклади част I, стр. 333-336., , 1992г.
37. Райков, Р., К. Карагьозов, Т. Качаунов, Г. Иванчев, Т. Размов, Д. Купенов, А. Данчев, К. Панов, М. Тодорова, Т. Беров, И. Русев, Т. Кирчев, Д. Лозанов. Разработване на плана за композиране на влаковете на ЕИМ. С., Железопътен транспорт, 1990, № 2, стр. 5-8., , 1990г.
38. Карагьозов, К., Д. Купенов, Т. Размов. Аналитично и имитационно моделиране на двуфазна система с блокировка. С., Юбилейна научна сесия с международно участие "100 години железопътно образование в България", ВТУ "Тодор Каблешков", 1989, Сборник доклади част първа, стр. 8-19., , 1989г.
39. Карагьозов, К., Т. Размов, Д. Купенов. Автоматизирани системи за управление в железопътния транспорт. С., Аналитичен обзор, ЦИНТИ, 1989., , 1989г.
40. Карагьозов, К., Т. Размов. Купенов Д. Йерархична система от имитационни модели на технологични обекти в транспорта. С., Първа младежка научна сесия на ВНВТУ "Тодор Каблешков", 1988, Сборник доклади, стр. 120-132., , 1988г.
41. Райков, Р., К. Карагьозов, Г. Иванчев, И. Русев, Т. Кирчев, Т. Размов, Д. Купенов. Нова методика за определяне на пропускателната способност на железопътни системи. С., Първа младежка научна сесия на ВНВТУ "Тодор Каблешков", 1988, Сборник доклади, стр. 133-139., , 1988г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. Награда на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков” – Преподавател на ВТУ „Тодор Каблешков” за цялостна учебна дейност. 13.10.2017 год.

 Студии

1. Размов, Т., Н. Стойчева, Анализ и потенциал за реализация на фериботни линии България – Турция, Годишник на ВТУ „Т.Каблешков”, ISSN 1314-362X, 2013, бр. 4, София, 2013, 2013г.
2. Размов, Т., Е. Железов, Методология за определяне на финансово-икономическата ефективност от концесиониране на морско пристанище с национално значение., Годишник на ВТУ „Т.Каблешков”, ISSN 1314-362X, бр. 4, София, 2013., 2013г.
3. Карагьозов, К., Т. Размов, Ю. Варадинова – Милкова, М. Тодорова, А. Джалева – Чонкова, Impact Of Natural Disasters On Transport Systems., Годишник на ВТУ „Т.Каблешков”, ISSN 1314-362X, бр. 3, София, 2012. Интернет адрес: http://www.vtu.bg/bg/godishnikVTU/2012/studia_WEATHER.pdf , 2012г.
4. Карагьозов, К., Т. Размов, Ю. Варадинова–Милкова, М. Тодорова, А. Джалева – Чонкова, Impact Of Natural Disasters On Transport Systems, Годишник на ВТУ „Т.Каблешков”, ISSN 1314-362X, бр. 3, София, 2012, Интернет адрес: http://www.vtu.bg/bg/godishnikVTU/2012/studia_WEATHER.pdf http://www.vtu.bg/bg/index.php?menu=godishnik3-2012 http://www.vtu.bg/bg/godishnikVTU/2012/studia_WEATHER.pdf, 2012г.
5. Карагьозов, К., Т. Размов, Ю. Варадинова – Милкова, Използване на интегралния подход при оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги и при управление на логистичните системи., Годишник на ВТУ „Т.Каблешков”, ISSN 1314-362X, бр. 3, София, 2012., 2012г.
6. Karagyozov, K.,T.Razmov, M. Todorova, J. Varadinova, A. Dzhaleva-Chonkova, Impact of Natural Disasters on Transport Systems - Case Studies from Bulgaria. , Report from the International Panel of the WEATHER project funded by the European Commission's 7th framework programme. Sofia, April 2012. http://www.weather-project.eu/weather/downloads/Deliverables/WEATHER-IP_BG-Karagyozov_pub.pdf , 2012г.
7. Karagyozov, K.,T.Razmov, M. Todorova, J. Varadinova, A. Dzhaleva-Chonkova, Impact of Natural Disasters on Transport Systems - Case Studies from Bulgaria., Report from the International Panel of the WEATHER project funded by the European Commission's 7th framework programme. Sofia, April 2012. http://www.weather-project.eu/weather/downloads/Deliverables/WEATHER-IP_BG-Karagyozov_pub.pdf http://www.weather-project.eu/weather/inhalte/deliverables.php, 2012г.
8. Карагьозов, К., Т. Размов, Д. Купенов. Автоматизирани системи за управление в железопътния транспорт., С., Аналитичен обзор, ЦИНТИ, 1989., 1989г.

 Монографии

1. Размов, Т., Прилагане на интегралния подход при подобряване на управлението на веригата на доставките в минно-енергиен комплекс., Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, ISSN 1314-362X, бр. 6, София, 2015., 2015г.
2. Размов, Т., Потенциал за развитие на контейнерните превози с железопътен транспорт в Република България., Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, ISSN 1314-362X, бр. 6, София, 2015., 2015г.
3. Размов, Т. Прогнозиране и управление на преработката на вагонопотоците в железопътната мрежа, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научната специалност 02.14.05 "Управление и експлоатация на железопътния транспорт", София, 2004 год., , 2004г.

 Специализации

1. Москва, МИИТ - Московский институт инженеров транспорта, Технология и организация на железопътния транспорт., 1990г.

 Владеене на чужди езици

1. Английски
2. Руски