доц. д-р инж. Юлия Евгениева Варадинова-Mилкова


 Области на научно-изследователски интереси

1. Маркетинг
2. Мениджмънт и маркетинг в транспорта
3. Стратегически мениджмънт и маркетинг
4. Международен транспорт
5. Спедиция
6. Търговска експлоатация
7. Управление на проекти
8. Мениджмънт

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. България, София, Колеж по "Мениджмънт, търговия и маркетинг", Основи на управлението, 2010г.
2. България, София, колеж по "Мениджмънт, търговия и маркетинг", Основи на управлението, 2009г.
3. България, Монтана, Център за професионално обучение към МИС, Превоз на опасни товари със сухоземен транспорт , 2009г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията - АПИУИ
2. Действителен член (академик) на „International Academy of Life Protection” , гр. Киев, Украйна от 2015 г.
3. Председател на организационен комитет на НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ” '18
4. Участие в постоянни и временни комисии, експертни съвети: - Консултативен съвет по въпросите на "Железопътна мрежа, ориентирана към товарните превози" към ИА"ЖА";
5. Участие в постоянни и временни комисии, експертни съвети: - Консултативен съвет по "Комбиниран транспорт и логистика" към ИА"ЖА";
6. Учредител и член на Общото събрание от 2016 г. на ”Изследователски проекти 2020”- бизнес организация с идеална цел в областта на техниката, икономиката и технологиите. https://researchprojects2020.wordpress.com/about/
7. Член на АС на ВТУ "Тодор Каблешков", от 2015 г.
8. Член на международната асоциация “European association for security” (Европейска Асоциация за Сигурност) от 2009 г., www.eas.info.pl
9. Член на Международния научено комитет на INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "SAFETY OF HUMAN LIFE AS A CONDITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY", гр. Киев, 2020 г.
10. Член на Международния научено организационен комитет на Х Юбилейная Международная научно-практическая конференция „Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте” ЭКУЖТ 2015 , 30 июня – 01 июля 2015 г., ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА, Украйна.
11. Член на Международния научено организационен комитет на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства», 8-9 червня 2017
12. Член на организационния комитет на ІV Международной научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельности в ХХІ веке», «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры » (ГВУЗ ПГАСА), г. Днепропетровск, Украина, 2013 г.
13. Член на факултетния съвет на факултет „Транспортен мениджмънт”, ВТУ "Тодор Каблешков", от 2012 г.
14. Член-кореспондент на „International Academy of Life Protection”, гр. Киев, Украйна от 2012 г.

 Цитирания

1. Труд: Karagyozov K., Razmov T., Varadinova J., Todorova M., Dzhaleva-Chonkova A., Impact of Natural Disasters on Transport Systems, Годишник на ВТУ”Т.Каблешков” ISSN 1314-362X, 3/2012, С.- студия
Цитиран от: D Dimitrov, P Zlateva, INFORMATION MODEL FOR THE REGISTRATION OF DISASTERS AFFECTING THE ROAD INFRASTRUCTURE, Scientific and Practical Conference World science,ISSN: 2413-1032eISSN: 2414-6404, т.1 2018
2. Труд: Карагьозов, К., Размов, Т., Варадинова, Ю., (2012), Използване на интегралния подход при оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги и при управление на логистични системи, Годишник на ВТУ, с. 14
Цитиран от: Йорданова З., Логистични задачи в български производствени и търговски предприятия, решени от управленски информационни системи, , Университет за национално и световно стопанство
3. Труд: Karagyozov K., Razmov T., Varadinova J., Todorova M., Dzhaleva-Chonkova A., Impact of Natural Disasters on Transport Systems, Годишник на ВТУ”Т.Каблешков” ISSN 1314-362X, 3/2012, С.- студия
Цитиран от: Виолина Вельова„Изследване влиянието на параметрите на трафика и инфраструктурата върху транспортната безопасност”, дисертация, ВТУ”Тодор Каблешков”, 2017,Сф
4. Труд: Варадинова Ю., Реструктурирование железнодорожной сети в Республике Болгария. Основные экономические эффекты, VII Международную научно-практическую конференцию „Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте – ЭКУЖТ 2012”, Государственный экономико-технологический университет транспорта, УД 65:33:34:62, стр.7-8, Киев, 2012
Цитиран от: Размов Т., "ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНТЕЙНЕРНИТЕ ПРЕВОЗИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ", Монография, София 2015 г., Государственный экономико-технологический университет транспорта
5. Труд: Размов, Т., Варадинова, Ю. Оценка и прогнозирование воздействия природных бедствий на железнодорожную инфраструктуру, 17. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, Slovakia, 2012.
Цитиран от: Георгиев Н., "Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт"., Монография, София 2015г., Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, Slovakia
6. Труд: Варадинова Ю., Модели за устойчиво развитие на железопътната инфраструктура, Дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”, ВТУ „Тодор Каблешков”, С., 2014.
Цитиран от: Размов Т., "ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНТЕЙНЕРНИТЕ ПРЕВОЗИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ", Монография, София 2015 г., ВТУ "Тодор Каблешков"
7. Труд: Varadinova J., Konkurentnie pozicii portov Balkanskogo regiona pri importe I eksporte dlya Bylgarii, http://www.ekuzt.gov.ua/node/148
Цитиран от: Тодорова Д., „Ефекти на оперативните програми върху развитието на транспортния сектор на България”, СТУДИЯ, Списание „Бизнес посоки”, бр. 1, 2015, ISSN: 1312-6016, стр. 64-87, Списанието е реферирано и индексирано в световноизвестни бази данни с научна информация, ИНИОН РАН, GOOGLE SCHOIAR, EBSCO, ZBW – German National, Library of Economics Leibniz Information Centre for Economics., Государственный экономико-технологический университет транспорта
8. Труд: Варадинова Ю., Kонкурентные позиции портов балканского региона при импорте и экспорте для болгарии, IХ Международная научно-практическая конференция "Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте - ЕКУЗТ 2014", Государственный экономико-технологический университет транспорта, гр. Киев, http://www.ekuzt.gov.ua/node/148
Цитиран от: Размов Т., "ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНТЕЙНЕРНИТЕ ПРЕВОЗИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ", Монография, София 2015 г., Государственный экономико-технологический университет транспорта
9. Труд: Варадинова Ю., Преструктуриране на железопътната мрежа - основен подход за постигане на ефективно управление на железопътната инфраструктура. Основни икономически ефекти, X Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’ 12”, 2012.
Цитиран от: Размов Т., "ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНТЕЙНЕРНИТЕ ПРЕВОЗИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ", Монография, София 2015 г., ТУ
10. Труд: Карагьозов, К., Т. Размов, Ю. Варадинова, Използване на интегралния подход при оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги и при управление на логистичните системи, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, бр.3, 2012.
Цитиран от: Размов Т., "ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРАЛНИЯ ПОДХОД ПРИ ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ В МИННО-ЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС", Монография, София 2015., ВТУ "Тодор Каблешков"
11. Труд: Карагьозов К., Размов Т., Варадинова – Милкова Ю., „Използване на интегралния подход приоптимизирането на структурата и елементитена логистичните вериги и при управление на логистичните системи“. (2012)
Цитиран от: Стоянова П., "ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА ДИСТРИБУЦИОННАТА МРЕЖА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ", ВТУ "Тодор Каблешков"
12. Труд: Karagyozov, Kiril; Razmov,Todor; Todorova, Mirena; Varadinova, Julia; Dzhaleva C., Anna. 2012. Impact of Natural Disasters on Transport Systems – Case Studies from Bulgaria. Report from the International Panel of the WEATHER project funded by the European Commission’s 7th framework programme., http://www.weather-project.eu/weather/downloads/Deliverables/WEATHER-IP_BG-Karagyozov_pub.pdf?WSESSIONID=b5f600b222266cb1f37de607ec480a8a
Цитиран от: Uncertainty in Long-Range Forecasting: Annotated Literature Review, http://www.pdx.edu/nerc/sites/www.pdx.edu.nerc/files/Forecasting.Annotated.FinalReport.pdf, Northwest Economic Research Center College of Urban & Public Affairs, PSU
13. Труд: Kарагьозов К., Размов Т., Варадинова Ю, Тодорова М., Чонкова А., „Impact of Natural Disasters on Transport Systems”- Студия, ВТУ ”Тодор Каблешков”, 03.2012
Цитиран от: Кътев Ст., Карагьозов К.”Подходи при избор местоположението на логистичните обекти при проектиране на верига на доставките”, Механика Транспорт Комуникации, Научно списание ISSN 1312 3823- том 11, брой 3, 2013 г статия № 0872http://www.mtc-aj.com Механика Транспорт Комуникации, Научно списание ISSN 1312 3823- том 11, брой 3, 2013 г статия № 0872http://www.mtc-aj.com Механика Транспорт Комуникации, Научно списание ISSN 1312 3823- том 11, брой 3, 2013 г статия № 0872http://www.mtc-aj.com
14. Труд: Impact of Natural Disasters on Transport Systems – Case Studies from Bulgaria. Report from the International Panel of the WEATHER project funded by the European Commission’s 7th framework programme., http://www.weather-project.eu/weather/downloads/Deliverables/WEATHER-IP_BG-Karagyozov_pub.pdf?WSESSIONID=b5f600b222266cb1f37de607ec480a8a
Цитиран от: Uncertainty in Long-Range Forecasting: Annotated Literature Review, http://www.pdx.edu/nerc/sites/www.pdx.edu.nerc/files/Forecasting.Annotated.FinalReport.pdf, Northwest Economic Research Center College of Urban & Public Affairs, PSU
15. Труд: Железов Е. Варадинова Ю., “Икономически аспекти на анализа по разходи и ползи на железопътни инфраструктурни проекти”, “Транспорт 2007”.
Цитиран от: Железов Е., Малинова Е., "СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ПРЕВОЗИ", ВТУ “Тодор Каблешков”
16. Труд: Железов Е. Варадинова Ю., Икономически аспекти на анализа по разходи и ползи на железопътни инфраструктурни проекти, “Транспорт 2007”, ВТУ “Тодор Каблешков”, 2007.
Цитиран от: Размов Т., Железов Е. "МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ КОНЦЕСИОНИРАНЕ НА МОРСКО ПРИСТАНИЩЕ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ". Студия, София, 2013, http://www.vtu.bg/bg/godishnikVTU/2013/Studia_Koncesionen_analiz-Burgas.pdf, ВТУ "Тодор Каблешков"
17. Труд: Карагьозов, К., Т. Размов, Ю. Варадинова – Милкова, Използване на интегралния подход при оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги и при управление на логистичните системи, С., Годишник на ВТУ „Т.Каблешков” 3/2012, ISSN 1314-362X, 2012
Цитиран от: Борисов А., "Изследване и моделиране работата на звено от логистична система при захранване с материален поток. Технологично оразмеряване на транспортния процес и определяне ресурса за осигуряване дейностите на входа"., ВТУ „Т.Каблешков”
18. Труд: Василев Д., Тодорова Д.,Железов Е., Ананиев С., Варадинова Ю., Превоз на опасни товари със сухоземен транспорт, София, 2010, ISBN 978-954-12-0191-6, 372 с.
Цитиран от: Кирилова Г., Александров Д., Василев Н., Караджова К., Костадинов К. Изграждане на площадка за управление на отпадъци и бизнес план за развитие, , Научно списание "МЛАД ФОРУМ", 2012, бр. III, стр. 3.21-3.39

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2019
Тема: "Оптимизация и проектиране на международните превози"
Тип: Научно изследователски, дог. № 127/25.04.2019
Поръчител: ВТУ
Ръководител: доц. д-р инж. Ю. Варадинова
2. Година: 2017
Тема: Интегрирана транспортна стратегия на Р България до 2030 година
Тип: Приоритетна Ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.
Поръчител: МТИТС
Ръководител: проф. д-р Емил Железов
3. Година: 2015
Тема: Научно изследователския проект №1255/27.04.2015 год., “Разработване на система за контрол на натоварването и теглото на вагоните и състоянието на буксите им”
Тип: Вътрешен
Поръчител: ВТУ
Ръководител: проф. д-р инж. Т. Размов
4. Година: 2015
Тема: "Разработване на концепция за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение на база на очакваните товаропотоци"
Тип: ЕФРР на ЕС по приоритетна ос "Техническа помощ" на ОП "Транспорт" 2007-2013 год.
Поръчител:
Ръководител: "ИнфраКеър" АД
5. Година: 2014
Тема: Тема: Проект: BG051PO001-4.3.04-0024 Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Т.Каблешков" гр.София
Тип: Европейски социален фонд, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Поръчител:
Ръководител: проф. дтн инж.-мат. Петър Колев
6. Година: 2014
Тема: “ Имитационно моделиране и изследване на устойчивостта на веригата за управление на доставките. Създаване на лаборатория по проектиране и управление на логистичните вериги и мрежи”
Тип: Вътрешен
Поръчител: ВТУ
Ръководител: доц. д-р инж. Т. Размов
7. Година: 2013
Тема: Договор №Д-53/05.09.2012г. „Оценка на пазарното търсене на железопътните транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането им”
Тип: Други проекти (Проект по оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013)
Поръчител: МТИТС
Ръководител: Ралф Янке
8. Година: 2013
Тема: Договор №Д-55/05.09.2012г. „Реинженеринг на поддържането на железния път, контрола на движението и разпределението на електрическа енергия, извършвани от Национална компания „Железопътна инфраструктура”
Тип: Други проекти (Проект по оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013)
Поръчител: МТИТС
Ръководител: доц. д-р инж. Тодор Размов
9. Година: 2013
Тема: Тема: “Проект BG051РО001-2.1.06. „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Тип: Европейски социален фонд, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Поръчител:
Ръководител: БСК
10. Година: 2013
Тема: Тема: Договор №Д-53/05.09.2012г. „Оценка на пазарното търсене на железопътните транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането им”
Тип: национален
Поръчител:
Ръководител: ИнфраКеър-ТрансКеър” ДЗЗД
11. Година: 2013
Тема: Договор №Д-55/05.09.2012г. „Реинженеринг на поддържането на железния път, контрола на движението и разпределението на електрическа енергия, извършвани от Национална компания „Железопътна инфраструктура”
Тип: Европейски, Оперативна програма „Транспорт”
Поръчител: ИнфраКеър-ТрансКеър” ДЗЗД
Ръководител: доц. д-р инж. Т.Размов
12. Година: 2013
Тема: Тема: „Автомагистрала „Калотина - София” Лот 1 - Западна дъга на СОП”, ОП „Транспорт 2007 – 2013”, Обособена позиция № 1: „Изготвяне на Анализ „Ползи - Разходи” и попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране от Кохезионен фонд” на обект: “Път ІІ – 18, Софийски околовръстен път в участъка от км. 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 6+309” (Западна дъга на СОП)”
Тип: ОП „Регионално развитие”
Поръчител: бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”
Ръководител: “Project Planning & Management” Ltd
13. Година: 2013
Тема: “ Лот 70 „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540”, по схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”
Тип: ОП „Регионално развитие”
Поръчител: бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”
Ръководител: “Project Planning & Management” Ltd,
14. Година: 2013
Тема: „Изготвяне на трафик прогноза за участък от СОП: Път II-18 “Софийски околовръстен път – Южна дъга” от км 50+560 (ул. „Василашко езеро”) до км 58+520 (п.в. с АМ „Люлин”)"
Тип: Кохезионен фонд по ОП „Транспорт 2007 – 2013”
Поръчител:
Ръководител: “Project Planning & Management” Ltd
15. Година: 2013
Тема: Проект: BG051PO001-3.1.08-0007 „Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Тип: Европейски социален фонд, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Поръчител:
Ръководител: доц. д-р инж. Д. Василев
16. Година: 2012
Тема: Проект на ВТУ № 1337/25.04.2012 г. "Имитационно моделиране и изследване на устойчивостта на веригата за управление на доставките. Създаване на лаборатория по проектиране и управление на логистичните вериги и мрежи"
Тип: Вътрешен проект, ВТУ "Тодор Каблешков"
Поръчител: ВТУ "Тодор Каблешков"
Ръководител: доц. д-р инж. Кирил Карагьозов
17. Година: 2012
Тема: Impact of Natural Disasters on Transport Systems – Case Studies from Bulgaria Тип:
Тип: Международен
Поръчител: 7th Framework Program of the European Union, theme 7: transport including aeronautics
Ръководител: доц. д-р инж. К. Караьозов
18. Година: 2011
Тема: Методика за анализ и оценяване на качеството на обучение във ВТУ "Тодор Каблешков", 2447/13.07.2011год.
Тип: Вътрешен
Поръчител: ВТУ
Ръководител: доц. д-р. инж. Д. Василев
19. Година: 2010
Тема: Социални аспекти в масовия градски транспорт
Тип: вътрешен
Поръчител:
Ръководител: доц. Василев
20. Година: 2009
Тема: "Разработване на лекционни материали за промишлени опасни вещества"
Тип: договор на ВТУ с МИС
Поръчител: МИС
Ръководител: доц.Железов
21. Година: 2008
Тема: "Лаборатория по индустриален мениджмънт" - катедра "ТОУТ" към ВТУ "Тодор Каблешков"
Тип: вътрешен проект
Поръчител:
Ръководител: доц.Карагьозов

 Учебници и помагала

1. Железов Е., Варадинова Ю., "Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта", http://moodle.vtu.bg/course/view.php?id=203, ВТУ "Тодор Каблешков", 2016г.
2. Размов Т., Варадинова Ю., Маркетинг", http://moodle.vtu.bg/enrol/index.php?id=205, ВТУ "Тодор Каблешков", 2016г.
3. Размов Т., Варадинова Ю., "Мениджмънт", http://moodle.vtu.bg/course/category.php?id=25, ВТУ "Тодор Каблешков", 2016г.
4. Железов Е., Варадинова Ю. "Международен транспорт", ВТУ "Тодор Каблешков",София, 2016г. http://moodle.vtu.bg/course/view.php?id=202, 2016г.
5. Железов Е., Варадинова Ю., "Търговска политика и логистика", ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2014, http://moodle.vtu.bg/enrol/index.php?id=192, 2014г.
6. Размов, Т., Ю. Варадинова, "Мениджмънт и маркетинг", ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2014, http://moodle.vtu.bg/course/category.php?id=21, 2014г.
7. Железов Е., Василев Д., Тодорова Д., Ананиев С., Варадинова-Милкова Ю.,"Превоз на опасни товари със сухоземен транспорт", ВТУ "Т. Каблешков" ISBN 978-954-12-0191-6, 2010г., 2010г.

 Доклади на научни форуми

1. 2. Варадинова Ю., Борисов А., Ангелова С. „Степен на концентрация на пазара за контейнерни превози“, II-РА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ‘20“ 17-19 Септември 2020 г., к-к Боровец, ISSN 1312-3823. ВТУ София, 2020г.
2. Varadinova J.,”Estimation of the quality of the offered transport service by the railway freight transport in the Republic of Bulgaria”, XVII Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг ’19”, гр. Созопол, 2019. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ - София, 2019 г., 2019г.
3. Varadinova J.,”Estimation of the quality of the offered transport service by the railway passenger transport in the Republic of Bulgaria”, XVI Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг ’18”, гр. Созопол, 2018. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ - София, 2018г., 2018г.
4. Varadinova J., Assessment of the concentration level of the market of rail freight transport in the Republic of Bulgaria, XV Международна научна конференция “Мениджмънт и Инженеринг’ 17”, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ-София, 2017 г., 2017г.
5. Варадинова Ю., "Выбор оптимального варианта организации международной перевозки", VІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства», Київ, Україна, 2017 , 2017г.
6. Варадинова Ю., „Поведение на пътниците и сегментиране на пътуванията със сухоземен транспорт“, Научно-практическа конференция „Мобилност за един свързан свят”, 2017 г., ISBN 978-954-644-941-2, pp.302-311, 2017г.
7. Варадинова Ю., „Анализ дорожно-транспортных происшествий в республике Болгарии и меры по снижению их числа“, Сборник научных трудов: „Строительство, материаловедение, машиностроение”, 2016 Днепропетровск ISSN 2415-7031, 2016г.
8. Варадинова Ю., „Обзор возникших дорожно-транспортных происшествий в Республике Болгарии для 2014 г.“ , Сборник научных трудов ISВN 978-966-699-855-5, 2016 год. Киев., 2016г.
9. Беликов А. С., Капленко Г. Г., Корж Е. Н. Варадинова Ю. Е. "Повышение безопасности эксплуатации объекта за счет применения огнезащитных покрытии", Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов, Выпуск 83, Серия: Безопасность жизнедеятельности, ISBN 978-966-323-133-4, ГВУЗ «ПРИДНЕПРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ», 2015г., 2015г.
10. Varadinova J.,"A METHODOLOGY ROR CONDUCTING SURVEYS IN UNIVERSITIES AS REGARDS THE QUALITY OF LEARNING", XIII Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг ’15”, гр. Созопол, 2015. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ - София, 2015г., 2015г.
11. Varadinova J., "Preventívne opatrenia zamerané na krytie škôd na objektoch kritickej infraštruktúry - časť kritickej infraštruktúry" (Мерки за превенция на критичната инфраструктура), 20th International Scientific Conference CRISES SITUATIONS SOLUTION IN SPECIFIC ENVIRONMENT 20th and 21st May 2015 in Žilina, University of Žilina, Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Žilina, 2015г. ISBN 978-80-554-1023-4, 2015г.
12. Размов Т. К., Варадинова Ю. Е., „Achievement of an effective and efficient management of the railway network through the re-engineering of NRIC”, Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната“, посветена на 20-годишнината на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ 11-13 април, 2014 г., стр. 164-179, гр.Стара Загора., 2014г.
13. Варадинова Ю., „Конкурентные позиции портов Балканского региона при импорте и экспорте для Болгарии”, ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті - ЕКУЗТ 2014", ISBN 978-966-2157-50-1 http://www.ekuzt.gov.ua/node/148, 2014г.
14. Varadinova J., „Variants for optimizing the number of the staff of SE NRIC”, XII International Scientific Conference „Management and Engineering 14”, Sozopol, Bulgaria, 2014. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327 http://iscme.tu-iiim.org/uploads/, 2014г.
15. Размов Т. К., Варадинова Ю. Е., „Strategy and plan for implementation of a unified system for railway network management”, Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната“, посветена на 20-годишнината на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ 11-13 април, 2014 г., стр. 180-192, гр.Стара Загора., 2014г.
16. Varadinova J., „Методика за определяне на структурата на текущо финансиране на ДП "НК ЖИ”", XI Международна научна конференция “Мениджмънт и Инженеринг’ 13”, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, стр.968-979, 2013г., 2013г.
17. Варадинова Ю., „Обеспечение безопасных и здоровых условий труда в национльной компании „Железнодорожная инфраструктура”", "Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства", Київ,Україна, 2013г. ISBN 978-966-8491-09-2, 2013г.
18. Размов Т., Ю. Варадинова, „Сооружение и улучшение кольцевой дорожной инфраструктуры, основной фактор для улучшения условий жизни в городах" , V міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства", ISBN 978-966-849-09-2, стр. 255-264, Київ, Україна 2013, 2013г.
19. Чернета В.М., Варадинова Ю. Е., „ Аналіз критичної інфраструктури та напрямки досліджень систем життєзабеспечення об’ектів України”, ІV Международной научно-практической конференции “Безопасность жизнедеятельности в ХХІ веке”, Днепропетровск 2013г., Сборник научных трудов Серия: Безопасность жизнедеятельности, Том 1, стр.250-256,УДК69:624:72, 2013г.
20. Varadinova J., „Реструктурирование железнодорожной сети в Республике Болгарии. Основные экономические эффекты”, VII Международную научно-практическую конференцию „Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте – ЭКУЖТ 2012”,Государственный экономико-технологический университет транспорта, Киев, Украйна, 2012. ISBN 978-966-2157-50-1, 2012г.
21. Varadinova J., „Преструктуриране на железопътната мрежа - основен подход за постигане на ефективно управление на железопътната инфраструктура. Основни икономически ефекти”., X Международна научна конференция “Мениджмънт и Инженеринг 12”, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, стр. 892-903, 2012г., 2012г.
22. Размов Т. К., Варадинова Ю. Е., „Оценка и прогнозирование воздействия природных бедствий на железнодорожную инфраструктуру” , 17 medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, Словакия, 30-31.05.2012. ISBN 978-80-554-0537-7, 2012г.
23. Размов Т. К., Варадинова Ю. Е., „Маркетинговая стратегия и маркетинговый план для железнодорожного перевозчика, предлагающего пассажирские услуги", VII Международную научно-практическую конференцию „Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте – ЭКУЖТ 2012”, Государственный экономико-технологический университет транспорта”, Киев, Украйна, 2012. ISBN 978-966-2157-50-1, 2012г.
24. Razmov T., Varadinova J., „General methods to analyze, evaluate and forecast crisis events affecting the transport infrastructure”, „Усовершенствование подготовки специалистов автомобильно-дорожной отрасли по охране труда”, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Харьков, Україна, 18-19 октября 2012.Статията е публикуване в Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, Volume 2012; 1(59): 64–69, ISSN 2219-5548. Инексирана в Index Copernicus, ранг за 2012 г.: Previous evaluation IC 2012: 3.76 http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1085363, 2012г.
25. Варадинова Ю. Е., Стоянов И., „Безопасность в железнодорожном транспорте”, IV Международна Научно-практическа конференция "Безопасност на човешкия живот като предпоставка/условие за устойчивото развитие на съвременното общество" 08-10. 06. 2011г., Киев, Украйна, 2011. ISBN 978-966-699-639-1, 2011г.
26. Карагьозов К. С., Размов Т. К., Варадинова Ю. Е., „Единая система транспортного обеспечения национальной безопасности”, IV Международна Научно-практическа конференция "Безопасност на човешкия живот като предпоставка/условие за устойчивото развитие на съвременното общество" 08-10. 06. 2011г., Киев, Украйна, 2011. ISBN 978-966-699-639-1, 2011г.
27. Ганев Р., Варадинова Ю., Железов Е., „ADR спогодба и анализ на пожар с камион натоварен с барути”, Министерство на вътрешните работи - Академия на МВР Шеста научна Конференция с международно участие „Гражданска безопасност 2011” 24-25 март 2011г. ISSN 1313-7700, 2011г.
28. Jelezov Е., Varadinova J., "Управление кризисами – характеристика возникших кризисных ситуаций в Республике Болгарии", 15 International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, Жилина, Словакия, 2010 , ISBN 978-80-554-0204-8, 2010г.
29. Varadinova J., "Управление кризисами" , 15 International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, Жилина, Словакия, 2010, ISBN 978-80-554-0204-8, 2010г.
30. Varadinova J., "Перспективы и состояние рынка железнодорожных перевозов в Республике Болгарии", Krakow 7-8.05.2010, Международна конференция - "Безопасность в секторе туризма и рекреации" ISSN 1898-4509, 2010г.
31. Varadinova J., „Характеристика, классификации и действия при инцидентах представителей класса 8 по ADR и RID ” , LOGVD 2009 – Žilina24 - 25.09.2009 Dopravná logistika a krízové situácie, 12 International Conference Crises Situations Solution in the Specific Environment, ISBN 78-80-554-0114-0, 2009 г., 2009г.
32. Jelezov Е., Varadinova J., "Влияние либерализации транспортного рынка на цены перевозки товаров железнодорожным транспортом в Республике Болгарии" (Влияние на либерализацията на транспортния пазар върху цените за превоз на товари по железопътен транспорт в Република България), гр. Жилина, ,ISBN 978-80-554-0204-8, 2008г., 2008г.
33. Железов Е., Варадинова Ю.,Определяне на стратегическите пазарни сегменти за железопътните оператори, V Международна научна конференция-ТУ-София “Мениджмънт и инженеринг” гр. Созопол, 2007г. ISSN 1310-3946, ISSN 1310-3946, 2007г.
34. Василева К., Варадинова Ю., Принципи на управление в транспорта и директивите на Европейския съюз, V Международна научна конференция ТУ-София “Мениджмънт и инженеринг” гр. Созопол 2007г. ISSN 1310-3946, ISSN 1310-3946, 2007г.
35. Василева К., Варадинова Ю.,”Маркетингова стратегия на превозите по въздушен транспорт”, ВТУ “Тодор Каблешков" - XVI Международна научна конференция ”Транспорт 2006”, ISBN-10: 954-12-0130-X, ISBN- 13 978-954-12-0130-5., 2006г.

 Статии в научни списания

1. Варадинова, Ю., "Анализ на пазара за контейнерни превози за Грузия" , сп. „Механика, Транспорт, Комуникации”, брой 1, 2020 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2020г.
2. Варадинова, Ю., Ангелова С., "Методика за оценка на ефективността на обслужване на клиенти на логистична фирма", сп. „Механика, Транспорт, Комуникации”, брой 1, 2020 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2020г.
3. Варадинова Ю., Ангелова С., "Управление на качеството на образователния процес в Професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация” във ВТУ „Тодор Каблешков”, сп. „Механика, Транспорт, Комуникации”, брой 3, 2019 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2019г.
4. Варадинова Ю., Ангелова С., „Управление на качеството на образователния процес в Професионално направление 5.13 „Общо инженерство” във ВТУ „Тодор Каблешков”, Научно списание "Механика, транспорт, комуникации", ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), С., 2018 г., 2018г.
5. Варадинова Ю., „Методика за провеждане на анкети във връзка с атестиране на преподавателите във ВТУ „Тодор Каблешков“, Научно списание "Механика, транспорт, комуникации", ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) , С., 2018 г., 2018г.
6. Варадинова Ю.,"Оптимизация на технологичното проектиране на превозите в автотранспортна фирма", Научно списание "Механика Транспорт Комуникации", бр.3 /1, 2015, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620., 2015г.
7. Cherneta V.N., Julia Varadinova, "ANALYSIS OF CRITICAL INFRASTRUCTURE AND RESEARCHES LIFE SAFETY FACILITIES", Научно списание "Механика, Транспорт, Комуникации", бр.3 /1, 2015, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620., 2015г.
8. Варадинова Ю., Смиленова Л., Клямбарски Л., "Стратегически анализ на фирма „Ролпласт” ЕООД", сп. "Млад форум", младежко издание на Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, бр.4/ 2015, ISSN 2367-6558, ISSN 2367-6612., 2015г.
9. Варадинова Ю.,"Оптимизация на технологичното проектиране на превозите в автотранспортна фирма", Научно списание "Механика Транспорт Комуникации", бр.3 /1, 2015, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2015г.
10. Varadinova J. "Оценка на конкурентните позиции на БДЖ “Пътнически превози” ЕООД, сп. ”Индустриален мениджмънт”, бр.2, 2013 г ISSN 1312-3793. , 2013г.
11. Размов Т. К., Варадинова Ю. Е., „Анализ на качеството на транспортната услуга", Научно списание "Механика, транспорт, комуникации", ISSN 1312-3823, сре. DS-1 – DS-7, С., 2013г., 2013г.
12. Стоянов И., Варадинова Ю.,"Управление на качеството на образователния процес в специалностите „Технология и управление на транспорта” и „Транспортен мениджмънт и логистика”. Професионална реализация на завършилите студенти", Научно списание "Механика, транспорт, комуникации", С., бр. 2/2012, ISSN 1312-3823, 2012г.
13. Варадинова Ю. "Характеристика, класификация и действия при инциденти на представители от Класове-3, 4.1, 4.2 и 4.3 по ADR”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации”, С., бр. 3/2009г., ISSN 1312-3823, 2009г.
14. Варадинова Ю., „Характеристика, класификация и действия при инциденти на представители от Клас 2 по ADR”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации”, С., бр. 3/2009г., ISSN 1312-3823., 2009г.
15. Железов Е., Варадинова Ю., „Изграждане на Европейска железопътна мрежа ориентирана към товарни превози”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации”, С., бр. 3/2008г. ISSN 1312-3823, 2008г.
16. Железов Е., Варадинова Ю.,”Икономически аспекти на анализа по разходи и ползи на железопътни инфраструктурни проекти”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации”, С., бр. 3, 2007. ISSN 1312-3823, 2007г.

 Патенти, награди, полезни модули

1. Включена в енциклопедия „100 млади български учени” на издателство „Веритас”, гр. Велико Търново, 2012 г.2. Грамота от „International Academy of Life Protection” за активно участие в обществените дейности на Академията и научни изследвания във връзка с осигуряване на безопасни условия на труд в сферата на железопътния транспорт, 2013 г.3. Награда на Ректора, Грамота за успешно приключена процедура за програмна акредитация на ПН "Транспорт, корабоплаване и авиация", 2014 г.4. Сертификат за организиране на семинар с практическа насоченост: "Практически измерения на глобалната логистика", 2015 г.5. Участие в разработване на документите за програмната акредитация на обучението по Професионално направление 5.13 „Общо инженерство” по специалности „Индустриален мениджмънт” за ОКС „бакалавър” и „Управление на проекти” за ОКС „магистър” във Факултет „Транспортен мениджмънт” при Висшето транспортно училище – гр. София, 2016 г.6. Участие в разработване на документите за програмната акредитация на обучението по Професионално направление 5.13 „Общо инженерство” по специалността „Индустриален мениджмънт” за ОКС „бакалавър” във Факултет „Транспортен мениджмънт” при Висшето транспортно училище – гр. София, открита от ПКТНВД на 04.04.2008 г. 7. Участие в разработване на документите за програмната акредитация на обучението по Професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация” по специалности „Технология и управление на транспорта” за ОКС „бакалавър” и “магистър” и “Транспортен мениджмънт и логистика” за ОКС “магистър” във Факултет „Транспортен мениджмънт” при Висшето транспортно училище 2014 г.

 Студии

1. Карагьозов, К., Т. Размов, Ю. Варадинова–Милкова, "Използване на интегралния подход при оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги и при управление на логистичните системи", Годишник на ВТУ „Т.Каблешков”, ISSN 1314-362X, бр. 3, София, 2012. http://www.vtu.bg/bg/index.php?menu=godishnik3-2012 http://www.vtu.bg/bg/godishnikVTU/2012/studia_Integralen%20podhod.pdf, 2012г.
2. Карагьозов, К., Т. Размов, Ю. Варадинова–Милкова, М. Тодорова, А. Джалева – Чонкова, Impact Of Natural Disasters On Transport Systems, Годишник на ВТУ „Т.Каблешков”, ISSN 1314-362X, бр. 3, София, 2012, Интернет адрес: http://www.vtu.bg/bg/godishnikVTU/2012/studia_WEATHER.pdf http://www.vtu.bg/bg/index.php?menu=godishnik3-2012 http://www.vtu.bg/bg/godishnikVTU/2012/studia_WEATHER.pdf, 2012г.
3. Karagyozov, K.,T.Razmov, M. Todorova, J. Varadinova, A. Dzhaleva-Chonkova, Impact of Natural Disasters on Transport Systems - Case Studies from Bulgaria., Report from the International Panel of the WEATHER project funded by the European Commission's 7th framework programme. Sofia, April 2012. http://www.weather-project.eu/weather/downloads/Deliverables/WEATHER-IP_BG-Karagyozov_pub.pdf http://www.weather-project.eu/weather/inhalte/deliverables.php, 2012г.

 Монографии

1. Варадинова-Милкова Ю., „Модели за устойчиво развитие на железопътната инфраструктура”, Автореферат по дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор”, ВТУ "Тодор Каблешков", София 2014г., 2014г.

 Специализации

1. България, АЛФА КУОЛИТИ, Преминато практическо обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управление: БДС EN ISO 19011:2011 -Указания за одит на системи за управление и БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания., 2017г.
2. България, Бизнес клуб СИДАРА, "Майстор в мрежовия маркетинг", 2016г.
3. България, ВТУ "Тодор Каблешков", "Обучител за разработване на електронни курсове в платформата Moodle", 2014г.
4. България, Българска стопанска камара, "Оценител на компетенции” на работна сила по браншове и региони - Сертификат № ОК-269/21.05.2013 г., 2013г.
5. България, Българска стопанска камара, „Мотивация за професионално реализиране като оценител на компетенции”, Сертификат № КК-000379/28.02.2013 г., 2013г.
6. България, ВТУ „Тодор Каблешков”, „Използване на специализирана научна апаратура и оборудване за оценка на динамиката на железопътни возила, управление и безопасност на движението” – Сертификат 07.01.2013 г., 2013г.
7. България, БСК, Обучение на тема: "Увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция, чрез създаване на Система за индентифициране и признаване на хеформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности", 2013г.
8. България,ВТУ "Тодор Каблешков", АДА - СОФТ, Итегрирана компютърна система за фирмено управление EasyCheck 2011 , 2011г.
9. България, София, УНСС, "Международно икономическо сътрудничество", 2007г.

 Владеене на чужди езици

1. английски
2. руски